Sluitstuk singelherstel

In Nieuws door HB7 Reacties

We moeten nog een slordige 700 nachtjes slapen, dan is het zover. Een rondje varen door gracht en singel. Is dit niet waar het uiteindelijk allemaal om is begonnen? Dit had je nog van ons tegoed: een item over het voorlopig ontwerp (VO) van het laatste stuk van het singelherstel, het deel tussen de Marga Klompébrug en de Bartholomeïbrug. Er moet nog veel gesloopt worden, waaronder de vuilopvang onder Sterrenbos die onder de bult verscholen ligt. Veertig bomen zullen gekapt worden en circa vijftien verplant. Daarvoor is de vergunning inmiddels aangevraagd. De monumentale moerascypressen kunnen gelukkig blijven. (Die kunnen bij wijze van spreken nog in het water overleven.) Als de aannemer gebruik kan maken van de ervaringen van de eerste fase singelherstel zou het werk geen onaangename verrassingen mogen opleveren, qua gedoe met oude heipalen eruit trekken bijvoorbeeld. Benieuwd of zoiets in de praktijk ook zo werkt.

We weten niet hoe het jou verging, maar wij moesten “Pannaveldje” even googlen. Nog steeds niet helemaal duidelijk wat men er mee bedoelt: voetbalkooitje of zoiets? Ligweide, heel veel verschillende bomen, eco-oevers, vlonder, kunstwerk, voetpad, fietspad, weg, pannaveld – als je de hele waslijst van wensen bekijkt vraag je je twee dingen af: 1. hoe gaat dat in hemelsnaam allemaal passen en 2. waarom niet wat simpeler en het door de Utrechter eerst laten omarmen en dan de ruimte gaan invullen? Nou ja, het idee van een extra brug is gelukkig al afgevoerd. In 2020 zullen we het eindresultaat kunnen bewonderen.

Een groot aantal buurtbewoners en bedrijven heeft meegedacht aan de plannen. Als er buurtbewoners of nauw-betrokkenen zijn met meer achtergrondinformatie, deel het dan hier in de reacties.

Hieronder hebben we een bladerbare versie van het VO voor je klaargezet.

Omwille van de dossiervorming volgt hier een integrale quote van de site van CU2030:

Stromend water, meer bomen, meer planten, meer vogels, aandacht voor de historie en een fijne plek om te zijn voor iedereen, dat zijn de uitgangspunten van het ontwerp van het nieuwe deel van de singel tussen de Marga Klompébrug en de Bartholomeïbrug. Je kunt er lekker in de zon zitten: er komt een grote zitvlonder, glooiende oevers met waterplanten, een ligweide en er komen meer bomen dan er nu staan. Ook blijft het kunstwerk in het park en is er straks een pannaveldje voor kinderen. In 2018 wordt de verkeersbak gesloopt. In 2020 is het mogelijk een rondje singel te varen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit ontwerp waaraan de gemeente met een participatiegroep werkte, vastgesteld.

Voetgangersgebied
Het nieuwe park wordt een voetgangersgebied. Langs de Catharijnesingel (de openbare weg) komen aan beide kanten van de straat vrijliggende, eenrichtingverkeer fietspaden als doorgaande fietsroutes. Fietsen langs de woningen op het Willemsplantsoen blijft mogelijk. Ook blijft het Willemsplantsoen bereikbaar voor auto(bestemmings)verkeer.

Eerst slopen, dan graven, dan varen
De aannemer start begin volgend jaar met het verplanten en kappen van bomen en het verleggen van kabels en leidingen. In het najaar van 2018 start de sloop van het Willemsviaduct en de tunnelbak. Aansluitend start de herinrichting dan medio 2019. Oplevering staat gepland voor het derde kwartaal van 2020. Dan is ook het gedeelte tussen Hoog Catharijne en de Marga Klompébrug klaar en kun je weer een rondje om de binnenstad varen, zoals het hoort en zoals het eeuwen was.

Betrokken omgeving
Van april tot september heeft een groep betrokken bewoners, ondernemers en geïnteresseerden meegedacht over de inrichting van dit deel van de singel. Enkele onderdelen uit het Voorlopig Ontwerp worden nu niet uitgevoerd, deze worden later gecombineerd met groot onderhoud aan de beschoeiingen. Het gaat dan om een klein deel van de ecologische oever nabij de Bartholomeïbrug, het verplaatsen van de 72-uurs aanmeersteiger en het aanpassen van de beplanting en de padenstructuur in het bestaande park.

Lees meer in de raadsbrief die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft gestuurd.
Het persbericht van de gemeente lees je hier.

 

Integrale tekst uit de raadsbrief van 29 november 2017:

In de voorjaarsnota 2016 is budget gereserveerd om het laatste deel van de Catharijnesingel te herstellen, zoals opgenomen in het Masterplan Stationsgebied van 2004. Het college heeft daarnaast uw motie 110 “Catharijnesingel zuid brengt water en groen in de stad” van 30 juni 2016 overgenomen. De motie vraagt specifiek om, bij het maken van het ontwerp voor Catharijnesingel zuid, extra aandacht te geven aan:

– bewonersparticipatie;
– ecologische waarden en erfgoed;
– een ontwerp binnen het beschikbare budget.

