Pleidooien behoud Van Sijpesteijnkade

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Grote schoonmaakactie in maart door betrokkenen uit de wijk en de politiek.

De raadsinformatieavond van dinsdag 28 augustus was erg informatief. En verontrustend. Voor- en tegenstanders graven zich in. POS haalt voor NS Stations de hete kooltjes uit het vuur. Grote vraagtekens bij nut en noodzaak van sloop van bijna alle panden voor het maken van toegangen voor parkeergarage, verkeersleidingpost, forum en hulpdiensten. Waarom moet dan allemaal per se via de route Van Sijpesteijnkade? Waarom wordt er niet gekozen voor één gemeenschappelijke toegang voor de parkeergarage van het stadskantoor, de nieuwe garage, de verkeersleidingpost en de hulpdiensten? Waarom mogen hulpdiensten geen HOV-baan oversteken? Betekent het vastgestelde integrale programma van eisen nu ook dat het stedenbouwkundige plaatje feitelijk onomkeerbaar is ingevuld? Waarom maakt Group A een architectonische studie en wordt dit gepresenteerd als een stedenbouwkundige studie voor maximaal behoud? Waar is het advies van de Rijksbouwmeester, Frits van Dongen? Meer algemeen: waarom verkoopt NS Stations het stadskantoor aan de gemeente, verkondigt het zich te gaan beperken tot stations-gerelateerd onroerend goed, maar wil het koste wat koste wel dit stukje grond met een woningenprogramma volmaken? Wie wordt de ontwikkelaar? Heeft deze ontwikkelaar zelf geen wensen en eisen? Waarom houden POS en NS Stations zo krampachtig vast aan een idee dat tien jaar geleden als een schets in het Masterplan werd opgenomen? Het duizelde de raadsleden en de toehoorders, inclusief ondergetekende.

Insprekers waren onder andere Wijkraad West en Vereniging Oud Utrecht. Van beide hebben we hun pleidooien voor behoud hieronder weergegeven. Wij hebben daar niets aan toe te voegen. Zie ook dit artikel met links.

Bijdrage Wijkraad West (Fred Dekkers, voorzitter):

Wijkraad West heeft eind 2011 een vertrouwelijk advies gegeven over het toen door NS vertrouwelijk aan de OLC en de wijkraden gepresenteerde voorlopig stedenbouwkundig plan. Ik zal dat advies niet herhalen, het zit, nu gelukkig gewoon openbaar, bij de commissiestukken.We zijn blij dat de gemeente zich heeft ingespannen om NS zo ver te krijgen dat ze nu bereid zijn toekomstige architecten de opdracht mee te geven om de geschiedenis van de locatie zichtbaar te maken bij de opzet van nieuwbouwplannen. Dat is mooi, maar volgens ons kan het beter.

We zijn erg teleurgesteld in het bij de stukken gevoegde twee kolommenstuk, met reacties van de gemeente/NS op de adviezen van de adviezen van de wijkraden en de OLC. Alleen al die kop van de tweede kolom laat zien dat de gemeente zich te veel vereenzelvigt met NS in plaats van een zelfstandige positie in te nemen t.o.v. NS. De gemeente toetst de plannen van NS niet aan afgesproken randvoorwaarden en dat wordt weggemoffeld met verhullend taalgebruik.

Wat ons betreft voldoen de plannen niet de motie Viva Van Seijpesteijn, maar nog belangrijker ook niet aan het Masterplan en de Ontwikkelvisie Lombokplein en omgeving, het afgesproken toetsingskader:
– De toekomstige bebouwing langs de Van Sijpesteijnkade past onvoldoende bij de menselijke maat van de stadscorridor, dé hoofdverbinding voor voetgangers, fietsers en boten tussen Utrecht West en de oude binnenstad.
– De voorgestelde bouwhoogtes en volumes overschrijden de grenzen zoals gesteld in het Masterplan en de Ontwikkelvisie Lombokplein en omgeving.
– Volgens NS zijn die te hoge bouwhoogtes nodig om het gewenste programma te kunnen realiseren. Toch schrapt ze in het programma op woningen. NS heeft niet overtuigend onderbouwd dat ze wel kiezen voor vermindering van het woonprogramma en niet voor vermindering van het kantorenprogramma. (In beide marktsegmenten is er terugval van de vraag; het woonvolume kan ook op de plek van het geplande kantoorvolume gerealiseerd worden. Is het ook niet aan de orde om nog eens kritisch naar het ooit afgesproken programma te kijken)

