Bestemming Smakkelaarsveld

In Nieuws door HB1 Reactie

Vermoedelijk stemt de gemeenteraad vandaag in met het bestemmingsplan Smakkelaarsveld, waarmee onder de toekomstige ontwikkeling van dit gebied een basis wordt gelegd. In de doorlees een handvol aantwoorden van het college op vragen van de commissie Stad & Ruimte, gesteld in aanloop naar dit besluit. Het gaat vooral om fietsroutes (wanneer niet), geluidbelasting en veiligheid langs het spoor.
In het vaststellingsrapport lezen we dat er een zestal zienswijzen is ingediend. We deduceren: van Gildeveste-bewoners, FGH Bank, Hoog Catharijne/Corio en Fietsersbond. Daarvan heeft slechts één punt aanleiding gegeven tot aanpassing van het plan. Je vindt dit document in het rijtje bijlagen op deze pagina, ergens halverwege.
Voor je roept: he, waarom lees ik niets over de bibliotheek? Dat klopt, dat is het onroerend goed en dat is bestuurlijk een ander onderwerp dat afzonderlijke besluiten kent. Hierover is echter al veel info te vinden. Klik maar eens hier. Pas op met het voorlopig ontwerp van de bibliotheek, dat is een kloeke 120 MB groot en doet onze pdf-viewer in zijn voegen kraken, zelfs op de snelste computer.
Afgelopen dinsdag heeft Penne Hangelbroek, architect bij Rapp+Rapp een duidelijk verhaal verteld over structuur en werking van het gebouw. We hebben hem na afloop aangemoedigd dit verhaal nog eens over te doen in een Youtube-filmpje, met de beelden uit de powerpoint. Het verhaal van de architect, uit zijn eigen mond, werkt veel beter dan het enorme voorlopig ontwerp-boekwerk. Afgaande op wat we hiervan hebben geleerd krijgt Utrecht een bijzonder gebouw erbij, dat deze moeilijke locatie de baas kan. De architect heeft het voor elkaar gekregen dat je na binnenkomst slechts één niveau hoger hoeft te gaan om boven de vermaledijde HOV-baan te komen: daar strekt het gebouw zich uit naar alle vier richtingen met royale open ruimtes. Misschien verliest de bieb bezoekers die aan de Oude Gracht verknocht zijn, maar men krijgt er gegarandeerd nieuwe bij.
We proberen de hele documenten-boel rondom het Smakkelaarsveld in onze dossiers zo snel mogelijk een goed plekje te geven, helaas nog geen tijd voor gehad.
[edit:] De VVD blijft weerstand bieden tegen het plan.

[quotes uit twee brieven:]

Conform afspraak, hierbij de antwoorden op diverse vragen en onderwerpen die aan de orde kwamen in de raadsinfo-avond van 23 april jl.

Fietsroutes tijdens de bouw van de Bibliotheek
Zie allereerst bijgevoegde kaart, waarop de fietsroutes in de tijdelijke situatie zijn aangegeven.

