Wijkraden dringen aan op trappen Rabobrug

In Nieuws door HB13 Reacties

De druk wordt opgevoerd om toch in eerste aanleg trappen naar de perrons toe te voegen aan de nieuw te bouwen Rabobrug. Drie Wijkraden, die het definitieve ontwerp hebben mogen beoordelen, hebben in een schriftelijke reactie aan de gemeente aangedrongen op directe aanleg van de trappen. In de toelichting lezen we ook dat de trappen in het oorspronkelijke ontwerp onderdeel vormen van de constructie en voor stabiliteit zorgen. Die trapbevestigingen worden dus gewoon tussen brug en perrons aangebracht. We stellen ons voor dat er een constructie komt die er uit ziet als een trap maar geen treden heeft. Dat valt aan niemand uit te leggen.

Opgeteld zijn er nogal wat nadelen aan een brug zonder perrontoegangen. De gemeenteraden noemen ook veiligheid: met trappen kunnen reizigers bij calamiteiten ook aan de zuidzijde het station verlaten. Zelfs de NS is voorstander, terwijl die door de trappen juist minder reizigers langs de retail in de stationshal zal krijgen. De mooiste zinsnede in het advies vinden we deze: “…in principe al onjuist om de wens van Corio te honoreren…”

De gemeente doet er verstandig aan deze kwestie snel op te lossen. Net zoals de snelle minnelijke schikking van de onteigening van het stukje grond naast het PostNL-kantoor veel gedoe en kosten heeft gescheeld, brengt een ‘schikking’ met Corio ook veel winst. En niet te vergeten goodwill. Dat kan Corio wel gebruiken nu er nog steeds breed gedragen verzet is tegen de laatste ontwerpen van Stadskamer en Poortgebouw, terwijl de vergunningenprocedures aanstaande zijn.

[update:] Er loopt tot half mei een consultatieronde bij verschillende betrokken partijen. Met de uitkomsten wordt het definitief ontwerp (DO) van de Rabobrug aangepast en dat zal vervolgens basis zijn voor een bestemmingsplanprocedure en vergunningenaanvraag. Deze zullen deze zomer in gang gezet worden. In het DO zijn overigens de trappen gewoon opgenomen, aldus een voorlichter, maar ze zullen voorlopig niet worden aangelegd, als het aan de gemeente ligt.

ProRail is inmiddels begonnen met voorbereidende werkzaamheden, onder andere het verlagen van de bovenleidingen ter plaatse.

[integrale tekst van de brief van de wijkraden]

ADVIES Rabobrug Utrecht,
11 april 2012

Geacht college,
De wijkraden Binnenstad, West en Zuidwest willen gezamenlijk reageren op de laatste berichten over het wel of niet realiseren van trappen tussen de perrons van Utrecht CS en de Rabobrug.

Wat vooraf ging
Mede naar aanleiding van de informatie die de wijkraden tijdens het reguliere POS overleg hadden ontvangen heeft de wijkraad Binnenstad een tweetal adviezen (gedateerd 15 april 2010 en 6 december 2010) over dit onderwerp uitgebracht. Met name in het laatste advies gaf de wijkraad Binnenstad nogmaals aan er veel belang aan te hechten dat de brug, zodra dat mogelijk was, met de onderliggende perrons zou worden verbonden. Overigens leefde deze wens ook bij de andere twee wijkraden. De wijkraad Binnenstad vond dit punt toen opportuun omdat er sprake van was dat de trappen niet gelijk met de bouw van de brug meegenomen zouden kunnen worden omdat de ligging van de perrons nog zou kunnen veranderen. Daarnaast zouden er nog problemen kunnen ontstaan met de OV-check points. Ook tijdens een RIA kort na indienen van het laatste advies werden deze mogelijke problemen door de gemeente genoemd.
In de beantwoording van de adviezen stelde het college: In het bestuursadvies hebben wij aangegeven dat het om verschillende redenen niet mogelijk is de verbindingen (trappen) gelijk met oplevering van de brug aan te brengen. Daarbij wordt de brug technisch zo gebouwd dat de trappen, zodra de noodzaak vanuit de OV-terminal is aangetoond, eenvoudig aangebracht kunnen worden.
De wijkraden en ook de gemeenteraadsfracties gingen er bij dit bestuursadvies van uit dat het voorbehoud werd gemaakt vanwege eerder genoemde problemen. Bij de beantwoording van vragen van de raadsfractie van de SP bleek dat er echter nog een ander, niet eerder bekend, motief was om de trappen niet direct aan te leggen. Dat motief werd gevoed door de afspraken tussen de gemeente en Corio om de toegangen naar het station te beperken tot de hoofdas en de overige bestaande toegangen.
Deze opstelling zou betekenen dat pas overwogen zal worden om de trappen aan te leggen na gereedkomen van het nieuwe station, de reizigersstromen na verloop van tijd (jaren?) geevalueerd zijn en men (ook Corio) er van overtuigd is dat de trappen er moeten komen om de druk op de overige uitgangen te beperken.

