Raadsinfoavond architectuur

In Nieuws door HB1 Reactie

[update] Wegens een volle agenda is de raadsinformatieavond over architectuur in het stationsgebied tot nader te bepalen datum uitgesteld.

We weten dat vele volgers van BU meer dan gemiddelde interesse hebben in architectuur, zeker als het gaat om de vormgeving van het nieuwe stationsgebied. Vandaar dat we de oproep van GL-raadslid Chiel Rottier, om publiekelijk je mening hierover te geven, doorplaatsen. Noteer in ieder geval: 6 september a.s., raadsinformatieavond (RIA) over architectuur in het stationsgebied. Het gaat daarbij om ontwerpen die nog in prille fase (functioneel of voorlopige ontwerp) zijn of nog niet bestaan. Mopperen op de overkluisde Catharijnesingel, om maar eens een dwarsstraat te noemen, dient hooguit nog een mentale behoefte.

We quoten (en ondersteunen) de oproep van Rottier:

Naar aanleiding van schriftelijke vragen in de Raad heeft het college ingestemd om een Raadsinformatie avond / Commissievergadering over de architectuur van het Stationsgebied te organiseren. Bij de architectuur van het stationsgebied hebben wij het over de bestaande en nieuwe bebouwing, hun verschijningsvorm en hun onderlinge samenhang; daarbij gaat het om de gebouwen van zowel overheden, geprivatiseerde bedrijven als van particuliere ondernemingen. Daartoe heeft de POS organisatie bijgaande notitie laten opstellen. Een aardige conclusie is, dat we het in en om de gemeente(raad) vooral over de Stedenbouwkundige voorwaarden hebben, maar weinig over de architectuur zelf.
De bedoeling van de Raadsinformatie avond en de commissievergadering is niet zozeer nu al het debat zelf te voeren, maar zichtbaar te maken of er behoefte bestaat aan zo’n debat, waarover het dan dient te gaan en hoe dat het beste kan worden ingericht.Uit onze schriftelijke vragen (opgenomen in de rapportage) mag duidelijk blijken dat wij dat open debat graag aangaan om meerdere redenen: er zijn nog een aantal beeldbepalende ontwikkelingen gaande in de huidige fase van het Stationsgebied waar we veel kritiek op horen, er is onduidelijkheid wie nu feitelijk de architectuurregie voert en vanuit welk perspectief, en de fase van voorsorteren op fase 2 van het stationsgebied (Westzijde) is aangebroken.

Vanuit GroenLinks heb ik richting griffie aangegeven, dat we de brief graag noteren zowel voor een raadsinformatie avond als voor een commissie vergadering, met de volgende aantekeningen:
Via de RIA zou GL graag van de bij architectuur van Utrecht betrokken organisaties (of zich betrokken voelende organisaties en personen) horen inhoeverre zij een debat over de architectuur van het Stationsgebied e.o. van belang achten, waar zich deze in hun ogen op dient te richten, welke bijdrage zij aan zo’n debat zouden kunnen of willen leveren, hoe zo’n debat het beste kan worden ingericht.
Met de andere raadsfracties zouden wij willen overleggen hoe we de architectonische kwaliteit van het stationsgebied e.o. kunnen versterken, het debat daarover transparanter kunnen voeren en de inbreng van derden beter kunnen benutten. Tegelijk zouden wij willen bespreken of en hoe een stadsdebat daarover zinvol ingericht kan worden.

Mijn verzoek aan u is of u zich ook uit zou willen spreken op de RIA over deze vragen. hieronder staat dan hoe u zich aan kunt melden. Wilt u een evt bericht ook cc aan mij doen? (c.rottier@utrecht.nl)
Mocht u niet kunnen , wilt u mij – en collega raadsleden – dan in iedergeval uw gedachten over mijn vraag meegeven?

Reacties

Reageer