Meerkosten bodem Muziekpaleis

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Heijmans claimde meer dan 2 miljoen meerwerk, na onderhandelingen is 1,69 miljoen overgebleven. Het komt ten laste van de reserves van het Muziekpaleis, onder de post “onvoorzien”. Na de klik de brief die door het college hierover aan de raad is gestuurd. Duidelijk is dat men nog flink in de weer is met de kosten en hoe deze te beperken. We zijn zeer benieuwd naar de meerkosten voor conserveren en herstellen van de oudbouw, de grote zaal. Dat zal naar verwachting een stuk hoger uitvallen.Uit de brief van 9 juli:

Bij brief van 27 mei 2011 kreeg u de voortgangsrapportage Muziekpaleis toegestuurd en berichtte het college u over de bodemproblematiek (verontreiniging met creosoot, archeologie, constructie fundering) van het Muziekpaleis en dat over de verdeling van kosten met de aannemer werd onderhandeld. Daarbij gaf het college aan u nog vóór de zomer te kunnen informeren. Er is inmiddels een oplossing met de aannemer bereikt die in grote lijnen op het volgende neerkomt. Opdrachtgever betaalt aan de aannemer een additionele aanneemsom van in totaal € 1.690.000,- waarmee een aantal claims met betrekking tot de bodemgesteldheid en verontreinigingen, obstakels en archeologie, welke door de aannemer zijn ingediend vanaf 27 augustus 2009 tot op heden, definitief van tafel zijn. Het betreft zowel de directe als indirecte kosten. Deze kosten komen voorlopig ten laste van de post “onvoorzien” van het bouwkrediet (die daarvoor ruimte biedt). Komende maanden bekijken de financieel specialisten in hoeverre de kosten zijn te verrekenen met meer – en minderwerk van diverse kostensoorten. Bij de voortgangsrapportage Muziekpaleis in december of zo mogelijk eerder, komt het college daarop terug.
Hoogachtend, V. Everhardt

Reageer