Entreegebouw roept vragen op

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

De raadsinformatieavond over het Entreegebouw heeft zo mogelijk meer vragen opgeroepen dan beantwoord. Initiatiefnemer van dit onderwerp en GL-raadslid, Chiel Rottier, heeft zich erop geworpen en probeert door middel van een waslijst aan vragen aan het college alvast enige duidelijkheid te krijgen voordat het onderwerp in de commissie Stad & Ruimte wordt behandeld.

De problematiek komt voort uit het feit dat bouwaanvraag en bestemmingsplanprocedure parallel lopen, gekoppeld zijn, inhoudelijk een grote overlap vertonen, maar dat hun bestuurlijke status nogal verschilt. Wil je over het bestemmingsplan discussiëren, moet je feitelijk de bouwaanvraag kennen, maar daarover bestaat nu juist grote onduidelijkheid. De Welstandscommissie heeft zich er enkele keren kortstondig over mogen buigen. Verder weten alleen Corio en de gemeente wat er in de koker zit. Op de bouwaanvraag heeft de gemeente inmiddels akkoord gegeven.

In hoeverre wijkt de bouwaanvraag nu af van wat er in het publieke domein over bekend is en POS cs erover communiceren? We hebben zelf kunnen constateren dat Gert-Jan Dousi, projectmanager bij het nieuwe Hoog Catharijne, nieuwe, aangepaste beelden van het Entreegebouw toonde. Looproutes zijn toch weer anders dan we aanvankelijk dachten. Hierover meer in de doorlees. Ook over de diepe parkeergarage onder het gebouw en onder het water wordt nauwelijks iets naar buiten gebracht. Toch is dit een essentieel onderdeel van het plan. Men vindt er alleen iets over terug in Bestemmingsplan Catharijnesingel.

Dat dit een open zenuw is, is niet zo verwonderlijk. In 2007 heeft de raad ongelukkigerwijze ingestemd met een enorme overkluizing van de singel, waar tot op de huidige dag over wordt geklaagd. Men wil alles op alles zetten om niet weer voor voldongen feiten geplaatst te worden wat de Catharijneknoop betreft.

Veel onduidelijkheid bestaat er over de status van de zuidpassage. Dit is de nieuwe, overkapte straat tussen het Entreegebouw en V&D/Achter Clarenburg. Het wordt gepresenteerd als openbaar gebied, vormgegeven als echte binnenstedelijke straat. Toch is het plan om deze straat af te sluiten zodra de winkels sluiten. Ja, het hele gebouw wordt afgesloten. Men wordt geacht buitenom te lopen als men van binnenstad naar station wil of omgekeerd, waar op zich niets tegen is.

Na de klik de vragen die Rottier heeft gesteld aan de wethouders Everhardt en Isabella. (Overigens, wie van de twee is hiervoor verantwoordelijk?)

[uit de brief:]

Ontwerp bestemmingsplan Entreegebouw
Het bestemmingsplan is een bevoegdheid van de Raad, het bouwplan is een uitwerkingsbevoegdheid van het college.
De WRO en de coordinatieverordening voegen feitelijk deze twee in een procedure samen.
Sterker nog: het bestemmingsplan ontleent zijn bestaansrecht puur aan het beoogde entreegebouw en heeft zelfs die naam gekregen.
Echter ons ontbreekt elk zicht op hetgeen we nu eigenlijk met dit bestemmingsplan mogelijk maken, als we geen inzage hebben in het bouwplan.
Het bevreemdt ons, dat we het door u al accoord bevonden bouwplan niet meegezonden hebben gekregen; bij andere ontwikkelingen is het college vaak actiever in deze.
Op de RIA hebben wij op ons eigen verzoek een  beperkte toelichting op het bouwplan gekregen.

