Plan Smakkelaarsveld gepresenteerd

In Analyse, Nieuws door HB19 Reacties

Als een van de laatste onderdelen van Stationsgebied fase 1 is nu ook de kogel door de kerk over hoe het Smakkelaarsveld zal worden vormgegeven. De combinatie, onder aanvoering van Lingotto Ontwikkeling, heeft van het Utrechtse college een go gekregen voor een plan waarin wonen en groene ruimte benadrukt worden en de HOV-kruising zo veel mogelijk aan het oog wordt onttrokken. Utrecht doet zijn naam als stad van het opgetilde maaiveld weer eer aan!
De raad heeft vorig jaar het college opdragen op het Smakkelaarsveld naast het water ook het groen substantieel te laten terugkomen. Het gebied krijgt een hele lijst functies, invullingen en betekenissen. Lees het allemaal in de raadsbrief en op de site Smakkelaarspark.nl.
Raadsbrief Resultaat Tender Smakkelaarsveld
Bijlage Besluitenhistorie Smakkelaarsveld

Render bebouwing Smakkelaarsveld (bron: Lingotto Ontwikkeling)

Een paar zaken vallen BU op. Het gebied lijkt zichzelf als een soort oase van rust te zien. Dat is moeilijk haalbaar omdat het in een druk verkeersgebied ligt. Hoe ‘leuker’ je het maakt, des te meer extern publiek, des te meer reuring. Deze pretentie kan het maar beter loslaten. Mensen die daar een woning kopen zoeken geen rust, verre van.

In dit bouwplan, dat spectaculair oogt, zit stedenbouwkundig een zwakke plek: de noordelijke gevels. In de visualisaties ontbreekt deze. Daar ligt de HOV-baan en loopt het fietspad door de Leidseveertunnel. Het straatje is straks een groot deel van de dag beschaduwd. De Smakkelaarsburgt is al geen vrolijke gevel. Hoe waarborg je dat dit geen verloren, tochtige, sociaal onveilige hoek wordt?

Qua verkeer vallen twee dingen op. Waarom die schuine brug terwijl je ook gewoon de bestaande brug kunt pakken? Utrecht is gek van bruggen willen aanleggen, maar je kunt het ook overdrijven. Spaar dat geld liever uit en haal het van de onredelijke verdiendoelstelling Daalsepark af, om maar een zijstraat te noemen. Kennelijk gaat Lingotto dik verdienen op de huizenverkoop, zodat dit soort malle toevoegingen financieel uit kunnen.

Verder is het niet duidelijk op welke wijze Smakkelaarsveld het voetgangersverkeer tussen Daalse Kwint en station faciliteert. Er is een bestaand oversteekpunt maar dat lijkt te verzanden in de “Kunstkamer”. Het meest logisch is om een rechte verbinding te maken tussen de nieuwe voetgangersbrug bij de ingang van de Noordertunnel en de FGH Bank. Maar daar is nu een theehuis gepland met een “ideale speelplek” voor kinderen.

[update] De huidige voetgangersoversteek over het Leidseveer, langs het spoor, lijkt door de plannenmakers deels gehandhaafd te worden. Wel moet je om de twee huizenblokken, naar de nieuwe brug over de Leidse Rijn doorsteken. Vanaf die brug is het min of meer rechtstreeks naar de nieuwe ingang van de Noordertunnel en het Stationsplein. “Min of meer”, want de ontwerpers hebben gemeend ook deze schuin te plaatsen. Het zou beter zijn die brug recht (en dus korter) te laten oversteken en dan een aanlanding te maken zo dicht mogelijk tegen de huizen aan. Dat de HOV-baan schuin oversteekt heeft een goede reden. Een voerganger heeft daarentegen een draaicirkel van nul meter.

Toen de gemeente vorig jaar om input vroeg aan de burger hoe dit gebied zou moeten worden ingevuld heeft BU geopperd het vooral los te laten, het te laten gebeuren. Creëer slechts de randvoorwaarden en de gebruikers, burgers en ondernemers, komen vanzelf met behoeftes en suggesties zodra men de ruimte ervaart. Ga daarmee aan de slag. Een beetje zoals het nu gaat bij Paardenveld. Nou, die moeite hadden we ons kunnen besparen. Lingotto weet nu al hoe bewoners en bezoekers deze oase straks moeten gaan gebruiken. De ontwerpers zijn helemaal los gegaan. Ieder hoekje en gaatje is met leuke millenial-ideetjes gevuld. Theehuis, Entreekamer, Kunstkamer, Parkkelder, pootje baden met trappartijen, een schuine brug erbij zodat je twintig meter lopen uitspaart. Kennelijk kan dat financieel allemaal uit. Het punt is alleen wel: hoe gaat dat passen? Waarom niet gewoon één overtuigend, markant object (bijvoorbeeld het  theehuis) in een substantiële groene ruimte?

