Voorjaarsnota

In Nieuws door HB1 Reactie

Hier volgen de meningen van enkele Utrechtse partijen over het stationsgebied, zoals tijdens de bespreking van de voorjaarsnota geventileerd. Hopelijk vergeten we niets, anders weet je ons te vinden.

Uit de VVD-bijdrage:

Het stadskantoor
Hierover kan ik kort zijn. Het besluit dat de gemeente in het stadskantoor in het stationsgebied zal trekken, is indertijd genomen. Daar was de VVD niet voor. Een te groot gebouw op een te dure plek, maar een besluit is een besluit. Het college gaat in die twee ivoren torens zitten. We zien nu echter wel wat financiële plaatjes in het raadsvoorstel en dan ga je al gauw wat rekenen. Er moeten 3000 werkplekken komen en dan kom je al gauw aan kosten van dik 30.000 euro per werkplek. Er speelt daarnaast ook nog een discussie over de aankoop van het stadskantoor. Wat voor signaal geef je daarmee in deze tijden af naar de Utrechters? Kan het college aangeven waarom dit geheel beter is voor de Utrechters en waarom juist in tijden van bezuinigingen niet wordt omgezien naar een plek waar het goedkoper kan?

Ook een financiële vraag. Hoe hard is het structurele voordeel dat u in de voorjaarsnota becijfert op blz. 23? We zien dat u per saldo 10 miljoen uit de algemene dekkingsreserve wilt halen om uit te geven, maar die operatie zou dan 1,9 miljoen voordeel per jaar daarna moeten opleveren, vanaf 2015. Hoe groot is het risico dat het net even anders loopt en we wel die 10 miljoen uitgegeven hebben, maar dat het voordeel niet optreedt? De ervaringen met overheden en grote projecten is nou niet direct iets dat een warm gevoel geeft. Ik hoor het graag van de wethouder.

Het stationsgebied
Ook hier een verhaal van optimaliseringsvoorstellen en dus een verstening. Het volbouwen van de Oude Daalstraat en ook geen fietsflat, maar een gebouw vanwege de grondopbrengst. Ook wordt in de bestuursrapportage gepreludeerd op het beginnen met fase 2 van Masterplan Stationsgebied, want dan kunnen uit die fase de tekorten worden gedekt die er nog zijn van fase 1, waaronder de kosten van de projectorganisatie voor de jaren 2013-2016. Intussen is echter al wel duidelijk dat er nu al geld te kort is voor fase II. Immers in alle drie de plannen voor het Lombokplein is er onvoldoende geld voor de Westpleintunnel. Een essentieel onderdeel van het Masterplan Stationsgebied.

De VVD is tegen het fuseren van de twee fasen in het stationsgebied. Er is bewust voor gekozen om deze faseringen aan te brengen en het nu om financiële redenen anders opknippen van de fasen vinden wij getuigen van paniekvoetbal. De kosten voor fase I lopen uit de hand maar er is geen enkele garantie dat dit in fase II anders zal zijn. Ook dan krijgen we te maken met vertragingen, procedures, bodemverontreinigingen, archeologie en tempowisselingen bij private partijen. En de kosten lopen intussen door… De belangrijkste reden om de projecten te faseren was juist om te voorkomen dat aan het eind van de rit belangrijke elementen van fase II niet meer uit te voeren zijn omdat alle middelen in fase I al op zijn!

De woningbouw in de Oude Daalstaat ziet de VVD niet zitten: het is een mooie groene entree van het gebied, het is in het masterplan als openbare ruimte geclassificeerd en het is een belangrijke toekomstige verkeersader (als de luchtkwaliteitsproblemen zijn opgelost en de knip Paardenveld er weer uit kan). Ook de verkoop van de grondlocatie voor de fietsflat willen we voorkomen. Het is een mooie reservelocatie voor fietsparkeren als de ambitie van dit college uitkomt en steeds meer Utrechters met fiets en OV gaan forensen. Er is voor fietsprogramma’s de komende 10 jaar nog 54 miljoen beschikbaar. Het is niet meer dan redelijk om de waarschijnlijk benodigde fietscapaciteit van de belangrijkste openbaar vervoersader vanuit deze middelen te dekken. De vraag aan het college is daarom of u daar mogelijkheden toe ziet. Ik hoor het graag.

