Ontwerp Uithoflijn is klaar

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Lees hier over het definitief ontwerp van de Uithoflijn (in onder andere het stationsgebied) en over de tijdplanning. We hebben het DO bladerbaar in de doorlees gezet.

330 Miljoen om 7,5 kilometer tamelijk langzaam (70 km/h) spoor aan te leggen. Dat is 44 duizend euro per meter rail. En dan is er nog geen trammetje gekocht, getest, veilig bevonden en vrijgegeven om te rijden. Geen wonder dat we het in Nederland moeilijk hebben. Bouwen aan simpele maar hoogstnoodzakelijke infra kost ons tegenwoordig een rib uit ons lijf. Als een slimmerik hier nu eens 10 miljoen met de kaasschaaf af kan halen? Dan hebben we het financiële tekort bij het singelherstel ook meteen opgelost.


(het kan zijn dat het even duurt voordat de publicatie zichtbaar is.)

[quote uit de brief:]

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van het project Uithoflijn, sinds de laatste commissiebrief van 6 april 2012 en de voortgang van het project busbaan Kruisvaart sinds de laatste commissiebrief van 29 maart 2013.

De reden dat wij u nu informeren is dat het college van B&W op 11 juni 2013 het definitief ontwerp Uithoflijn (DO) en de uitvoeringsovereenkomst busbaan Kruisvaart heeft vastgesteld. Het dagelijks bestuur BRU heeft hierover op 6 juni een besluit genomen. Het Algemeen Bestuur BRU neemt op 19 juni een definitief besluit over het DO. De besluiten van het BRU zijn veel omvattender dan die van de gemeente. In de besluitvorming van het BRU worden bijvoorbeeld ook de benodigde kredieten voor de infrastructuur en het trammaterieel geregeld, alsmede het starten van de aanbesteding voor de traminfrastructuur en het trammaterieel.

Van Voorlopig Ontwerp Plus naar Definitief Ontwerp
In het voorjaar van 2012 zijn gemeente Utrecht en BRU een overeenkomst aangegaan om te komen tot de voorbereiding en realisatie van de Uithoflijn. Na de besluitvorming over het Voorlopig Ontwerp Plus (VO+) in april 2012, is het ontwerp uitgewerkt tot het niveau van een definitief ontwerp.

In het VO+ is vastgelegd waar de Uithoflijn komt te liggen, hoe deze wordt ingepast in de omgeving en hoe deze wordt gerealiseerd. Het DO beschrijft de technische uitwerking hiervan. Daarnaast zijn er een paar aanvullingen opgenomen in het DO. De belangrijkste zijn: AHOB bij kruising Koningsweg, aangepast ontwerp halte OV-terminal en de afstemming met het Rijkswaterstaatproject Ring Utrecht.

Niet alle onderdelen zijn uitgewerkt op DO-niveau, sommige delen zijn al in uitvoering en andere zijn uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp niveau. Dat laatste betreft vooral het gedeelte in het Stationgebied en een beperkt deel van het tracé in De Uithof. Van deze tracédelen zal voorafgaand aan de voorselectie van de marktpartijen (start aanbesteding) de noodzakelijke verdiepingsslag zijn afgerond.

Om de trambaan inpasbaar te krijgen, is het noodzakelijk in voldoende mate rekening te houden met de in De Uithof aanwezige gevoelige apparatuur. Met maatregelen aan de baan en/of trammaterieel is dat mogelijk, behoudens voor één locatie, te weten het CBOI-gebouw van het UMC. Als voor dit gebouw, dat momenteel gerealiseerd wordt, geen oplossing wordt geboden, kan de trambaan niet worden aangelegd. Het bestemmingsplan voor de Uithoflijn, dat dit jaar in procedure moet worden gebracht, kan dan namelijk niet worden vastgesteld. Met de Uithofpartners is daarom onderzoek gedaan om ook voor het CBOI een oplossing te bieden. Gebleken is dat een beperkte boogverruiming ten opzichte van de huidige busbaan een afdoende oplossing biedt voor het probleem bij het CBOI.

