Entreegebouw HC, meer details

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Na de klik een aantal antwoorden op vragen die tijdens de raadsinformatieavond over het Entreegebouw naar voren zijn gekomen.
In het stuk aandacht voor een uitbreiding van de capaciteit fietsparkeren in het nieuwe HC, het openbare gebied en loopstroomonderzoeken Corio vs Atkins. Het onderwerp bestemmingsplan Entreegebouw staat overigens op de raadsagenda van donderdag (19-1). Lees over procesafspraken, druktebeeld, ontbrekende wettelijke toetsingskaders voor comfort en nog veel meer…


We citeren uit de brief:

Hierbij ontvangt u ter informatie en volgens afspraak de beantwoording van enkele vragen die zijn gesteld bij de behandeling van het ontwerpraadsvoorstel “vaststelling bestemmingsplan “Entreegebouw” in de raadscommissie Stad en Ruimte van 13 december 2011. De antwoorden kunt u betrekken bij behandeling van het raadsvoorstel op donderdag 19 januari 2012.

1. In het gesprek met Corio en aan de slag met het fietsparkeren conform de suggesties die de commissie heeft meegegeven.

De gesprekken tussen gemeente (POS) en Corio aangaande fietsparkeren zijn reeds enige tijd aan de gang en zullen de komende tijd voortgezet worden. Hierbij zal het bouwprogramma van Corio aan bod komen, maar ook de relatie met het fietsparkeren in het Stationsgebied en de aangrenzende oude stad beschouwd worden.

Het fietsparkeren in het Stationsgebied wordt op gebiedsniveau opgelost. Op basis van het totale programma (bestaand en nieuw) wordt bezien waar het beste gebundelde fietsenstallingen kunnen komen. Op basis van de normen van het bouwbesluit is Corio, voor de totale nieuwbouwopgave Nieuw Hoog Catharijne, verplicht circa 1.500 fietsparkeerplaatsen te realiseren. Omdat de gemeente dat aantal te laag vindt is de POS in overleg getreden met Corio om meer fietsparkeerplaatsen te laten realiseren. Corio heeft in overleg aangegeven bereid te zijn om 2.900 fietsparkeerplaatsen overeen te komen en een procesafspraak te maken over realisatie van eventueel 900 extra fietsparkeerplaatsen wanneer de praktijk uitwijst dat die nodig zijn (plaatje).

Het oplossen van het fietsparkeren op gebiedsniveau heeft in het Stationsgebied diverse invalshoeken, waaronder de volgende:
– Voorkomen van versnippering van veel verschillende stallingen en de mogelijkheid om grotere stallingen te realiseren. Dit is efficiënter in verband met bijvoorbeeld het beheer van de stallingen;
– Situering van fietsenstallingen langs belangrijke hoofdfietsroutes. Door de goede bereikbaarheid van de fietsenstallingen worden ze efficiënter gebruikt. Rondom het Entreegebouw bevindt zich een grootschalig voetgangersgebied en is realisatie van een fietsparkeervoorziening daardoor niet wenselijk.

 

Daarnaast wordt zoals u weet onder het woon-winkelgebouw De Vredenburg een openbare gemeentelijke fietsenstalling van 800 fietsparkeerplaatsen gerealiseerd.

2. Voorafgaand aan de raadsbehandeling, worden de twee rapportages van Corio over doorstroming, met die van Atkins vergeleken. Inclusief oplegnotitie met prognoses van bezoekers en analyse van de verschillen.

Het is niet hanteerbaar de rapportages van Corio en Atkins concreet met elkaar te vergelijken. Hieronder een schematische weergave van de uitgevoerde onderzoeken:

 

In de onderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van Corio en V&D is sprake van een ander doel, een ander model, een andere methode en andere elementaire input van het model (zoals o.a. loopsnelheid).

Het rapport van V&D richt zich met name op het comfort van de reiziger en toont in haar rapport aan dat het plan van Corio minder comfortabel is dan het plan van CConcept Design. Het onderwerp comfort is echter geen wettelijk kader waaraan wordt getoetst en maakt derhalve geen onderdeel uit van het toetsingskader.

 

De rapporten gaan in het kader van het bouwplan Entreegebouw concreet in op de veiligheid (o.a. loopafstanden, ontvluchting, brandveiligheid, etc.). Dit is op meerdere manieren, meerdere adviseurs en met verschillende softwaremodellen onderzocht. De rapportages van Corio zijn door de Utrechtse brandweer (afdeling Preventie) en het college in het kader van de Bouwplantoets Entreegebouw bestudeerd en akkoord bevonden. Deze rapporten tonen aan dat het bouwplan voldoet aan het veiligheidsniveau Bouwbesluit 2003.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat het een gedeeld belang is van V&D, Corio en het college dat de voetgangers het Entreegebouw als comfortabel ervaren. In dit verband heeft Corio aangegeven nogmaals in gesprek met de gemeente (POS) te gaan inzake aspecten als beleving, comfort en druktebeeld.
3. Er wordt een schematisch overzicht naar de commissie gestuurd over de relatie tussen het bestemmingsplan en de bilaterale ontwikkelovereenkomst.

 

Het bestemmingsplan is de publiekrechtelijke uitwerking van de privaatrechtelijke afspraken die zijn gemaakt in de BOO’s. Het geeft het toetsingskader aan waarbinnen de plannen van Corio moeten worden ontwikkeld: maximale rooilijnen, bouwhoogtes, programma’s van de verschillende functies en looproutes. Het bouwplan voor het Entreegebouw valt binnen de privaatrechtelijke afspraak van de BOO.

4. Het bouwplan wordt in het eerste kwartaal van 2012 naar de commissie gestuurd inclusief alle elementen die daarbij horen dus ook de openbare toegang.

Voor de goede orde merken wij op dat het hier om het bouwplan voor de Catharijneknoop e.o. gaat. Dit bouwplan bestaat uit de volgende onderdelen: de aansluiting met de V&D, Boven Clarenburg, de stadskamer (over de nieuwe Catharijnesingel), het midden (of poort)gebouw en het bruggebouw (over de nieuwe straat). Enig voorbehoud geldt voor de toegezegde datum aangezien het bouwplan nog moet worden afgerond.

Reageer