Zorgen om Jaarbeurs

In Nieuws door HB3 Reacties

Vandaag stelt de GroenLinks-fractie vragen aan het college over de structuurvisie fase II stationsgebied in relatie tot de trage besluitvorming van de Jaarbeurs.

We citeren deze integraal. GroenLinks probeert de vinger te krijgen achter de ‘onderhandelingen’, of zo je wilt deadlock. In de vragen twijfelt men openlijk aan de goede bedoelingen van de Jaarbeurs.

Zodra de antwoorden komen zullen we deze direct plaatsen. We zijn namelijk net zo nieuwsgierig als alle andere belanghebbenden en betrokken plannenmakers.

Dit schreven we eerder over de ontstane situatie: BU long read.

[quote:]

Op 3 november 2011 bij de behandeling van de begroting 2012 heeft het college de motie van GroenLinks overgenomen, waarin gepleit werd voor een samenhangende structuurvisie voor heel fase II van het Stationsgebied, te weten het Westplein en het Jaarbeursgebied t/m de overzijde (Merwedekanaalzone). Dit om meer regie op de kwaliteit en samenhang in het gebied te realiseren, dan aan de stadskant is gebeurd. Maar ook om de Utrechtse burgers en belanghebbenden er meer bij te betrekken.

Ruimte daarvoor leek te ontstaan doordat de gemeente en de Jaarbeurs op 13 mei 2011 een “Gezamenlijke Verklaring” overeenkwamen, waarin zij vastlegden uiterlijk eind 2013 een gezamenlijke visie voor het Jaarbeursterrein te hebben. Een van de afspraken daarbinnen was, dat de Jaarbeurs een keuze zou maken om de huidige gronden aan de zuidzijde te blijven benutten, dan wel de “omklap” te maken en haar activiteiten te concentreren richting Merwedekanaal, de westzijde. Dan zou de gemeente de Croeselaanzijde (oostzijde) kunnen (laten) ontwikkelen.

Het antwoord van de Jaarbeurs op die vraag moet nog steeds komen, ondanks vele interventies van het college, waarmee ook de integrale gebiedsontwikkeling van Fase II onder druk komt te staan.

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks maakt zich daar ernstige zorgen over, vandaar de volgende vragen.

1. GroenLinks heeft het gevoel dat de dominante positie van de Jaarbeurs een wellicht te zware wissel gaat trekken op de ontwikkeling van zo’n belangrijk deelgebied van het nieuwe stadscentrum. Hoe ervaart het college de opstelling van de Jaarbeurs en wat is de visie van het college hierop?

2. Kunt u bevestigen of de Jaarbeurs nog steeds handelt conform de “gezamenlijke Verklaring 2011” of dat er sprake is van nieuwe voorwaarden, c.q. voorstellen? Graag uw informatie daarover en uw opvatting.

3. Deelt u de mening van GroenLinks, dat de Jaarbeurs een positieve en stimulerende rol van betekenis voor de stad en dit nieuwe centrumgebied, zou kunnen vervullen, met intensivering van het gebruik van het terrein en de maximale uitnutting van het aanliggende Openbaar Vervoersnetwerk? Hoe ziet u dat voor zich?

4. Hoe staat het nu met het realiseren in “Fase I” van het Stationsgebied van de zogenaamde Kop Jaarbeurs: het hotel, de bioscoopzalen en het casino. Graag zien we informatie over de voortgang en de stedenbouwkundige en architectonische samenhang.

5. Per 2019, dus over 6 jaar, lopen deels erfpachtovereenkomsten met de Jaarbeurs af. Bent u met ons van mening, dat we deze periode goed kunnen benutten door nu aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de structuurvisie en concrete plannen voor het gehele westelijk stationsgebied (Fase II), die we per 2019 kunnen gaan (laten) realiseren? Ziet u daar een reële kans toe; graag met uw toelichting.

6. Kunt en wilt u ons een actuele overzichtskaart geven van het grondeigendom en de in erfpacht (incl. aan wie en afloopdatum) uitgegeven gemeentelijke gronden vallend binnen Fase II van het Stationsgebied.

7. Op 8 november 2012 bij de behandeling van de begroting 2013 heeft u op nadrukkelijk verzoek van de GroenLinks fractie nogmaals bevestigd dat u een samenhangende ontwikkeling in geheel fase II van groot belang vindt. Bent u bereid, gezien de stagnatie die nu optreedt, direct per 2013 te beginnen met alle actief betrokken geïnteresseerden en belanghebbenden “om de tafel te gaan” en het proces van de structuurvisie in te gaan, zowel inzake de inrichting van het proces, als op inhoud. Zo ja, hoe gaat u dat aanpakken? Zo nee, waarom niet en wat heeft dat dan voor mogelijke gevolgen?

Reacties

  1. Apostle

    Het is dat ik na al die jaren al helemaal niets meer verwacht van de Jaarbeurs. Wat geeft die tent eigenlijk nog recht op zo’n enorm stuk peperdure gemeentegrond midden in de stad als ze niet mee willen werken aan het verbeteren van deze stad?

  2. rob

    klopt. laat ze lekker op de overkapping van de a2 tussen utrecht en leidsche rijn gaan zitten. Weg de stad uit.

Reageer