In het onderzoek naar een alternatief heeft NS zich eisen opgelegd die niet nodig zijn:
– NS zegt dat sloop nodig is i.v.m. reservering voor spoorverdubbeling, maar zet op die plek wel weer een gebouw.
– NS zegt dat voor de toegang van nooddiensten sloop van woningen nodig is en een opgang die al begint op de van Sijpesteijnkade. Bij het IPVE Stationsgebied West is door de gemeente, in het tweekolommenstuk, toegezegd dat ook naar alternatieven plekken voor de toegang van nooddiensten gezocht zou kunnen worden.
– Het pand naast het monument zou gesloopt moeten worden omdat daar een verbinding tussen het forum en de kade moet komen. Bij het IPVE is door de gemeente in het tweekolommenstuk toegezegd dat ook naar alternatieven plekken hiervoor gezocht zou kunnen worden.
– Er moeten volgens NS panden gesloopt worden in verband met een parkeergarage. Volgens ons kan er best nog eens kritisch gekeken worden naar de plaats van de toegang tot en de omvang van die parkeergarage.
Zonder deze onterecht opgelegde eisen is een beter plan mogelijk.

We vinden het jammer dat NS geen gebruik heeft gemaakt van het aanbod van de Ontwikkelgroep Lombok Centraal om samen te zoeken naar goede oplossingen. Het is dan ook niet vreemd dat de kwaliteit van en het draagvlak voor de plannen van NS beneden de maat zijn. Mede daardoor zitten we nu in een door ons niet gewenst ‘tegen’ houding. We zijn liever voor iets en willen samen zoeken naar oplossingen.
We hopen dat het nu door NS toegezegd overleg vruchtbaarder zal zijn.
De voorstellen Wijkraad West eind 2011 zijn nog steeds actueel.
We hopen dat alsnog onze voorstellen verwerkt worden in het definitieve Stedenbouwkundig Plan. We zullen dit plan toetsen aan het Masterplan en de ontwikkelvisie Lombokplein e.o., zoals afgesproken.

Geen sloop zonder concreet en gedragen bouwplan, mét huurder en mét een harde datum voor start bouw.

Bijdrage Vereniging Oud Utrecht (Jeroen v.d. Leede, Marten Hoekstra en Jan Hoogerland):

“Je kunt maar één keer slopen”

De Vereniging Oud Utrecht staat voor behoud van cultureel erfgoed, en maak zich grote zorgen over de gang van zaken bij de van Sijpesteijnkade (voorheen Leidseweg).
In 2009 heeft de raad in grote meerderheid de motie “Viva van Sijpesteijn” vastgesteld. De wens van de raad om inpassing van de historische bebouwing wordt genegeerd. Wie maakt in de stad Utrecht eigenlijk de dienst uit? Bedenk dat je ook in een stad als Utrecht: “je maar één keer kunt slopen”!

“Een onmisbare verbinding tussen de historische stad en Leidsche Rijn”

De Van Sijpesteijnkade vormt een unieke en onmisbare verbinding met de utrechtse historische Binnenstad. Denk hierbij aan het water van de Leidsche Rijn en het nieuwe stadsdeel, het Molenerf De Ster, maar ook het toekomstige Lombokplein.

“De CHER voor de Van Sijpesteijnkade is volstrekt verouderd”

Voor de kade is meer dan 25 jaar geleden een cultuurhistorische effectrapportage (CHER) gemaakt. Ons inziens is deze door de huidige ontwikkeling totaal verouderd. Er zou dan ook een nieuwe CHER gemaakt dienen te worden

“Visie Vereniging Oud Utrecht 2009”

De vereniging Oud Utrecht heeft in 2009 een visie uitgebracht (zie bijlage). U kunt daarin de historie van de kade en onze voorstellen nog eens nalezen.

“Voorstellen Vereniging Oud Utrecht”

Naast een Rijksmonument nr. 25, een fraai Amsterdamse school pand, staat langs de kade een mooi ensemble dat in zijn oorsprong teruggaat tot ca. 1600. Het volledig slopen van deze historische bebouwing kan erg doen denken aan de sloop van het gebouw van verzekeringsmaatschappij “De Utrecht” verderop aan de Leidseweg, in het kader van de bouw van Hoog Catharijne. Tegenwoordig staat hier de bebouwing van de Mediamarkt.

Vereniging Oud Utrecht ziet graag : Inpassing van de bebouwing, beperking bouwhoogte nieuwe panden, behoud van de rooilijn en de naamgeving weer Leidseweg en geen Sijpesteijnkade (sinds 1974).

“Geen sloop zonder gedetailleerd nieuwbouwplan!”

Wij kunnen ons niet voorstellen dat, zoals het college voorstelt, er in 2014 wordt gesloopt zonder dat een gedegen en gedetailleerd bouwplan voor de kade en omgeving beschikbaar is.

“Tot slot: waarom slopen en dan de geschiedenis weer terugbrengen?”

Waarom “zichtbaar maken van de geschiedenis” terwijl deze al volop aanwezig is ? , dit lijkt ons een onzinnig plan. Het voorstel van het college willen wij hierbij volledig afwijzen en wij verzoeken uw Raad dringend het college van B en W hierop bij te sturen.

Reageer