BU vermoedt en vreest namelijk dat het groene karakter van het gebied als het straks klaar is niet echt zal overtuigen. Je kunt het wel “park” noemen, maar daarmee is het nog niet gefixt. De ontwerpers zijn gretig, ze willen alle ideeën erin stoppen met als consequentie dat er zeer veel aan harde materialen (CO2 anyone?) wordt toegevoegd waar eigenlijk groen zou moeten domineren. Kill your darlings, beste creatieven. Maak keuzes en laat groen en bomen niet het kind van de rekening zijn. Zorg voor een overtuigend contrapunt voor de stenigheid van TiVre en het nieuwe HC.

Is BU dan alleen maar negatief? Niet per se. Dit plan tovert een naargeestige plek met busbanen en troep om tot een moderne stukje binnenstad en is blij dat het eindelijk aangepakt gaat worden en dat de HOV aan het zicht onttrokken wordt. Met wonen en de waterkant komt het wel goed. Het is de invulling van de openbare ruimte dat BU zorgen baart.

De gemeente gaat met Lingotto een interessant traject in, daar deze ontwikkelaar het gebied integraal zal gaan aanpakken: de ontgraving van het water, de overkluizing van de HOV maken er onderdeel van uit, plantechnisch en financieel. Deze overkluizing dient gebouwd te worden voordat de tram in gebruikt gaat. Dat is bijzonder, omdat er eerst nog een bestemmingsplanherziening moet worden doorgevoerd. Aangezien er geheid bezwaren zullen komen, mogelijk tot de Raad van State, lijkt dit planningtechnisch nauwelijks haalbaar. (Tenzij de tram nog verder vertraagt of de bouwvergunning van de overkluizing wordt losgekoppeld van het bestemmingplan.) Lingotto dient zich in te zetten om het gebied de komende tien jaar tot een succes te maken. Na die periode wil de gemeente de grond van het park weer terug hebben. De beheerskosten van het park komen voor rekening van de eigenaren.

Lezers van BU nodigen we uit hieronder ook te reflecteren op de plannen.

Om een goed beeld te krijgen van de stand van zaken citeren we hier de raadsbrief integraal.

[begin quote]

Geachte leden van de raad,
Het Smakkelaarsveld: een plek om van te houden. Dat is de ambitie waarmee een jaar geleden de tender voor deze plek startte. In deze brief wordt het winnende plan en doorlopen proces toegelicht.

Beste bieding
De Bieding van Lingotto Ontwikkeling BV, samen met ARUP, Studioninedots, ZUS en VKZ, is het beste beoordeeld op de door de gemeenteraad vastgestelde ambities, randvoorwaarden, eisen en prioritering. Het Smakkelaarsveld is een uitdagende, complexe opgave. De ambities, de gebiedskenmerken in combinatie met de randvoorwaarde van een budgettair neutrale business case, maakten dat er een jaar geleden keuzes gemaakt moesten worden en een prioritering vastgesteld. Tijdens de tenderperiode was het een continue puzzel om de balans tussen al deze punten te behouden en in te passen in het ontwerp. Dit is gelukt en heeft geleid tot het winnende plan ‘Smakkelaarspark; in het Oog van de Orkaan’.

Op 27 augustus jl. is de Bilaterale Ontwikkelovereenkomst (BOO) gesloten met Lingotto, waarmee zij de opdracht krijgt het voorlopige en definitieve ontwerp te maken voor het Smakkelaarsveld en om in 2019 tot een uitgifteovereenkomst te komen.

Smakkelaarspark; in het Oog van de Orkaan
Op het Smakkelaarspark komt maximaal groen, drie woongebouwen, horeca en een parkkelder. De inrichting is bedoeld als tegenhanger van de hectische omgeving waarin het ligt. Een uniek stedelijk landschap waar gebouwen en park in elkaar overgaan. Het ontwerp ligt op het snijvlak van de dynamiek van Utrecht en de ontspanning die het park gaat brengen, als rustpunt in de hectiek van de stad.
In het Smakkelaarspark wordt de hoeveelheid groen gemaximaliseerd (stap 1). Op basis van historische en stedenbouwkundige lijnen in de directe omgeving is door de architect een wigvorm bepaald (stap 2). Deze vorm is terug te zien in de vorm van de gebouwen en in het park. Daarna is aan de hand van diverse parameters en computersimulaties bepaald waar de volumes het beste gepositioneerd konden worden (stap 3). Met als doel om een gezond park met gezonde woningen te creëren.