Visualisatie
De visualisaties / verbeelding gaf ons maar een beperkt inzicht in de echte knelpunten: de aansluiting op de bestaande bebouwing, de doorgaande routes en publieke ruimtes, de inritten van de parkeergarages.
Deze thema’s zijn herhaaldelijk ook in de commissie Welstand en Monumenten aan de orde geweest, juist vanwege discutabele invullingen.
Daarom deze vragen:
1. kunnen we het bouwplan Entreegebouw minimaal in de leeskamer ter inzage krijgen? Dit inclusief de daarbij van toepassing zijnde verbeeldingen (visualisatie).
2. kan daarbij expliciet ingegaan worden op de aansluiting van het Entreegebouw op de bestaande bebouwing van ” Boven Clarenburg”, alsmede de te realiseren ” straat” op niveau 0 en niveau +1?
3. kan daarbij expliciet worden ingegaan op de aanheling van de huidige entree (hoek Blokker) en het huidig secretariaatsgebouw.
4. u omschrijft, dat er binnen het Entreegebouw een Vredenburgkamer komt, c.q. een interne hal, waarbij u op een nader moment aangeeft, dat deze ” voor de hoofdingangen van V&D ligt. Hoe moeten we ons dat voorstellen, waar juist ook tussen V&D en het Entreegebouw een “straat” is gepland, en de wanden als buitenwand worden ontwikkeld? Graag een verbeelding.
5. graag zagen we ook een voorstelling en omschrijving van het geplande “Vredenburgpaviljoen” aan het water aan het eind van de zuidpassage.

Kanttekeningen Welstand
In de commissie Welstand van 7 december 2010 wordt geconcludeerd, dat de commissie positief adviseert onder voorbehoud van een aantal kanttekeningen. Een daarvan is: “de vormgeving van de brug op het +1 niveau in de steeg tussen Entreegebouw en Clarenburg-blok zal zorgvuldig moeten worden aangesloten op het gebouw waarvoor bouwvergunning is verleend. De commissie gaat uit van een steeg waar een brug in wordt gehangen, los van de gevels”. Verder onthoudt de commissie zich o.m. van een uitspraak over de inpassing van de inritten naar de parkeergarage.
In de commissie Welstand van 10 mei 2011 komt het thema van de vormgeving van de brug niet meer terug en verlegt men een oordeel over de hoofdinrit van de parkeergarage naar “te zijner tijd”.
Onze vragen zijn:
6. Wat is er binnen de besluitvorming van het college inzake het bouwplan met de genoemde kanttekeningen gedaan? Heeft het college deze overgenomen, dan wel genegeerd?
7. Kunnen wij inzage  krijgen (tekening / verbeelding) van de in- en uitritten van de parkeergarage, die kennelijk onderdeel van deze bouwaanvraag vormen.
8. Wordt de inrit wel of niet t.z.t.  nog apart beoordeeld (hangt kennelijk samen met evt. verplaatsing…. waarheen?)?

Openbaar
In het Ontwerp bestemmingsplan wordt m.n. onder 4.1.3 regelmatig het woord “openbaar” , “publiek” en “straat” gebruikt. In de woordenlijst wordt dat niet gedefinieerd; dat kan tot verwarring leiden.
– De verkeersgebieden bestaan uit een grote publieke ruimte …
– De Vredenburgkamer is een van de nieuwe openbare ruimten …
– De twee nieuwe looproutes…tussen diverse openbare gebieden …
– De zuidelijke passage kan gezien worden als straat…
– De zuidelijke passage geeft meer het idee tussen de gebouwen te zijn …

Verderop staat echter onder 4.2.1 :
“De Noord en Zuid passage worden bij het entreeblok aan de zijde van de Catharijnesingel na sluitingstijd van de winkels afgesloten voor publiek”.
“Ook aan het Vredenburgplein worden beide passages afgesloten na sluitingstijd van de winkels”.

Wij hebben daarover de volgende vragen:
9. Is het woord openbaar en publiek en straat hier wel correct gebruikt? Moeten we niet gewoon spreken van privé domein van Corio?
10. Waarom is met name aan de zuidpassage deze beperking gegeven qua toegankelijkheid?
11. Wat is erop tegen, c.q. wat kunnen we er aan doen om de zuidpassage (0-niveau) als werkelijk publieke/openbare straat (die niet wordt afgesloten) vorm te geven; scheelt een hoop omlopen…

Reageer