Vragen politiek over treuzelen Jaarbeurs

In Nieuws door HB2 Reacties

GroenLinks stelde een maand gelden schriftelijke vragen over de voortgang van de structuurvisie stationsgebied fase II. Inmiddels is dit, na het verschijnen van de raadsbrief op 20 december, door de werkelijkheid ingehaald. In de doorlees de antwoorden, met enkele kaarten waarop terug te vinden is wie welke grond bezit/pacht en tot wanneer.

Bijlage 1 actueel overzicht eigendommen Jaarbeursgebied
Bijlage 2 Eigendomsituatie op einddatum erfpacht

[quotes uit de antwoorden op de schriftelijke vragen:]

Op 3 november 2011 bij de behandeling van de begroting 2012 heeft het college de motie van GroenLinks overgenomen, waarin gepleit werd voor een samenhangende structuurvisie voor heel fase II van het Stationsgebied, te weten het Westplein en het Jaarbeursgebied t/m de overzijde (Merwedekanaalzone). Dit om meer regie op de kwaliteit en samenhang in het gebied te realiseren, dan aan de stadskant is gebeurd. Maar ook om de Utrechtse burgers en belanghebbenden er meer bij te betrekken.

Ruimte daarvoor leek te ontstaan doordat de gemeente en de Jaarbeurs op 13 mei 2011 een “Gezamenlijke Verklaring” overeenkwamen, waarin zij vastlegden uiterlijk eind 2013 een gezamenlijke visie voor het Jaarbeursterrein te hebben. Een van de afspraken daarbinnen was, dat de Jaarbeurs een keuze zou maken om de huidige gronden aan de zuidzijde te blijven benutten, dan wel de “omklap” te maken en haar activiteiten te concentreren richting Merwedekanaal, de westzijde. Dan zou de gemeente de Croeselaanzijde (oostzijde) kunnen (laten) ontwikkelen.

Het antwoord van de Jaarbeurs op die vraag moet nog steeds komen, ondanks vele interventies van het college, waarmee ook de integrale gebiedsontwikkeling van Fase II onder druk komt te staan.

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks maakt zich daar ernstige zorgen over , vandaar de volgende vragen.

