Rabobrug, aflevering zoveel

In Nieuws door HB7 Reacties

De Rabobrug houdt al jaren de gemoederen bezig. En al helemaal sinds bekend werd dat deze brug vooralsnog geen trappen zal krijgen naar de perrons, met als gevolg dat ons voorlopig een fietsenchaos bij de twee aanlandingen bespaard blijft. Over een trappenloze brug wordt tamelijk dramatisch gedaan, terwijl we toch al meer dan honderd jaar gemakkelijk zonder kunnen. Dat neemt niet weg dat traptoegang voor menige forens op jaarbasis veel tijd kan schelen.

Opvallende verschillen met de oude plannen: de Rabobrug zal recht worden (dus niet meer die slinger maken) en bij de aanlandingen hellingbanen krijgen met vlakke stukken. Van tapis roulants ziet men af: duur en storinggevoelig. De brug zal naar verluidt in 2016 in gebruik genomen worden, als het een beetje wil met de business case en de planningen van ProRail cs. Dat is fors later dan oorspronkelijk de bedoeling was. Of er een confrontatie wordt gezocht met Corio over de trappen (extra stationstoegang), zal afhangen van inmiddels ingewonnen juridisch advies en het oordeel van de raad. Wordt in januari vervolgd.

In de doorlees integrale quotes uit de brief over resterende aspecten Rabobrug over de laatste stand van zaken rondom ontwerp en planning van de bouw.
[quote uit de brief van 20 december]
Ik maak u erop attent dat de informatie over de Rabobrug is gesplitst over twee bestuursproducties.
a. De oplossing van de Rabobrug aan de oostkant van het station; deze wordt toegelicht bij het definitief stedenbouwkundig plan Stationsplein oost e.o..
b. De oplossing van de Rabobrug aan de westkant van het station; deze is gekoppeld aan twee andere projecten, nl. Westflank zuid en de Knoopkazerne. Om die reden is daar in een aparte commissiebrief op ingegaan inclusief trappen. Motie 67 heeft hierop betrekking.

De twee bijlagen bij deze brief zijn om strategisch-juridische redenen geheim. Om in openheid te kunnen praten, zonder daarbij de juridische positie van de gemeente te schaden, stel ik voor de brief in een geheime commissievergadering te bespreken.

Na de bespreking in de commissie, zal het college een definitief standpunt innemen over motie 67 inclusief het concept DO Rabobrug waarna vervolgens in de openbaarheid tot discussie kan worden gekomen, inclusief de bijlagen.

In de notitie bij het ontwerp raadsvoorstel over Stationsplein oost e.o., informeerden wij u over ons besluit over het concept definitief ontwerp Rabobrug (als onderdeel van het definitief stedenbouwkundig plan Stationsplein oost e.o.) en kondigden wij een separate brief aan over de resterende aspecten van de Rabobrug.

Het gaat om vier aspecten:
1. de aanlanding van de Rabobrug aan de westzijde.
2. onderzoek naar motie 67.
3. het sluitend krijgen van de businesscase Rabobrug.
4. wijzigingen in de planning van de realisatie van de brug.
In deze brief gaan wij daar op in.

Wij leggen aan het advies van Pels Rijcken van 11 december 2012 en de memo van drs. ing. B. de Graaf van 10 december 2012 conform artikel 55 gemeentewet geheimhouding op. Deze geheimhouding dient in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering op grond van artikel 25 gemeentewet te worden bekrachtigd. Deze twee stukken liggen in het vak van de geheime stukken.