Het Smakkelaarspark wordt een vernieuwd, kwalitatief hoogwaardig, integraal en aantrekkelijk stuk stad. Het gebied wordt met dit ontwerp en programma (wonen, sporten, spelen, ontspannen, ontmoeten in het groen en op het dak, horeca en parkkelder) een nieuwe woon- en ontmoetingsplek in de stad aan de stadscorridor, waar het in het verleden nooit een dergelijke bestemming heeft gehad. Met het groene park dat begint aan de Vredenburgknoop en over de HOV-baan tot aan het spoor doorloopt, ontstaat een rustpunt en ontmoetingsplek in deze hoogstedelijke omgeving.
Daarnaast zorgen de drie van elkaar losstaande gebouwen voor optimale bezonning, geluidswering, een goed windklimaat, sociale veiligheid en menselijke maat in het park. Alle woningen zijn tweezijdig georiënteerd, gevarieerd en van hoge kwaliteit. Met de scores op duurzaamheid (BENG 11 en circulair bouwen) wordt aan de eisen voldaan. In het midden van het park is een horecapaviljoen met terras gepland. Daarvoor ligt een ‘kamer’ met een speeltoestel voor kinderen. Met drie bruggen is het Smakkelaarspark straks van alle kanten bereikbaar uit de omgeving. Het dak van de woontoren aan het water is openbaar toegankelijk. Hierop is ook een horecagelegenheid gepland. Aan het water komt een kleine haven.
Het is een gebied waar je je prettig voelt en gezond leven gemakkelijk is. Samen met de gemeente en de inwoners van Utrecht gaat Lingotto hun plan aanscherpen en uitwerken zodat het een plek wordt om van te houden.

Het plan Smakkelaarspark van Lingotto bevat de volgende onderdelen, waarmee het zich geprofileerd heeft ten opzichte van de andere ingediende plannen:
− Startpunt is altijd het gebied geweest, als integrale opgave. Gebouwen en park gaan een betekenisvolle relatie met elkaar aan. Zo ontstaat er synergie tussen bebouwing, verbindingen, park en water. Ze versterken elkaar. Er is gedacht vanuit een parklandschap. De gebouwen vinden daarin op een vanzelfsprekende wijze hun plek.
− De bezonning, geluid, wind, sociale veiligheid en woonkwaliteit zijn doordacht en overtuigend. Er is veel aandacht voor een optimaal ontwerp van gebouw en park met oog voor deze parameters. Dit draagt bij aan de gezondheid van mensen in de woningen en in het park.
− Door voort te bouwen op de aanwezige richtingen in de omgeving wordt het gebied goed verbonden met de rest van het stedelijk weefsel. Ook zijn hiermee duidelijk te onderscheiden bouwvolumes ontstaan met ieder een eigen (programmatisch) karakter.
− Essentieel daarbij is het uitgangspunt dat alle woningen tweezijdig zijn georiënteerd en daardoor bijna allemaal een gevel aan de luwe parkzijde hebben. Door de tweezijdige gerichtheid hebben vrijwel alle woningen zicht op het groen, een stille zijde én een hoge woonkwaliteit.
− Het programma in het plan versterkt het ruimtelijke concept en biedt een samenhangende en elkaar versterkende mix voor de plek.
− Het plan heeft een aantrekkelijk silhouet met menselijke maat en nodigt uit tot gebruik.
− Het plan is in staat een unieke plek in de stad te maken. Het heeft de potentie om een
bestemming te worden voor iedereen. Er wordt een brede doelgroep aangesproken.
− Er is veel aandacht voor biodiversiteit, diervriendelijk bouwen/ inrichten, waterberging en
klimaatadaptatie.
− Er is veel vertrouwen in de samenwerking met dit team en de samenwerking van dit team met
de stad. Deze samenwerking sluit aan bij het door de gemeente ingezette proces.
− Er is een duidelijk verhaal neergelegd over het budgetneutrale kader. De business case wordt
door (in- en externe) experts als realistisch beoordeeld.

