Wonderwoods wint tender HUQ

In Nieuws door HB11 Reacties

Straatniveau Centrumboulevard, ter hoogte van het nog te realiseren Amrath-gebouw

[update 4-7, uitgebreide info van ontwikkelaars en architecten toegevoegd] Deze ontwikkelaar weet hoe hij een opdrachtgever moet teasen! De visualisatie is zo over the top dat we niet goed weten wat we ervan moeten vinden. Het betreft Wonderwoods, het winnende ontwerp van de tender voor de Healthy Urban Quarter waarvoor de bekende architecten Stefano Boeri (Stefano Boeri Architetti) en Roberto Meyer (MVSA) zijn aangetrokken. Het zijn de winnende ontwerpen van de ontwikkelcombinatie G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten.

Maar laten we niet op de beelden varen. We zien in het plan niet de ambitie verwezenlijkt om er een soort Tate/Kunsthal te laten landen. De publieksfunctie is nog wat onbestemd en draait om 3D, VR en beeldende kunst. De ontwikkelaar spreekt over Het Playlab, dat een beleving biedt op het snijvlak van technologie (virtual reality en 3D) en beeldende kunst voor jong en oud. Googlend vinden we een gameontwikkelaar die Playlab heet en een puzzellijn van Jumbo. De ontwikkelaar zal iets anders bedoelen en wil zich langjarig aan dit doel koppelen. Moet Playlab een internationale showcase- en researchplek worden of een geinig dagje uit met de kids? De omschrijving is daarover vaag. Kennelijk moet het idee verder rijpen.

Waarschijnlijk ligt de grootste kracht van de formule van Wonderwoods in het experiment met wonen, werken en mobiliteit. Deze gebouwen zijn de proefzone voor de weg die de gemeente met het Beurskwartier wil inslaan.

Stefano Boeri, die is aangezocht voor het groene gebouw, is vooral bekend van Bosco Verticale in Milaan, dat inmiddels ruim twee jaar bestaat. Het achterliggende lagere gebouw zonder overdadig groen is van de hand van Roberto Meyer van MVSA Architects, die onder andere het veelgeprezen Rotterdam CS ontwierp.

De twee gebouwen tellen in totaal 65.000 vierkante meter en men verwacht in 2022 op te leveren.

Check de toelichting in onderstaande brief die het college gisteren heeft verstuurd.

[begin integrale quote]

Op 31 oktober 2016 heeft u de ‘Procesbrief tender Healthy Urban Quarter’ ontvangen, waarmee marktpartijen werden uitgedaagd om visies op te stellen op basis van een complexe uitvraag voor een gebouwontwikkeling, als toonbeeld voor duurzame en gezonde verstedelijking in het Stationsgebied.

In februari 2017 is voor u een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin u bent geïnformeerd over de eerste ronde van de tender en de vervolgstappen voor de tweede ronde, de zogenoemde dialoogronde met de geselecteerde vier consortia. Inmiddels is de dialoogfase afgelopen en hebben de vier consortia op 19 mei jl. hun biedingen ingediend, bestaande uit een schetsontwerp, plan- en procesbeschrijving (waaronder omgevingsparticipatie) en een financieel grondbod.

De ingediende biedingen waren zonder uitzondering van een hoog kwaliteitsniveau. De multidisciplinaire (gemeentelijke) beoordelingscommissie heeft op basis van integrale overwegingen in consensus de keuze gemaakt voor het plan dat overall het beste tegemoet komt aan de gemeentelijke ambities, en een brug kan vormen tussen fase 1 Stationsgebied en het Beurskwartier: het plan Wonderwoods, van het ontwikkelconsortium G&S Vastgoed/KondorWessels Projecten.

De uitvraag wordt gekarakteriseerd door een zeer open, brede en diverse vraagstelling ten aanzien van onze ambities voor onder meer stedenbouw, groen, gezondheid, duurzaamheid en mobiliteit. Ook vroegen wij om een aansprekende publieksfunctie in de plint, die bijdraagt aan de gewenste levendigheid van het gebied. Het feit dat parallel aan deze tender, uitwerking wordt gegeven aan de Omgevingsvisie voor het Beurskwartier en Lombokplein, maakte deze opgave extra complex. Desalniettemin zijn alle vier de deelnemende consortia erin geslaagd een bieding neer te leggen met een overall plankwaliteit die integraal goed tot zeer goed is beoordeeld.