Deze oplossing kent als nadeel dat de rode contour aan weerszijde van de Hoofddijk over een beperkte lengte enigszins wordt overschreden. Hierdoor dient een intensieve planologische procedure ingezet te worden om nog tijdig te kunnen bouwen. De overschrijding maakt het overigens ook mogelijk om het Prinses Maxima Centrum en het UMC veiliger te ontsluiten voor fietsers en autoverkeer. Daarnaast biedt deze beperkte verruiming ook een oplossing voor de geluidsoverlast bij de Fritz Redlschool, zodat de exploitatiesnelheid van de tram hier niet verlaagd hoeft te worden.
Met de vaststelling van het DO wordt de ontwerpfase afgesloten. De volgende stap is de voorbereiding van de contractering, met een beoogde gunning medio/ultimo 2014. Het Algemeen Bestuur van BRU wordt daarom gevraagd in te stemmen met het starten van de aanbesteding van de traminfrastructuur. Hetzelfde geldt voor het trammaterieel.

Financiering aanleg
De aanlegkosten passen binnen de financiële kaders. Op grond van het DO zijn de raming en de risicowaardering geactualiseerd. Daarnaast is er meer zekerheid ontstaan over de dekking door de afgifte van de MIRT-beschikking van het Rijk en de VERDER-bijdrage.

Cijfers Uithoflijn bij VO+
Bij het Uitvoeringsbesluit van april 2012 zijn de volgende cijfers vastgesteld:
− Beschikbaar budget: € 321 mln.
− Investeringsraming:  € 304 mln.
− Risicoreservering: € 17 mln.

Resterende, ongedekte risicoraming op grond van second opinion: € 13 mln. Bedragen prijspeil 2010.

Cijfers Uithoflijn bij DO
De cijfers voor de Uithoflijn, die hieronder worden toegelicht, komen nu uit op:
− Budget: € 323 mln.
− Investeringsraming:  € 315 mln*.
− Risicoreservering: € 8 mln.

Dit bedrag (*) is exclusief de maatregelen aan de infrastructuur die voor o.a. EMI benodigd zijn; zie hieronder. Resterende, ongedekte risicoraming op grond van second opinion: € 18 mln. Bedragen prijspeil 2012.

1. Ontwikkelingen en indexering beschikbare budget
In het budget was opgenomen een bijdrage van € 110 mln. van het Rijk. In de besprekingen die sindsdien met het Rijk zijn gevoerd, is gebleken dat in deze bijdrage de BTW was inbegrepen. De benodigde BTW-afdracht is uiteindelijk door het Rijk vastgesteld op € 5,5 mln. zodat per saldo een bijdrage van € 104,5 mln. resteert (prijspeil 2010). In de beschikking zal de bijdrage zijn geïndexeerd naar prijspeil 2012 hetgeen neerkomt op een Rijksbijdrage van € 108 mln. Daarmee komt het totaal beschikbare budget geïndexeerd uit op € 323 mln. in plaats van € 329 mln.

2. Ontwikkelingen en actualisatie investeringsraming
De investeringsraming is geactualiseerd op basis van de uitwerking van het VO+ naar het DO. Bij de actualisatie zijn enerzijds enkele kostenstijgingen verwerkt (zie toelichting bij ‘Van VO+ naar DO’), die anderzijds door enkele optimalisaties en innovaties kunnen worden opgevangen. Een aantal van deze optimalisaties voor de Uithoflijn, betekenen voor het BRU als geheel vooral verschuivingen in budgetten.

a. Bijdragen aan remise en busbaan Kruisvaart
Onderdeel van het Uitvoeringsbesluit was de financiële bijdrage van het project aan een aantal randvoorwaardelijke projecten. Eén daarvan is de remise te Nieuwegein, waarvan ten tijde van het Uitvoeringsbesluit alleen een expertraming op hoofdlijnen beschikbaar was als uitgangspunt voor de omslag van de kosten. In het BRU voorstel is een andere verdeling opgenomen, waardoor de Uithoflijn € 21 mln. hoeft af te dragen i.p.v. € 26 mln. De bijdrage voor het randvoorwaardelijke project busbaan Kruisvaart is in de uitvoeringsovereenkomst vastgesteld op € 17 mln., hetgeen een optimalisatie is van € 1 mln. t.o.v. eerdere ramingen. Gebleken is dat een uitneembare brug de voorkeur heeft boven een beweegbare brug.

b. Korter trammaterieel
In het advies van het BRU is opgenomen de keuze om voor de Uithoflijn alleen trams van 32 meter aan te schaffen i.p.v. 42 en 32 meter. De keuze is onderbouwd met prognoses en capaciteitsberekening. Het voornemen is om de besparing die dit oplevert in te zetten voor de voor de financiering van de benodigde EMI- en trillingsbeperkende maatregelen. De definitieve financiële verwerking wordt uiterlijk bij de vaststelling van de contracten voor de traminfrastructuur en het trammaterieel aan het Algemeen Bestuur van BRU voorgelegd.

