Wie is wie

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Alleen bij het proces van de keuze van de architect van de bibliotheek was de burger in de gelegenheid mee te kijken en zijn zegje te doen.

Op 4 oktober zijn voor de raadsinformatieavond de onderwerpen architectuur stationsgebied en strategie fietsparkeren geagendeerd. (Helaas zijn de onderwerpen geprogrammeerd buiten de raadszaal, met andere woorden niet via live internet te volgen.)

Bij architectuur vinden we twee bijlagen: Commissiebrief architectuur Stationsgebied en Notitie architectuur Stationsgebied. Vooral laatstgenoemde vinden we boeiend. Daarin treffen we aan bijlage 3: een wie-is-wie van de architectuur met in de hoofdrol het Kwaliteitsoverleg en Atelier Stedenbouw – momenteel  actief met de plannen op het Jaarbeursterrein. Dus als je je al een tijdje afvraagt: wie heeft aan Corio de ruimte geboden de singel zo massaal te overkluizen en daarnaast een langgerekt poortgebouw te bedenken: daar is de smoking gun.

Het overleg in het Kwaliteitsoverleg en in het Atelier Stedenbouw zijn besloten. Alleen de Welstandscommissie vergadert openbaar. De notulen daarvan hebben we steevast op BU geciteerd en bewaard.

Na de klik een citaat uit bijlage 3 van de bovengenoemde notitie.

Bijlage 3: Organisatie kwaliteitsborging

1. Uit de Uitvoeringsovereenkomst Utrecht Stationsgebied (2 juli 2004)

Kwaliteitsoverleg
6.1 Er is een Kwaliteitsoverleg, bestaande uit: de Rijksbouwmeester, de Spoorbouwmeester en twee leden die door de Gemeente zullen worden aangewezen. Bij het van kracht worden van deze Overeenkomst zal de Gemeente de twee supervisoren die op dat moment het door de Gemeente ingestelde kwaliteitsteam vormden ter deelname aan het kwaliteitsoverleg afvaardigen. De leden van het Kwaliteitsoverleg behouden nadrukkelijk hun onafhankelijkheid. Het secretariaat van het Kwaliteitsoverleg berust bij de Gemeente, die ook zorg draagt voor een secretaris.
6.2 Het Kwaliteitsoverleg heeft tot taak de Stuurgroep Rijk/Gemeente te adviseren in het kader van de verwezenlijking door de Gemeente van de ruimtelijke kwaliteit, zoals neergelegd in het Masterplan. De Stuurgroep Rijk/Gemeente bepaalt het toetsingskader met inachtneming waarvan het Kwaliteitsoverleg adviseert. De adviezen van het Kwaliteitsoverleg zijn niet bindend voor Partijen.
6.3 De Stuurgroep Rijk/Gemeente, dan wel een of meer Partijen afzonderlijk, kunnen op ieder moment het Kwaliteitsoverleg om advies vragen. De Partij die het Kwaliteitsoverleg om advies vraagt, licht zijn verzoek in de vergadering van het Kwaliteitsoverleg toe.
6.4 Indien binnen het Kwaliteitsoverleg geen unanimiteit bestaat, wordt dit in het advies tot uitdrukking gebracht.
6.5 Het Kwaliteitsoverleg wordt ontbonden nadat de Subsidiebeschikkingen NSP Utrecht en OV Terminal definitief zijn vastgesteld of zoveel eerder als het Rijk en de Gemeente dit gezamenlijk overeenkomen.”