Centrumboulevard, op de hoek met de bioscoop

Aangezien niet alle gemeentelijke ambities zich in één plan laten verenigen, is het logisch dat de consortia tijdens het ontwerpproces keuzes hebben moeten maken. Overall gezien heeft gemeente vier kwalitatief goede plannen mogen beoordelen, elk met eigen karakteristieken en eigen pluspunten, en soms ook minpunten. De keuze was daarom niet gemakkelijk. Het winnende consortium scoorde bij de brede integrale afweging het beste en heeft met zijn plan de meeste toegevoegde waarde voor de stad, en het Beurskwartier in het bijzonder.

Het plan Wonderwoods bevat de volgende kenmerkende onderdelen, waarmee het zich geprofileerd heeft ten opzichte van de andere ingediende plannen:
– twee uiterlijk geheel verschillende en bijzondere gebouwen die goed passen in de ambities voor het Beurskwartier en de overgang van fase 1 naar fase 2 stationsgebied mooi markeren, en een goede aanvulling zijn op de bouwmassa en ontwerp van het Amrâth hotel en woongebouw;
– het plan gebruikt minder vierkante meters dan de andere plannen, oogt daardoor minder massaal, en doordat de plot niet maximaal wordt ingevuld, ontstaat aan de Veemarktzijde een relatief breed straatprofiel, waardoor een ontspannen overgang ontstaat naar de toekomstige bebouwing Beurskwartier;
– het meest groene plan met aansprekende groene gebouwen waarvan de toren aan de Croeselaan oogt als een verticaal bos;
– een aansprekende publieksfunctie (Playlab) op het gebied van 3D-technieken, virtual reality en gaming, die laagdrempelig is, aanvullend op het bestaande aanbod en een positieve financiële onderbouwing laat zien met een langjarige betrokkenheid van de ontwikkelaar bij de exploitatie;
– atelierwoningen, onder meer voor artists in residence in combinatie met Playlab, die passen bij de ambitie voor creatieve broedplaatsen;
– een veelbelovend concept van keyworkerhousing dat ziet op huisvesting voor specifieke doelgroepen waaronder leraren en verplegend personeel;
– een aantrekkelijk financieel bod in combinatie met een gedegen onderbouwing daarvan en een overzienbare kansen- en risicolijst inzake de financiële en juridische afspraken;
– op het gebied van samenwerking en omgevingsparticipatie laat het consortium zien de wensen en aandachtspunten van de omgeving serieus te nemen en daar gemotiveerd wat mee te doen, en ook stelt het consortium zich op als een prettige samenwerkingspartij voor zowel gemeente als de omgeving.

Zicht vanaf het Jaarbeursplein, rechts Amrath, links Beatrixgebouw


Zoals hiervoor al aangegeven laten niet alle gemeentelijke ambities zich in één plan verenigen; het winnende plan kent dan ook een aantal verbeterpunten. Deze worden vastgelegd in een bijlage van de Reserveringsovereenkomst waarvan we afspreken dat deze in het vervolg van de planontwikkeling worden verbeterd. Het gaat om de volgende punten:
– de EPC score van het plan ligt (nog) iets boven nul; in de verdere uitwerking zal aan de vereiste energieneutraliteit moeten worden voldaan, waarbij uiteraard de architectuur en de groene uitstraling van het gebouw zo min mogelijk worden aangetast;
– de parkeerbehoefte en verkeersgeneratie van het plan moet nader worden uitgewerkt met als streven aan te sluiten op de Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein waarbij het autogebruik en -bezit en het aantal (auto)verkeersbewegingen zoveel mogelijk worden beperkt;
– nadere uitwerking van de programmaonderdelen wonen, onderwijs en kantoor. Op gebouw- en gebiedsniveau (Beurskwartier) moet nader onderzocht worden hoe aan de ambities voor sociale woningbouw en (betaalbare) middenhuur vorm kan worden gegeven. Het programma bestaat hoofdzakelijk uit duurdere huur en koop.

Met het winnende consortium gaat de gemeente een Reserveringsovereenkomst aan voor één jaar waarin het consortium de gelegenheid krijgt zijn bieding uit te werken in een Voorlopig en Definitief Ontwerp. Parallel hieraan wordt de reserveringsovereenkomst inclusief memorandum uitgewerkt in een uitgifteovereenkomst voor de grond.

