Voorlopig geen trappen Rabobrug

In Nieuws door HB5 Reacties

Schipper van de SP heeft opnieuw vragen gesteld over de Rabobrug, in vervolg op eerdere antwoorden. De directe aanleiding was het plan om voorlopig geen trappen te bouwen naar de perrons en het belang dat Corio daar contractueel bij heeft. SP dringt er bij het college op aan om met spoed toch deze trappen te realiseren.
Na de klik de vragen en de antwoorden. Daaruit blijkt dat de optie van de trappen nog steeds open ligt en dat aanleg met subsidie kan plaatsvinden, uiterlijk 2020. Maar dan moet er wel eerst met Corio om de tafel worden gezeten in verband met een klein maar venijnig zinnetje in de BOO dat de ontsluiting van de terminal beperkt tot de hoofdas en bestaande toegangen. Men wil eerst inzicht hebben in de loopstromen als de OV-terminal, Hoog Catharijne en de pleinen gereed zijn om met Corio een zinnige discussie te kunnen aangaan. Afronding van de Catharijneknoop staat voor 2019. De komende zeven jaar derhalve helaas geen trappen. Of Corio moet nu al aangeven dat ze er – in het belang van de reiziger en de Utrechter – niet zo zwaar aan tilt.

[quote]

Naar aanleiding van de beantwoording van onze schriftelijke vragen 2011/156, over de rol van Corio bij de besluitvorming over de Rabobrug heeft de SP een aantal vervolgvragen. Die vallen uiteen in drie subsets:
– De relatie met het bereikbaarheidsprogramma ‘Verder’
– De informatie van het college over de verlegging van sporen en perrons
– Het belang van de Rabobrug voor de afwikkeling van het fietsverkeer

Verder
In het kader van ‘Verder’ hebben Rijksoverheid, Provincie, WGR+ regio’s en diverse gemeentes in 2010 afspraken vastgelegd over bereikbaarheidsmaatregelen in de regio Utrecht. In het definitieve maatregelenpakket in het kader van ‘Verder’ is op bladzijde 44 van het projectenboek het aansluiten van de Rabobrug op de perrons opgenomen.

1.    Is het college het met de SP eens dat deze afspraak haaks staat op de contractuele afspraken met Corio, in artikel 59.2.c van de Bilaterale Ontwikkelovereenkomst OVT/Radboud, waarnaar het college verwijst in de beantwoording van onze schriftelijke vragen 2011/156?
Nee, het betreft hier aanvullende afspraken. Om die reden hebben wij in december 2010 besloten de brug uiteindelijk middels het aanbrengen van trappen te verbinden met de (toekomstige) onderliggende perrons voor trein, bus en tram. In het Programma van eisen heeft de brug een primaire functie als interwijkverbinding voor langzaam verkeer, waarbij het aanbrengen van trappen op termijn niet onmogelijk mag zijn.
Wij zijn bekend met de bezwaren die bij Corio leven tegen dit voornemen en hebben daar ook begrip voor. Vandaar dat in het besluit van december 2010 is opgenomen om over het moment waarop de trappen feitelijk worden gerealiseerd, overleg te voeren met Corio en de noodzaak logistiek is aangetoond. De afspraken in het kader van “Verder” hebben betrekking op een uitvoeringsperiode die loopt van 2010 tot 2020.

2.    Is Corio op de hoogte van deze afspraak in het kader van ‘Verder’ en zo ja, wat is de reactie daarop van Corio?
Corio is vanuit de gemeente niet geinformeerd over de afspraak in het kader van “Verder”, De afspraak is een financieringstructuur van de RABO brug, waar Corio buiten staat.

3.    Zo nee, hoe en wanneer gaat het college Corio hiervan op de hoogte brengen?
Gelet op het bovenstaande zien wij geen reden om Corio specifiek te informeren

4.    Waren de samenwerkende partijen in ‘Verder’ op de hoogte van de contractuele afspraken met Corio in artikel 59.2.c van de Bilaterale Ontwikkelovereenkomst OVT/Radboud, ten tijde van het vastleggen van het maatregelenpakket ‘Verder’?
De samenwerkende partijen in ‘Verder’ zijn geïnformeerd over de bezwaren die Corio heeft tegen het voornemen om trappen aan te brengen

5.    Zo, ja: wat is er tijdens het overleg over de maatregel aansluiting Rabobrug op de perrons hierover gezegd en vastgelegd?
De samenwerkende partijen hebben aangegeven dat de subsidiebedragen aan de gemeente worden uitgekeerd als wordt vastgelegd dat de perronaansluitingen er voor 1 januari 2020 komen. Wij hebben middels ons besluit in december 2010 aan deze voorwaarde voldaan. Momenteel wordt het DO voor de brug opgesteld waarin de mogelijkheid van aanbrengen van trappen naar de (toekomstige) ondergelegen perrons volledig is opgenomen.

6.    Zo nee, waarom niet en gaat het college deze partijen alsnog informeren over de bovengenoemde tegenstrijdigheid?
Gelet op antwoord 5, behoeft deze vraag geen antwoord.

