Sijp in Stad & Ruimte: zeg het maar

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Vandaag buigt de raadscommissie Stad & Ruimte zich weer over de Van Sijpesteijnkade. Waarschijnlijk voorlopig voor het laatst, want alle partijen snakken naar duidelijkheid: gaan de woningen wel of niet nog een rol spelen in toekomstige ontwikkelingen van het gebied dat wordt aangeduid als Mineurslaan-noord fase 2 en fase 3?

We hebben alle documenten die hierover in het afgelopen maand zijn geproduceerd voor je op een rij gezet, als service aan de lezer en politiek betrokkenen.

In de doorlees ook een quote uit de laatste brief van het college aan de raad (25 februari) over gefaseerde sloop. Als deze aanpak wordt gekoppeld aan de bouw van het kantoorgebouw (fase 2), is het zaak duidelijkheid te krijgen over hoeveel ruimte de bouw van fase 2 nodig heeft. Anders is de toezegging de spreekwoordelijke dode mus. Het adagium moet zijn: pas sloop bij een onherroepelijke vergunning voor bouw. NS heeft tot nu toe nog geen concrete plannen voor de kantoorontwikkeling gedeeld met de buitenwereld. Fase 3 ligt nog in de verre toekomst.

We zijn benieuwd welke positie de drie partijen straks innemen die bij de vorige vergadering zware kritiek uitten op de plannen.

De stukken:

POSAD rapport mogelijkheden behoud Van Sijpesteijnkade
Aanvullende informatie over POSAD Sijpesteijnkade
Bijlage 1 drie modellen Van Sijpesteijnkade
Bijlage 2 Brief NS
Bijlage 3 Brief aan wijkraden west en binnenstad Van Sijpesteijnkade
Bijlage 4 juridische noties Van Sijpesteijnkade
Bijlage 5 Besluitenhistorie Van Sijpesteijnkade
bijlage 7 juridische verificatie
Bijlage Gevolgen varianten POSAD op Uithoflijn
Bijlage Reactie ITC op rapport POSAD van Sijpesteijnkade
Bijlage Besluitenhistorie Sijpesteijnkade
Brief van Ontwikkelgroep Lombok Centraal aan NS

[quote:]

Gefaseerde sloop
In onze brief van 15 februari 2013 gaven wij aan bereid te zijn nadere studie te verrichten naar een gefaseerde uitvoering met als inzet zo lang mogelijk behoud van zoveel mogelijk panden. Er is hierover overleg geweest met NS als eigenaar/ontwikkelaar van dit plan. Deze is bereid – indien de gemeente dat wenst – de panden aan de Van Sijpesteijnkade te laten staan tot het moment dat de locatie beschikbaar moet zijn voor feitelijke realisatie van programma Fase 2 en/of Fase 3. Concreet betekent dat het volgende:
– Sloop nrs. 1-3 (Guardian): 2e kwartaal 2014. Die sloop is nodig voor de realisering van de HOV-baan (gemeentelijk project).
– Sloop overige panden: zie hierboven.

De koppeling van sloop aan de realisatie zorgt ervoor dat er geen situatie ontstaat waarbij er jarenlang een braakliggend terrein ontstaat zonder bouwactiviteit. Wij laten nog onderzoeken (in samenwerking met NS, nood- en hulpdiensten en de verkeersafdelingen) of het in het kader van de bouwlogistiek nog mogelijk is een verdere sloopfasering door te voeren. De NS heeft daarbij aangegeven dat de meerkosten van een eventuele verdere gefaseerde sloop voor rekening van de gemeente zijn.

Uithoflijn
De directeur van de Projectorganisatie Uithoflijn heeft zich bij brief van 20 februari 2013 tot de gemeente gewend en een rapport van ITC onder de aandacht gebracht. In opdracht van de projectorganisatie Uithoflijn heeft ITC in beeld gebracht wat de consequenties zijn van de varianten uit het POSAD onderzoek voor de Uithoflijn.

Uit deze analyse van ITC blijkt dat de alternatieven voor een ander HOV-tracé technisch niet zijn uit te voeren dan wel ingrijpende consequenties hebben voor de financiën. Wijziging van het HOV-tracé heeft in ieder geval tot gevolg dat start exploitatie begin 2018 niet haalbaar is. De brief van de Projectorganisatie met het rapport van ITC is bijgevoegd.

Besluitenhistorie
Tenslotte brengen wij u een herziene versie van de besluitenhistorie ter informatie onder uw aandacht. Naar aanleiding van een opmerking van het raadslid Fokke over een verkeerde datum, constateren wij inderdaad een fout in de vorige versie. De gemeenteraad heeft niet 3 december 2005 over de BOO met NS Vastgoed vergaderd maar 15 december 2005. Voor deze omissie bieden wij u onze excuses aan. Wij hebben van de gelegenheid gebruikt gemaakt om de besluitenhistorie verder te detailleren en verschillende citaten op te nemen. Bijgevoegd de herziene versie.

Reageer