Westplein-docu

In Nieuws door HB2 Reacties

Maakster en Lombokster Katja Schade zal het vast niet erg vinden dat we haar vid op BU embedden. In het kader van een stukje uitleg geven over iets waar niemand eigenlijk van weet hoe nu verder. (Misschien het college dat nu in de steigers staat?) En we lopen wat achter met het aandacht geven aan de tijdelijkheden ter plaatse, zoals de mobiele tuinen. Hopelijk hierbij een beetje goedgemaakt. En dan maken we het meteen maar compleet met de aankondiging dat er nog 1600 fietsenrekken gefaseerd bij gaan komen en dat het college geen mogelijkheden ziet de bonte fietstunnel een nieuwe bestemming te geven (anders dan een volgestorte graffiti-tombe). Zie doorlees.
Docu:

[Quote uit de schriftelijke vragen gesteld door GL:]

Schriftelijke vragen over fietstunnel Westplein
Aan de westkant van Utrecht bevindt zich sinds een aantal decennia een (brom)fiets tunnel die wellicht beter bekend is van zijn graffiti. Utrechtse graffiti kunstenaars, waaronder de Utrechtse held KBTR zijn er te bewonderen. Het is de enige plek in Utrecht waar je je korte tijd in Berlijn of New York waant. Vanwege werkzaamheden aan de zijde van de Sijpesteijnkade zal de in- en uitgang van de tunnel aan die kant verdwijnen. Daarmee vervalt de functie van onderdoorgang en is het college, zo hebben wij begrepen, van zins de rest van de tunnel dicht te storten met zand. Het gedeeltelijk open houden van de fietstunnel zou niet kunnen omdat deze dan vol zou lopen met water. Dat lijkt vele buurtbewoners in Lombok een gemiste kans. GroenLinks deelt die mening. Er wordt, n.a.v. een motie van GroenLinks, de komende jaren juist maximaal ruimte gegeven aan organische gebiedsontwikkeling op het Westplein. De fietstunnel zou hier ook onderdeel van kunnen zijn, incl de ruimte boven op de tunnel. In Rotterdam is ooit een oud metro station omgebouwd tot nachtclub en in Parijs is er van een oud metrostation een zwembad gemaakt. Dat vergt aanpassingen maar het zou een unieke plek kunnen worden voor een, al dan niet tijdelijke, galerieroute, muziekcafé, nachtclub of expositieruimte. Op deze wijze zou de tunnel een bijdrage kunnen leveren als ‘placemaker’ aan het gebied en helpen in de transformatie van het Westplein van doorgangs- naar verblijfsgebied.
Daarom heeft GroenLinks de volgende vragen:
1. Is het college het met GroenLinks eens dat het hier een unieke graffiti plek betreft?
Antwoord: Uniek in de betekenis van “enig” kunnen wij niet beoordelen. In ieder geval is het wat ons betreft een bijzondere plek.
2. Klopt het dat er in principe geen noodzaak is om de tunnel straks vol te storten met zand?
Antwoord: Een groot gedeelte van de fietstunnel inclusief nooduitgang moet worden gesloopt in verband met het aan te leggen HOV viaduct.
Ook de pompinstallatie moet gesloopt waardoor er geen mogelijkheden meer zijn het overgebleven gedeelte van de tunnel droog te houden (regenwater verzamelt zich op het laagste punt). Het overgebleven (doodlopende) stuk tunnel levert ons inziens een sociaal onveilige en onwenselijke situatie op. Dichtzetten met bv hekwerken is mogelijk, maar die situatie is niet beheerbaar (water in tunnel).
Wij hebben daarom in principe voorkeur om het resterende gedeelte met zand en of schuimbeton te vullen, waardoor een veilige draagconstructie aanwezig is onder de bovenliggende weg.
3. Is het college bereid de technische installatie voor het droog houden van de tunnel te behouden of anderszins operationeel te houden dan wel te maken in de nieuwe situatie? Zo nee, waarom niet?
Zie antwoord 2. In verband met de aanleg van het HOV viaduct is behoud van de huidige pompinstallatie niet mogelijk. Er moet dan een nieuwe pompinstallatie worden geplaatst en een kelder voor waterberging worden gemaakt in een doodlopende tunnel die vooralsnog geen functie heeft.
4. Is het college bereid om, samen met o.a. Ontwikkelgroep Lombok Centraal, te bezien of en in welke vorm, de overblijvende helft van de tunnel hergebruikt kan worden? Zo nee, waarom niet?
Zie antwoord 2. Wel wijzen wij erop dat met het open houden een onbekend bedrag aan investering- en beheergeld is gemoeid. Hiervoor zijn geen middelen gereserveerd.
Naar mate de ambitie (bijvoorbeeld galerieroute, muziekcafé, expositieruimte), moeten er bouwkundige en installatiekosten worden gemaakt.
5. Is het college het met GroenLinks eens dat het een goed idee zou zijn om een prijsvraag uit te zetten en de winnaar vervolgens de kans te geven zijn/haar idee tot uitvoering te brengen? Zo nee, waarom niet?
Wij hebben geen bezwaar tegen een prijsvraag. Wij kunnen nog niet overzien of dit het winnende idee tot uitvoering is te brengen.
6. Is het college bereid om in ieder geval geen onomkeerbare beslissingen te nemen voor hier meer duidelijkheid over is?
Antwoord: er zijn al onomkeerbare besluiten genomen over de aanleg van het HOV viaduct. De voorbereidingen voor de aanleg van het HOV viaduct zijn inmiddels in volle gang. In het vierde kwartaal van 2014 is de sloop van een deel van de tunnel gepland waarna de bouw van het HOV viaduct van start gaat.
We zijn bereid -voor het niet te slopen deel – te wachten met onomkeerbare besluiten. Het dempen met zand is ook geen onomkeerbare beslissing. Het zand kan weer verwijderd worden.
7. Is het college bereid om een nieuwe plek aan wijzen voor legale graffiti? Zo ja, binnen welk tijdsbestek. Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Ja, uitsluitend bij nieuw te ontwikkelen gebieden, zoals binnen het POS gebied. Eerdere initiatieven in 2008 en in 2013 om plekken te realiseren waar graffiti als
kunstvorm ruimte krijgt, hebben noch op gemeentelijke eigendommen noch op particuliere panden/muren geschikte locaties opgeleverd. Daarnaast geven de wijkbureaus aan dat er in de wijken geen draagvlak is voor gedoogplekken voor graffiti. De tijdelijk buiten gebruik zijnde gelegenheid voor legale graffiti, de “Wall of Fame” (brug over Amsterdam Rijnkanaal, onderdeel van de A12) kan na het voltooien van de renovatie van die brug weer legaal voor graffiti in gebruik genomen worden.
Zie bijlage voor een kaartje van de tunnel en enkele foto’s, gemaakt door Remco Jutstra.

Hier de bijlage met kaartje en foto’s.

Reacties

  1. Marco Knol

    Ik blijf me toch afvragen waarom die HOV baan nodig is. Ik neem toch aan dat de tram te zijner tijd weer gewoon door de Leidseveertunnel gaat. En voor die paar bussen die beide zijden van het station aandoen moet ook wel wat anders te bedenken zijn. Enfin.

    Wat ik verder niet begrijp aan het antwoord; hoezo zijn er al onomkeerbare besluiten genomen? De RvS heeft op 13 maart j.l. de omgevingsvergunning geschorst voor wat betreft de bouw van het HOV-viaduct, zie http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2014:1028

Reageer