TivoliVredenburg 11 december klaar

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Voor de liefhebbers van (gemeentelijke) financiën tippen we de begroting 2014 en de bestuursrapportage. In laatstgenoemde lezen we vanaf pagina 21 over de grondexploitaties. De grondopbrengsten stationsgebied vallen voor 2013 lager uit dan begroot, evenals de lasten (die de opbrengsten verre overstijgen met een negatieve cashflow tot gevolg).
De paragrafen over Stadskantoor en Muziekpaleis hebben we hieronder gequoteerd. TivoliVredenburg wordt op 11 december door Heijmans opgeleverd. Nog 2,5 maand. Wat het gebouw uiteindelijk gaat kosten is nog niet bekend, omdat er discussies lopen over meerwerk en wie dat moet betalen. Wel zijn inmiddels alle potjes “onvoorzien” opgebruikt. De teller staat nu op 135,3 miljoen, waarvan 109,3 miljoen al is gefactureerd en betaald.
Over het Stadskantoor wordt gemeld dat de bouw volgens planning verloopt, maar dat levering en installatie van de gevelelementen zich “op het kritieke pad bevindt”. Men gaat nog uit van oplevering zoals gepland.

[quote van pagina 21:]

Stadskantoor

Het krediet Middelen Stadskantoor bedraagt 126,7 miljoen euro. De stand van de werkelijke uitgaven is per 1 juli 2013 46,7 miljoen euro. Het krediet aankoop Stadskantoor bedraagt 213,7 miljoen euro. De stand van de werkelijke uitgaven is per 1 juli 2013 179,3 miljoen euro.
Het project vordert goed en de doelstellingen krijgen gestalte in de aanbestedingen en de realisatie ervan. De levering en installatie van de gevelelementen bevindt zich inmiddels op het kritieke pad. Verder verloopt zowel de voortgang van de bouw als de middelen (inbouw, facilitair en ICT) in grote lijnen volgens planning. Vooralsnog wordt de geplande opleverdatum gehaald. De geprognosticeerde investeringen en de te verwachten exploitatiekosten blijven binnen de kaders van de beschikbare kredieten bouw en middelen en aankoop. De post onvoorzien binnen het project “Middelen Stadskantoor” is toereikend om de financiële consequenties van de onderkende risico’s op te vangen. Voor het project “Aankoop Stadskantoor” is gemeentebreed geen weerstandsvermogen bestemd.

Muziekpaleis

Het krediet voor de bouw van het Muziekpaleis bedraagt na de besluitvorming vorig jaar bij de Voorjaarsnota 2012 135,3 miljoen euro. De stand van de werkelijke uitgaven is per 1 juli 2013 109,3 miljoen euro. De definitieve opleverdatum van het Muziekpaleis blijft ongewijzigd en vindt plaats op 11 december 2013. Zoals in de Bestuursrapportage Stationsgebied 2013 gemeld, is de post onvoorzien binnen het project volledig belegd. Dit betekent dat tegenvallers niet meer kunnen worden opgevangen binnen het project. Meerwerkkwesties met de aannemer lopen door tot einde werk. Wij zullen er tot het einde van het project op sturen om het project binnen de vastgestelde kaders te realiseren.

Reageer