Entreegebouw, meer feiten

In Nieuws door HB7 Reacties

Rottier van GroenLinks heeft recentelijk vragen gesteld over het Entreegebouw, in aanloop naar een aanstaande behandeling in de commissie Stad & Ruimte. De beantwoording van de vragen vind je na de klik.

[Het antwoord is een integrale quote van de commissiebrief.]

Beantwoording diverse technische vragen van GroenLinks, de heer Rottier gesteld per mail dd 30 november 2011 aan de wethouders Isabella en Everhardt.

Ontwerp bestemmingsplan Entreegebouw

Het bestemmingsplan is een bevoegdheid van de Raad, het bouwplan is een uitwerkingsbevoegdheid van het college. De WRO en de coördinatieverordening voegen feitelijk deze twee in een procedure samen. Sterker nog: het bestemmingsplan ontleent zijn bestaansrecht puur aan het beoogde Entreegebouw en heeft zelfs die naam gekregen.

Echter ons ontbreekt elk zicht op hetgeen we nu eigenlijk met dit bestemmingsplan mogelijk maken, als we geen inzage hebben in het bouwplan.

Het bevreemdt ons, dat we het door u al akkoord bevonden bouwplan niet meegezonden hebben gekregen; bij andere ontwikkelingen is het college vaak actiever in deze. Op de RIA hebben wij op ons eigen verzoek een beperkte toelichting op het bouwplan gekregen.

Visualisatie

De visualisaties / verbeelding gaf ons maar een beperkt inzicht in de echte knelpunten: de aansluiting op de bestaande bebouwing, de doorgaande routes en publieke ruimtes, de inritten van de parkeergarages. Deze thema’s zijn herhaaldelijk ook in de commissie Welstand en Monumenten aan de orde geweest, juist vanwege discutabele invullingen.

Daarom deze vragen:

1.     kunnen we het bouwplan Entreegebouw minimaal in de leeskamer ter inzage krijgen? Dit inclusief de daarbij van toepassing zijnde verbeeldingen (visualisatie).

Reactie: Het bouwplan Entreegebouw is inmiddels beschikbaar gesteld in de leeskamer.

2.     kan daarbij expliciet ingegaan worden op de aansluiting van het Entreegebouw op de bestaande bebouwing van “Boven Clarenburg”, alsmede de te realiseren ” straat” op niveau 0 en niveau +1?

Reactie: De bouwaanvraag die is ingediend en is mee gecoördineerd met het bestemmingsplan betreft slechts de realisatie van het Entreegebouw zelf. De aansluiting op het omliggende gebied is geen onderdeel van deze bouwaanvraag. De ‘verkeersruimten’ worden in de volgende bouwaanvraag van de ontwikkelaar aangevraagd (ligt momenteel ter toetsing bij de Projectorganisatie Stationsgebied). Hieronder is een afbeelding opgenomen die een impressie geeft van de toekomstige inrichting.

Afbeelding: V&D, aansluiting ‘Boven Clarenburg’, laag 0 en laag 1 bezien vanaf zuidpassage

3.     kan daarbij expliciet worden ingegaan op de aanheling van de huidige entree (hoek Blokker) en het huidig secretariaatsgebouw.

Reactie:

Het gehele secretariaatsgebouw wordt gesloopt ten behoeve van het Entreegebouw. Hieronder is een afbeelding opgenomen waaruit blijkt op welke wijze het Entreegebouw aansluit op de te handhaven bebouwing.

 

Afbeelding: Sfeerimpressie van aansluiting van Entreegebouw op bestaande bebouwing bezien vanaf Vredenburgplein

4.     u omschrijft, dat er binnen het Entreegebouw een Vredenburgkamer komt, c.q. een interne hal, waarbij u op een nader moment aangeeft, dat deze ” voor de hoofdingangen van V&D ligt. Hoe moeten we ons dat voorstellen, waar juist ook tussen V&D en het Entreegebouw een “straat” is gepland, en de wanden als buitenwand worden ontwikkeld? Graag een verbeelding.

Reactie: 

De “straat” scheidt De Vredenburgkamer (hal) van de entrees van de V&D.

5.     graag zagen we ook een voorstelling en omschrijving van het geplande ” Vredenburgpaviljoen” aan het water aan het eind van de zuidpassage.

Het Vredenburg Paviljoen staat op de plaats waar de zuidelijke looproute en de Catharijnesingel bij elkaar komen. Fysiek is het duidelijk gescheiden van het Vredenburg blok om zo de individualiteit van deze stedelijke bouwblokken te benadrukken (Muziekpaleis Vredenburg, Vredenburg Paviljoen V&D). Ze zorgen ervoor dat het karakter van de winkel een bijdrage kan leveren aan het verlevendigen van het gebied.

