Bestemming Smakkelaarsveld in RvS

In Nieuws door HB1 Reactie

Gisteren stonden juristen van FGH Bank, Hoog Catharijne en drie bewoners van Gildeveste op een zitting van de bestuursrechter van de Raad van State met als inzet het bestemmingsplan Smakkelaarsveld van tafel te krijgen. Dit bestemmingsplan omvat bibliotheek-gebouw, de openbare ruimte met herstelde Leidsche Rijn en de HOV-banen. Een greep uit de twistpunten: uitzicht en bezonning, aantasting woongenot, overlast tijdelijke fietsenstallingen, HOV-baan, beperkte capaciteit fietsenstalling en parkeerruimte van het uiteindelijke gebouw. Een deel van de kritiek heeft betrekking op huidige situatie en de situatie tijdens de bouw van het onroerend goed, het andere deel op de eindsituatie. Wil je details weten, lees dan het vaststellingsrapport met zienswijzen en het antwoord van de gemeente. We schreven eerder over de ‘problemen’ van FGH Bank, hier en hier. Twee jaar geleden werden gelijksoortige bezwaren door de RvS al eens ongegrond verklaard. De Telegraaf en ADUN wijden er vanochtend een artikel aan.

[integrale quote zitting:]

(Bestemmingsplan ‘Smakkelaarsveld, Binnenstad’ van de gemeenteUtrecht)
Zitting over het bestemmingsplan ‘Smakkelaarsveld, Binnenstad’ dat de gemeenteraad van Utrecht heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Daalse Kwint, de (toekomstige) Catharijnesingel, winkelcentrum Hoog Catharijne, Stationsplein Oost en het spoor. Het bestemmingsplan maakt een integrale herontwikkeling mogelijk van het Smakkelaarsveld. Ook worden met het bestemmingsplan de ‘hoogwaardig openbaar vervoer’ banen (HOV-banen) ingepast en kan een nieuw multifunctioneel gebouw met woningen en een bibliotheek worden gerealiseerd. Verder maakt het bestemmingsplan de verbreding van de Leidsche Rijn mogelijk evenals de verbinding van de Leidsche Rijn met de Catharijnesingel. Drie bewoners van het Smakkelaarsveld, FGH Bank N.V. en Hoog Catharijne B.V. komen tegen het bestemmingsplan in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bewoners zijn het niet eens met de geplande gemeentelijke bibliotheek. Volgens hen is de bibliotheek met 45 meter te hoog. Zij vrezen dat hierdoor hun uitzicht vermindert en hun privacy wordt aangetast. Ook zijn zij bang voor minder zonlicht in hun woningen. Volgens de bewoners heeft de gemeenteraad ten onrechte geen onderzoek gedaan naar deze aspecten. Verder tasten de bouwwerkzaamheden op het Smakkelaarsveld het woongenot aan, aldus de bewoners. Ten slotte vinden twee van hen dat het Noordgebouw in het bestemmingsplan had moeten worden opgenomen. FGH Bank is het er niet mee eens dat op grond van het bestemmingsplan een tijdelijke fietsenstalling aan het Smakkelaarsveld vijf jaar langer mag blijven. Volgens haar is dit in strijd met toezeggingen die door het gemeentebestuur zouden zijn gedaan. De fietsenstalling zou tot chaotische en verkeersonveilige situaties leiden rondom het kantoor van de bank aan de Leidseveer. Volgens FGH tast de fietsenstalling het uitzicht aan en past de stalling niet in de groene omgeving die het Smakkelaarsveld is. Ten onrechte zijn geen alternatieve locaties voor de fietsenstalling onderzocht, aldus FGH. FGH vreest verder dat het aantal fietsparkeerplaatsen nog verder zal worden uitgebreid. Zij is het ook niet eens met de ligging van de HOV-banen. Volgens haar leidt de ligging ervan tot geluidhinder, verontreiniging en verkeersonveilige situaties voor haar medewerkers en bezoekers. Ook is onvoldoende rekening gehouden met het woongenot van inwoners en bedrijven in de omgeving, aldus FGH. Door de HOV-banen verslechtert volgens FGH de uitstraling van haar kantoor. De gemeenteraad had alternatieve locaties voor de HOV-banen moeten onderzoeken, aldus het bedrijf. Bovendien is op de zogenoemde planverbeelding (de ‘kaart’) bij het bestemmingsplan onduidelijk aangegeven waar de HOV-banen komen te liggen en wat het maximum aantal banen en de maximale breedte per baan zijn. FGH is het verder niet eens met evenementen die op gronden met een groenbestemming zijn toegestaan. Volgens haar is in de verkeers- en geluidsonderzoeken geen rekening gehouden met die evenementen. Ook is er geen maximum in het bestemmingsplan opgenomen voor het aantal bezoekers en evenementen per jaar. FGH vreest bovendien dat haar pand door het bestemmingsplan minder goed bereikbaar is voor fietsers en voetgangers vanaf het station en vanuit de binnenstad. Verder zou voor het bestemmingsplan een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig zijn, waarvan FGH betwijfelt of die verleend kan worden. Hoog Catharijne B.V. is eigenaar van het gelijknamige winkelcentrum. Zij is van mening dat in het bestemmingsplan te weinig parkeergelegenheid is opgenomen voor automobilisten en fietsers die het Smakkelaarsveld bezoeken. De parkeergarages van Hoog Catherijne zijn bedoeld voor bezoekers van het winkelcentrum en niet voor bewoners en bezoekers van het Smakkelaarsveld. Als er parkeerproblemen in de omgeving ontstaan, daalt de waarde van het winkelcentrum, vreest Hoog Catharijne. Verder had in het bestemmingsplan moeten worden vastgelegd hoeveel parkeerplaatsen voor fietsen worden aangelegd. Ten slotte betwijfelt Hoog Catharijne de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. (zaaknummer 201306557/1)

Reacties

  1. Amar

    Mocht een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig zijn, dan zal dat in ieder geval geen probleem zijn om te verkrijgen. Ik kan mij herinneren dat er al eerder een inventarisatie was gedaan en dat er ook een mitigatie plan was opgesteld…

Reageer