De bieding en het programma passen binnen de financiële en programmatische kaders van het Stationsgebied en de gemeenteraad. Lingotto neemt de hele businesscase op zich, wat inhoudt dat gemeente de grond overdraagt en Lingotto het plan realiseert (inclusief bouwrijp maken, ontgraven Leidse Rijn en dekken gemeentelijke plankosten) en risicodrager van het plan is.
Het gehele ontwikkelgebied (minus Leidse Rijn en de (ondergrond van de) HOV-baan) wordt in erfpacht uitgegeven aan Lingotto. Lingotto blijft eigenaar van een van de woongebouwen. Zij bouwt de overkluizing over de HOV-baan, de gebouwen en het park en neemt, samen met de overige toekomstige eigenaren van de gebouwen, deze laatste ook in beheer met de verplichting dat het park openbaar toegankelijk is. De kosten voor het beheer worden gedragen door de eigenaren.
Lingotto blijft, doordat zij eigenaar van een van de gebouwen blijft, actief betrokken bij het beheer en exploitatie van de openbare ruimten in het park, de openbare daktuinen van hun woongebouw en de programmering van de parkkelder. Hierdoor kunnen zij hun verantwoordelijkheid nemen in de toekomstwaarde van het gebied.

Na een periode van 10 jaar gaat het eigendom en beheer van het park terug naar de gemeente, tenzij dan anders besloten wordt. Komende periode wordt dit met de betrokken partijen verder uitgewerkt in de uitgifteovereenkomst.

De realisatie van de overkluizing over de HOV-baan wordt vooruit getrokken op de realisatie van het overige gebied.
Om er voor te zorgen dat de exploitatie van de tram en de bussen over de HOV-baan zo weinig mogelijk gevolgen ondervindt van de bouw op het Smakkelaarsveld, heeft Lingotto er voor gekozen om de overkluizing van de HOV-baan vooruit te trekken op de bouw van de rest van het gebied. Deze is dan gereed voordat de tram volledig in exploitatie gaat. Deze beheersmaatregel wordt door Lingotto, gemeente en Provincie Utrecht als zeer goed ervaren. Deze drie partijen zijn direct na voorlopige gunning gestart met de voorbereidingen voor het vooruit trekken van de overkluizing.

Voor nieuwe, aanvullende wensen die buiten het vooraf gestelde kader vallen, is geen ruimte.
Voor het inpassen van nieuwe, aanvullende wensen, die buiten het vooraf gestelde kader vallen, is geen ruimte. Inpassing gaat dan ten koste van de kwaliteit van het plan. Bijzondere aandacht vraagt het woningbouwprogramma. Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad, gezien het budgettair neutrale kader, vastgesteld op het Smakkelaarsveld geen sociale huur op te nemen in de opdracht aan de marktpartijen. Tijdens de start van de tender was het middenhuurbeleid nog niet vastgesteld. Ondanks dat dit niet als eis is meegenomen, zijn er middenhuur woningen conform het actieplan in de bieding opgenomen. Bij de planuitwerking wordt het exacte percentage bepaald. Gestreefd wordt naar circa 20%.

Partiële herziening bestemmingsplan
Op enkele punten past het plan van Lingotto niet in het huidige bestemmingsplan. Voor deze functies wordt een partiële herziening van het bestemmingsplan in gang gezet. Hiervoor geldt de gebruikelijke procedure. Het gaat om de functies, anders dan woningbouw. Zoals horeca (circa 300 m2 BVO), fitness (circa 450 m2 BVO), kantoor (circa 400 m2 BVO) en de parkkelder met gevarieerd programma van kunst en cultuur tot schaakles en workshopruimte (circa 1.550 m2 BVO). Het programma past binnen de programmatabel van het Stationsgebied.

Ten slotte
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Heleen Wijtmans. Op donderdag 13 september as. wordt voor raadsleden een rondleiding door het Stationsgebied georganiseerd waar vragen over het Smakkelaarspark gesteld kunnen worden. Uiteraard kan een extra toelichtende bijeenkomst georganiseerd worden. Meer informatie is te vinden op http://www.smakkelaarspark.nl/ en op http://www.cu2030.nl/page/smakkelaarsveld.

 

Bijlage 1: Achtergrond tender Smakkelaarsveld
De raad heeft 6 juli 2017 ingestemd met het voorstel over de herontwikkeling van het Smakkelaarsveld. Hierin zijn de volgende ambities, randvoorwaarden, eisen en prioritering vastgesteld:
– De Leidse Rijn wordt aangelegd, er komt groen en de ontwikkeling is budgettair neutraal (kosten in het gebied worden gedekt uit opbrengsten van een gebouw);
– Het Smakkelaarsveld wordt toegankelijk en verbonden. Het is een kwalitatief hoogwaardige integrale gebiedsontwikkeling die tot een nieuw en aantrekkelijk stuk stad leidt. De kwaliteit van het park, water en het gebouw versterken elkaar;
– De gebiedsontwikkeling levert een bijdrage aan de duurzame, gezonde stad;
– Utrecht maken we samen; samen bepalen we de identiteit/bestemming van het Smakkelaarsveld.