Ad 1.De aanlanding van de Rabobrug aan de westzijde
De aanlanding van de Rabobrug aan de westzijde raakt de eigendomsposities van het Rijk/de Rijksgebouwendienst, ProRail, NS Stations en de Rabobank. Het Bestuur Regio Utrecht is belanghebbende. Als gevolg van de ontwikkelingen van de rijkshuisvesting, heeft het Rijk het oorspronkelijke plan uit 2007 om tot een nieuw rijksverzamelkantoor van 70.000 m2 te komen op de plaats van de Knoopkazerne, ingetrokken. in 2011 heeft het Rijk een nieuwe landelijke visie op het gebied van rijkshuisvesting vastgesteld. Wij informeerden u daar bij verschillende gelegenheden over. Het Utrechtse Stationsgebied blijft in de toekomst een belangrijke pijler in het rijkshuisvestingsbeleid. Het afgelopen jaar is het nieuwe rijkshuisvestingsbeleid in goed overleg uitgewerkt.
Wij kunnen u meedelen dat met de hierboven vermelde partijen op hoofdlijnen overeenstemming is bereikt. Deze komen op het volgende neer:
a. renovatie / uitbreiding Knoopkazerne
b. realisatie programma NS grotendeels naast busstation in plaats van erboven
c. de gemeente realiseert een fietsenstalling in de zone Kruisvaart
d. de gemeente / NS realiseren gezamenlijk een Forum
e. de aanlanding van de Rabobrug op het terrein van de Knoopkazerne is geborgd.

Daarnaast is met NS Stations en ProRail een akkoord bereikt over een overbouwingsrecht en plaatsing van poeren op hun grondgebied ten behoeve van de Rabobrug. Met beide partijen wordt dit in een overeenkomst vastgelegd.
Komende maanden werken partijen aan bilaterale (samenwerkings)overeenkomsten om het bovenstaande contractueel te regelen en bestuurlijk te borgen. Wij leggen deze contracten om wensen en bedenkingen (voorhangprocedure) aan u voor.

Ad 2. Onderzoek naar motie 67
In motie 67 uit 2012 (trappen naar de perrons Rabobrug direct bij de bouw) hebt u ons verzocht “bij de bouw van de Rabobrug zorg te dragen voor gelijktijdige aanleg van trappen van en naar de perrons, conform de ontwerpen en eisen zoals vastgelegd in de systeemspecificatie definitief ontwerp van april 2012”.
Dit in tegenstelling tot de tot nu toe uitgezette lijn om – conform het IPVE/FO – de brug thans als interwijkverbinding verder te ontwikkelen en eerst over een aantal jaar te bezien wanneer de perrontrappen alsnog zijn aan te brengen (zie daarvoor de commissiebrief van 14 december 2010).
Zoals wij u in die brief hebben aangegeven, beschouwt Corio het gelijktijdig aanbrengen van de trappen als contractbreuk.
Daarom zijn – in het licht van uw verzoek – twee onderzoeken uitgevoerd naar de kansen en risico’s van de motie tegen de achtergrond van de stelling van Corio.

Allereerst is Pels Rijcken&Drooglever en Fortuijn advocaten en notarissen gevraagd advies uit te brengen over de gemeentelijke positie. Deze heeft op 11 december 2012 advies uitgebracht.

Ten tweede heeft de wethouder Stationsgebied een onafhankelijke deskundige, de heer drs. ing. B. de Graaf gevraagd om te adviseren ten aanzien van de raadsbrede motie over de RABObrug. De heer De Graaf heeft op 12 december 2012 een memo uitgebracht.
Om strategische redenen, zijn zowel het advies als de memo op dit moment geheim.

Wij stellen u voor zowel het advies van Pels Rijcken als de memo van De Graaf in een geheime commissievergadering te bespreken.
In die vergadering zal de wethouder Stationsgebied het collegestandpunt toelichten en uw mening peilen. Op basis daarvan nemen wij een definitief besluit over de te volgen koers en het concept definitief ontwerp. Uiteraard zullen we dat besluit aan u toelichten in een raadsbrief.

Ad 3. het sluitend krijgen van de businesscase Rabobrug
Momenteel worden de optimalisaties verwerkt in het DO waarna nog een laatste review op kosten en het ontwerp plaatsvindt. Er vinden nog onderhandelingen plaats met ProRail over de hoogte van de posten onvoorzien en VAT-kosten. Ook zijn er nog gesprekken met de BRU over de dekking van de vertragingskosten. Uitgangspunt blijft een sluitende businesscase.

