Nieuw ontwerp singelbruggen

In Nieuws door HB2 Reacties

Op 22 mei jl heeft de Welstandscommissie de laatste stand van de ontwerpen van de nieuwe bruggen over de herstelde singel besproken. Blijkbaar zijn ze opnieuw aanbesteed wat een ander concept heeft opgeleverd. Na de klik quotes uit het verslag. De commissieleden zijn blij met het ontwerp. Helaas geen afbeeldingen beschikbaar.

[quote notulen Welstandscommissie 22 mei 2012]

Paardenveldbrug, Knipstraat, Mariaplaatsbrug

Aanvraag: Gemeente Utrecht
Ontwerp : Arcadis (Zie notulen 21/04 en 22/09 2009)
Status : collegiaal overleg

Een eerder goedgekeurd ontwerp is financieel niet haalbaar gebleken en de bruggen zijn opnieuw aanbesteed. Dit proces heeft een ander concept opgeleverd. Hoewel afwijkend van de uitgangspunten heeft het Stedenbouwkundig Atelier dit als passend beoordeeld.Wel is aandacht gevraagd voor een meer landschappelijke aanlanding op het talud aan de singelzijde, een goede aansluiting van de brug op de kade aan de stadszijde en een uitgebalanceerde verlichting en zijn vraagtekens geplaatst bij het decoratieve motief in het hekwerk.

In het licht van de opgave de bruggen aan weerszijden van de Catharijneknoop te laten aansluiten bij de reeks over de singels, heeft architect Eulderink gemeenschappelijke kenmerken geanalyseerd: togen, de toepassing van metselwerk dan wel natuursteen voor de dekranden, metalen hekwerken en het in het brugdek doorlopende maaiveld. Verder als omgevingskenmerken: de stenen kade aan de centrumzijde en het groene talud met wandelpad aan de stationszijde. Beide bruggen hebben hetzelfde ontwerpprincipe, een eigentijdse interpretatie van een toogvorm en worden in twee fasen uitgewerkt. Een asymmetrische boog vloeit voort uit het metselwerk van de kade en landt aan de overzijde op het talud. Met een vloeiende vorm worden verkeersstromen naar de singel geleid. In de betonnen onderzijde worden nestkasten opgenomen en de boog wordt afgewerkt met een stalen rand, waarin naam en jaartal worden gegraveerd. De dekranden worden uitgevoerd in natuursteen. Verlichtingsarmaturen begeleiden het wandelpad onder de brug, rekening houdend met de leefwereld van vogels en vleermuizen. Op de brug wordt een lichtmast geplaatst. Het strippenhekwerk ligt in een lijn met de rand van het brugdek en is verbijzonderd met een golfpatroon, dat de heropening van de singel weerspiegelt. Aan de stadszijde is de brug losgemaakt van het klassieke kadehek. Een gemetselde trap verbindt het talud met het wandelpad en de toevoeging van zitelementen geven deze verblijfskwaliteit. Deze trap is benaderd als onderdeel van het talud en in de materialisatie is aansluiting gezocht bij andere trappen daarin.

Conclusie
De commissie is ingenomen met het ontwerpprincipe en de getoonde uitwerking. Deze laten een krachtig beeld zien dat als een gebaar de singel zal overspannen. De commissie noemt enkele aandachtspunten voor de verdere uitwerking.
– De verrijking van het hekwerk met een voorstelling roept twijfels op. De voorgestelde invulling zou ten koste gaan van de transparantie van het hekwerk, waardoor het beeld als geheel grover wordt en ten koste gaat van het eenduidige beeld en het grote gebaar. Als voor een decoratie wordt gekozen, is het denkbaar deze aan de binnenzijde van het hekwerk (op het brugdek) tot uitdrukking te brengen. Tevens wordt aandacht gevraagd voor het voorkomen van het ‘dichtlopen’ van het hekwerk door de positie en breedte van de spijlen.
– Zowel de brug als de taludtrap zou beter tot zijn recht komen als het tussenliggende grondvlak wordt vergroot door de taludtrap verder van de brug te leggen en de uitwaaierende treden te spiegelen.
– Het is een goede keuze de brug los te houden van het hekwerk op de kade. Dit onderscheid zou kunnen worden versterkt door het klassieke hekwerk een duidelijker beëindiging te geven, bijvoorbeeld door de laatste staander te voorzien van een lichtarmatuur, waardoor tevens een lichtmast op het brugdek achterwege kan blijven.

De commissie wacht de plandoorwerking af.

Reacties

  1. Niek

    De Welstandscommissie zou eigenlijk de presentaties bij de notulen online moeten zetten, zoveel ‘geheims’ kan er toch niet in staan?

    1. ill-b

      Goed punt. Mede omdat de vergaderingen openbaar zijn, zouden die presentaties ook beschikbaar moeten zijn.

Reageer