Pilot stalling West

In Nieuws door HB5 Reacties

Zoals je weet zal de in maart op te leveren fietsenstalling Stationsplein West een proeftuin zijn voor Het Nieuwe Fietsparkeren. De formule daarvan luidt: voor dichtbij parkeren betaal je, heb je er geen geld voor over, dan loop je maar een paar honderd meter. Achilleshiel: wildparkeren en handhaving. ProRail, NS en gemeente hebben een pilot opgesteld. Daaruit moet naar voren komen wat de beste balans is tussen gratis en betaald en hoe je de opbrengsten kunt maximaliseren. Het betreft een cultuuromslag. Net zoals je voor je auto betaalt als je dicht bij je bestemming parkeert, moet je dat ook voor de fiets gaan doen. Maar is de vrijgevochten Utrechtse fietser zo bereidwillig? Nu is er met teasing and pleasing wel wat te bereiken. De eerste dag gratis, bijvoorbeeld. Pas na 24 uur ga je betalen. Sympathiek voor de forens. Heel Nederland zal met interesse meekijken. Het plan lees je na de klik.

 

De nieuwe fietsparkeergarage aan het Jaarbeursplein gaat op 4 maart 2014 open en biedt ruimte voor 4.200 fietsen. Daarnaast wordt de capaciteit van de tijdelijke fietsenstalling op het Westplein binnenkort uitgebreid van 400 naar 2.000 fietsen. Met de realisatie van de fietsparkeergarage bij de Knoopkazerne, begin 2016, komen er nog eens 3.500 fietsparkeerplekken beschikbaar. De eerste dag stallen is gratis, daarna betaal je EUR 1,25 voor 24 uur stallen.

[quote uit de commissiebrief:]

Bij deze willen wij u melden dat we met NS en Prorail op overeenstemming hebben bereikt over de inrichting van de pilot Fietsparkeren OVT Stationsplein-West. Belangrijkste punt hierin is dat we als samenwerkende partijen, hebben besloten dat het stallen de eerste dag gratis is om de fietser optimaal te stimuleren met de fiets naar het station te komen. Een en ander wordt nader uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst die we begin 2014 zullen vaststellen, hieronder geven wij een nadere toelichting.

Op 4 maart 2014 opent de nieuwe kwalitatief hoogwaardige Fietsenstalling Jaarbeursplein aan de westkant van het station met een capaciteit van 4.200 fietsplekken. Daarnaast breiden we de tijdelije gratis stalling op het Westplein zo snel mogelijk uit naar in totaal 2.000 fietsparkeerplekken. Zoals u heeft gelezen in de brief over de fietsparkeerbalans van 28 november 2013 is dit de eerste grote stap vooruit. Met de realisatie van de fietsenstalling Knoopkazerne begin 2016 komen nog 3.500 plekken beschikbaar. De tijdelijke stalling op het Westplein wordt in 2016 weer gesloten.

De pilot fietsparkeren OVT Stationsplein-West start in maart bij de opening van de Fietsenstalling Jaarbeursplein. In deze pilot gaat de gemeente, samen met NS en ProRail, de komende twee jaar experimenteren om te komen tot een optimale benutting van de stalling en een voor alle partijen zo gunstig mogelijke exploitatie. De resultaten van deze proef geven richting aan de exploitatie van alle stallingen in het stationsgebied na afloop van de pilot periode. De uitkomsten zullen tevens door NS gebruikt worden voor heel Nederland.

De doelen zijn:
* Een goede bereikbaarheid per fiets van het station;
* Een goede mix van gratis en betaald stallen en een optimale bezetting;
* Een snelle overstap van de fiets naar de trein;
* Verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte aan de westzijde van het station.

De vier belangrijke sturingsmogelijkheden zijn:
* Tarifering;
* Gemak;
* Verleiding:
* Handhaving.

Tarifering:
In eerdere berichtgeving aan u over de pilot fietsparkeren (onder de titel ‘businesscase fietsparkeren OVT’) werd voor de tarieven voor deze nieuwe stalling uitgegaan van een bandbreedte tussen € 0,50 en € 1,50. Om de fietser optimaal te stimuleren met de fiets naar het station te komen, hebben de samenwerkende partijen besloten de eerste stallingsdag gratis te maken. Dit heeft naar verwachting een groot positief effect op het gebruik van de stalling en daarmee ook op de kwaliteit van de beperkte openbare ruimte op het voorplein.

Na de eerste 24 uur gaat een tarief van € 1,25 per 24 uur gelden. Vanwege de introductie van de eerste 24 uur gratis wordt afgezien van prijsdifferentiatie op kwaliteit binnen de gebouwde stalling. Voor abonnementen zal €75,- per jaar worden gerekend. De eerste 24 uur gratis geldt steeds opnieuw nadat de stalling is verlaten. In de praktijk is een abonnement vooral handig als een fiets ook in het weekend blijft staan of als de fiets één of meer keer per week langer dan 24 uur geparkeerd wordt. Als alternatief blijft er natuurlijk ook de mogelijkheid om volledig onbetaald te stallen in de onbewaakte stalling op de voormalige halte van de tram op het Westplein. Gedurende de pilot zullen we, in het kader van de pilot om te komen tot een zo optimale exploitatie, variëren met de tarieven voor de abonnementen, de losse kaartjes (na 24 uur) en eventuele nieuwe producten uitproberen.