 1. GroenLinks heeft het gevoel dat de dominante positie van de Jaarbeurs een wellicht te zware wissel gaat trekken op de ontwikkeling van zo’n belangrijk deelgebied van het nieuwe stadscentrum; Hoe ervaart het college de opstelling van de Jaarbeurs en wat is de visie van het college hierop?Zie allereerst onze brief aan de gemeenteraad van 20 december j.l.
  Hieruit kunt u opmaken dat wij teleurgesteld zijn over de opstelling van de Jaarbeurs, te meer daar de twee modellen het afgelopen jaar in nauw overleg met de Jaarbeurs zijn tot stand gekomen.
  Onze visie is duidelijk: wij zien het Jaarbeursterrein als één van de belangrijkste kansen voor de stad en de Jaarbeurs om tot een duurzame en langdurige herontwikkeling te komen.
 2. Kunt u bevestigen of de Jaarbeurs nog steeds handelt conform de “gezamenlijke Verklaring 2011” of dat er sprake is van nieuwe voorwaarden, c.q. voorstellen? Graag uw informatie daarover en uw opvatting.In de gezamenlijke verklaring die 31 mei 2011 is ondertekend, spreken Jaarbeurs en gemeente uit de tijd rijp te vinden voor actie. De zinsnede “op korte termijn” komt verschillende keren voor.
  Hoewel er op projectniveau voortgang is te melden, hebben wij moeten concluderen dat de goede intenties (nog) niet hebben geleid tot concrete uitvoering van projecten. Kortheidshalve verwijzen wij u naar onze brief van 20 december 2012.
 3. Deelt u de mening van GroenLinks, dat de Jaarbeurs een positieve en stimulerende rol van betekenis voor de stad en dit nieuwe centrumgebied, zou kunnen vervullen, met intensivering van het gebruik van het terrein en de maximale uitnutting van het aanliggende Openbaar Vervoersnetwerk? Hoe ziet u dat voor zich?Ja, wij delen die mening.
  De Jaarbeurs ligt ideaal tegenover het nationale railknooppunt met diverse vervoersmodaliteiten (van internationaal tot locaal). Het grootste deel (70%) van de jaarlijkse bezoekers maakt daar ook gebruik van. Hoewel wij het belang van de autobezoekers voor de Jaarbeurs erkennen, streven wij ernaar de overlast van het autoverkeer en het autoparkeren in de toekomst terug te dringen. In de beide ruimtelijke modellen oost-west en noord-zuid, zijn ideeën hierover uitgewerkt. Voor het Noord-Zuid model ligt dit genuanceerder; in dat model blijft veel verkeer via de Van Zijstweg lopen.
 4. Hoe staat het nu met het realiseren in “Fase I” van het Stationsgebied van de zogenaamde Kop Jaarbeurs: het hotel, de bioscoopzalen en het casino. Graag zien we informatie over de voortgang en de stedenbouwkundige en architectonische samenhang.Wij hebben de Jaarbeurs Holding voorgesteld op korte termijn definitieve afspraken te maken over de realisering van de projecten in fase 1.
  Naar gelang de voortgang zullen wij u in het voorjaar 2013 informeren over de stedenbouwkundige en architectonische samenhang.
 1. Per 2019, dus over 6 jaar, lopen deels erfpachtovereenkomsten met de Jaarbeurs af. Bent u met ons van mening, dat we deze periode goed kunnen benutten door nu aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de structuurvisie en concrete plannen voor het gehele westelijk stationsgebied (Fase II), die we per 2019 kunnen gaan (laten) realiseren? Ziet u daar een reële kans toe; graag met uw toelichting.Ja. Voor het overige verwijzen wij u naar de raadsbrief van 20 december 2012.
 2. Kunt en wilt u ons een actuele overzichtskaart geven van het grondeigendom en de in erfpacht (incl. aan wie en afloopdatum) uitgegeven gemeentelijke gronden vallend binnen Fase II van het Stationsgebied.Zie kaarten.
 3. Op 8 november 2012 bij de behandeling van de begroting 2013 heeft u op nadrukkelijk verzoek van de GroenLinks fractie nogmaals bevestigd dat u een samenhangende ontwikkeling in geheel fase II van groot belang vindt. Bent u bereid, gezien de stagnatie die nu optreedt, direct per 2013 te beginnen met alle actief betrokken geïnteresseerden en belanghebbenden “om de tafel te gaan” en het proces van de structuurvisie in te gaan, zowel inzake de inrichting van het proces, als op inhoud. Zo ja, hoe gaat u dat aanpakken? Zo nee, waarom niet en wat heeft dat dan voor mogelijke gevolgen?Een verdere aanpak staat of valt met de medewerking van de eigenaar. De Jaarbeurs dus., Het met alle actief betrokken geinteresseerden en belanghebbenden om de tafel gaan en het proces (van het Jaarbeursterrein) in te gaan, heeft niet veel zin zonder medewerking van de eigenaar, erfpachter. Ongeacht de uitkomst van verder overleg en afspraken met de Jaarbeurs, zullen wij in febuari 2013 een plan van aanpak voor fase 2 voorleggen.

Reacties

 1. Apostle

  Ik begin me steeds meer op te winden over de contraproductieve, egocentrische en stadshatende houding die de drie grote stakeholders in het stationsgebied (Corio, Jaarbeurs en NS) aannemen. Hoe heeft het in godsnaam kunnen gebeuren dat de gemeente zo enorm veel macht in zo’n extreem belangrijk gebied aan zulke bedrijven heeft gegeven? Bedrijven die alleen maar het beste voor hebben met zichzelf, daarmee over de lijken van de stad Utrecht gaande!

 2. Marco Knol

  De jaarbeurs heeft dus na 2019 vooral parkeerplek in eigendom en in erfpacht. Ik ken natuurlijk de inhoud van de erfpachtovereenkomst niet, maar uitgaande van BW 5:99 gaat de eigendom van de gebouwen over op de gemeente tegen vergoeding van de waarde van die gebouwen (NB, dus niet de waarde van de Jaarbeurs NV).

  Dan mag de Jaarbeurs daarna fijn een parkeerplaats en een stukje gebouw exploiteren. Toedeledoki!

Reageer