In september 2017 zijn, na een sollicitatieprocedure, uit 20 sollicitanten drie marktpartijen geselecteerd. De gemeente is op zoek gegaan naar de ideale samenwerkingspartij. Want zij is van mening dat op deze complexe plek goed kunnen samenwerken de basis is voor een geslaagde ontwikkeling. Er is in deze eerste fase van de selectie daarom geen visie op de plek of een ontwerp gevraagd, maar een partij en team die overtuigt dat zij samenwerken, kunnen luisteren, transparantie, creativiteit, ambitie en optimisme in hun DNA hebben zitten.

In dezelfde periode is in de directe omgeving van het Smakkelaarsveld en de stad, bij de raad en bij ambtenaren informatie opgehaald om antwoord te krijgen op de vraag waarom men straks naar het Smakkelaarsveld wil komen. Die informatie is, met een afvaardiging van genoemde groepen, bij ‘de grote samenvatting’ vertaald naar bruikbare informatie voor de marktpartijen, de leidraad genoemd. De drie geselecteerde marktpartijen waren hierbij als toehoorders aanwezig. Gezamenlijk is hier de identiteit van het Smakkelaarsveld bepaald. Die is in de opdracht aan de marktpartijen meegegeven. Uit de deelnemers van ‘de grote samenvatting’ is het stadstenderteam geformeerd. Zij bewaken, samen met de gemeente, de leidraad.

Van november 2017 tot en met januari jl. hebben de drie marktpartijen een visie gemaakt en deze verder uitgewerkt in een Bieding die zij in mei hebben ingediend. In dialooggesprekken bespraken de marktpartijen met de gemeente de voortgang van de uitwerking van hun visie. Doel was om wederzijdse vragen te beantwoorden, kennis uit te wisselen en wensen en ideeën te bespreken om zo te komen tot een plan dat het best past op het Smakkelaarsveld. Een aantal van deze gesprekken was samen met het stadstenderteam.

De marktpartijen is gevraagd een Bieding in te dienen die voldoet aan de door de raad op 6 juli 2017 vastgestelde ambities, randvoorwaarden, eisen en prioritering. De drie ingediende plannen zijn beoordeeld door de beoordelingscommissie, bestaande uit in- en externe experts. Zij hebben zich laten adviseren door het supervisieteam, het Stadstenderteam, duurzaamheidsexperts, financiële experts en de provincie Utrecht (HOV-banen). In verband met de ingewikkelde opgave en de veelheid aan randvoorwaarden en wensen hebben er in totaal 17 experts beoordeeld en ongeveer 20 experts geadviseerd om uiteindelijk de beste bieding te selecteren.

[einde quote]

Reacties

 1. André Veenbrink

  Kleine correctie: op de website van smakkelaarspark.nl staat op het overzichtsplaatje: “uiteraard blijft de huidige route langs het spoor bereikbaar” i.t.t. wat BU concludeert.

  1. Auteur
   HB

   Dank voor de correctie. We passen aan. Wel blijft dan de vraag: hoe dan? Nu eindigt de route op het gedempte water en kun je je route vervolgen over het fietspad naar het plein. Straks is daar die keerhaven gepland. Dat betekent ofwel dat de looproute afbuigt, dwars door het woongebouw, of dat er een nieuwe (derde) brug moet worden gebouwd, over het water en over het fietspad.

 2. Johan

  Ofwel er komt weer helemaal niks terecht van het beloofde groene stationsgebied dat aansluit op de rest van de stad. Het groen is minimaal, de bebouwing sluit helemaal niet aan op het stadshart maar is een ratjetoe van verschillende bouwstijlen.

  Zou het niet mogelijk zijn om dit plan nog tegen te houden dmv een rechtszaak (met crowdfunding aangespannen allicht?), de gemeente is de uitslag van het referendum namelijk totaal vergeten blijkt maar weer.