 

Afbeelding: Zicht op Vredenburgpaviljoen vanaf overzijde Catharijnesingel

 

Afbeelding: Zicht op Vredenburgpaviljoen vanaf laag 1

Kanttekeningen Welstand

In de commissie Welstand van 7 december 2010 wordt geconcludeerd, dat de commissie positief adviseert onder voorbehoud van een aantal kanttekeningen. Een daarvan is: ” de vormgeving van de brug op het +1 niveau in de steeg tussen Entreegebouw en Clarenburg-blok zal zorgvuldig moeten worden aangesloten op het gebouw waarvoor bouwvergunning is verleend. De commissie gaat uit van een steeg waar een brug in wordt gehangen, los van de gevels”. Verder onthoudt de commissie zich o.m. van een uitspraak over de inpassing van de inritten naar de parkeergarage.

In de commissie Welstand van 10 mei 2011 komt het thema van de vormgeving van de brug niet meer terug en verlegt men een oordeel over de hoofdinrit van de parkeergarage naar “te zijner tijd”.

Onze vragen zijn:

6.     Wat is er binnen de besluitvorming van het college inzake het bouwplan met de genoemde kanttekeningen gedaan? Heeft het college deze overgenomen, dan wel genegeerd?

Reactie:

Vormgeving brug +1 niveau

De vormgeving van de brug op het niveau +1 in de steeg tussen Entreegebouw en Clarenburg ligt buiten de bouwaanvraag van het Entreegebouw. De omgevingsvergunning voor het bouwen van dit deel van het gebouw ligt momenteel ter toetsing bij de Projectorganisatie Stationsgebied.

Inritten parkeergarage

De informatie over het onderdeel van de aanvraag met betrekking tot de inritten parkeergarage (inrichtingsplannen, vormgeving, positionering,etc.) was onvoldoende om op 7 december een weloverwogen advies te kunnen geven. Ook wilde de commissie graag de mening van de supervisor openbare ruimte in deze vernemen (dit gold ook voor de aansluiting van het gebouw op de openbare ruimte).

Op 10 mei zijn de inritten gepresenteerd aan de commissie met voldoende inzage in de toekomstige context (inrichtingsplan openbare ruimte). Het plan was inmiddels aangepast en had de instemming van de supervisoren. Door de accordering op dit onderdeel was de complete aanvraag van advies voorzien van het oordeel positief met enkele kanttekeningen. De kanttekeningen:
1.    
Positie inritten (is teruggeschoven naar oude positie en daarmee akkoord);
2.    
Reclame-uitingen voor bewegwijzering parkeergarage moet binnen portaal entree parkeergarage (wordt conform vaste afspraken nog voorgelegd);
3.    
Horizontale nooduitgang is akkoord bevonden door Welstand.

7.     Kunnen wij inzage  krijgen (tekening / verbeelding) van de in- en uitritten van de parkeergarage, die kennelijk onderdeel van deze bouwaanvraag vormen.

Reactie: Deze maken onderdeel uit van het bouwplan dat momenteel reeds ter inzage is gelegd in de leeskamer. Momenteel hebben we helaas geen beschikking over een digitale verbeelding hiervan.

8.     Wordt de inrit wel of niet t.z.t.  nog apart beoordeeld (hangt kennelijk samen met evt. verplaatsing…. waarheen?)?

Reactie: Welstand heeft de inritten in haar vergadering van 10 mei afgehandeld. Positie van de entrees van de parkeergarage van een eventuele verplaatsing was geen sprake meer. Doordat de situering van de entrees niet is gewijzigd hoeft dit niet meer ter toetsing voorgelegd te worden aan Welstand. Ten slotte, dient opgemerkt dat de reclame-uitingen voor bewegwijzering van de parkeergarage nog wel worden voorgelegd aan Welstand.

Openbaar

In het Ontwerp bestemmingsplan wordt m.n. onder 4.1.3 regelmatig het woord ” openbaar” , ” publiek” en ” straat” gebruikt. In de woordenlijst wordt dat niet gedefinieerd; dat kan tot verwarring leiden aangezien beide passages worden afgesloten voor publiek na sluitingstijd van de winkels. Wij hebben daarover de volgende vragen:

9.     Is het woord openbaar en publiek en straat hier wel correct gebruikt? Moeten we niet gewoon spreken van privé domein van Corio?

Reactie:

Begrippen die worden gebruikt in de toelichting van een bestemmingsplan worden niet gedefinieerd in de regels van het bestemmingsplan. De toelichting is niet juridisch bindend, maar dient louter ter nadere informatie van hetgeen juridisch is vastgelegd in de regels en op de verbeelding.

Gedurende de openingstijden van de winkels zal het voetgangersgebied van dit deel van Hoog Catharijne functioneren als openbaar gebied, daarna zullen de passages afgesloten worden. Duidelijker was het wellicht geweest om de term ‘openbaar gebied’ in paragraaf 4.1.3 te wijzigen in de term  ‘semi-openbaar gebied’ aangezien het inderdaad privédomein is van de ontwikkelaar.

Ten slotte dient opgemerkt te worden dat de beperkingen aan openingstijden van gebouwen niet worden geregeld in een bestemmingsplan.