Wonderwoods past binnen de financiële (grex) en programmatische kaders van het Stationsgebied. Een uitzondering vormt de mogelijke toevoeging van een educatieve functie. De programmatabel Stationsgebied voorziet hierin momenteel niet. Het consortium geeft echter aan dat dit volume ook een andere invulling kan krijgen (bijvoorbeeld meer kantoren of wonen). Zekerheid over het uiteindelijke programma is er voor het eerst bij het sluiten van de uitgifteovereenkomst. Een eventueel benodigd besluit voor uitbreiding van de programmatabel Stationsgebied wordt op dat moment, samen met de uitgifteovereenkomst, aan u voorgelegd en vervolgens verwerkt in het eerstvolgende MPSO.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met de heer Hedzer Pathuis. Vanzelfsprekend zijn wij bereid om het plan Wonderwoods nader aan u toe te (laten) lichten. Meer informatie kunt u ook vinden op http://cu2030.nl/page/healthyurbanquarter.
Wij gaan ervan uit u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

[eind quote]

Dit lezen we op de site van G&S Vastgoed over het project:

Het Healthy Urban Quarter aan de Jaarbeursboulevard in het Utrechts Stationsgebied wordt ontwikkeld door ontwikkelconsortium G&S Vastgoed en KondorWessels Projecten. Dit consortium won met hun plan Wonderwoods de door de gemeente uitgeschreven tender. Het plan doet recht aan de ambities van de gemeente Utrecht voor gezond stedelijk leven. Het concept is happiness 2.0 en gaat over het terughalen van de natuur in de stad met als doel een gezonder leven. Namens het consortium tekenden architectenbureaus Stefano Boeri Architetti en MVSA Architects voor het plan. Het plan omvat ook de publieksfunctie Playlab, dat een beleving biedt op het snijvlak van technologie (virtual reality en 3D) en beeldende kunst voor jong en oud. Het plan wordt nu verder uitgewerkt.

Wethouder Victor Everhardt (stationsgebied): “Het plan Wonderwoods is een aanwinst voor de stad. Er komen twee unieke woontorens die de groene, gezonde en duurzame verstedelijking die we in Utrecht zo graag willen uitstralen en die de toon zetten voor het nieuwe Beurskwartier.’

Twee torens, een gebouw

Het plan Wonderwoods omvat twee torens van 90 en 70 meter hoog waarin plaats is voor wonen, werken, ontspanning en vermaak. De hoogste toren komt aan de Croeselaan. Deze ziet eruit als een verticaal bos, waarbij de beplanting is mee ontworpen op de balkons en aan de gevel. Stefano Boeri Architetti en Arcadis werken dit plan met consultatie van de Botanische Tuinen van de Universiteit van Utrecht uit. De toren aan de kant van bioscoop Kinepolis heeft fraaie rondingen en veel groen aan de binnenkant. Dit is van buiten te zien doordat de te openen atria een doorkijk bieden naar de binnenkant. Het aanzicht van Wonderwoods is van alle kanten aantrekkelijk en toegankelijk en het gebouw past goed bij de rest van de omgeving. Enerzijds is het robuust, zoals de grote kantoren in de omgeving, en anderzijds is het op detailniveau aangepast voor een prettig straatniveau. Het ontwerp markeert een perfecte overgang tussen het Stationsgebied en het toekomstige Beurskwartier.

Wonen, werken, Playlab

In Wonderwoods komen koop- en huurwoningen voor verschillende doelgroepen, waaronder woningen voor mensen die werkzaam zijn in de publieke sector, en atelierwoningen. Verder komt er ruimte voor kantoor, gezonde horeca, fitness/yoga, kleinschalige winkels, educatie, inpandige fietsenstallingen, een kleine parkeergarage en de publieksfunctie Playlab. Het Playlab, dat een beleving biedt op het snijvlak van technologie (virtual reality en 3D) en beeldende kunst voor jong en oud, is nieuw in Utrecht.

Van tender naar eerste paal

In oktober 2016 maakte de Gemeente Utrecht haar ambities voor Healty Urban Quarter bekend op de Expo Real in München. Uit de 20 consortia die een visie indienden, koos de gemeente vier consortia met wie zij de visies tot plannen heeft uitgewerkt. Afgelopen mei dienden de vier consortia hun plan in. De gemeente heeft deze vier plannen integraal beoordeeld en het beste plan gekozen. Met het winnende consortium van G&S Vastgoed en KondorWessels (VolkerWessels) Projecten wordt op korte termijn een reserveringsovereenkomst gesloten, waarmee het exclusiviteit heeft en het plan mag uitwerken tot een definitief ontwerp. Daarna kan de bouw starten. Rekening houdend met de voorbereidingen en de planologische procedures kan in 2019 de eerste paal de grond in en is Wonderwoods in 2022 klaar voor gebruik.