Ad 4. Wijzigingen in de planning van realisatie
De planning van de brug moet opnieuw worden aangepast. Omdat het ontwerp van de brug afhankelijk is van veel andere projecten zijn deze vertragingen onvermijdelijk. De belangrijkste oorzaken zijn:
– het project DSSU (DSSU staat voor: Door Stroom Station Utrecht; met o.a. het doel om het aantal wissels in en rond het station terug te brengen van 220 tot 60).
– vertramming / de inpassing van de Uithoflijn aan de oostkant van de OV-Terminal met gevolgen voor de ligging van bus- en tramperrons;
– veranderde inzichten over het stedenbouwkundig ontwerp van Stationsplein oost e.o.
– de gewijzigde plannen rond de Knoopkazerne.
– de noodzakelijke inpassing in het buitengebruikstellingsschema van NS enProRail.

Verder heeft de discussie over de trappen, liften, tolpoortjes en commerciële functies op de Rabobrug de nodige tijd gevergd.
Inmiddels zijn alle inhoudelijke onderwerpen zover uitgekristalliseerd, dat de vervolgstappen als realistisch en haalbaar zijn te beschouwen (Vooralsnog is de opgegeven planning van ProRail (laatste 5 bullets) nog niet bindend. Daarnaast is uitvoering in Trein Vrije Periodes hooguit twee jaar van te voren “hard”):
• aanleg eerste funderingen als onderdeel van andere projecten in 2013
• overdracht project aan ProRail 2013
• start procedure Bestemmingsplan + vergunningen juli 2013
• maken exacte uitvoeringsplanning door ProRail juli 2013
• aanbesteden en gunning Q3 2013
• uitdetailleren constructie tot Q1 2014
• productie brugdelen tot Q2 2015
• uitvoering brug Q3 2015 – Q2 2016, door ProRail zijn zogenaamde ‘Trein vrije periode’s (TVP’s) gereserveerd voor uitvoering in deze periode

Tenslotte
De totstandkoming van de Rabobrug kent een lange geschiedenis.
Met het definitief stedenbouwkundig plan van Stationsplein oost e.o. (zie separaat raadsvoorstel met bijbehorende notitie) is voor de oostkant van de Rabobrug een heldere aansluiting als onderdeel van de Herenroute geregeld. Ook is er een goede inpassing gevonden van de Uithoflijn.
Met de afspraken over de Knoopkazerne en Westflank zuid is de aanlanding aan de westzijde geïntegreerd. De ontsluitingsafspraken met de Rabobank zijn daarin meegenomen. Hoewel deze afspraken nog moeten worden omgezet in bilaterale ontwikkelovereenkomsten (die om advies aan de gemeenteraad worden voorgelegd), zijn de gemaakte afspraken voldoende basis om nu tot definitieve planningen te komen.
Indien de businesscase sluitend wordt gemaakt, zijn alle aspecten geregeld. Na de bespreking in uw commissie over de motie 67 en met als uitgangspunt een sluitende businesscase, nemen wij een definitief besluit over het concept DO van de Rabobrug. Wij zullen u daarover informeren. De Projectorganisatie Stationsgebied krijgt dan de opdracht om het definitief ontwerp verder uit te werken en de overdracht aan ProRail te regelen. ProRail zal voor realisering van de brug zorgen.

Reacties

 1. Apostle

  Die perrontrappen interesseren mij als bewoner van Zuid-West niet, ik wil alleen snel naar de andere kant van het spoor kunnen komen, het is belachelijk dat dat tussen de Bleekstraat en de Sijptunnel nergens kan, over de hele lengte van de binnenstad!