Een ander punt in dit kader zijn de toekomstige bouwleges voor het stationsgebied. Wij hebben begrepen dat die opbrengsten in de exploitatie van de Dienst Stadsontwikkeling terecht komen en niet in de grondexploitatie van het stationsgebied belanden, maar dat daar wel veel van de kosten worden gemaakt. Het gaat niet om een gering bedrag. Aan variabele bouwleges al gauw een bedrag van 10 miljoen en daar komt dan nog een bedrag bij aan vaste legeskosten van 8 miljoen. Ik hoor graag van het college of hier ruimte in kan zitten voor de optimalisatie stationsgebied.

Uit de GroenLinks-bijdrage:

Het college koos dit jaar al voor een flinke optimalisatie van het stationsgebied. Een deel daarvan kon al ingeboekt worden. Voor een aanvullend deel (de 2e tranche) doet het college nu voorstellen.

Wij gaan die optimalisaties niet uit de weg. Onze voorwaarde daarbij is wel dat de leefbaarheid van het stationsgebied op het maaiveld verbetert en de openbare ruimte levendig, veilig en groen is. U kunt zich voorstellen dat we als GroenLinks blij zijn dat de wethouder de door ons gewenste discussie over de kwaliteit en architectuur van het stationsgebied zo serieus oppakt. Uw toezegging in de commissie aan GroenLinks om alle losse beslissingen rond het stationsgebied meer in eind- en streefbeelden te gieten, zal, hopen wij, leiden tot meer samenhang tussen die verschillende beslissingen, én goede afgewogen besluiten.

De beoogde omzetting van de fietsflat op het Stationsplein naar kantoren, vindt GroenLinks een lastige.Het levert 4 miljoen op, maar doordat een integrale visie op het Stationsplein Oost ontbreekt, kunnen we nu niet goed beoordelen wat de precieze gevolgen voor het gebied zijn. We zien dit voorstel graag meer afgewogen terug bij de begroting en we willen weten wat de Businesscase Fietsparkeren uiteindelijk oplevert.

Gezien de prognose van het stijgend aantal reizigers hebben we die fietsflat wellicht nog hard nodig! Graag zien wij de inspanningsverplichting dat het Zuidelijk deel van de Singel veilig gesteld wordt in de eerste fase stationsgebied nogmaals bevestigd door het college.

D66 op haar site:

Comfortabele fietspaden zijn belangrijk om van Utrecht een echte fietsstad te maken. D66 heeft wederom gepleit voor het gebruik van rood asfalt, ook in het Stationsgebied. Dit gebied is het fietsknooppunt van Utrecht. Het College deed de toezegging dat dit zal gebeuren. “We hebben er meerdere malen om moeten vragen, maar het is gelukt! Vanaf nu zullen de nieuwe fietspaden als een rode loper door het Stationsgebied slingeren”, aldus raadslid Bram Fokke.

Wens D66 gehonoreerd: Begeleidingsgroep Stationsgebied.
Er komt structureel een 2-maandelijkse overleg- of begeleidingsgroep die alle veranderingen in het Stationsgebied gaat begeleiden. Een groep die alle noodzakelijke omleidingen bespreekt. Onder andere SOLGU, COSBO, de Fietsersbond en wijkraad schuiven aan.
Het stationsgebied verandert en dat geeft overlast. Omleidingen, opbrekingen en bouwverkeer. Op verzoek van D66 zal wethouder Everhardt dit overleg dan ook starten. De ontwikkeling van het nieuwe Stationsgebied zal nog lang duren en het is belangrijk dat de nadelige effecten voor reizigers en omwonenden zoveel mogelijk beperkt wordt. Wat D66 betreft kan dit het beste gedaan worden door deze belangengroepen te laten participeren in de verdere uitvoering van de plannen. Op die manier wordt er gebruik gemaakt van hun deskundigheid en kunnen zij op een laagdrempelige manier hun inbreng geven.

Uit de CDA-bijdrage:

Het College van B&W heeft tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota ingestemd met het voorstel van onder andere het CDA en de VVD om de binnenstad van een flinke kwaliteitsimpuls te voorzien. Vooral het straatmeubilair en de bestrating zullen worden aangepakt. Dit is voor de binnenstad erg belangrijk omdat grote bouwprojecten de komende jaren de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid in de weg zullen blijven staan. “Met deze maatregel steken we de ondernemers in de binnenstad, die het door de vele grote bouwprojecten momenteel niet eenvoudig hebben, een hart onder de riem. Maar het blijft zaak ook de bereikbaarheid van de binnenstad in de gaten te houden”, aldus CDA-fractie.