2. Reglement Atelier Stedenbouw.
1. Doel Advies aan directeur Projectorganisatie Stationsgebied over stedenbouwkundige ontwikkelingen en inrichtingsplannen van de openbare ruimte (conform de bepalingen in de verschillende bilaterale ontwikkelovereenkomsten).
2. Samenstelling Het Atelier bestaat uit een voorzitter (hoofd stedenbouw & monumenten/ ambtelijk), de supervisor stedenbouwkundige kwaliteit (extern), de supervisor openbare ruimte (extern) en Ambtelijk adviserende leden (stedenbouwkundige oost- en westzijde), hoofd ontwerpgroep openbare ruimte); secretaris/ secretariaat wordt door de POS ingevuld.
Naar gelang het onderwerp, neemt directeur POS en/of een programmamanager POS en/of een projectleider POS aan de vergadering deel; tevens kunnen externen worden uitgenodigd. Als dit laatste het geval is dan kan er voorafgaand aan het atelier een half uur vooroverleg tussen de voorzitter, supervisoren en secretaris plaatsvinden.
3. Benoeming en zittingsduur De leden van het Atelier Stedenbouw kunnen ten hoogste voor een termijn van drie jaar worden benoemd. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.
4. Adviesvorm Normaliter worden de adviezen/ bevindingen van het Atelier en de supervisoren weergegeven in het verslag. In een bijzonder geval kan apart een schriftelijk advies worden gegeven.
5. Advies aan de Welstandscommissie De secretaris van het Atelier zorgt voor een schriftelijk advies van het Atelier aan de Welstandscommissie alvorens een bouwplan voor een omgevingsvergunning wordt voorgelegd. Het Atelier zal het bouwplan voorzien van een stedenbouwkundig kader en een advies aan Welstand.
6. Agendavorming De secretaris zorgt voor een agenda. Agendapunten worden uiterlijk 2 weken vóór de vergadering aangedragen door de programmamanager IOR of Vastgoed. Uiterlijk 1 week vóór de verzending van de agenda, zorgt de programmamanager voor een agendapuntformulier met zo nodig bijlagen. De secretaris zorgt voor de agenda die uiterlijk de donderdag voor het Atelier wordt verzonden. De agenda wordt voor het overleg doorgenomen met de voorzitter.
7. Frequentie De vergaderingen vinden maximaal 6x per jaar plaats. Bij gebrek aan aangedragen agendapunten vervalt de vergadering.
8. Vergoeding Supervisoren

De supervisoren declareren de volgende kosten:
– de aanwezige uren tijdens het Atelier;
– de gemaakte reiskosten (niet reistijd);
– bijzondere uren (op verzoek van de voorzitter, directeur POS of secretaris Atelier). Het uurtarief wordt ieder jaar vastgesteld en bedragen voor 2011 €160,- per uur.

Ambtelijke leden De kosten voor de ambtelijke adviseurs worden eens per jaar in offerte aan de programmamanager Vastgoed ter goedkeuring voorgelegd (“kwaliteitsbewaking”).

4. Overzicht rijks- en spoorbouwmeesters en supervisoren
Kwaliteitsoverleg:

Rijksbouwmeester
2000-2004 prof.dr.ir. J.M.J J. Coenen
2004- 2008 ir. W. M. Crouwel
2008- juni 2011 Mevrouw Ir. E.M. van der Pol
waarnemend: prof. ir. J. Brouwer

Spoorbouwmeester
2000-2005 ir. R.M.J.A Steenhuis
2005- 2009 mevrouw ir. N de Vries
2009- heden K.J. van Velsen AvB

Supervisoren (vertegenwoordigd in het Kwaliteitsoverleg en het Atelier Stedenbouw)
2004- heden ir. H.H.M.L. Dirrix, supervisor Stedenbouwkundige kwaliteit
2004-2009 Mevrouw ir. J. Bleeker, supervisor Openbare Ruimte
Mei 2010- heden E. Santhagens, BNT/BNSP, supervisor Openbare Ruimte

5. Privaatrechtelijke bepalingen in de bilaterale ontwikkelovereenkomsten:
“De private partij” zal zich bij het doen opstellen van een VO houden aan de volgende randvoorwaarden: b. Het Ontwerp Structuurplan Stationsgebied van januari 2006;
c. Geactualiseerd Masterplan (4 november 2004);
d. Randvoorwaardenkaart;
e. Het programma, als beschreven in artikel 6;
f. Referentiekader Openbare Ruimte (Bijlage 15);
g. Werkboeken GU d.d.23 juni 2005, aangehecht als Bijlage 22;
h. Stedenbouwkundig Plan dd 4 augustus 2005 (Bijlage 8);
i. De Parkeernota van de Gemeente [dd. 4 december 2003], Bereikbaarheidsvisie Stationsgebied
(dd.11 december 2003) en Aanvullend Investeringsprogramma Autobereikbaarheid
Stationsgebied [dd. 5 november 2003;
j. De Veiligheids- en beheer rapportage Stationsgebied Utrecht, de Nota Beheer en Veiligheid, de
Leidraad Beheer- en veiligheidsparagraaf en de Leidraad Gelijkwaardigheid en Brandveiligheid;
k. Het Referentiekader Bouwputmanagement, het Bouwreglement Herontwikkeling Stationsgebied
en de Leidraad Uitvoeringsplan Omgevingsbeheer bouwfase en het Referentiekader Beheer.

 

Het is voor BU interessant de in de laatste paragrafen (j, k) genoemde leidraden/reglementen eens op te sporen en online te zetten.

Reageer