[einde quote]

 

(Beelden: G&S Vastgoed/KondorWessels Projecten/A2Studio)

Reacties

 1. Ferry Meewisse

  Ik heb het gebouw van deze architect in Milaan gezien. Het zag er prachtig groen uit. De plaatjes zijn dan ook helemaal niet overdreven, het stond er werkelijk zo vol met bomen. Uiteraard is een goed irrigatiesyateem voor de bomen nodig, maar dat heeft de architect blijkbaar goed uitgedacht. Een heel mooi idee dus, in de zomer houdt het de zon wat buiten en in de winter isoleert het extra. Wie wil er niet in een bos en tegelijk in de stad wonen?

  1. jonas

   Oh ja, dat ziet er best leuk uit! (zoekterm bosco verticale, wel even de foto’s van de impressies onderscheiden). Hopelijk blijkt het ook op de lange termijn haalbaar om het groen te houden. En: in Nederland is de zon wat spaarzamer dan in Milaan, dus misschien zitten bewoners hier minder te wachten op takken voor hun raam/zon/uitzicht. Maar ikzelf vind het een goed idee!

  2. Auteur
   HB

   Linkje: http://twistedsifter.com/2016/06/vertical-forest-residential-towers-in-milan-by-boeri-studio/

   Het project twee jaar na oplevering. Gevelvullend groen is hier goed gelukt.
   Merk op dat de struiken en bomen max. 9 meter zijn. Veel groter kan het niet worden, zeker niet op een dak, met het Hollandse windklimaat. Je zult langzamer groeiers moeten kiezen, omdat snoeien en intomen op die hoge balkons geen futiliteit is. En zou de architect een kraansysteem hebben toegevoegd voor de aan- en afvoer? Misschien is er een combinatie te maken van glazenwas-systeem en groenonderhoud.

 2. TP

  Erg mooie plaatjes maar ook exemplarisch voor dit soort tenders. Door heel veel te beloven win je de tender. Vervolgens best lastig om het ook waar te maken, zowel in functies die een duurzame exploitatie voeren (plint) en qua architectonische kwaliteit. Veel van dit soort “winnaars” boeten gaandeweg aan kwaliteit in.

 3. J

  JW: wie zegt dat er ooit een ambitie was om er een soort Tate/Kunsthal te laten landen? Makers van de plannen werden uitgenodigd om met een publiekstrekker te komen, van speelparadijs tot museum. Alles mocht.

  1. Auteur
   HB

   Die wens is wel degelijk uitgesproken. Iets cultureels met naam en ballen. Maar dan hebben we het over meer dan een jaar geleden.

  1. Dirk

   “Klopt niets van:
   http://www.archdaily.com/783045/in-defense-of-renders-and-trees-on-top-of-skyscrapers-mvrdv

   Wat een slecht en nodeloos langdradig stuk. Ze claimen onder andere dat renders zo gemaakt worden om een optimale indruk van het ontwerp te geven aan opdrachtgevers, terwijl de klacht nu juist is dat bewoners behoefte hebben aan realistische renders.

   Jammer dat ze de handschoen niet oppakken en aangeven dat ze naast de ‘optimale’ renders ook ‘realistische’ renders bijleveren in het klimaat dat ter plekke vaak voorkomt (regenachtige herfstdag, grauwe winterdag, bewolkte zomerdag). Het zou een extra selling point kunnen zijn voor overheidsopdrachtgevers om voor ze te kiezen, omdat zij wel sensiviteit hebben met de zorg van hun inwoners over veranderingen in hun leefomgeving.

 4. herman

  Kijk even goed naar de plaatjes en bewaar die.Over 10 jaar gaan we weer kijken, ben benieuwd…

  1. Ovo

   Nu het bijna af is lijkt het toch best wel op de plaatjes van destijds. Behalve het bos bovenop de hoogste van de 2 torens misschien.

 5. Marko

  Het wordt zo vol met hoge gebouwen vol glas datik me afvraag of de gebouwen een landmark kunnen worden. Gebouwen hebben ruimte nodig om te ademen, om ze van een afstandje te kunnen zien en om ze waare te geven. Al die individuele gebouwen maakt het een ratjetoe. Had dan één groot complex gemaakt die als een stel warme armen om het Jaarbeursplein zoudne vouwen, liefst met veel groen.

Reageer