Rabobrug: SP voert druk op

In Nieuws door HB4 Reacties

De SP pleit voor versnelde aanleg trappen tussen Rabobrug en perrons. Na de klik de schriftelijke vragen aan het college. Hieruit blijkt dat men de druk aan het opvoeren is om het college te dwingen deze kwestie niet op de lange baan te schuiven.


[quote uit de vragen:]

Naar aanleiding van de beantwoording van onze schriftelijke vragen 2011/156, over de rol van Corio bij de besluitvorming over de Rabobrug heeft de SP een aantal vervolgvragen. Die vallen uiteen in drie subsets:
– De relatie met het bereikbaarheidsprogramma ‘Verder’
– De informatie van het college over de verlegging van sporen en perrons
– Het belang van de Rabobrug voor de afwikkeling van het fietsverkeer

Verder
In het kader van ‘Verder’ hebben Rijksoverheid, Provincie, WGR+ regio’s en diverse gemeentes in 2010 afspraken vastgelegd over bereikbaarheidsmaatregelen in de regio Utrecht. In het definitieve maatregelenpakket in het kader van ‘Verder’ is op bladzijde 44 van het projectenboek het aansluiten van de Rabobrug op de perrons opgenomen.

 1. Is het college het met de SP eens dat deze afspraak haaks staat op de contractuele afspraken met Corio, in artikel 59.2.c van de Bilaterale Ontwikkelovereenkomst OVT/Radboud, waarnaar het college verwijst in de beantwoording van onze schriftelijke vragen 2011/156?
 2. Is Corio op de hoogte van deze afspraak in het kader van ‘Verder’ en zo ja, wat is de reactie daarop van Corio?
 3. Zo nee, hoe en wanneer gaat het college Corio hiervan op de hoogte brengen?
 4. Waren de samenwerkende partijen in ‘Verder’ op de hoogte van de contractuele afspraken met Corio in artikel 59.2.c van de Bilaterale Ontwikkelovereenkomst OVT/Radboud, ten tijde van het vastleggen van het maatregelenpakket ‘Verder’?
 5. Zo, ja: wat is er tijdens het overleg over de maatregel aansluiting Rabobrug op de perrons hierover gezegd en vastgelegd?
 6. Zo nee, waarom niet en gaat het college deze parijen alsnog informeren over de bovengenoemde tegenstrijdigheid?
 7. Welke afspraken wegen wat betreft het college zwaarder: de Bilaterale Ontwikkelovereenkomst OVT/Radboud, of de afspraken in het kader van ‘Verder’?
 8. Welke afspraken wegen juridisch zwaarder?
 9. Zijn er aan de Rabobank toezeggingen gedaan, dan wel afspraken vastgelegd t.a.v. het aanleggen van trappen en zo ja, welke?
 10.  Zijn er consequenties voor de financiering van de brug door de Rabobank  als de trappen er niet komen en zo ja, welke?

Voortgang verleggen sporen en perrons
In de beantwoording van vraag 6 van onze schriftelijke vragen 2011/156 geeft het college aan de aanleg van de Rabobrug niet te willen laten wachten op de uitkomst van het project Doorstroming Station Utrecht (DSSU). De aanleg van trappen zou door DSSU niet tegelijk met de bouw van de brug mogelijk zijn, omdat de definitieve ligging van de perrons nog niet in beeld was. Dit antwoord is in lijn met de inhoud van het addendum, zoals dat aan de raad is verstrekt in december 2010.

Volgens informatie waarover de SP beschikt is inmiddels de positie van de perrons wél bekend. De ligging van de perrons en de sporen wordt in 2012 aangepast om ruimte te maken voor de Rabobrug, vooruitlopend op de realisatie van het project DSSU. Hierdoor zijn er geen belemmeringen meer om de trappen direct met de bouw van de brug mee aan te leggen. Zie ook de website ‘bouwput Utrecht’:

 1. Is het college op de hoogte van deze informatie?
 2. Zo nee, is het college bereid om bij Prorail na te vragen of deze informatie klopt en de uitkomst hiervan per omgaande aan de gemeenteraad te melden?
 3. Als onze informatie klopt, is het college dan bereid alles in het werk te stellen om de aanleg van trappen (en zo mogelijk liften) gelijktijdig te laten plaatsvinden met de bouw van de Rabobrug, waaronder overleg met Corio over deze kwestie?
 4. Is het college bereid de gemeenteraad direct op de hoogte te brengen van de uitkomsten van dit overleg met Corio?