Participatie

In de tweede helft van 2016 zijn de kaders bepaald voor de participatie, u bent hierover geïnformeerd in de raadsbrief van 14 maart 2017.
Begin april is de participatie voor het maken van het ontwerp van start gegaan met een drukbezochte informatiemarkt. In totaal zijn er daarna nog 2 algemene bijeenkomsten en 4 bijeenkomsten met een participatiegroep georganiseerd; aan de laatste hebben gemiddeld 35 mensen per bijeenkomst vanuit diverse belangen (bewoners, kinderen, ondernemers, belangengroepen) deelgenomen. De laatste bijeenkomst van de participatiegroep vond plaats op 6 september jl. Tijdens dit participatietraject is in overleg met de bewoners, belangengroepen, instellingen en bedrijven gewerkt aan een ontwerp voor de singel en de directe omgeving. Hierbij is -om een goede aansluiting met de omgeving te bereiken- verder gekeken dan de grenzen van het project zelf. De deelnemers/stakeholders waren in dat proces actief betrokken in de rol van geconsulteerde om samen met de gemeente, onder begeleiding van een extern ontwerpbureau, te komen tot een Voorlopig Ontwerp. Een uitgebreide beschrijving van het participatietraject en de -bijeenkomsten en het Voorlopig Ontwerp is terug te vinden op de website www.CU2030.nl/singel.

Voorlopig Ontwerp

Het voorliggende Voorlopig Ontwerp is het resultaat uit het participatietraject, de externe landschappelijk ontwerpers (OKRA) en input vanuit gemeentelijke specialisten.

Voornaamste elementen uit het Voorlopig Ontwerp:

–  Ecologie
Aan de westzijde van het water (spoorzijde) is over de gehele lengte een ecologische vooroever ontworpen. Aan de oostzijde (binnenstadzijde) worden ook ecologische oevers toegepast behalve in het middelste deel. Op dit deel wordt aan een belangrijk principe van Zocher voldaan: gazon grenzend aan water. De toevoeging van deze vooroevers, samen met de beplantingskeuzes en boomsoorten is in lijn met motie 110 “Catharijnesingel zuid brengt water en groen in de stad” van 30 juni 2016.

–  Erfgoed
In het ontwerp is rekening gehouden met een vormgeving in de stijl van landschapsarchitect Zocher Jr. (1791-1870). Deze sluit aan op de door Zocher ontworpen delen van de Utrechtse singel.

–  Verkeer (Catharijnesingel is in deze context de openbare weg westelijk van het water)|
  Het Zocherpark wordt een voetgangersgebied. Het huidige fietspad door het plantsoen verdwijnt dus.
  Langs de Catharijnesingel komen aan weerszijden van de straat vrijliggende (eenrichtingsverkeer) fietspaden als doorgaande fietsroutes. Zo is er eenzelfde inrichting voor fietsers aan de hele Catharijnesingel(straat).
  Fietsen langs de woningen op het Willemsplantsoen blijft gehandhaafd.
  In het VO is voor de Catharijnesingel rekening gehouden met een wegprofiel dat aansluit bij de andere delen van de Catharijnesingel en dat het verkeersaanbod goed kan verwerken. Het Willemsplantsoen blijft bereikbaar voor auto (bestemmings)verkeer.
  Op de Catharijnesingel komen aan de waterzijde twee bushaltes voor het openbaar vervoer.
  Op de Catharijnesingel is voorzien in 2 halteplaatsen (geen parkeerplaatsen) en 1 parkeerplaats voor touringcars.
  Grand Hotel Karel V blijft bereikbaar voor touringcars van 15 meter.

– Bomen
Een 40 tal bomen die nu op de plek staan waar straks het water of het talud komt kunnen niet verplant worden en zullen worden gekapt. Binnen het projectgebied zijn 15 bomen verplantbaar die nu aan de parkzijde/Willemsplantsoen van de singel staan en een bestemming langs de Catharijnesingel krijgen. Deze worden, afhankelijk van het plantseizoen, ingepast in de rij platanen aan de westzijde van de singel (of anders verplant naar andere delen van de stad/stationsgebied en de rij later aangevuld met bomen van elders). Het ontwerp voorziet in de aanplant van 53 nieuwe bomen van formaat, daarbij is ook rekening gehouden met een diversiteit in boomsoorten. De monumentale moerascypressen blijven behouden.

– Aanlegsteiger en zitvlonder
Aan de huidige aanlegsteiger wordt een zitvlonder gemaakt. Een deel van de aanlegsteiger wordt verder geschikt gemaakt voor het aanmeren van kano’s en (trouw)boten voor Karel V. De steiger is ook toegankelijk voor mindervaliden. De bestaande steiger blijft zoveel mogelijk gehandhaafd.

– Kunstwerk
In afstemming met de Kunstcommissie van de gemeente krijgt het kunstwerk (Grande Astre) (staat momenteel op ‘de bult’) een plek binnen het projectgebied.