FietspadenBouwBieb
Vanaf de start bouw Bibliotheek (gepland vanaf Q2-2016) ontstaat op het Smakkelaarsveld in grote lijnen de fietsstructuur conform het Masterplan. Met de route Lombok/ Leidseveer tunnel/ Vredenburg ontstaat een tweede comfortabele verbinding tussen Utrecht west en de binnenstad.
De rechtstreekse fietsverbinding Leidseveertunnel-Stationsplein (en vice versa) komt wegens de bouw van de Bibliotheek ++ en de HOV-banen te vervallen. Een vervangende fietsverbinding komt aan de oostzijde van het Westplein.
In afwachting van een definitieve inrichting van het Westplein, wordt er momenteel gestudeerd op de mogelijkheden voor een rechtstreekser fietsverbinding Leidseweg – Sijpesteijnkade.
Hoe de tijdelijke fietspadenstructuur op de Vredenburgknoop vanaf Q2-2016 er uitziet, is afhankelijk van de fasering van de verschillende bouwprojecten. Daar is binnen enkele maanden duidelijkheid over.
Uitgangspunt is dat er altijd een volwaardig tweerichtingsfietspad in deze belangrijke oost-westrelatie beschikbaar is.
Ook de noord-zuidroute op de Catharijnesingel blijft gewaarborgd.
Naar verwachting is de Rabobrug in het eerste kwartaal 2016 gereed. Hiermee is er voor het langzaam verkeer uit het zuidwesten van de stad een alternatief voor de fietsroute door de Sijpesteijntunnel.
Ten aanzien van de fietsparkeerplaatsen op het Smakkelaarsveld, kan ik het volgende melden. In de planning is de start van het bouwrijp maken ten behoeve van de HOV-banen en de Bibliotheek++, gekoppeld aan de oplevering van de eerste fase van Stationsplein oost.
Bestemmingsplan Smakkelaarsveld

1. Verhoogde geluidswaarden voor de busbanen.
In de rapportages bij het ontwerp bestemmingsplan Smakkelaarsveld, Bibliotheek++ (verder BP) is de snelheid van de (H)OV banen en de tram bepaald op 30 km/uur. Hierdoor is het gestelde in de Wet Geluidhinder (Wgh) niet van toepassing. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (Wro) is er toch akoestisch onderzoek gedaan en de geluidsbelasting van deze bron bepaald. Die is maximaal 68 dB op de nieuwe woningen boven de bibliotheek (dit is vergelijkbaar met de maximale ontheffing). Omdat de geluidsbelasting van het (H)OV+tram de maximale waarde als ware de Wgh van toepassing niet overschrijdt is geconcludeerd dat er sprake is van een aanvaardbare en goede ruimtelijke ordening.
Het is dus niet zo, dat er een ontwerp besluit voor een hogere waarde van 51 dB voor de busbanen is genomen. Deze 51 dB uit het ontwerpbesluit heeft betrekking op het wegverkeer van de Catharijnesingel (is een andere bron, met op het desbetreffende deel van de Catharijnesingel een snelheid van 50 km/uur en valt daarom wel onder de Wgh).
De nieuwe verkeerstructuur in het bestemmingsplan Smakkelaarsveld heeft geen direct effect op de akoestische belasting op de woningen aan het Vredenburg.

2. Geluidsbelasting als het nieuwe trammateriaal er niet komt
De tram levert geen onaanvaardbare geluidsbelasting op tezamen met de bussen die van dezelfde infra gebruik maken. Bij het geluidsonderzoek is uitgegaan van stille trams. De uitgangspunten hiervoor zijn overgenomen uit het bestemmingsplan HOV om de Zuid. Daarbij is bepaald dat – mocht dat nieuwe trammaterieel er niet (op tijd) zijn en er minder stil materieel wordt ingezet, de frequentie of de lengte van de trams (het aantal bakken) wordt teruggebracht.
Op deze manier is ook voor het gebied Smakkelaarsveld gegarandeerd dat de geluidsemissie van het in te zetten tram materieel voldoet aan de gestelde uitgangspunten.

3. Afname/ toename gevaarlijke treintransporten
De tijdelijke toename van de transporten is verwerkt in de rapportage “Risicoanalyse Externe Veiligheid; Smakkelaarsveld”. Onder het kopje “Resultaten” zijn de uitkomsten van de berekeningen terug te vinden. Het groepsrisico bedraagt 0,181 x OW (oriëntatiewaarde) en 0,198 x OW voor respectievelijk zonder en met de toekomstige bebouwing Smakkelaarsveld.
De garantie dat gevaarlijke transporten afnemen, ligt besloten in het Basisnet. Naar verwachting zal de wetgeving die het Basisnet verankert in de loop van 2013 van kracht worden. Het Basisnet legt het risicoplafond vast, dat is gebaseerd op de aantallen zoals genoemd in het overzicht onder het kopje “Toekomstige situatie transport” van de rapportage “Risicoanalyse Externe Veiligheid; Smakkelaarsveld”. In de wetgeving wordt aan de minister de verantwoordelijkheid toegekend om het risicoplafond te bewaken. Dit wordt geregeld middels een systeem van monitoringregels.
Bij overschrijding van het risicoplafond zal de minister moeten ingrijpen en rapporteren aan de Tweede Kamer.
Over het rapport “Verantwoording groepsrisico externe Veiligheid in het Stationsgebied” kunt u over enkele weken een brief tegemoet zien.

