Nieuw HC in procedure

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Langzaam maar gestaag vordert de vernieuwing van het oostelijk stationsgebied. Morgen zal het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne ter visie worden gelegd. Het zal worden gecombineerd met het bouwplan voor een deel van het nieuwe HC. Het bestemmingsplan omvat de Catharijneknoop (Stadskamer, Poortgebouw en Bruggebouw) en een deel van de renovatie van Hoog Catharijne (Gilden-, Radboud- en Godebaldkwartier). Aan de zijde van Stationsplein Oost hoort ook het voorzetgebouw van Hoog Catharijne tot het bestemmingsplan. In het Poortgebouw komt een hotelbestemming.

Ook wordt gelijktijdig het bouwplan van de Catharijneknoop ter visie gelegd. Daarbij heeft de gemeente besloten het negatieve advies van de commissie Welstand en Monumenten niet over te nemen. We verwachten dat deze bestuursrechtelijke procedure een grote hoeveelheid reacties zal opleveren, evenals  enkele rechtsgangen en de weg naar de Raad van State. Tot nu toe is dat met alle projecten zo geweest, het zal hier niet anders zijn. Het feit dat het hier een bestemmingsplanprocedure betreft, betekent ook dat de gemeenteraad er weer met het college over in discussie zal gaan.

Morgen zullen we dus de laatste aanpassingen van het ontwerp te zien krijgen. We verwachten geen ingrijpende veranderingen ten opzichte van wat de meeste mensen al kennen uit de presentaties van enkele jaren geleden. Het is jammer dat er geen bouwplan van de renovatie van Hoog Catharijne wordt getoond. We zijn benieuwd hoe de plint eruit komt te zien en of Corio ook voornemens is de bovenste lagen van Gildeveste een opfrisbeurt te geven, iets waar de appartementbewoners graag aan meewerken. Maar misschien is daarover in het bestemmingsplan wat terug te vinden. In de doorlees de brief van het college en de integrale aankondiging van de procedure.

Promotiefilmje van Corio met daarin de laatste impressies van de Catharijneknoop. Let speciaal op de glazen vloer in de stadskamer en de ingang op het stationsplein.

 

Brief aan de gemeenteraad:

Bij brief van 13 juli jl. en conform de toezegging in de raadscommissie van 21 juni 2012 heeft wethouder Stationsgebied aangegeven u op de hoogte te stellen van het moment dat het ontwerp bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne ter visie gaat.
Wij hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne ter visie te leggen inclusief de gecoördineerde bouwaanvraag voor de Catharijneknoop en deel van de renovatie Hoog Catharijne.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de volgende gebiedsdelen:
1. De Catharijneknoop, bestaande uit de Stadskamer, het Poortgebouw en het Bruggebouw;
2. Het Gilden-, Radboud- en Godebaldkwartier en het Moreelse Park;
3. Stationsplein Oost inclusief het voorzetgebouw van Nieuw Hoog Catharijne.

Een belangrijk element van het bestemmingsplan is de economische uitvoerbaarheid. Wij zullen bij het voor te leggen ontwerp raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan, u hier inzicht in geven. Ook zullen wij bij dit bestemmingsplan duidelijk maken welke aanpassingen er zijn ten opzichte van het door de gemeenteraad vastgestelde Structuurplan Stationsgebied en u hiervoor expliciete besluiten voorleggen.

Wij verwachten dat dit voorstel begin 2013 te kunnen voorleggen. De komende zes weken kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen.
Daarna vindt verwerking plaats van de reacties en nemen wij een vervolg besluit over het ontwerp raadsvoorstel.

De aankondiging op Gemeenteberichten:

Bekendmaking
Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van 29 november 2012 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuw Hoog Catharijne’, inclusief de ontwerpomgevingsvergunning voor het veranderen en vergroten van het winkelcentrum Hoog Catharijne en het bouwen van een hotel boven de toekomstige Catharijnesingel.

Plangebied en doelstelling
Het plangebied van Nieuw Hoog Catharijne bestaat globaal uit het Gildenkwartier, Radboudkwartier, Godebaldkwartier, de overbouwing over de Catharijnesingel en een deel van het Stationsplein Oost.
De hoofddoelstelling van het bestemmingsplan is de beoogde herontwikkeling van Hoog Catharijne, de centrumboulevard en Stationsplein Oost planologisch-juridisch mogelijk te maken.

Coördinatie
Artikel 3.30 van de Wet op de ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken
het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. Dat wil zeggen dat de voorbereiding en bekendmaking van verschillende besluiten tegelijk worden behandeld. De aanvrager heeft op grond van de coördinatieverordening verzocht om naast het verzoek
om wijziging van het bestemmingsplan ook de volgende bouwaanvraag gecoördineerd te behandelen:
• HZ_WABO-12-04454, het veranderen en vergroten van het winkelcentrum Hoog Catharijne en het bouwen van een hotel boven de toekomstige Catharijnesingel.

Inzien
Het ontwerpbestemmingsplan als vervat in GML-bestand: NL.IMRO.0344. BPNWHOOGCATHARIJNE-0301, bestaande uit een toelichting, regels (voorschriften) en een verbeelding (plankaart), alsmede de ontwerpomgevingsvergunning, liggen met ingang van 29 november 2012 gedurende zes weken, dus tot en met 9 januari 2013, ter inzage bij:
• Informatiecentrum gemeente Utrecht, Vinkenburgstraat 26 (ingang Neude), Utrecht. Open op ma. t/m vr. 13.00 – 17.00 uur. Dit inzagepunt is vanaf 1 januari 2013 gesloten.
• Balie Bouwen Wonen en Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61, Utrecht. Open ma. t/m vr. 9.00 – 17.00 uur.

Sinds 1 januari 2010 heeft de gemeente de plicht om ruimtelijke plannen digitaal en uitwisselbaar te maken en om de digitale ruimtelijke plannen aan te bieden aan een digitale landelijke voorziening (ruimtelijkeplannen.nl). Ook dit plan is in te zien via ruimtelijkeplannen. nl. De onderzoeksrapporten die ten grondslag liggen aan een bestemmingsplan zijn niet in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze rapporten kunt u wel downloaden via de gemeentelijke website.

Het bestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne is ook in te zien op internet: www.utrecht.nl/ bestemmingsplannen.

Het digitale bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge plan (zoals een pdf of een papieren versie).

Zienswijzen
Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan en/of de gecoördineerde ontwerpomgevingsvergunning indienen bij:
De gemeenteraad van Utrecht p/a Ruimtelijke en Economische ontwikkeling (REO), T.a.v. de heer R. Crusio, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht

Graag op de envelop vermelden ‘Ontwerpbestemmingsplan Nieuw Hoog Catharijne’. Wij verzoeken u in uw brief per onderdeel duidelijk te vermelden of het betrekking heeft op het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerpomgevingsvergunning.
Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 030 – 286 02 81) een afspraak maken tot drie werkdagen vóór de afloop van de termijn van ter inzage legging.
U kunt geen zienswijzen indienen via e-mail.

De link: www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.

 

Reageer