10.  Waarom  is met name aan de zuidpassage deze beperking gegeven qua toegankelijkheid?

Reactie:

De routering van de 24 uurs verbindingszone in het Stationsgebied loopt aan de stadskant van de Catharijnesingel volledig in openbaar gebied. Route loopt vanaf het Vredenburgplein tussen het  Entreegebouw en het Muziekpaleis in de richting van de bebouwing van de Catharijneknoop.

Afbeelding: 24 uursroute is aangeduid met groene pijl

Dit is gedaan om het openbaar gebied aan deze zijde van de singel in de avonduren levendiger te maken. Hiervoor is gekozen zodat het winkelend publiek, bewoners, werkenden en bezoekers van horeca en culturele instellingen elkaar in de openbare ruimte kunnen afwisselen.Vanuit de levendigheid in het openbaar gebied is er sprake van een zekere sociale controle.

In het ontwerpbestemmingsplan Entreegebouw is de ontwikkeling van (publieksaantrekkende) functies in de plinten van het Entreegebouw expliciet mogelijk gemaakt. In de zone aan de zijde van het Muziekpaleis en de Catharijnesingel behoort realisatie van zelfstandige horecavestigingen tot de mogelijkheid. Dit is vastgelegd om bij te dragen aan een vergroting van de levendigheid en leefbaarheid op de begane grond en draagt daardoor bij aan het voorkomen van het ontstaan van een ‘onderwereld’. 

Kortom, reden om het Entreegebouw af te sluiten na sluitingstijd is gelegen in aspecten als beheer, veiligheid en functioneren van het openbaar gebied.

11. Wat is erop tegen, c.q. wat kunnen we er aan doen om de zuidpassage ( 0-niveau) als werkelijk publieke/openbare straat (die niet wordt afgesloten) vorm te geven; scheelt een hoop omlopen…

Reactie:

Zie reactie onder 10.

Reacties

 1. ill-b

  Ja, erg jammer. De verbinding tussen centrum en station loopt na de winkeltijden dus langs een tochtig straatje, ingeklemd tussen Entreegebouw en het muziekcentrum. Je bent er als stad om het beheer, de veiligheid en functioneren van openbaar gebied rond te breien? Typisch Utrecht….

 2. Jan

  Even een positieve reactie om al dat geklaag van de zuurpruimen hier te compenseren.

  Renders zien er super uit, het entee gebouw en HC wordt echt erg mooi. Het V&D gebouw wordt los staand, dat zal het inderdaad wat meer smoel geven, leuk!

  De aansluiting van het entree gebouw op de V&D kan in de toekomst mooi worden gerealiseerd door in de punt het Achter Clarenburg wat breder op te zetten; dan heb je een mooi lopende straat, sluit goed aan op het plein!

  Al met al veel positieve ontwikkelingen die het huidige HC een stuk verbeteren en mooier maken!

 3. Laurens Holst

  Die opmerking “scheelt een hoop omlopen…” in de vragen kan ik niet echt plaatsen. Misschien begrijp ik het verkeerd, maar als je naast de Xenos HC inloopt en dan rechtsaf naar de Bart Smit loopt, dan leg je toch precies dezelfde afstand af als wanneer je via de Blokker onder de Bart Smit door HC inloopt?

  En ook ill-b’s opmerking over een tochtig ingeklemd straatje begrijp ik niet helemaal… Die straat tussen de Xenos en de Blokker is toch niks mis mee? Ja het is waarschijnlijk een beetje verlaten ’s avonds, maar dat zal in de parallelle passage in HC niet anders zijn. En dat het buiten is ipv. binnen kan ik ook niet echt bezwaarlijk vinden, zo lang is het stuk niet bovendien.

  1. Auteur
   HB

   Het gaat om een nieuw straatje, tussen Muziekpaleis en Entreegebouw. Even vergeten hoe deze ook alweer gaat heten… Ik geloof dat ze dat bedoelen in het kader van omlopen. Dat is het groene lijntje op het plattegrondje.

  2. Laurens Holst

   Ok wacht, nu ik het nog een keer lees gaat het wanneer men het over de zuidpassage heeft dus niet over dat stukje langs de V&D, maar de hele huidige hoofduitgang van HC die onder de Bart Smit door loopt? En die gaat ’s avonds dicht (op dezelfde tijden dat de ‘zijtakken’ ri. AH en MediaMarkt nu dicht gaan)? Dat zou inderdaad vrij belachelijk zijn ja.

   (Al die namen ook… Catharijneknoop, Vredenburgplein, Entreegebouw, Catharijnesingel, het is moeilijk om bij te houden waar dat nou allemaal precies is.)

   1. Auteur
    HB

    Ik weet niet of het zo erg is. Iedereen heeft het altijd over de singelbeleving. Je komt nu ’s avonds uit HC ter hoogte van de singel, waar de ‘oude’ stad begint. Ik vind het ook wel iets logisch hebben.

Reageer