Dieren en planten 2

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

In aansluiting op ons vorige item over dieren en planten: vandaag verscheen er een collegebrief over toepassing van groen in het stationsgebied. Volledige quote in de doorlees.

[quote:]

Naar aanleiding van de raadsvergadering van 8 november 2012 heb ik toegezegd informatie te leveren over de stand van zaken met betrekking tot groene gevels in het Stationsgebied.

Zie allereerst mijn brief van 20 december 2012 over de quick-scan biodiversiteit. In aansluiting hierop bericht ik u het volgende.

Raadsbesluit
Bij de behandeling van het raadsvoorstel “Programmatische invulling Knoopkazerne” nam de gemeenteraad
• Amendement A1 (Geld voor groener Stationsgebied) aan met als besluit om de opbrengsten van de Knoopkazerne te oormerken voor investeringen in openbare ruimte en groen op in ieder geval de locaties Jaarbeursplein en Moreelse park.

(Dit besluit werd 3 juli 2012 herroepen bij de vaststelling van de Voorjaarsnota, Bestuursrapportage Stationsgebied 2012
Het raadsbesluit luidt:  …. de geactualiseerde grondexploitatie vast te stellen (………….) inclusief a. het laten vervallen van het budget vergroenen van 2.3 miljoen. Argument: dit (vergroenings) budget is gekoppeld aan de opbrengsten uit de herontwikkeling van de Knoopkazerne. In de bestuursrapportage (hoofdstuk 5) wordt toegelicht dat de planontwikkeling van de Knoopkazerne zich anders ontwikkelt dan waar in 2008 rekening mee is gehouden.)

Start groene projecten
Bij brief van 26 mei 2009 informeerde het college de commissie Stad en Ruimte over
– het toevoegen van de doelstelling “duurzaamheid” aan de doelstellingen van het Stationsgebied,
– de intentieverklaring tussen een aantal partijen over duurzaamheid (met daarbij de catalogus “het Utrechtse Stationsgebied geeft duurzame energie”);
– de intentieverklaring tussen een aantal partijen over bodem, warmte koude opslag en biowasmachine,
– het meedingen van het Jaarbeurskwartier naar de status van Nieuw Sleutel Project.

Bij die gelegenheid informeerde het college u ook over het haalbaarheidsonderzoek groene daken en gevels. Dit onderzoek vond plaats in opdracht van provincie en gemeente.
Vanaf die tijd zijn diverse partijen bezig met duurzame en groene vormen van dakbedekking. U kreeg daarover bij verschillende gelegenheden informatie.
Op 5 november 2010 organiseerde de projectorganisatie een themamiddag over groene daken en gevels in het Stationsgebied. Met name de daken in het Stationsgebied vormen een groot potentieel voor vergroening.

Groene daken
De realisering van groene daken is vooral een zaak van de particuliere eigenaren en ontwikkelaars waarbij de gemeente faciliteert. Met uitzondering van het Muziekpaleis, heeft de gemeente in het Stationsgebied geen eigendommen. Een groen dak op het Muziekpaleis is vanwege de hoeveelheid technische installaties en de constructies niet wenselijk. Het Stadskantoor dat in 2014 gemeentelijk eigendom wordt krijgt wel een groen dak, op het gedeelte tussen de twee torens.

Daarnaast noem ik de volgende particuliere initiatieven:
Jaarbeurs Utrecht heeft – met medewerking van de provincie – een proeftuin waarbij verschillende vormen van duurzame dakbedekking worden getest.
Op het nieuwe hoofdkantoor van de Rabobank ligt 2100 m2 sedumdaken. Op de bestaande gebouwen is 1200 m2 sedumdaken aangelegd.
Ook Corio is op diverse fronten bezig om dakgroen vorm te geven. Er loopt een proef met een moestuin op één van de daken van Hoog Catharijne. Ook is er een daktuin gerealiseerd in het nieuwe woon-winkelgebouw De Vredenburg. Komende tijd zal Corio nieuwe initiatieven ontplooien. U zult daarover bij gelegenheid worden geïnformeerd.

Naast groene daken is de realisatie van zogenaamde bruine daken ook een optie; hierbij wordt gesteente aangebracht dat als voedingsbodem voor plantengroei gaat fungeren.

Groene gevels
Het realiseren van groene gevels is een andere mogelijke maatregel voor het vergroten van groen en daarmee de kansen voor biodiversiteit. De beplanting trekt insecten en vlinders aan en in sommige gevallen worden nestelende vogels waargenomen. Hierbij zijn twee opties te onderscheiden:
• vaste beplanting in de vorm van zelfhechtende klimplanten, óf
• meer technische voorzieningen zoals modulaire muursystemen.
Dit laatste vergt intensief onderhoud en is kostenintensief, voor de eerste optie kan een jaarlijkse snoeibeurt volstaan.

Concrete toepassing van groene gevels is tot nog toe niet van de grond gekomen.
Op diverse plekken is dit onderzocht, maar met name de modulaire gevelsystemen bleken in veel gevallen te onderhouds- (en kosten-) intensief. Ook speelde windhinder in sommige gevallen een rol bij het niet kunnen realiseren van gevelgroen. Het alternatief (vaste beplanting in de vorm van klimplanten) is voor de tot nu toe bestudeerde opties door de verschillende initiatiefnemers voor het tijdelijk toepassen van een groene gevel een te trage optie. Hierbij duurt het lang voor het beeld van een groene gevel compleet is.
Corio heeft nog wel een aantal opties in onderzoek; zodra hier meer over bekend is, wordt u daarover geïnformeerd.

Conclusie
Sinds 2009 zijn er verschillende (particuliere) initiatieven met groene daken gerealiseerd. Groene en ook “bruine” daken zijn kansrijk. De gemeente blijft initiatieven stimuleren en ondersteunen.

Tot nu toe zijn er nog geen haalbare plannen voor gevelgroen in het Stationsgebied tot stand gekomen.
Zoals aangegeven in het rapport over biodiversiteit, is dak- en gevelgroen één van de opties die bij ieder project wordt onderzocht. De gemeente blijft dus alert op toepassingsmogelijkheden bij nieuwe vastgoedontwikkelingen.

Reageer