Raadsinfoverslag bieb en bios

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Na de klik het korte verslag van de raadsinformatieavond van 23 augustus, waar onder andere de plannen voor bibliotheek en Artplex aan de orde kwamen en zich 53 geïnteresseerden meldden. Linkjes naar bijlagen onderaan. Dinsdag 13 september komt het in de commissievergadering aan de orde.

Citaat integraal van gemeentesite:

Bibliotheek/Artplex Smakkelaarsveld
De gemeenteraad wilde graag in gesprek met het college over het ontwerpraadsbesluit ‘Bibliotheek/Artplex Smakkelaarsveld’. Ze praatten over de beoogde gebruikers van het nieuwe gebouw. Op het Smakkelaarsveld komen naast de nieuwe centrale bibliotheek en het Artplex met filmzalen, ook woningen en parkeerplaatsen. Bij deze bijeenkomst waren 53 aanwezigen: 35 belangstellenden, 12 raadsleden, 2 wethouders en 4 ambtenaren.

Meneer Broertjes merkte op dat er weinig vooruitgang zit in het ontwerpraadsbesluit. De vraag blijft of de risico’s van de bouw van het Artplex goed zijn afgedekt. Het Artplex kan bestaan met 150.000 bezoekers per jaar. Het bestuur van het Artplex ziet toe dat er geen oneerlijke concurrentie is naar andere bedrijven. Het is een goede zaak dat de raad zorgvuldig is, maar men moet echter niet overdrijven. De voorzieningen op filmgebied in Utrecht zijn belabberd. Achterstallig onderhoud moet worden weggewerkt.

Mevrouw van Aalst merkte op dat de komst van Artplex/bieb++ van cruciaal belang is voor het Nederlandse Film Festival. Er is niet alleen sprake van een achterstand in aantal filmdoeken  voor de presentatie van films en audiovisuele werken, maar ook de techtnische voorzieningen en het comfort van de zalen zijn onder de maat. Dat vindt ze jammer voor Utrecht, want er is veel potentieel bioscooppubliek. Ook hebben producenten, volgens haar, steeds meer problemen met de zalen in Utrecht. Het Filmfesitval heeft een centrale locatie nodig, die in nauwe verbinding staat met de binnenstad. Het moet een centrale plek in de oude stad hebben. In de huidige situatie wordt jaarlijks veel geld besteed aan een tent op het Neude. De te bouwen megabioscoop is gezien de ligging, ongeschikt als festivalhart. Artplex/bieb++ biedt veel kansen in dat opzicht. In de afgelopen periode hebben drie burgemeesters verkondigd dat Utrecht werkt aan nieuwe bioscopen. Kom tot een besluit, is haar devies.
Meneer Stelling: zie bijdragen meepraters.

Meneer Ruiter benadrukte het belang van de bibliotheek. De core business van de bibliotheek wordt met het ontwerpraadsbesluit overboord gezet. Door de aangepaste openingstijden is voor hem het bijhouden van zijn webpagina niet mogelijk. De spreker geneert zich ervoor dat de gemeente deze stukken durft door te sturen naar de raad.

Meneer v.d. Hilst wees er op dat de Utrechtse horecaondernemers niet zijn gevraagd om een hotel of restaurant te vestigen in het complex. Hij stelde dat de gemeente afstevent op drie grote evenementen in de komende jaren.

Meneer Versnel uitte zijn zorgen over de grote bezuinigingen in Nederland. Dit proces vindt ook in Utrecht plaats. Hij wees op de risico’s die niet zijn te overzien bij een dergelijke gigantische financiële ontwikkeling. Investering en exploitatie leiden tot grote zorg. Zijn suggestie was: waarom wordt niet in zee gegaan met een projectontwikkelaar die alles voor eigen rekening realiseert? Er is een garantie nodig dat financiële problemen niet op de gemeente worden afgewenteld.

De raadsleden stelden aanvullende vragen m.b.t. de begroting, de fietsenstalling en het complex van Wolff.

Mevrouw van Aalst merkte op dat de business case moet worden verbeterd. Ze wees op het belang van een goede bioscoopvoorziening in de binnenstad. Wethouder Lintmeijer antwoordde dat men bezig is met een bredere pilot met betrekking tot het fietsparkeren in de binnenstad. Er komt nog een aantal fietsenstallingen die aan het gebouw worden gerelateerd. Er wordt nog bezien hoe de exploitatie er straks uit gaat zien.

Meneer Stelling heeft er problemen mee dat er in een ander segment geld wordt gestort waar het Louis Hartloper Complex niet tegenop kan.

Wethouder Everhardt gaf aan dat, als de raad instemt, het college zich gaat voorbereiden om dit op de markt te zetten. In de tussenfase kan het aantal te realiseren woningen worden bezien. Voor het Artplex wordt een sociaal cultureel ondernemer gezocht die de risico’s draagt. Hoe wordt omgegaan met eventuele mee- en tegenvallers hangt af van de condities waaronder het geheel op de markt wordt gezet. Er moet goed worden gekeken naar deze condities, zodat hierover in de commissie verder kan worden gesproken.

De exploitatie van het horecadeel wordt voor de commissievergadering nog ter beschikking gesteld.

Vervolg
De gemeenteraad debatteert over het raadsvoorstel Jongerenwerk tijdens de vergadering van de commissie Stad & Ruimte van dinsdagmiddag 13 september 2011.

Bijlagen
Raadsvoorstel Bibliotheek/Artplex
Raadsbrief
Toelichting bij SpvE bibliotheek
Toelichting bij huisvesting Artplex
Exploitatiebegroting Artplex
Toelichting bij exploitatiebegroting
Bijdragen meepraters

Reageer