Uit de PvdA-bijdrage:

Stationsgebied
Voor de PvdA blijven de ambities uit het Masterplan leidend: ‘verbinden’, ‘herstellen’ en ‘betekenis geven’. De sociale veiligheid en bereikbaarheid van het Stationsgebied moet leidend zijn voor het Stationsgebied. Ook voor de locatie fietsflat en Stationsplein- oost. Zoals al eerder aangegeven maken we ons zorgen of dit wel goed gaat. De eerder gereserveerde ruimte voor de fietsflat wordt ingezet voor de optimalisatie. De fietsenstalling wordt verplaatst naar stationsplein Oost. Op zich een interessante ontwikkeling, maar we wachten met spanning het ontwerp af voordat we akkoord kunnen gaan met deze optimalisaties. We willen niet dat met de instemming voor deze optimalisaties impliciet een keuze wordt gemaakt voor deze oplossing voor het Stationsplein oost zonder dat we weten of het wel kan. Daarom dient de PvdA een Motie in om deze optimalisaties afhankelijk te maken van een goedkeuring ontwerp door de raad.

Nogmaals noemt de PvdA de mogelijkheid om de GREX met 2,5 miljoen te optimaliseren door de verbreding van de Sypesteijntunnel uit te stellen tot de 2de fase. Nu ook wordt aangekondigd dat de participatie voor het Westplein aanpassingen vraagt van de projectgrenzen, stellen we voor om de verbreding van het water, en de versmalling van de loop- en fietsroute in de tunnel uit te stellen.

Grondexploitaties
De grondexploitaties van Leidsche Rijn en Stationsgebied lopen vertraging op. Bedrijvenlocaties worden niet verkocht en woongebieden worden herontwikkeld. We maken ons zorgen of deze vertraging wel de laatste vertraging is die we kunnen verwachten. De PvdA vindt dat we beter moeten kijken of de crisis permanente gevolgen heeft. Het is dan ook goed dat het college mede op ons verzoek in de Commissie heeft toegezegd in het najaar met een stadsbrede herijking van het woningbouw-, kantoren- en winkelprogramma te komen en de consequenties voor de grondexploitaties inzichtelijk te maken.

We zijn erg verheugd dat de wethouder de vergroening van het Stationsgebied en de hele stad serieus neemt en  het idee van de PvdA om meer te doen voor vogels in de stad enthousiast heeft omarmd. Op de Conferentie Stadsvogels op 16 juni hoorden we mooie ideeën. Geef meer nestruimte aan vogels in het Stationsgebied en de rest van Utrecht.

Amandementen die zijn ingetrokken omdat het college toezeggingen deed.

– het amendement van de PvdA om het ontwerp voor de inrichting van het Stationsplein-oost en met name de invulling van de locatie voor de (geschrapte) fietsflat hierin eerst voor instemming aan de raad voor te leggen, voordat hier een bezuiniging op wordt ingeboekt;
– het amendement van PvdA en SP om eerst als experiment te kijken of de versmalling van het fietspad in de Van Sijpensteijntunnel wel kan. De versmalling is noodzakelijk voor de verbreding van de Leidsche Rijn zodat deze weer bevaarbaar wordt. De definitieve herinrichting kan daarna mee worden genomen in de Ontwikkelvisie Lombokplein e.o.

[Van SP, SLU, CU en GK geen voorjaarsnotainfo gevonden over het stationsgebied.]

De gemeenteraad heeft verder ingestemd met een krediet van 127 miljoen voor de bouw van het Stadskantoor, dat mogelijk later van NS Poort zal worden gekocht.

Reacties

  1. Maarten

    Quote uit de VVD-bijdrage: “Ook hier een verhaal van optimaliseringsvoorstellen en dus een verstening. Het volbouwen van de Oude Daalstraat en ook geen fietsflat, maar een gebouw vanwege de grondopbrengst.”

    Veelzeggend dat zelfs de VVD dit opmerkt (!)

Reageer