7.    Welke afspraken wegen wat betreft het college zwaarder: de Bilaterale Ontwikkelovereenkomst OVT/Radboud, of de afspraken in het kader van ‘Verder’?
Beide afspraken worden recht gedaan. Zie ook antwoord 1.

8.    Welke afspraken wegen juridisch zwaarder?
Gelet op bovenstaande antwoorden, behoeft deze vraag geen antwoord.

9.    Zijn er aan de Rabobank toezeggingen gedaan, dan wel afspraken vastgelegd t.a.v. het aanleggen van trappen en zo ja, welke?
Met de Rabobank zijn geen afspraken gemaakt over het aanleggen van trappen van de brug naar de perrons. In de oorspronkelijke plannen was de RABO brug bedoeld als interwijkverbinding. Zie hiervoor onze brief van 7 december 2010. Wel is met de RABO afgesproken dat tot het moment dat de trappen zijn aangebracht, de Gemeente een looproute over maaiveld naar de OV-t in stand houdt.

10. Zijn er consequenties voor de financiering van de brug door de Rabobank als de trappen er niet komen en zo ja, welke?
Nee. Zie hiervoor ook onze brief van 7 december 2010.

Voortgang verleggen sporen en perrons
In de beantwoording van vraag 6 van onze schriftelijke vragen 2011/156 geeft het college aan de aanleg van de Rabobrug niet te willen laten wachten op de uitkomst van het project Doorstroming Station Utrecht (DSSU). De aanleg van trappen zou door DSSU niet tegelijk met de bouw van de brug mogelijk zijn, omdat de definitieve ligging van de perrons nog niet in beeld was. Dit antwoord is in lijn met de inhoud van het addendum, zoals dat aan de raad is verstrekt in december 2010.
Volgens informatie waarover de SP beschikt is inmiddels de positie van de perrons wel bekend. De ligging van de perrons en de sporen wordt in 2012 aangepast om ruimte te maken voor de Rabobrug, vooruitlopend op de realisatie van het project DSSU. Hierdoor zijn er geen belemmeringen meer om de trappen direct met de bouw van de brug mee aan te leggen. Zie ook de website ‘bouwput Utrecht’.

1.    Is het college op de hoogte van deze informatie?
Ja. De verschuiving van de perrons vindt plaats in het kader van het project VleuGel. Het is onjuist dat door het verschuiven van de perrons in 2012 de trappen direct mee aangelegd kunnen worden. Dat is alleen het geval bij de perrons 5 en 6. Bij de overige perrons is in de loop van 2012 weliswaar duidelijk waar de funderingen voor de trap kunnen worden geplaatst, maar is door onduidelijkheid van de exacte uiteindelijke lay out van de perrons, niet duidelijk of plaatsing van trappen past binnen de OVS (veiligheidsvoorschriften ProRail). Dit heeft vooral te maken met de vereiste obstakelvrije ruimte die tussen de trappen en de sporen in acht dient te worden genomen. Dit betekent dat op vrijwel alle perrons (behoudens perron 7) tijdens de geplande uitvoering van de brug in 2012-2013 de funderingen op hun definitieve plek kunnen worden aangebracht, maar dat de realisatie van de trappen pas mogelijk is als de exacte lay out van de perrons duidelijk is.

2.    Zo nee, is het college bereid om bij Prorail na te vragen of deze informatie klopt en de uitkomst hiervan per omgaande aan de gemeenteraad te melden?
Zie vorige antwoord.

3.    Als onze informatie klopt, is het college dan bereid alles in het werk te stellen om de aanleg van trappen (en zo mogelijk liften) gelijktijdig te laten plaatsvinden met de bouw van de Rabobrug, waaronder overleg met Corio over deze kwestie?
Is gelet op het antwoord onder 1 niet aan de orde. Het versnellen van de aanleg van trappen is derhalve niet mogelijk. Het college is daarnaast niet bereid om de aanleg van de trappen en zo mogelijk liften gelijktijdig te versnellen en tegelijk te laten plaatsvinden met de bouw van de Rabobrug. Met Corio is afgesproken om hierover in overleg te gaan op het moment dat een situatie met nieuwe loopstromen is ontstaan door afronding van de OV-t, stationspleinen en Hoog Catharijne.

4.    Is het college bereid de gemeenteraad direct op de hoogte te brengen van de uitkomsten van dit overleg met Corio?
Ja.

Afwikkeling fietsdrukte rond Utrecht CS
De SP deelt de mening van het college dat de Rabobrug een belangrijke extra verbinding is tussen de Oost- en Westkant van het station, waarmee de fietsdrukte rond het Smakkelaarsveld deels kan worden weggenomen. Het gaat hier om fietsdrukte die mede is veroorzaakt door de ongelukkige keuze om vrijwel alle OV-verbindingen via het Centraal Station te leiden. De fiets is het belangrijkste voor- en natransport bij dat OV. De dichtst bij de Rabobrug ingetekende OV-gerelateerde stalling is bij de Knoopkazerne. Aan de Oostkant staat nog altijd de mogelijkheid van de fietsflat open.