De actualisatie van de cijfers hebben niet tot gevolg gehad dat de gemeente haar financiële bijdrage aan het project dient te wijzigen. De eerder binnen de gemeente beschikbaar gestelde budgetten voor de busbaan HOV om de Zuid, zijn in juni 2011 door uw raad geoormerkt voor de tramverbinding naar De Uithof.

Ontwikkelingen en actualisatie risicowaardering
Evenals bij het Uitvoeringsbesluit, is er opnieuw een second opinion uitgevoerd op de risicoanalyse en de financiën van de Uithoflijn, teneinde tot een herwaardering van de projectrisico’s te komen. Hieruit is gebleken dat de totale risicoreservering is geslonken van € 30 mln. naar € 26 mln., waarvan € 8 mln. aan de kostenkant (uitgaven) en € 18 mln. aan de inkomstenkant (dekking). De afname van de risicowaardering is een gevolg van de projectfase die is doorlopen van VO+ naar DO, waarbij sommige risico’s zijn verdwenen (bijvoorbeeld verwerving) en andere kleiner zijn geworden doordat er meer ontwerponzekerheden zijn weggenomen.

Wij hebben in de Voorjaarsnota 2013 een risicovoorziening opgenomen in het programma Bereikbaarheid, zoals verwerkt in het MPB 2013. Voor de gunning van de traminfrastructuur en het trammaterieel zal opnieuw een risicowaardering worden uitgevoerd, teneinde nog exacter te bepalen voor welk bedrag een voorziening moet worden opgenomen. Dan is er meer duidelijkheid en zekerheid over de daadwerkelijke kosten. Tegen die tijd zijn ook de lopende uitvoeringscontracten afgerond en zal blijken welke middelen eventueel hieruit vrijvallen voor het project.

Vervolg
Het streven is nog steeds dat de Uithoflijn het eerste kwartaal van 2018 in exploitatie wordt genomen. Deze planning, zoals gepresenteerd bij het Uitvoeringsbesluit staat echter onder druk. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de lange onzekerheid over de Rijksbijdrage, het daaraan gekoppelde besluit om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat op dit punt zekerheid zou bestaan, het vinden van een afdoende oplossing voor EMI en trillingen in De Uithof, de raakvlakken tussen de plannen voor de A27/A28 hebben intensief overleg met Rijkswaterstaat gevergd.

Door bovenstaande punten moet rekening worden gehouden met een eventuele vertraging van enkele maanden. Concreet zou dit kunnen betekenen dat de Uithoflijn niet in het eerste kwartaal van 2018 in exploitatie kan worden genomen, maar pas in het tweede kwartaal. Hier staat tegen over dat de zekerheid over de planning is toegenomen. Alle inspanningen blijven er op gericht om alsnog een start in het eerste kwartaal te bewerkstelligen, onder meer door kortere leveringstijden te bewerkstelligen. Ook over de planning zal bij het aangaan van de overeenkomst over de levering van het trammaterieel meer duidelijkheid ontstaan.

Uitvoeringsovereenkomst Busbaan Kruisvaart
In de Bestuursovereenkomst Uithoflijn is opgenomen dat er voor de uitvoering van diverse randvoorwaardelijke projecten Uitvoeringsovereenkomsten worden gesloten. Eén daarvan is de busbaan Kruisvaart. De busbaan Kruisvaart is nodig voor het afwikkelen van het busverkeer, omdat in de toekomst de Adama van Scheltemabaan uitsluitend gebruikt kan worden voor de Uithoflijn. De busbaan Kruisvaart dient in gebruik te zijn voor de start van ombouw van de Adama van Scheltemabaan naar een trambaan, uiterlijk 1 januari 2016. Met de ondertekening van de overeenkomst wordt duidelijkheid geboden over de financiële bijdrage van BRU aan de gemeente en kan de aanbesteding verder worden voorbereid en daarna het werk worden gegund. Uw raad heeft onlangs het bestemmingsplan vastgesteld en het krediet verleend.

Na de zomervakantie zullen wij u, zoals toegezegd in de commissievergadering van 4 april 2013, uitgebreider informeren over de voortgang van de busbaan, waaronder de uitkomsten van het participatietraject dat is doorlopen.

Reageer