Omgevingsvisie: de raad aan zet

In Dossier, Nieuws door HB5 Reacties

De raadscommissie zet vanavond voor het eerst zijn tanden in de omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein. Het gaat daarbij om de volgende besluiten:

[quote uit het voorstel]

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1 In te stemmen met de in de reactienota voorgestelde wijzigingen van de omgevingsvisie
Beurskwartier en Lombokplein en 2e actualisatie aanvullende MER, zoals samengevat in paragraaf 2.3 van de reactienota.
2 De Omgevingsvisie Beurskwartier/Lombokplein inclusief bijlagen vast te stellen
3 De 2e Actualisatie Aanvullende Milieueffectrapportage Beurskwartier/Lombokplein vast te stellen
4 Te starten met het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen en een Functioneel Ontwerp voor de openbare ruimte voor het ontwikkelgebied Lombokplein. Dit intensief samen te doen met bewoners, ondernemers van Lombok en overige belanghebbenden.
5 Het plangebied Beurskwartier en Lombokplein als onderdeel van de 2e fase Stationsgebied te kwalificeren als A1 gebied conform de nota stallen en parkeren
6 Een quick scan te doen naar de haalbaarheid van een fietstunnel onder het spoor tussen de Jeremias de Deckerstraat en de Nicolaas Beetsstraat.
7 Een verwervingskrediet te verlenen tot een bedrag van 5 miljoen euro ten behoeve van de anticiperende verwerving van woningen aan de Croeselaan en omgeving, binnen het toekomstig plangebied Beurskwartier, vooruitlopend op en te dekken uit de nog te openen grondexploitatie Beurskwartier.
8 Tijdelijke geheimhouding die het college heeft opgelegd op de financiële bijlagen ‘Financiële Verkenning Beurskwartier juni 2017’ en ‘Financiële verkenning Lombokplein juni 2017’ te bekrachtigen ex. artikel 25 lid 3 Gemeentewet.

Hier de live uitzending (ook achteraf te bekijken) en de stukken. Je vindt daaronder ook de samenvattingen en reacties op de talloze zienswijzen die zijn ingeleverd (Reactienota).

Voorstel_8658.pdf (291KB)
Reactienota Omgevingsvisie Beurskwartier Lombokplein en MER.pdf (1MB)
Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein.pdf (28,3MB)
2e Actualisatie aanvullende MER stationsgebied Utrecht.pdf (12,1MB)
Eindrapport Economische effecten Omgevingsvisie Beurskwartier Lombokplein voor de binnenstad van Utrecht.pdf (1,6MB)

Memo Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein, nadere toelichting
Dossier 49 voorblad.pdf (141KB)
Memo Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein_ nadere toelichting.pdf (47KB)
Onderbouwing sloop en inpassing van woningen aan de Croeselaan.pdf (2,2MB)

[update] De eerste vergadering (eerste termijn) zit er op voor de commissie en duurde een whopping 5 uur. Je kunt hem hier terugkijken.
De raad is kritisch op de plannen wat sloop van de Croeselaan-woningen, verkeersintensiteit over het Lombokplein en de algehele financiële onderbouwing betreft.
De volgende commissievergadering zal 14 of 16 november zijn. In de tussentijd zal het college een trits vragen moeten beantwoorden en een bijeenkomst beleggen met de fracties over de financiële details en verkeersmodellen en welke interventies er mogelijk zijn om de verkeersintensiteit te beïnvloeden.
De wethouder heeft benadrukt dat er in de plannen nadrukkelijk conservatief is gerekend aan kosten en opbrengsten met als idee dat het dan alleen maar kan meevallen. Dat neemt niet weg dat men name stevig wordt aangehikt tegen de 51 miljoen investering die nodig is voor het Lombokplein-gebied.
Wat sloop en hergebruik van de Croeselaanwoningen betreft lijkt er wat beweging in de plannen te zitten, zonder dat het conceptuele aspect van de herontwikkeling wordt aangetast. Ook wordt gekeken of open water mogelijk een rol kan spelen. Ooit hebben er in dat gebied watergangen gelegen omdat het een kleine binnenhaven was.
Omdat het onderliggende plan een omgevingsvisie betreft, is veel van de uitwerking en detaillering op dit moment nog niet aan de orde. De commissie wil graag grip en controle hebben, maar op vele punten is dat nu niet mogelijk. Pas rond 2023, als de projecten naar de markt gaan, kan door middel van tenders op kwaliteit, (vierkante) meters en euro’s worden gestuurd. In de tussenliggende periode kan er nog veel veranderen, we zijn dan twee college’s van B&W verder en Joost mag weten hoe de wereld er dan voor staat. Misschien worden dan al plannen gesmeed voor aanpassingen van stationsgebied fase 1…