Afwikkeling fietsdrukte rond Utrecht CS
De SP deelt de mening van het college dat de Rabobrug een belangrijke extra verbinding is tussen de Oost- en Westkant van het station, waarmee de fietsdrukte rond het Smakkelaarsveld deels kan worden weggenomen. Het gaat hier om fietsdrukte die mede is veroorzaakt door de ongelukkige keuze om vrijwel alle OV-verbindingen via het Centraal Station te leiden. De fiets is het belangrijkste voor- en natransport bij dat OV. De dichtst bij de Rabobrug ingetekende OV-gerelateerde stalling is bij de Knoopkazerne. Aan de Oostkant staat nog altijd de mogelijkheid van de fietsflat open.

 1. Deelt het college de mening van de SP dat trappen aan de Rabobrug een stevige voorwaarde zijn om de beoogde ontlasting van fietsdrukte bij het Smakkelaarsveld daadwerkelijk te bereiken?
 2. Wat zijn de afstanden die landelijk worden gehanteerd voor de gewenste en de maximale afstand tussen een bewaakte (of betaalde) stalling en de ingang van het station dan wel de perrons?
 3. Als je niet via de Rabobrug bij de perrons kunt komen, wat wordt dan de loopafstand (meters en minuten) de perrons vanaf de Knoopkazerne? Wat is de afstand indien je vanaf de Rabobrug wel bij de perrons kunt komen?
 4. Vindt het college deze afstanden wenselijk / aanvaardbaar in het licht van de ambitie voor Utrecht als fiets en OV-stad?

Reacties

 1. R

  Goed zo! Het kan niet zo zijn dat een enkele private partij – hoe groot dan ook – puur om eigen gewin een ontwikkeling tegenhouden, waarmee zoveel forenzen zo blij zouden zijn geweest.

  Als de gemeente eerder onderhands beloftes heeft gedaan, dan moeten deze omwille van het publieke belang teruggedraaid worden. Ook een of meer voorbarige beloften mogen niet de reden zijn dat het maar een half functionerende Rabobrug gaat worden. (Maar ergens vrees ik dat de gemeente zal roepen, dat terugkomen op de beloften teveel geld gaat kosten en die trappen minimaal zullen worden uitgesteld…)

 2. Marco Knol

  Mwah, ik moet nog zien dat de gemeente de aanleg van trappen zou kunnen tegenhouden. Rabobank betaalt en Prorail bouwt. Het enige wat de gemeente moet doen is optreden in het kader van de ruimtelijke ordening (lees; vergunningen verlenen). Tegen de brug als zodanig bestaan geen bezwaren en ik zie dus uit oogpunt van de bestuursrechtelijke taak van de gemeente niet zo snel een mogelijkheid om de aanleg van trappen tegen te houden. Sterker, ik denk dat Rabo en Prorail een procedure daarover zouden winnen.
  Dat de gemeente een (kennelijk privaatrechtelijke) afspraak heeft met Corio doet daar niets aan af. De gemeente mag niet haar bestuursrechtelijke taken laten sloffen vanwege privaatrechtelijke sores.

 3. ill-b

  Top! Die trappen moeten er gewoon komen, aangezien dit nou de sterkte van het ontwerp is. Hoe meer verbindingen van A naar B in het stationsgebied, hoe beter.

 4. Martijn

  … en hoe sneller, hoe meer de trappen als noodverbinding kunnen dienen nu de ruimte in de stationshal afneemt, en de middentunnel misschien nog dichtmoet voor de aanleg van nieuwe perrons voor de buurtsporen.

Reageer