Voortgangsrap Muziekpaleis: 13,4 mln duurder

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Zojuist aan de gemeenteraad aangeboden:

Tweede voortgangsrapportage bouw Muziekpaleis

Aanbiedingsbrief voortgangsrapportage

De bouw ligt op schema, maar op dit moment zijn de meerkosten becijferd op 13,4 miljoen euro. Daarin zijn renovatie van de grote zaal en de tegenvallers opgenomen. 3 Miljoen kan worden weggestreept door meevallende rentekosten, waardoor nog voor ruim 10 miljoen dekking gevonden moet worden. Een deel zal worden toegevoegd aan de taakstelling grondexploitatie stationsgebied, ook wordt in de afwerking bezuinigd. Verder zal de toekomstige gebruiker, Stichting Muziekpaleis, een deel moeten gaan betalen via de huur.

 

Kijkend naar de posten is te zien dat veel meerkosten worden veroorzaakt door aangescherpte milieu- en veiligheidseisen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de roltrappen in het Muziekpaleis. Terwijl er nog een beroepsprocedure van ProRail tegen de gemeente bij de Raad van State loopt over roltrappen in de OV-terminal, gaat het Muziekpaleis al mee in de zwaardere eisen: 0,4 miljoen erbij.

De renovatie van de grote zaal is begroot op circa 5,5 miljoen. Dit is lager dan het bedrag dat eerder in de pers werd genoemd. De inzet van deze omvangrijke vernieuwing is om de zaal hetzelfde niveau van uitstraling te geven als de overige zalen. Een groot deel van de kosten bestaat uit vernieuwing elektrische installatie, isoleren en herstel van het vaste meubilair. Zelfs de blik van een leek is voldoende om te zien dat de oudbouw in een deplorabele staat verkeert.

In de rapportage worden ook besparingsmogelijkheden van de bouw genoemd. Zo krijgt de entree een soberder afwerking zonder lichtkrant en vervalt de tredeverlichting in de grote zaal.

Het gebouw zal in september wind- en waterdicht zijn. Bouwkundige oplevering is nog steeds gepland oktober 2013. Of dit gehaald zal worden zal voor een groot deel afhangen of deze winter al kan worden begonnen met interieur en afbouw.

Ondanks dat er tegenslagen worden gemeld is het ook goed vast te stellen dat zich tot nu toe in de bouw geen (kostbare) constructieproblemen voordoen die slechts met grote vertraging kunnen worden opgelost. We denken dat dit ook wel een compliment waard is voor zo’n ingewikkeld gebouw op zo’n compacte bouwruimte. Overigens worden er op dit moment nog steeds keuzes gemaakt over materialen en afwerking van bijvoorbeeld gevels, neem de popzaal. Dergelijke keuzes beïnvloeden de bouwsom echter niet meer; eventuele risico’s zijn voor de bouwer, Heijmans.

[update:] In de raadsvergadering zal Van der Roest (PvdA) de volgende vragen aan de orde brengen:

De PvdA heeft kennis genomen van de berichten op RTV Utrecht (17 april 2012), waarin Tivoli reageert op de tweede voortgangsrapportage Muziekpaleis en de daarin aangekondigde mogelijke huurverhoging. Volgens Tivoli is afgesproken dat de huur tien jaar na oplevering niet mag worden verhoogd. De gemeente spreekt dat bericht blijkens RTV Utrecht tegen.

Het is goed om te zien dat de bouw nu op schema loopt. De PvdA is altijd voorstander geweest van het Muziekpaleis en zijn dan ook blij dat het gebouw nu langzaam maar zeker verrijst. Veel minder enthousiast is de PvdA over de nieuwe financiële tegenvallers van zo’n € 13 mln. waarover we zijn geïnformeerd. We vragen ons af waarom deze tegenvallers nu pas boven tafel komen en zijn vooral bezorgd over de gevolgen voor de exploitatie.
Graag bespreken we de tweede voortgangsrapportage meer tot in detail in de commissie mens en samenleving. Maar naar aanleiding van de mediaberichten van deze week stellen we nu de volgende vragen aan het college:
1.   Klopt de bewering van Tivoli dat is afgesproken dat tien jaar na oplevering de huur niet zal worden verhoogd? Zo nee, hoe luidt de afspraak precies en waar is die afspraak opgenomen? Zo ja, waarom schrijft u nu aan de raad dat u de helft van de meerkosten in de huur wilt verrekenen?
2.   Heeft de wethouder vooraf overleg gepleegd met het stichtingsbestuur over het voornemen om de meerkosten te dekken uit verhoogde huuropbrengsten? Zo nee, wat is hier de reden voor? En deelt de wethouder de mening van de PvdA fractie dat het ontbreken van overleg niet ten goede komt aan de relatie tussen alle partijen?
3.   Waaruit bestaat de ‘nadere uitwerking en toetsing op de haalbaarheid ’die u aankondigt en wanneer kunnen we over de uitkomsten hiervan worden geïnformeerd?
4.   Er wordt gesproken over versobering. De PvdA leeft in de veronderstelling dat er weliswaar een prachtig gebouw verschijnt maar niet een gebouw dat baadt in weelde. Hoe ziet dan een versobering eruit? Welke negatieve effecten als gevolg van deze versobering  verwacht u
5.   Wat is het effect van deze nieuwe tegenvallers op het al bestaande exploitatietekort van EUR 800.000,00? Kunt u toezeggen dat de bij de Voorjaarsnota 2012 aangekondigde herijkte exploitatieopzet sluitend is? Zo nee, waarom niet?

Reageer