 

Reacties

 1. Berend

  Mijn grootste zorg is: hoe zorgen we er voor dat het Beurskwartier onderdeel van de bestaande stad wordt. De Jaarbeurs is altijd een in zichzelf gekeerd bedrijfsterrein geweest waar de rest van de stad met de rug naar toe leefde. Maar het Beurskwartier moet een centrumwijk worden dat juist verbinding met de omgeving aangaat.

  Eerder heb ik gewezen op het belang van een goede langzaamverkeersroute tussen Beurskwartier en Mariaplaats via Moreelsebrug. Een vergelijkbaar argument kan gemaakt worden voor aansluiting op Lombok via de J.P. Coenstraat en op Kanaleneiland via de Admiraal Helfrichlaan. Het zijn verbindingen die voor de gemiddelde Utrechter niet in de route liggen en waar je dus moeite moet doen om de loop er in te krijgen.

 2. Jan-Kees Verschuure

  Moet zeggen dat ik de beeldkwaliteit en de langzaamverkeerstructuur niet vindt tegenvallen. Wel vind ik dat meer moeite moet worden gedaan om bebouwing Croeselaan te behouden. De autobereikbaarheid van het Westelijke Stationsgebied blijft natuurlijk een punt van zorg, en zal met de komst van het Beurskwartier alleen maar afnemen.

 3. Dirk

  “Mijn grootste zorg is: hoe zorgen we er voor dat het Beurskwartier onderdeel van de bestaande stad wordt. De Jaarbeurs is altijd een in zichzelf gekeerd bedrijfsterrein geweest waar de rest van de stad met de rug naar toe leefde. ”

  Eens, er wordt gigantisch veel in geinvesteerd. Koste wat kost een paar woningen proberen te redden en dan falen om het beurskwartier onderdeel van de bestaande stad te maken zou desastreus zijn.

  Ik geloof daarom dat die woningen in het huidige voorstel gesloopt zouden moeten worden en dat we niet moeten gaan lopen polderen hiermee. Er zijn uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling opgesteld en dit is het resultaat van die uitgangspunten en als we dit niet willen dan moeten we het hebben over de uitgangspunten als geheel (of binnen het bestaande plan een manier vinden om dezelfde uitgangspunten te waarborgen).

 4. Simon

  Als (inspraak) reactie had ik gegeven dat het leuk zou zijn als er een observationeel deck zou zijn in een van de gebouwen,, in de top van een gebouw een ruimte die 2 verdiepingen hoog is(6 meter) met een bijzonder plafond( eventueel verlicht).. Voor een ultieme skyline ervaring. Een toeristische attractie. Hier werd enthousiast op gereageerd en zou meegenomen worden. Maar naar mijn inziens zou dan ook een van de gebouwen net wat hoger moeten zijn, zodat je uit kan kijken over de andere gebouwen. Dit zie ik alleen niet terug helaas.

 5. Aron

  Simon, als ik me niet vegis komen er al veel publieksfuncties in het naastgelegen Wonderwoods. Die hebben wat dat betreft ook het beste uitzicht op deze locatie.

Reageer