1.    Deelt het college de mening van de SP dat trappen aan de Rabobrug een stevige voorwaarde zijn om de beoogde ontlasting van fietsdrukte bij het Smakkelaarsveld daadwerkelijk te bereiken?
Nee. De trappen zorgen daar niet voor. Het is onze verwachting dat de Rabobrug als interwijkverbinding zal zorgen voor een verlichting van de drukke fietsverbinding Leidse Veer, Smakkelaarsveld, binnenstad. Vandaar dat wij ons zeer inspannen om de RABO brug in 2013 gereed te hebben.

2.    Wat zijn de afstanden die landelijk worden gehanteerd voor de gewenste en de maximale afstand tussen een bewaakte (of betaalde) stalling en de ingang van het station dan wel de perrons?
De landelijke richtlijnen uit 1998 gaan uit van 200 meter bij bewaakte stalling en 50 meter bij onbewaakte stalling). Deze richtlijnen zijn inmiddels achterhaald maar er zijn nog geen nieuwe landelijke richtlijnen hiervoor in de plaats gekomen. In de Utrechtse situatie heeft de Fietsersbond te kennen gegeven dat 5 minuten lopen voor een onbewaakte (maaiveld) stalling acceptabel is. Als loopafstand wordt max circa 400 meter gehanteerd of 5 minuten tot de entree van het station. Deze normen zijn benoemd in overleg met deFietsersbond in de klankbordgroep fietsparkeren.

3.    Als je niet via de Rabobrug bij de perrons kunt komen, wat wordt dan de loopafstand (meters en minuten) de perrons vanaf de Knoopkazerne? Wat is de afstand indien je vanaf de Rabobrug wel bij de perrons kunt komen?
De locaties van de fietsparkeervoorzieningen zijn zodanig gekozen dat de loopafstand via de OV-t passend is. De exacte loopafstand is nog niet geheel bekend, omdat ook de locatie van de stalling nog niet verder bepaald is. Bij de realisatie van de stalling zal als uitgangspunt worden meegenomen dat toegang tot de perrons of via trappen Rabo-brug of via het geplande Forum/OVT plaats vindt. Voor een situatie dat toegang via de brug met trappen de kortste en snelste weg is, zal toegang via het geplande Forum/OVT nog steeds binnen een acceptabele loopafstand zijn.

4.    Vindt het college deze afstanden wenselijk / aanvaardbaar in het licht van de ambitie voor Utrecht als fiets en OV-stad?
Ja. in het goedgekeurde ontwerp van de OV-terminal – dat is opgesteld vóór dat er sprake was van de RABO brug -, was al uitgegaan van overzienbare loopafstanden. De verschillende fases in de ontwerpen zijn (SO, VO, DO) zijn aan de raad/ raadscommissie voorgelegd. Dat neemt niet weg dat wij – in het licht van de ambitie al fiets- en OVstad – de meerwaarde zien van deze extra voorziening.

Reacties

 1. Robert

  ” dat de ontsluiting van de terminal beperkt tot de hoofdas.” Betekent dat dat ook de toegang via Fietsenstalling West en de naastgelegen tunnel verdwijnt? Dat lijkt me toch uiterst onhandig, of althans, die toegang tot de perrons nu is juist heel erg handig. Het lijkt me onzin dat dat gewoon wordt dichtgemetseld omdat Corio een zinnetje in het BOO heeft weten te knutselen. Weet iemand dit?

 2. Auteur
  HB

  Het gaat om de bestaande ontsluitingen. Dus ook via de Noordertunnel en stallingen. Ik zal het even aanscherpen.

 3. Apostle

  Corio die om het belang van Utrecht of haar bezoekers zou geven, het klinkt echt te belachelijk voor woorden! Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren, Corio is een naar bedrijf wat alleen maar om geld geeft. Dat heeft ze in het verleden vele malen bewezen.

 4. R

  Een bedrijf wat zo op geld gefucussed is als op Corio, ten koste van alles en iedereen, die zou je op een zwarte lijst van projectontwikkelaren moeten zetten. Stik lekker in je HC, Utrecht is groter en ouder dat een stel misselijkmakende aandeelhouders. Ik was het al langer van plan, maar bij deze gaat HC bij mij in de ban, dit aangezien projectontwikkelaren/winkelboeren toch enkel de taal van het geld verstaan en ze zo de boodschap misschien wel begrijpen.

 5. R

  Een bedrijf wat zo op geld gefocussed is als Corio, ten koste van alles en iedereen, die zou je op een zwarte lijst van projectontwikkelaren moeten zetten. Stik lekker in je HC, Utrecht is groter en ouder dat een stel misselijkmakende aandeelhouders. Ik was het al langer van plan, maar bij deze gaat HC bij mij in de ban, dit aangezien projectontwikkelaren/winkelboeren toch enkel de taal van het geld verstaan en ze zo de boodschap misschien wel begrijpen.

Reageer