  Met de uitbreiding van de stationshal zijn die trappen imo ook niet nodig, je loopt zometeen 100 meter vanaf de brug zo de hal in. En inderdaad, het zorgt er voor dat de brug begaanbaar blijft en niet volgezet wordt met duizenden fietsen.

  Herstellen, verbinden, betekenis geven. Het verbinden gaat dus nog weer veel langer duren, die brug is al zo veel jaren zo nodig, nu meer dan ooit met alle levensgevaarlijke situaties rondom het Smakkelaarsveld… 2016, dat is gewoon belachelijk ver weg. Het geeft gewoon aan dat er tot nu toe niemand een fatsoenlijke visie heeft gehad op deze brug. Typisch gemeente Utrecht.

 2. Guido

  Een meerwaarde zijn de trappen niet voor de meeste reizigers (ook uit Utrecht). Maar in deze vorm had de brug ook makkelijk ten zuiden van het rabo-kantoor ingepast kunnen worden, tussen de verlengde Van Zijstweg en uitkomend achter de inktpot. Dan was de vertraging door het aanpassen van de perrons er waarschijnlijk ook niet geweest.

 3. hb

  Met de herstelde Stadsbuitengracht is het logisch om de Rabobrug te laten aansluiten op de nieuw te bouwen Mariabrug, en niet zuidelijker, want de eerstvolgende oversteek is dan de Bartholomeibrug. Daartussen zal geen brug liggen.

 4. W. Spier

  In jullie inleiding staat “Over een trappenloze brug wordt tamelijk dramatisch gedaan, terwijl we toch al meer dan honderd jaar gemakkelijk zonder kunnen”. Maar jullie vergeten dat je al honderden jaren rechtstreeks vanuit de stad naar de trams en bussen kan lopen, maar straks niet meer. Dan moet iedereen via traverse of brug. Voor die mensen betekent het achterwege laten van die trappen wel degelijk een verslechtering. En voor tienduizenden mensen die vanuit Mariaplaats of Croeselaan naar de trein willen wordt een broodnodige verbetering botweg tegengehouden. Terwijl er al zo weinig verbeteringen voor OV-passagiers zijn. Integendeel: het spreekwoord “het loopt als een trein” zou in dit tijdperk ongetwijfeld de tegenovergestelde betekenis krijgen.

  1. Auteur
   HB

   Ik zie je punt. Overigens zal het nodig zijn een goede oplossing te vinden voor de fietsenstallingproblematiek bij de aanlanding aan de binnenstadzijde, als de trappen ooit in werking treden. Het programma voor stalling is daar geschrapt met de komst van het plein. Misschien kan er in de kelder van het toekomstige zuidgebouw, naast de bussen, een stalling worden gebouwd. De ervaring leert echter dat mensen hun fiets neerzetten waar het hen het beste uit komt. Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat bij de opgang van de brug een zee van fietsen zal ontstaan. De stallingen onder het plein en onder het zuidgebouw liggen niet op de route voor de reizigers komende vanaf Mariaplaats. In de discussies heb ik dit punt nog niet gehoord.
   (Overigens is aan de westzijde wel een grote stalling gepland, naast de opgang, bij de Knoopkazerne.)

 5. W. Spier

  Tja, bij de huidige tunnelingang van het station (noordertunnel) valt het toch wel mee met die chaos van fietsen? Dat komt denk ik omdat daar streng wordt opgetreden. Ik ken de meest recente plannen niet in detail maar ik heb begrepen dat er op de plek van het huidige stadsbusstation een gigantische fietsen”kelder” zal komen met enorm veel fietsenrekken er bij. Je noemt terecht dat zo’n soort fietsenkelder ook nabij die brug zou kunnen komen. Als de plannenmakers serieus met die brug als perrontoegang rekening zouden houden, dan zouden ze wel een oplossing vinden. Maar ja…

  1. Auteur
   HB

   Bij de Noordertunnel stond het op het laatst ook aardig vol. Maar er vlak naast was in ieder geval nog een NS-stalling die de druk wat kon opvangen.

Reageer