Belastingdienst trekt in Knoopkantoren

In Nieuws door HB1 Reactie

KnoopPoortOp Aanbestedingskalender vinden we de aanbesteding (DBFMO-overeenkomst) voor de vernieuwing van het Knoopterrein. Het complex (20.000 m2) zal gerenoveerd en uitgebreid (10.000 m2) worden en gaat plaats bieden aan diverse rijksdiensten. De Belastingsdienst zal de eerste gebruiker zijn. In 2017 moet het nieuwe complex in bedrijf zijn. In de doorlees quotes uit de aanbestedingstekst.

[quote:]

Deze opdracht behelst in hoofdzaak het renoveren en ontwerpen, bouwen, inrichten, (gedeeltelijk) leveren van facilitaire diensten, onderhouden, financieren en ter beschikking stellen van het rijkskantoor Utrecht met als eerste gebruiker de Belastingdienst. Dit geschiedt op de locatie van de voormalige Lt. gen. Knoopkazerne aan de Mineurslaan 500 te Utrecht.

Uitgangspunt is dat dit gebouw wordt herontwikkeld en uitgebreid om geschikt te worden gemaakt als rijkskantoor. Het voornemen is hiertoe met een geschikte marktpartij een DBFMO-overeenkomst (Design, Build, Finance, Maintain & Operate) te sluiten voor de integrale huisvesting: ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en facilitaire dienstverlening. Het betreft een Europese aanbesteding volgens de procedure van de concurrentiegerichte dialoog.

Dit project maakt onderdeel uit van het gebied Westflank-Zuid, begrensd door het Beatrixgebouw, Spoorzone, Croeselaan en Rabobank.
Voor het gebied Westflank-Zuid is een stedenbouwkundig plan gemaakt met de aandeelhouders in het gebied, de gemeente, NS Stations en de Rijksgebouwendienst. Dit plan vormt het kader waarin de herontwikkeling van de voormalige Knoopkazerne plaatsvindt.

De looptijd van het contract: 20 jaar na Beschikbaarheidsdatum.

De grond en de opstallen zijn en blijven eigendom van de Staat.

Naast duurzaam partnerschap richt de Aanbestedende dienst zich op het terugdringen van de transactiekosten en het verkorten van de duur van de concurrentiegerichte dialoog.

Teneinde medewerkers in de lage loonschalen voldoende baanzekerheid en gezonde arbeidsomstandigheden te bieden, is de rijksoverheid thans doende met het opzetten van een Rijksschoonmaakbedrijf. De precieze vorm en inhoud hiervan – en het daarmee samenhangende tijdpad – is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Vooruitlopend op de uitkomsten daarvan geldt als vertrekpunt bij de onderhavige aanbesteding dat de schoonmaakdiensten wel in de scope van de opdracht zitten maar (feitelijk) geheel of gedeeltelijk zullen worden uitgevoerd door medewerkers van het Rijksschoonmaakbedrijf, waarbij de Opdrachtnemer een meer aansturende rol vervult teneinde het integrale karakter van het DBFMO-contract (ook wat betreft schoonmaakdiensten) zoveel mogelijk te waarborgen. Schoonmaakdiensten zullen dus uitdrukkelijk onderwerp van gesprek zijn in de Dialoog. Daarbij zullen tevens de meest actuele ontwikkelingen ten aanzien van het Rijksschoonmaakbedrijf – en de mogelijke gevolgen daarvan op de facilitaire dienstverlening door Opdrachtnemer – aan bod kunnen komen. Gegadigden dienen er bij hun eventuele aanmelding dus al rekening mee te houden dat de uiteindelijke vorm en inhoud van de schoonmaakdienstverlening aan (significante) wijzigingen onderhevig kan zijn gedurende de aanbestedingsprocedure. De aanbestedende dienst sluit daarbij op voorhand ook niet uit dat rondom deze dienstverlening uiteindelijk toch één of meer varianten of opties zullen worden uitgevraagd, bijvoorbeeld één waarbij de Opdrachtnemer (zoals gebruikelijk bij dit type contract) de (bemensing van de) schoonmaakwerkzaamheden geheel zelf regelt.

Beschikbaarheidsdatum: 21 december 2017.

[omvang van het werk:]

Totale hoeveelheid of omvang

Indicatieve omvang:
1. Bestaand gebouw 20.850 m2 BVO, herontwikkelen en uitbreiden tot in totaal ca. 30.000 m2 BVO
2. ca. 22.500 m2 BVO kantoren en ca. 6.000 m2 BVO vergader-/congrescentrum met gastwerkplekken (rest is kelder)
3. Stallingsvoorziening ca. 200 parkeerplaatsen voor auto’s en ca. 500 plaatsen voor fietsen
4. Inrichting buitenruimte
5. Realisatie en exploitatie (gedurende 15 jaar) van een paviljoen met commerciële functies van maximaal 1.000 m2 BVO.

Naast ontwerp, bouw en financiering behoren tot de scope:
– algehele inrichting en aankleding van het gebouw (meubilering en stoffering)
– verhuizingen
– voorziening consumptieve diensten
– schoonmaak (zie afdeling II.1.5)
– infrastructuur ICT
– infrastructuur beveiliging
– reststoffenmanagement
– groenvoorziening
– onderhoud van gebouw en terreinen
– exploitatie van het paviljoen

Voor de levering van energie, meubilair, schoonmaak en catering kan ook gebruik worden gemaakt van de rijksbrede inkoopcontracten.
De Belastingdienst/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) bemenst de functies voor ontvangst en beveiliging van het rijkskantoor en het vergadercentrum.

Reacties

  1. Pieter

    Het voormalig gebouw van de belastingdienst in Pijlsweerd staat inmiddels te koop. Gaat de belastingdienst straks een nieuw pand in Papendorp leeg achterlaten? Het lijkt een beetje op het CapGemini verhaal.

Reageer