 3. koen

  Goed plan! Ingewikkelde locatie met dat ov, maar dit lijkt me een prima oplossing. Ik kan me goed voorstellen dat dit een mooie aanvulling op het centrum kan worden.
  Mooi hoe de bebouwing gegroepeerd is. De noordzijde is overigens te zien op de maquette in het infocentrum. De busbaan langs de Smakkelaarsburgt zal hier nooit een gezellig straatje worden, dat valt de ontwerpers niet echt aan te rekenen. Ben ook wel benieuwd hoe de oversteek langs het spoor gerealiseerd gaat worden, maar blijkbaar komt dat goed.
  Sommige van de extraatjes zullen er misschien nog wel afgaan, er blijft dan nog genoeg over 😉
  Inderdaad zouden er wat mij betreft ook iets weelderiger boompartijen gepland mogen worden. (Men lijkt de laatste jaren een voorkeur te hebben voor bomen die vooral niet te groot worden en die niet te dicht op elkaar staan.)

 4. Ties

  Is dat stukje trambaan voorlopig niet alleen bedoeld om van en naar de remise te rijden? Eindhalte uithoflijn is toch Utrecht CS?
  De overlast tijdens het bouwen vd overkap is dan wel te handelen denk ik.

  1. Auteur
   HB

   Was bij BU ook een vraag. De bussen rijden er sowieso al, door de Leidseveertunnel. 9 dec. a.s. gaat naar verluidt een busperron aan de centrumzijde in gebruik. Dan halteren ze onder het Stationsplein. Dat argument van overlast beperken door eerder te bouwen lijkt niet relevant. De kruising is volop door het OV in gebruik.

  2. Ludice

   Tot 2020, daarna moet de vervoerkundige koppeling klaar zijn. en is het wel één lijn. Dus men moet toch nog redelijk snel zijn met een tafelconstructie o.i.d., zoals ook bij de tramperrons van de OVT is gedaan.

 5. Henk

  Even wat tegengas. Ik ben wel positief.

  “Hoe ‘leuker’ je het maakt, des te meer extern publiek, des te meer reuring. Deze pretentie kan het maar beter loslaten. Mensen die daar een woning kopen zoeken geen rust, verre van.”

  Helemaal rustig zal het idd niet worden. Ik ben vooral benieuwd naar het (trillings)geluid van bussen en trams. Daar zou ik niet vrolijk van worden. Maar de gemeente creeert heel veel mooie ruimte om te recreeren in de stad. Ooster/westerkade, de singel is bijna weer rond, diverse pleinen aangepakt, trappartij jaarbeursplein, naast alle al bestaande mooie plekken. Het zal niet zo zijn dat de stad ineens massaal hierheen trekt. Er is geen specifieke reden om hier te wachten op trein, tram of bus. Er is gewoon veel aanbod van leuke plekken in Utrecht, en nu eentje meer.

  “Het straatje is straks een groot deel van de dag beschaduwd. De Smakkelaarsburgt is al geen vrolijke gevel. Hoe waarborg je dat dit geen verloren, tochtige, sociaal onveilige hoek wordt?”

  Liefst de Smakkelaarsburgt afbreken. Maar realistischer: Geen voetgangersgebied maken. Enkel fietspad en busbaan + camera toezicht. Voetgangers volgen het water. Toegegeven dat het niet het fraaiste stukje Utrecht is, maar het is nu ook weer niet meteen een junkentunnel. Het is gewoon een doorgaande route waar niet zo heel veel (aan) te doen is. Met honderden bussen per dag, en duizenden fietsers en cameras is het niet bepaald anoniem daar. Het veldje is ook dusdanig klein dat je er niet een gazonnetje van 10 meter tussen de bebouwing en de busbaan kan stoppen. Dan zit je bijna al bij de media markt op schoot.

  “Waarom die schuine brug terwijl je ook gewoon de bestaande brug kunt pakken? Utrecht is gek van bruggen willen aanleggen, maar je kunt het ook overdrijven.”

  Omdat je dan de lelijkheid en saaiheid krijgt die je verdient. Een klein beetje detaillering en onlogische constructies maken het voor mij wat leuker en spannender.

  ” Spaar dat geld liever uit en haal het van de onredelijke verdiendoelstelling Daalsepark af, om maar een zijstraat te noemen.”

  Dit argument is op alles wat de gemeente doet van toepassing. Waarom subsidies geven? Waarom geen 30×30 tegels op het Vredenburg of jaarbeursplein. Waarom het stadhuis handhaven dat nu voor een kapitaal verbouwd wordt. Verkoop het om een luxe hotel van te maken en bouw liever een onderhoudsarm 0 op de meter gebouw aan het jaarbeursplein en deel dat met het provincie bestuur. Beter bereikbaar, groen en goedkoper voor de belastingbetaler.

  “Waarom niet gewoon één overtuigend, markant object (bijvoorbeeld het theehuis) in een substantiële groene ruimte?”

