Deze begrippen en afkortingen kom je tegen als je je in de beleidsstukken, studies en rapporten verdiept.

4DO – adviesbedrijf met die naam of vier-directeurenoverleg (sinds samenvoeging Stadsontwikkeling en Grondbedrijf zijn er nog drie over: Leidsche Rijn, POS, Stadsontwikkeling)
ALU – Actieplan Luchtkwaliteit (2008)
APS – afstemming programmering Stationsgebied
Art. 19 – een artikel uit de WRO dat wijzigingen van bestemmingsplannen behandelt
BERAP – bestuursrapportage
BIO – bilaterale intentieovereenkomst
BLVC – bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie
BOO – bilaterale ontwikkelovereenkomst
BPO – bilaterale projectovereenkomst
BRU – bestuursregio Utrecht (Utrecht en naburige gemeenten)
BVO – bruto vloeroppervlak
BU – dit weblog
CHER – cultuurhistorische effectrapportage
DIV – dienst informatievoorziening
DO – definitief ontwerp
DRO – definitief ruimtelijk ontwerp
EER – economische effectrapportage
FO – functioneel ontwerp
GIRAGOMO – complex van Gilden-, Radboud-, Godebald- en Moreelseparkkwartier
GREX – grondexploitatie
GU – gemeente Utrecht
GUO – gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie
HC – Hoog Catharijne, afhankelijk van context ook Holland Casino
GWW – grond, wegen, water
HH – Herman Hertzberger
HOV – hoogwaardig openbaar vervoer
IBU – Ingenieursbureau Utrecht
ICS – infocentrum Stationsgebied
ICT – informatie- en communicatietechnologie
ING REIM – ING Real Estate Investment Management
IOR – inrichting openbare ruimte
IPvE – integraal programma van eisen
JBP – Jaarbeursplein
K&L – kabels en leidingen
K&R – kiss & ride
KFN – Kantorenfonds Nederland, onderdeel van ING REIM
MPV – meerjarenplan vastgoed
NSP – Nieuw Sleutel Project (VROM)
NSL – Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
NSV – NS Vastgoed, tegenwoordig NS Poort
OVT – OV-terminal
OZB – onroerend zaakbelasting
POS – Projectorganisatie Stationsgebied
PvE – programma van eisen
Raadscie – Raadscommissie
RAW – stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van bouwcontracten in de gww
RGD – Rijksgebouwendienst
RIA – raadsinformatieavond
RvS – Raad van State
SPvE – stedenbouwkundig programma van eisen
SRN – Stichting Recreatietoervaart Nederland (i.v.m. inundatie Catharijnesingel)
SSL – Stichting Stop Luchtverontreiniging
TPO – tripartite overeenkomst
UAV – uniforme administratieve voorwaarden (voor de uitvoering van o.a. bouwwerken)
UCK – Utrechts Centrum voor de Kunsten
UOK – uitvoeringsovereenkomst
VAT – voorbereiding, advies en toezicht
V&T – voorbereiding en toezicht
VO – voorlopig ontwerp
VRU – veiligheidsregio Utrecht
VVO – verhuurbaar vloeroppervlak
WKO – warmte- en koudeopslag
WOZ – waardering onroerende zaak
WRO – oude wet ruimtelijke ordening
Wro – nieuwe wet ruimtelijke ordening

Reageer