Definitief ontwerp brug
Op 28 maart 2012 zijn de wijkraden door de POS ingelicht over het definitieve ontwerp voor de Rabobrug. De wijkraden waren zeer content met alle aanpassingen aan het VO, waarin ook de opmerkingen van de wijkraden zijn meegenomen. Bij de presentatie bleek dat de ligging van de perrons (op een na) geen probleem meer vormden en dat ook de NS, gezien de loopstromen en overstapmogelijkheden voor de reizigers, een voorstander van aansluiting van de perrons op de brug is. Bovenal bleek dat de frames voor de trappen, in verband met de stabiliteit van de brug, direct al bij de bouw van de brug in de constructie zullen worden vervaardigd. Daarnaast werd vernomen dat de toegang van de perrons tot de brug uiterlijk in 2019 gerealiseerd moest zijn omdat anders de subsidies in het kader van “Verder” zouden komen te vervallen.

Reactie wijkraden
De wijkraden Binnenstad, West en Zuidwest vinden het onbegrijpelijk dat zij niet op de hoogte zijn gesteld over het argument van de afspraken tussen gemeente en Corio. Immers, nu bekend is dat de plaats van de perrons geen probleem meer is en ook NS de voordelen van trappen tussen brug en perrons inziet, gingen de wijkraden er van uit dat de trappen meteen met de bouw van de brug meegenomen zouden kunnen worden.
De wijkraden vinden het eveneens onbegrijpelijk dat de gemeente in de wens van Corio is meegegaan. Ten eerste vinden de wijkraden het in principe al onjuist om de wens van Corio te honoreren en ten tweede gaat het om een relatief klein aantal passanten die Corio zal missen. Immers, de perrons zijn in de huidige situatie aan de Binnenstadzijde van het station al op diverse andere wijzen te bereiken dan via HC en zal dit door de brug nauwelijks veranderen en aan de Westzijde zullen de reizigers met en zonder Rabobrug de perrons niet via bezittingen van Corio bereiken. Voor de bewoners van de Binnenstad en Dichterswijk en de medewerkers van de Rabobank zal de toegang naar de perrons via de Rabobrug een belangrijke verbinding met het station gaan betekenen en tegelijkertijd voor Corio slechts een relatief kleine vermindering in de reizigersstroom via HC betekenen. Juist voor voetgangers is de kortere route via de Rabobrug aantrekkelijk. Het te voet naar het station gaan zou moeten worden aangemoedigd omdat deze voetgangers anders wellicht met de fiets zouden komen.
Een nog niet genoemd argument voor toegang naar de perrons via de Rabobrug is de veiligheid op de perrons. Bij calamiteiten op een perron zou het wenselijk zijn als men het perron aan beide uiteinden zou kunnen verlaten. Dit is nu alleen aan de Noordkant mogelijk en zou met trappen bij de Rabobrug ook aan de Zuidzijde mogelijk worden.

Advies
De wijkraden Binnenstad, West en Zuidwest zijn van mening dat de Rabobrug, zoals voorgesteld in het definitief ontwerp, een aanwinst voor de stad zal betekenen, maar adviseren het college ten zeerste om de trappen naar de perrons bij de Rabobrug meteen bij de bouw van de Rabobrug toegankelijk te maken. Niet toegankelijk maken zou hoogstens uitstel betekenen en een probleem kunnen gaan vormen voor de reizigersstromen in en naar het station.

De voorzitters van de wijkraden
Hans Dortmond, wijkraad Binnenstad
Fred Dekkers , wijkraad West
Astrid van Maarseveen, wijkraad Zuidwest

Reacties

 1. Johan

  Ik zeg, de boevenbende van Corio nationaliseren. Of bij wet vastleggen dat vastgoedontwikkelaars nooit meer iets te zeggen hebben over de inrichting van de publieke ruimte…

  1. hb

   De gemeente en haar advocaten hebben zelf ingestemd met deze hele kleine paragraaf in het BOO. Ze hebben toen de reikwijdte ervan niet voorzien. Corio doet wat een commercieel bedrijf moet doen. Het is nu een kwestie van onderhandeling, van geven en nemen.

   1. Apostle

    Corio geeft anders wel verdomd weinig en neemt alleen maar.

   2. Johan

    Je hebt gelijk, de gemeente gaat ook niet vrijuit natuurlijk. Je hoeft ‘Slag om Nederland’ maar even te kijken om te zien dat de burger overal in Nederland vrij weinig te zeggen heeft. Ik zou toch denken dat het tegenwoordig ongelooflijk makkelijk moet zijn om de inwoners de verschillende (deel)plannen voor het stationsgebied voor te leggen waar ze dan vervolgens digitaal met hun DIgID op kunnen stemmen. Misschien dat het dan een keer ophoud met dit soort ‘dealtjes’ tussen de heren van de gemeente en de vastgoedontwikkelaars. Het stations gebied is immers toch ‘van ons allemaal’…