 

Op 6 mei zond ik uw raadscommissie Stad&Ruimte een brief (kernmerk 13.033454) ter beantwoording van een aantal vragen, die tijdens de RIA over het bestemmingsplan Smakkelaarsveld door enkele raadsleden zijn gesteld. In uw raadscommissie S&R van 7 mei zijn aanvullend daarop nog enkele vragen gesteld. Hier volgen de antwoorden.

1) Waarom is het booggeluid niet meegenomen in de akoestische rapportage en is daarvoor budget binnen projectbegroting Uithoflijn?
Deze valt buiten het reken- en meetvoorschrift. Verder is van booggeluid lastig te voorspellen wanneer en waar dit optreedt. Het is daarmee niet goed mogelijk om er in ruimtelijke afweging rekening mee te kunnen houden.
Bij het ontwerp van de baan en dan met name door de toepassing van relatief ruime boogstralen in combinatie met de keuze van het trammaterieel, systeemintegratie tussen traminfrastructuur en trammaterieel, is wel doelbewust gestreefd naar het zoveel mogelijk beperken van booggeluid. Daarnaast wordt in de baan op het Smakkelaarsveld een smeervoorziening wordt opgenomen. Dit smeersel heeft ook tot doel om eventueel geluidsoverlast te voorkomen.

2) Waarom is het bestemmings- en expeditieverkeer Bieb++ niet meegenomen in de akoestische berekeningen?
Bij de ruimtelijke planvorming is rekening gehouden met de majeure verkeersstromen in de nabijheid van het bouwplan zoals de tram/busbaan. Het bestemmings- en expeditieverkeer is inderdaad niet beoordeeld. Dit omdat de bijdrage daarvan op de totale geluidsbelasting een geringe is. Het overgrote deel van de geluidsemissie wordt bepaald door het (H)OV geluid. De geluidsbijdragen van bestemmings- en expeditieverkeer op de nieuwe woningen is een geringe om twee redenen. In de eerste plaats gaat het om relatief een zeer beperkt aantal voertuigbewegingen en in de tweede plaats is de opening tussen Leidseveertunnel en het bouwplan Bibliotheek++ dermate klein, dat de te beschouwen bronlengte in combinatie met de hoek waaronder het geluid de nieuwe woningen (op hoogte in het gebouw) zou belasten dermate beperkt is dat dit niet zal leiden tot een andere geluidsbelasting. De ruimtelijke afweging wordt hierdoor niet beïnvloed.

3) Is er een alternatief in geval het stil materieel er niet op tijd is / niet kan worden aangekocht?
De komst van het stil materieel is geborgd via het bestemmingsplan HOV om de zuid. Er is daar een grens gesteld aan de geluidsproductie/belasting en die hangt samen met de inzet van het stille materieel. Rijden met minder stil materieel kan, maar dan met minder materieel of minder op bepaalde uren afhankelijk van de geluidsproductie van het in te zetten materieel. Het betreft een opleveringsonderzoek alvorens de baan in gebruik kan worden genomen. Hiervan ligt het (exploitatie) risico in zijn geheel bij de exploitant.

Reacties

  1. Bill

    Die spoorkant is toch zo lelijk..! Kijk je vanuit de trein tegen een betonnen muur aan als je Utrecht binnenkomt. De transparantie moet er op die plek veel meer worden ingebracht.

Reageer