  Ik ben blij met de verdichting die dit (en de andere projecten brengen. Het brengt inkomsten bij de gemeente die naar mijn mening heel veel doet om de stad leefbaar en aantrekkelijke te maken en houden. Geld groeit niet aan de bomen en, als dwarsstraat, de noodzaak om Overvecht en Kanaleneiland naar een hoger plan te tillen heeft ook een betalende kant nodig. Die kant vind je mede op dure plekken in de stad.

  Disclaimer: ik werk niet bij de gemeente, noch ben ik betrokken bij dit project dan wel andere projecten in Utrecht. Ik ben een tevreden Utrechter die zijn stad steeds mooier ziet worden.

 6. Onno

  @Henk, ik deel je realistische en positieve kijk op dit project volkomen.

  Iets wat overigens in mijn ogen nog te vaak ontbreekt in de discussies rondom het groeien van de stad Utrecht.

 7. Laurence

  Ik vind het een mooi ontwerp, hoewel ik me afvraag of het over 35 jaar nog steeds modern is. Drukke, strakke lijnen en veel ramen is nu modern maar is dat straks ook nog zo? Zelfde als het ‘tijdloze’ ontwerp van Hoog Catharijne eind Jaren 60, begin jaren 70.

  Verder snap ik absoluut niet waarom dit nu allemaal weer op +1 niveau gebouwd moet worden. Heel CU2030 is er toch op gemaakt om die kille, ongezellige en gevaarlijke tochtstraten en junkentunnels in en rondom het CS en HC weg te halen en weer veel terug te halen van +1 naar 0 niveau? Waarom dan een park + bebouwing op +1 niveau? Dan kunnen we straks een CU2060 project starten om weer de woningen en parken naar het straatniveau te halen.

  1. henk

   @ Laurence. Waar wordt dan op +1 gebouwd op smakkelaarsveld? Er gaat een busbaan tunnel, waardoor het iets geaccidenteerder wordt, maar verder heeft ieder gebouw een begane grond. Als geaccidenteerd het criteria is, dan zou ieder dorp en stad in limburgse heuvels +1 zijn.

   De junkentunnel was een onbewaakte toeleveringstunnel, die niet echt te vergelijken is met een drukke HOV baan onder de huizen door, al kan het goed zijn dat na middernacht hier mensen gaan verblijven, met gevaar voor eigen leven, als er nachtbussen gaan. Dat gaan we vanzelf zien.

   Er is inderdaad een tochtstraat, maar ik weet niet waarom dat gevaarlijk zal moeten zijn. Het is voornamelijk busbaan en fietspad. Ideaal is het niet, maar soms ontkom je er niet aan in een verdichtende stad. Voor iedereen is dit natuurlijk persoonlijk. Het kan zijn dat u een kleinere stad voorstaat. Ik ben blij met de groei en dat utrecht niet allerlei natuurgebieden en weilanden inpoldert om te groeien maar dat zoveelmogelijk binnen de stadsgrenzen doet. Een klein stukje weg dat niet echt mooi is hoort er dan af en toe bij.

   Als ik naar de renders kijk, en de overgebleven jaren 70 gebouwen op de foto heb ik toch wel moeite dezelfde parallelen te zien als u. Het lijkt niet echt op elkaar. Grindgewassen tegels tegen de muur, dat bunker achtige. Dit is veel meer open, licht en veel meer glas.

   1. Laurence

    @ Henk
    Bedankt voor de reactie. Nu ik langer naar de render heb gestaard lijkt dit ‘park’ inderdaad niet op een +1 niveau te zitten, afgezien van de bebouwing op/over de trambaan. Ik was in de war door die twee schuine bruggen vanaf het park naar HC toe. Dat leek alsof het op +1 niveau zat (visioenen van de oude gildepassage) , doordat de stoep langs het water eigenlijk op -1 niveau zit. Gevallen voor de optische illusie! Nou dan is het al een stuk beter. 🙂

    Mijn opmerking over de jaren 70 looks bedoelde ik niet dat dit nieuwe gebouw even doods is als de jaren 70 bouw van HC, maar meer op het idee dat het ontwerp van HC TOEN als ‘tijdloos’ en ‘modern’ werd gezien, terwijl het natuurlijk niet het geval is, en dat ik niet weet of dat dit vrij drukke design voor het Smakkelaarsveld (wat NU modern oogt) over 35 jaar ook nog als ‘modern’ wordt gezien, of dat wij dan zullen zeggen: “Wat hadden we in de Jaren ’10 van deze eeuw toch een wansmaak qua bouw, als die extra ramen en schuine bruggen is “too much”.

