Meerlaagse Smakkelaarsveldstalling

In Nieuws door HB3 Reacties

3d voorstelling fietsenstalling

3D-voorstelling nieuwe situatie (bron: Movares)

De fietsenstalling op het Smakkelaarsveld gaat de lucht in. Er moet dringend tijdelijke capaciteit bijgebouwd worden, nu binnenkort alle rekken langs Hoog Catharijne weg moeten. En omdat de footprint klein moet blijven (wegens verlegde busbaan) dan maar liever de lucht in, met een brug naar het station. De aanbesteding is zojuist gestart. De stalling zal in gebruik zijn van 2014 tot 2018. De totale capaciteit wordt 3550, aldus de stukken. Het belooft verkeerstechnisch en qua communicatie weer een pittig project te worden. Veel info met plaatjes, (faserings)schema’s en plattegronden vind je in het BLVC-plan.

Alle documenten staan hier. Enkele ontwerpplaatjes hierhier en hier.

Uit de aanbestedingstekst, quote 1:

Het stationsgebied van de gemeente Utrecht wordt grootschalig aangepakt. Samen met haar partners werkt de gemeente aan een nieuw stationsgebied dat in combinatie met de oude binnenstad straks het centrum van Utrecht vormt.

In het stationsgebied is een tekort aan stallingplaatsen voor fietsen. Dit blijkt uit de fietsparkeerbalans, maar is met name zichtbaar op straat door de vele losse fietsen. De groei van het aantal fietsen neemt toe, terwijl het aantal klemmen nagenoeg niet toeneemt. Het aantal losse fietsen op straat is ruim 3.000. Deze losse fietsen worden verklaard door het structurele tekort aan fietsklemmen in het stationsgebied.

Vanwege de grote vraag naar fietsenstallingen is voorgesteld een tijdelijke fietsenstalling te bouwen (voor de periode 2014 – 2018) tot dat Stationsplein-oost volledig in gebruik kan worden genomen. Hierdoor ontstaat er ‘lucht’ in het fietsparkeren. Op het moment dat Stationsplein-west en Stationsplein-oost gereed zijn, is er voldoende fietsparkeercapaciteit om aan de vastgestelde prognose te voldoen en de stallingen in de openlucht op het maaiveld op te heffen.

De locatie voor de tijdelijke fietsenstalling is het Smakkelaarsveld, boven de reeds bestaande beheerde stalling. De beoogde locatie op het Smakkelaarsveld is gekozen omdat er geen alternatieve mogelijkheden zijn aan de oostzijde van het stationsgebied. Rekening houdend met de ontwikkelingen op en rond het Smakkelaarsveld – de realisatie van mogelijk vastgoed, verleggen kabels en leidingen, de HOV-baan en de aanleg van de Vredenburgknoop en Catharijnesingel – is de maximale tijdelijke beschikbare ruimte voor de tijdelijke extra fietsenstalling op het Smakkelaarsveld vastgelegd. De locatie van de tijdelijke extra fietsenstalling bevindt zich dus boven de bestaande beheerde fietsenstalling op het Smakkelaarsveld en vraagt daarom om een integrale aanpak en ontwerp.

Quote 2:

In deze paragraaf worden de scope van de opdracht en de gevraagde werkzaamheden nader gespecificeerd. De grenzen van de scope van de opdracht zijn in figuur 1 met een groene lijn aangegeven. Bij het opstellen van het ontwerp voor de tijdelijke fietsenstalling en de uitvoeringsfasering moet worden aangesloten op de huidige situatie en de op dat moment bekend zijnde (tijdelijke) ontwerpen voor de vastgoedprojecten en projecten in de openbare ruimte.

Gevraagde werkzaamheden
De opdracht bestaat uit vier verschillende stappen:

– Stap 1 ontwerp fietsenstalling
Het gaat in deze stap om de verdiepingsslag van de reeds aanwezige documenten binnen de huidige kaders en het maken van een gedegen ontwerp voor de tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld. Tijdens deze fase ligt de aandacht met name op de integrale afweging voor de beste, meest kostenefficiënte oplossing voor de tijdelijke fietsenstalling. Het gaat in deze stap om het uitwerken en detailleren van het referentie ontwerp dat is mee gegeven. Het ontwerp vormt de input voor de technische detaillering van de omgevingsvergunning en een gedetailleerde uitvoeringsplanning. Er ligt na het afronden van deze stap een technisch ontwerp / bestek tot het niveau van uitvoeringsgereed.
Levering:
– het opstellen van een uitvoeringsgereed technisch ontwerp / bestek (inclusief tekeningen)
– het opstellen van een directieraming
– het opstellen van een beheer en veiligheidsplan
– het actualiseren en detailleren van het BLVC plan
– het opstellen van een V&G plan

– Stap 2 uitvoering fietsenstalling fase A
Vanwege de door gang van het busverkeer is er ter plaatse van de fietsenstalling door de gemeente Utrecht een tijdelijke omleiding gerealiseerd (Noord Chicane) Hierdoor kan de volledige stalling niet in een keer gerealiseerd worden.
In deze stap wordt fase A van de Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld uitgevoerd. Deze stap moet worden uitgevoerd in 3 kalender maanden na opdrachtverstrekking door de Opdrachtgever.

– Stap 3 uitvoering fietsenstalling deel B
Na het opheffen van de Noord Chicane kan deel B van de fietsenstalling worden gerealiseerd. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2015 kan starten.

– Stap 4 demonteren en afvoeren fietsenstalling
De Tijdelijke fietsenstalling Smakkelaarsveld kan op het moment dat de definitieve fietsenstalling Stationsplein-Oost gereed is worden gedemonteerd. De datum van demontage is nog onbekend, maar zal binnen 5 jaar na oprichten van de stalling plaatsvinden.

Er is gekozen voor het aanbesteden van stap 1 t/m 4. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om na iedere afzonderlijke stap af te zien van de vervolgstappen. Daarnaast behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om na iedere afzonderlijke stap de planinhoud en de omvang van de opdracht bij te stellen (programma te wijzigen).

Status omgevingsvergunning
Volgens het vingerende bestemmingsplan valt de locatie van de fietsenstalling met de omliggende fietspaden vrijwel volledig in het bestemmingsvlak ‘Verkeer – Verblijfsgebied (voorlopig)’. Dit bestemmingsplan laat een fietsenstalling op hoogte niet toe waardoor het noodzakelijk is een tijdelijke afwijking aan te vragen. Deze aanvraag is 2 april ingediend. De doorlooptijd van een dergelijke omgevingsvergunning is 26 weken. Na het goedkeuren van de vergunning is het pas mogelijk om opdracht te geven voor het bestellen van materialen en het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit is de reden dat er gefaseerd opdracht wordt gegeven.

Reacties

  1. Jasper

    Misschien een beetje aan de late kant, maar ik ben hier als forens erg blij mee. Ook de brug over de busbaan is fijn, hopelijk komt er ook aan de kant van de stalling een trap (op de schets niet te zien) zodat de mensen die op de begane grond parkeren er wat aan hebben.

  2. Raymond

    Op pagina 6 van de PDF is op de tekening te lezen: 3550 plaatsen… Hopelijk worden beide trappen (..) goed geschikt om er met een fiets tegenop/af te lopen.

Reageer