Gemak:
Gedurende de pilot wordt ingezet op het bieden van een zo groot mogelijk gemak voor de fietser. Snelheid en doorlooptijd in de stalling worden bevorderd door de inzet van een door NS ontwikkeld nieuw betaalsysteem en een goed verwijssysteem naar en in de stalling. Gebruikers met een abonnement kunnen doorlopen, dagparkeerders checken in en uit met hun OV-kaart en degenen zonder OV-kaart krijgen van de beheerder een tijdelijke kaart voor in- en uitchecken. In- en uitchecken is nodig om te kunnen afrekenen bij langer parkeren dan 24 uur. De betaling bij langer dan 24 uur parkeren verloopt via snelkassa’s. Tevens experimenteren we, indien nodig, met de opstelling van fietsenrekken en bieden we extra services zoals kleine reparaties. Als er meer vraag blijkt naar stallingruimte voor fietsen met een afwijkende maat (grote sturen, kratjes en kinderzitjes) passen we de stalling daar op aan. Er komt ook een uitgiftepunt voor OV-fietsen.
We hebben een praktijktest gedaan om te zien hoe we de loopstromen in en uit de stalling kunnen optimaliseren en de positieve resultaten daarvan zijn verwerkt bij de inrichting van de entree. Gedurende de pilot wordt onderzoek gedaan naar de tevredenheid en de uitkomsten worden gebruikt om de stalling verder te verbeteren.

Verleiding:
De eerste 24 uur gratis zal naar verwachting veel mensen verleiden om hun fiets voortaan in de stalling te parkeren. Voor de langparkeerder is er het gemak van een abonnement. Een kortingsactie bij opening verleidt de gebruikers dit meteen te regelen. Met een communicatiecampagne zal voorafgaand aan de opening nieuwsgierigheid worden opgewekt. De opening zelf zal feestelijk verlopen en door middel van een mix van activiteiten zal de nieuwe stalling intensief onder de aandacht worden gebracht bij potentiële gebruikers. Ook zal in overleg met het bedrijfsleven bekeken worden of werknemers en klanten binnen het verzorgingsgebied verleid kunnen worden om te stallen in deze stalling.

Handhaving:
In de nota “Stallen en parkeren” zijn de beleidskaders voor handhaving op gevaarlijk, hinderlijk en lang gestalde fietsen vastgesteld. De instrumenten uit deze nota worden ingezet tijdens de pilotperiode. Daarbij is van groot belang dat de aanloop- en aanrijroutes naar de stalling en het station, vrij en goed toegankelijk zijn en blijven. We monitoren de situatie om te kijken of er aanvullende instrumenten nodig zijn. Uitvoering van de handhaving, als ook de kosten ervan, liggen bij de gemeente.

De samenwerking met NS en ProRail:
De pilot is een samenwerking tussen ProRail, NS en de gemeente waarbij op basis van ieders expertise de taken verdeeld zijn. Taken en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. ProRail houdt zich bezig met de inrichting en onderhoud van de stalling, de NS doet de exploitatie en de gemeente concentreert zich vooral op de handhaving in de openbare ruimte. Voor de monitoring is per 4 maart een gezamenlijk dashboard beschikbaar waardoor direct bijgestuurd kan worden als blijkt dat de eerder genoemde doelen onvoldoende worden behaald.

Tot slot:
Ervaring leert dat een financieel sluitende business case voor fietsenstallingen moeilijk haalbaar is. Met de eerste 24 uur gratis is dat zeker het geval. De maatschappelijke opbrengsten zijn echter voor alle partijen hoog. Alle partijen dragen daarvoor éénderde bij aan het exploitatietekort waardoor tijdens de pilot geëxperimenteerd kan worden met diverse acties en maatregelen. Het exploitatietekort zal volgens berekening binnen de voor de pilot gereserveerde budgetten blijven, voor het gemeentelijk aandeel heeft uw Raad middelen beschikbaar gesteld bij de Voorjaarsnota van 2012 en bij de vaststelling van de nota “Stallen en Parkeren” 2013. De resultaten uit de pilot periode betrekken wij bij de verdere uitrol van de bewaakte fietsenstallingen in het stationsgebied met een totale capaciteit van 22.000 gestalde fietsen.

Begin 2014 zullen wij de samenwerkingsovereenkomst met ProRail en NS vaststellen waarin alle afspraken over tarifering, exploitatie en beheer zijn opgenomen.

Reacties

  1. Lars

    Met een dagelijkse zoektocht naar plek (óók ver van het station), kapotte rails in de etagerekken en een gelegitimeerde diefstal van m’n fiets door de gemeente “hij stond gevaarlijk” ben ik inmiddels wurw genoeg om zo’n abonnement af te sluiten. Mission accomplished dus.

  2. Guido

    Ik ben benieuwd of deze nieuwe stalling de parkeerdruk rondom het station al iets gaat verlichten. Momenteel is het na 8 uur zoeken naar een vrije plek in een fietsenrek.

  3. Jeroen

    tl;dr: Gratis voor woon-werkverkeer (binner 24 uur). En als je hem langer dan 24 uur parkeert ga je betalen. Uitstekend plan wmb.

Reageer