   2. Auteur
    HB

    Niveauverschillen? Die moet je zo zien:
    http://i.fokzine.net/upload/16/05/160526_147316_mindfuck_weblog.gif

    Overigens heeft de ontwikkelaar Empeo in 1968 ook op grote schaal computers ingezet voor simulaties en eindige elementenberekeningen om grip te krijgen op de indeling en de loopstromen voor Hoog Catharijne, dat toen nog slechts op papier bestond. Het was toen baanbrekend, een van de dingen die men gebruikte om vertrouwen te wekken dat men er grondig over nadacht. Ik moest er onwillekeurig aan denken toen ik las over de modellen voor het berekenen van de indeling van de woongebouwen op het Smakkelaarsveld.
    Een beetje flauw misschien, deze parallel, maar dit soort feiten zetten me altijd wel aan het denken. De praktijk zal de echte toets zijn.

 8. Atilla Vigh

  Bijzonder commentaren, een stuk genuanceerder dan die op DUIC iig. Wat een zuurpruimen zitten daar. De meeste reaguurders daar zijn van het slag “alles moet hetzelfde blijven” (“want het kost geld, en ik heb niets”) of plant een bos midden in een stad van over een tiental jaren van een half miljoen inwoners. Enige realiteitszin is er bij jullie in ieder geval wel.

  Wat ik nog mooi zou vinden als alle nieuwbouw klaar is (dus ook het Westpleingebied, dat alles hoger dan +2 van HC een facelift krijgt. Het deel boven de MediaMarkt is toch door Kleppiere gekocht, dus hoop dat die wat aan die gevels doen. Maar alle andere gebouwen op niveau +2 van HC zijn geen eigendom van Kleppiere. Het zou de gemeente sieren om in conclaaf te gaan met die eigenaren om te onderzoeken welke (on)mogelijkheden er zijn om op zijn minst de buitenkant van en modern jasje te voorzien.

  Overigens vergeten veel mensen dat er ook groen terugkomt op de net opgeleverde of nog op te leveren plekken (Vredenburgplein, Jaarbeursplein, etc…). Die bomen komen er wel, maar later.

  Ben echt benieuwd hoe het er over een jaar of 3 a 4 uit ziet, want dat is het meeste aan de oostkant wel af en een directe stationsgebied aan de westkant ook wel.

 9. Auteur
  HB

  In aanvulling op bovenstaande een aanpassing en een waarneming.

  De aanpassing betreft de westelijke N-Z looproute. In de tekst aangepast.

  De waarneming gaat over Daalse Kwint. De eigenaar/uitbater van Tribes, in de Smakkelaarsburgt op de hoek aan het Leidseveer, is naar verluidt enthousiast over de plannen. Wel is het een serieuze ontwerpopgave om die “achterkant” sociaal veilig en aantrekkelijk te maken.
  Daar op voortbordurend: de vernieuwing van Smakkelaarsveld kan de voorbode zijn voor een transitie van de Daalse Kwint. Met uitzondering van het gerenoveerde noordelijke stuk (met o.a. Movares) zijn de andere complexen in principe rijp voor renovatie en dan komt ook de optie in beeld om naar een nieuwe invulling, denk woonbestemming, te kijken. Rabobank-dochter FGH Bank, nu nog zo’n zestig medewerkers, houdt eind van het jaar op te bestaan.
  https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2018/03/deal-luidt-einde-van-rabo-vastgoeddochter-fgh-bank-101258930

 10. Monique

  Ah juist ja. Dat stukje Utrecht herken ik straks ook niet meer. Tot nu toe was ik sceptisch maar ik zie alleen maar verbeteringen en wordt Utrecht steeds mooier.

 11. Marco Knol

  Het kon slechter. Wel jammer dat een mooi stuk open ruimte verdwijnt.

  Ik ben wel benieuwd wat ze met die parkkelder willen. Het is niet zo dat er te weinig cultuurgebouwen in de omgeving zijn en het moet geen verkapte horeca- of vergaderlokatie worden. Verder mag het nog wel iets groener door een paar van die prieel-achtige dingen weg te laten. En sowieso mag je je afvragen of nóg een horeca-voorziening in plaats van groen wenselijk is. Het zal vast wel een toplokatie zijn voor horeca, maar toch; hoeveel horeca willen we? Ieder hoekje en gaatje wordt volgepropt met horeca en daar moet dan ook aan verdiend worden. Die markt is niet oneindig, zeker niet als het allemaal hippe koffie tentjes moeten zijn. Koffie kun je ook op het stationsplein of de overkant in het Staffhorst gebouw krijgen.

Reageer