 2. Auteur
  HB

  @Johan: de BOO is uitgebreid door de gemeenteraad besproken en er is zelfs nog een second opinion uitgevoerd door een bureau gespecialiseerd in complexe contracten. Daaruit kwam de conclusie dat er een evenwichtige deal op tafel lag. De gemeenteraad was gerustgesteld. Tot nu toe wordt de deal tussen gemeente en Corio nog steeds als evenwichtig gezien, maar men moet zich realiseren dat Corio natuurlijk alle ruimte pakt die binnen het contract mogelijk is. Dat kun je ze kwalijk nemen natuurlijk, maar wat ik persoonlijk bezwaarlijker vind is dat Corio wel maatschappelijk verantwoord / duurzaam ondernemen hoog in het vaandel heeft, maar naar Utrecht of de gemeenschap toe, anders dan bijvoorbeeld de Rabobank, zich niet zo gedraagt. Misschien zouden ze het wel willen, ze worden teveel gehinderd door de werkelijk aard dat een succesvolle vastgoedondernemer kenmerkt: alleen het resultaat onder de streep telt.

 3. Anne

  Corio doet juist niet wat een commercieel bedrijf moet doen; kijken naar winst op de langetermijn en inzetten op de shared values. Dit zal ze ooit gaan opbreken. Misschien als het aankomende HC wordt vernieuwd?

 4. Marco Knol

  Zoals ik al in eerdere reacties gesteld heb; ik vraag me ten zeerste af of de gemeente die trappen wel kan tegenhouden. Brug en trappen worden immers niet door de gemeente betaald en komen ook niet op of boven gemeentegrond. In ieder geval lijkt het me lastig om de bestuursrechtelijke toestemming middels bestemmingsplan en dergelijke te onthouden op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst die de gemeente met een derde heeft. In dat geval denk ik dat Rabo en NS een goede kans hebben in bezwaar en beroep.

  Maar komen er geen trappen dan hoop ik dat ze wel een randje maken aan de zijkant van de steunen; een glijbaan naar het perron heeft ook wel wat. 😉

  1. Auteur
   HB

   Precies over het bestemmingsplandeel willen we nog een artikel publiceren.
   Als je de argumentatie op vragen van de SP leest, dan vraag je je af hoe in het bestemmingsplan de functie van de ruimte ter plaatse zal worden omschreven. Het ontwerp waarvoor een bouwvergunning wordt aangevraagd zal zowel trappen als liften bevatten. Toegang tot de perrons is een functie en zal moeten worden beschreven en vastgesteld. Dat dit conditioneel is van een bepaling in een contract waarvan je je kunt afvragen of deze geldigheid heeft op perrons, is bestuursrechtelijk niet fraai. Ook wordt geschermd met vluchtroutes die niet aan eisen zouden voldoen omdat de perroninrichting nog niet bekend is. Dat lijkt een gekunsteld argument, omdat ProRail de regie heeft over de complete bouw: station en brug. ProRail kan de vluchtroutes helemaal aan de eisen laten voldoen. Ook al zouden ze alleen de trappen maken en de liften om wat voor reden voor later bewaren. Maar misschien wil de gemeente het wel zover laten komen: een bezwaartraject bij de RvS waarbij Rabobank en met bewoners uit zuid-west en binnenstad de kooltjes uit het vuur mogen halen en zij naar Corio toe bereidwilligheid kunnen veinzen.

 5. Gerben

  Een andere discussie; wel of geen trappen, wie handhaaft ?
  Wat gaat er gebeuren met alle fietsen die blijven staan (want dat het gaat gebeuren is zeker) van mensen die met de fiets de brug opgaan en dan naar de perrons lopen.
  De brug is gepresenteerd als een nieuwe/extra oost-west vebinding voor fietseres en voetgangers, later is de discussie pas ontstaan naar ik me kan herinneren over de trappen.

  1. ill-b

   Daar is de gemeente toch voor verantwoordelijk? Zeer strikt beleid met het weghalen van fietsen in de eerste periode, zodat de burger weet dat fietsen er niet veilig staan. Maar die trappen moeten er komen!
   En die slijmerij van de gemeente bij Corio, te verwerpelijk voor woorden. Sta voor je stad, en eis dat die trappen er komen. Het tekent de raad gelijk weer in amateurisme dat er gekropen wordt voor de mensen met de zak geld.

   1. Gerben

    Dat is wel heel makkelijk gesteld ! Gemeente !
    Ze halen nu al nauwelijks de wrakken weg ivm bezuinigingen op en rondom het station, daar is nauwelijks geld voor. Waarom zouden ze dan wel de fout gestalde fietsen weg gaan halen, alleen omdat het niet mag ? Waar blijft de verantwoordelijkheid van de, in dit geval “de fietser” ? Raar om, als er massaal fietsen op komen te staan, te zeggen, dat lost de Gemeente wel op.
    Misschien een betere optie om de brug toch als Oost – West verbinding te gaan zien, en wie weet als er beheersafspraken zijn gemaakt en daar geld voor is, de trappen aanleggen.

Reageer