Toezeggingen

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Voor wie de commissievergaderingen van de Utrechtse gemeenteraad volgt zal het gesneden koek zijn. Voor alle anderen volgt hier een Geheimtipp. Bij de verslagen van de commissievergaderingen is altijd een cumulatieve lijst van toezeggingen gevoegd. Daar is mooi aan af te lezen wat er op dit moment speelt en waar de interesse cq bezorgdheid van de gemeenteraad vooral naar uit gaat. We geven hieronder de lijst toezeggingen over het stationsgebied, vanaf oktober vorig jaar.

Lijst met toezeggingen en moties van commissie Stad en Ruimte (vanaf oktober tot heden):

Raad 11 oktober 2012            Toezegging: Tussenrapportage Stationsgebied
Toezegging:
Wethouder Everhardt zet alles op alles om de raad begin volgende week een tussenrapportage over het Stationsgebied te sturen.          
Toezegging is als volgt afgedaan door het College:
De raad is per brief dd 16 oktober 2012, kenmerk 12.091432, inzake ‘Stand van zaken ontwikkelingen Stationsgebied’ geïnformeerd.

Commissie Stad en Ruimte 23 oktober 2012            Cie S&R 2012/107 Actualisatie masterplan Stationsgebied
Toezegging:
De wethouder scherpt zijn eerder gedane toezeggingen over de actualisatie van het masterplan Stationsgebied en de tweede fase aan. Voor 1 februari 2013 stuurt hij een actualisatie naar de commissie.

Commissie Stad en Ruimte 23 oktober 2012            Cie S&R 2012/108 Inzicht maatregelen bij voortgangsrapportage
Toezegging:
De wethouder verschaft, bij de voortgangsrapportage, inzicht in de wijze waarop ALU-maatregelen en tijdelijke maatregelen worden gerealiseerd en wat hiervoor de beschikbare budgetten zijn.          
Toezegging is als volgt afgedaan door het College:

Zie voortgangsrapportage december 2012.

Commissie Stad en Ruimte 23 oktober 2012            Cie S&R 2012/109 Routeringproblematiek busstation
Toezegging:
De wethouder geeft inzicht en informeert de commissie over eventuele routeringproblematiek inzake het busstation aan de westzijde, na en in overleg met de BRU.          
Toezegging is als volgt afgedaan door het College:
Zie voortgangsrapportage december 2012.

Commissie Stad en Ruimte 23 oktober 2012            Cie S&R 2012/110 Utrechtse iconen bij fietsenstallingen
Toezegging:
Noot Griffie: op verzoek van dhr. Van Waveren handhaven totdat de raad de voortgangsrapportage gezien heeft.
De wethouder reageert bij de voortgangsrapportage op het voorstel om het stationsgebied en met name de fietsenstallingen aan te kleden met Utrechtse iconen.
Toezegging is als volgt afgedaan door het College: Zie voortgangsrapportage december 2012 (verschijnt voor het kerstreces)

Commissie Stad en Ruimte 23 oktober 2012            Cie S&R 2012/112 OV-knelpunten Stationsgebied
Toezegging:
De wethouder komt in het eerste kwartaal van 2013 terug op de “politieke” OV-knelpunten (mede in relatie tot het BRU).

Raad 8 november 2012            Toezegging: Invulling van het Westplein
Toezegging:
Wethouder Everhardt zal in maart 2013 een plan presenteren over de invulling van het Westplein, waarna in de loop van 2013 de uitgewerkte structuurvisie zal volgen.

Raad 8 november 2012            Toezegging: Groene gevels
Toezegging:
Wethouder Everhardt zal in het eerste kwartaal van 2013 een notitie over de groene gevels presenteren.

Commissie Stad en Ruimte 20 november 2012            Cie S&R 2012/128 Contracteringstrategie Bibliotheek ++: risico’s in beeld
Toezegging:
De wethouder zegt toe dat het college bij de Voorjaarsnota 2013 de risico’s in beeld brengt m.b.t. de bouw van de Bibliotheek ++ c.a.

Commissie Stad en Ruimte 20 november 2012            Cie S&R 2012/129 Veiligheid fietsroute
Toezegging:
De wethouder zegt toe er op toe te zien dat de veiligheid op de tijdelijke fietsroute Smakkelaarsveld-Vredenburg gewaarborgd is en treft daarvoor de noodzakelijke maatregelen.          
Toezegging is als volgt afgedaan door het College:
In december zijn verschillende verbetering aangebracht o.a. het fietspad bij Vredenburg 40 is opnieuw bestraat, er zijn asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd, waardoor plasvorming wordt voorkomen. Veiligheid blijft ook de komende tijd een permanent aandachtspunt.

Raad 29 november 2012            Motie 2012/M118: Bioscoopje kopen, of toch huren?
Motie:
draag het college op om bij de aanbesteding van de bibliotheek++
– deze voorkeur aan marktpartijen kenbaar te maken en tevens aan marktpartijen te vragen (ook) een huuraanbod te doen aan de twee eindgebruikers van het gebouw, dan wel te motiveren waarom dit niet haalbaar is;
– eventuele gemeentelijke garantstellingen en andere randvoorwaarden voor dit huuraanbod gekapitaliseerd naar risico op te nemen in het afwegingskader voor het uiteindelijk aanbestedingsbesluit.
En gaat over tot de orde van de dag

Raad 29 november 2012            Motie 2012/M119: Risico’s Smakkelaarsveld in kaart
Motie:
verzoekt het college om voor het go-no-go moment:
– Gedetailleerd onderzoek te doen naar de (financiële-) risico’s in het bouwrijp maken van de grond;
– Een plan te maken voor de kunstwerken van David van de Kop;
– Een uitgewerkt plan met kostenraming te maken voor de inrichting van de openbare ruimte;
– De resultaten van deze onderzoekingen te delen met de commissie stad en ruimte.

Raad 29 november 2012            Toezegging: Gunning Bibliotheek++
Toezegging:
Wethouder Everhardt zal melden wanneer de gunning voor de Bibliotheek++ is gegeven en de geheimhouding kan worden opgeheven.

Commissie Stad en Ruimte 18 december 2012            Cie S&R 2012/168 Explosievenonderzoek Stationsgebied 2013: mogelijkheid delegatie bevoegdheid aan college
Toezegging:
Wethouder Everhardt onderzoekt, met betrekking tot de aanvraag bijdrage gemeentefonds t.b.v. explosievenonderzoek Stationsgebied 2013, of de bevoegdheid gemandateerd kan worden aan het college van burgemeester en wethouders.

Commissie Stad en Ruimte 18 december 2012            Cie S&R 2012/169 Rondvraag: sociale veiligheid Vlaamse Toren
Toezegging:
De wethouder informeert de commissie over de definitieve inrichting van de Vlaamse toren.

 

Reageer