– Extra voetgangersbrug

Tijdens het participatietraject is de wens voor of tegen een extra voetgangersbrug uitgebreid naar voren gekomen. Ook zijn hierover twee petities aangeboden: een voor (‘Handhaving voetgangersverbinding/overbrugging Catharijnesingel t.h.v. Sterrenbos-Walsteeg’) en een tegen de aanleg van een extra voetgangersbrug (‘Geen extra brug over de Catharijnesingel’). Het uitgevoerde passantenonderzoek (zie bijlage) laat een marginale toename van de looplengte/tijd zien en een brug past niet binnen de financiële kaders. Ook maakt het historisch patroon van de bruggen een brug op deze plek niet logisch en past in beginsel minder goed bij de uitgangspunten van Zocher. Een extra voetgangersbrug wordt daarom niet aangelegd. Wel is binnen het Voorlopig Ontwerp van de Catharijnesingel Zuid de aanleg van een eventuele brug in de toekomst mogelijk gemaakt.

Deel van het ontwerp buiten het projectgebied

Het project Catharijnesingel Zuid wordt aan de zuidkant begrensd ter hoogte van Sterrenbos. Om een kwalitatief goede aansluiting met het bestaande Zocherpark en de Catharijnesingel richting de Bartholomeïbrug te maken is ook de situatie zuidelijk van de projectbegrenzing onderzocht; dat deel ligt dus buiten het projectgebied. De nieuwe inrichting zal goed worden aangesloten op delen van het park die buiten het projectgebied liggen en er worden elementen die in het participatietraject nadrukkelijk naar voren kwamen aan het bestaande park toegevoegd. Zo wordt aan de huidige aanlegsteiger een zitvlonder gemaakt, daarnaast komt er een hellingbaan zodat de aanlegsteiger ook bereikbaar is voor mindervaliden. Tevens zal de aanlegsteiger worden aangepast voor het aanmeren van kano’s.

Het kruispunt bij de Bartholomeïbrug kan pas definitief worden heringericht nadat meer bekend is over een aantal andere verkeersontwikkelingen in de stad (vervallen lijn 12 en ingebruikname Uithoflijn, dosering Singel en de haalbaarheid van een fietstunnel onder het spoor tussen de Jeremias de Deckerstraat en de Nicolaas Beetsstraat, dit in het kader van de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein). Voor de tussenliggende periode wordt het nieuw in te richten deel van de Catharijnesingel goed aangesloten op het huidige kruispunt bij de Bartholomeïbrug. De ontworpen functies (vrijliggende fietspaden en halteer- en parkeerplek voor touringcars) worden in het bestaande gebied ingepast.

Vervolg
In het eerste kwartaal van 2018 vinden de voorbereidingen voor de uitvoering van de sloop van de betonnen tunnelbak plaats, zoals het verleggen van kabels en leidingen en het kappen/verplanten van bomen. Sloop van de bestaande tunnelbak en het Willemsviaduct staat gepland voor het derde kwartaal van 2018. Het herinrichten start naar verwachting medio 2019. Oplevering staat gepland voor het derde kwartaal van 2020.

[einde van de brief]

 

Zo lag het er in juli 2017 bij:

     

Reacties

 1. Jongerius

  Ik hoop dat het nu altijd zo zal blijven ? Hoe kan je nou een oude stadsgracht in een autoweg veranderen, niet goed nagedacht en heel veel (burger) geld verspild.

 2. Ramon

  Mensen hebben een geromantiseerd beeld van de singel in de jaren 50/60 en kunnen , willen niet zien dat de singel zoals hij nu wordt aangelegd gewoon erg mooi is en in lijn met de rest van de stadsbuitengracht. Ook de keuze voor kade muren en trappen op de gekozen locaties is vrijwel identiek aan hoe het ooit was. Als de bomen een beetje omvang krijgen is over een aantal jaren niet meer te zien dat dit stuk “nieuw” is.

 3. Herman

  Kan er gelukkig alleen maar beter uit gaan zien…
  Grote valkuil is altijd dat er zoveel wensen zijn dat het vervullen ervan bijna niet mogelijk is. Dat is de consequentie van inspraak, als je wensen negeert leidt dat tot ontevredenheid en teveel inwilligen is ook niet haalbaar.

  Leegte is ook een kwaliteit!

 4. Robert Dorsman

  Wij wonen vlak bij “de bult”, ter hoogte van het Geertebolwerk en zien reikhalzend uit naar de grote monsters die het laatste stukje stadsbuitengracht zullen uitgraven. De gemeente heeft de omwonenden/belanghebbenden ruimhartig inspraak gegeven, en daar is met meer dan gewone belangstelling gebruik van gemaakt. Als de stad in 2022 negenhonderd jaar bestaat, is-ie weer helemaal omgeven door water. Waar vind je nog zo veel historisch bewustzijn? Wij zien ernaar uit!

 5. Ad de Haan

  Het zou een mooie promotie voor de stad kunnen zijn om s-zomers een evenement te organiseren in de herstelde singel, een Tour d’Utrecht. Bijvoorbeeld een zwemwedstrijd of een roeiwedstrijd met start en finish vóór het terras van TivoliVredenburg.

Reageer