Westplein: wel kiezen, maar geen geld

In Nieuws door HB1 Reactie


[Update 24-6] Aanstaande dinsdagavond presenteren Ontwikkelgroep Lombok Centraal en de gemeente Utrecht een ontwikkelvisie voor het huidige Westplein. De belangrijkste uitgangspunten zijn een betere aansluiting van Lombok op de binnenstad en het sterk verminderen van de huidige verkeersbarrière voor fietsers en voetgangers. Op basis van deze uitgangspunten zijn drie verkeersmodellen naar voren gekomen: mèt tunnel, zonder tunnel en een combinatie hiervan. Maar wat het ook wordt, voor geen van de modellen is tot nu toe geld (zelfs niet voor de variant zonder tunnel?). Want het ooit gereserveerde bedrag (24 mln in gemeentestukken uit 2004,  SLU noemt 36 mln in 2008), volledig door grondexploitatie te dekken, gaat uit van een korte tunnel. Door de verkeersknip op het Paardenveld kan een tunnel wel kleiner worden gedimensioneerd dan oorspronkelijk de bedoeling was.
De impressies zijn van HKB en tonen, voor zover we dat kunnen beoordelen, een variant met een lange tunnel. In de rapportage vind je de alternatieven uitgewerkt met schema’s en kaarten.

Lees de aankondiging van POS
Download de Definitieve rapportage Westpleintunnel Lombokplein
Naar de Lombokpleinpagina van de Ontwikkelgroep
En tenslotte de commissiebrief.

We quoten uit het persbericht:

In eerste instantie is gekeken naar de uitgangspunten uit het Masterplan Stationsgebied waar alle modellen aan zouden moeten voldoen: verbinden, herstellen en betekenis geven. Concreet gaat het dan om het verbinden van Lombok met de binnenstad (onder andere door het verminderen van een verkeersbarrière en comfortabele fietsroutes) en het terugbrengen van het water in de Leidsche Rijn. Daarnaast moet het Lombokplein een levendig buurtplein worden. De zuidkant grenst aan het water van de Leidsche Rijn en verder wordt het omsloten door ondermeer bebouwing met winkels, horeca en woningen erboven.
Op basis van deze uitgangspunten zijn diverse modellen met bewoners onderzocht. Als eerste de Westpleintunnel, zoals ook in het Masterplan staat. Maar ook andere modellen zijn mogelijk die in meer of mindere mate voldoen aan de uitgangspunten: autoverkeer via maaiveld en een combinatie van maaiveld en tunnel. Geen enkel model blijkt echter haalbaar te zijn binnen het beschikbare budget. Er is in de grondexploitatie van het Stationsgebied namelijk alleen rekening gehouden met een korte tunnel, puur om de leefbaarheid te verbeteren. Er moet dus nog aanzienlijke aanvullende financiering gevonden worden.

De komende drie à vier maanden worden gebruikt om nader onderzoek naar de drie modellen te doen en meningen op te halen. Er wordt gesproken met diverse belanghebbenden, zoals investeerders en eigenaren in het gebied. Op 29 juni is er een publieksavond. Alle geïnteresseerden en omwonenden zijn op deze avond van harte welkom vanaf 19.00 uur in het Infocentrum Stationsgebied. Een lid van de ontwikkelgroep geeft een toelichting op de visie en vervolgens kan men in gesprek met elkaar over de inhoud van de visie en de drie modellen.

Gemeente en ontwikkelgroep Lombok Centraal studeren de komende maanden samen verder op de visie en de modellen. Hierbij wordt de input van bewoners, private partners, gemeenteraad en overige belanghebbenden meegenomen. Het is de bedoeling dat het college komend najaar – tegelijkertijd met de vaststelling van de programmabegroting 2012 – een besluit neemt over een nader te bepalen voorkeursmodel.  Hoe het vervolg eruit ziet, is afhankelijk van de besluiten die dan worden genomen. Zeker is wel dat het nog even gaat duren voordat de schop echt de grond ingaat. Eerst moet het gekozen model verder worden uitgewerkt en het benodigde geld worden gevonden.

Tenslotte, hier een quote uit het wijkbericht van Lombok, van maart, in verband met de voortgang van Buenos Aires en de moskee. De bouw van de moskee ligt al lange tijd stil. Wel maakt onderstaand bericht melding van oplevering nog dit jaar. Eerlijk gezegd lijkt ons dat erg onwaarschijnlijk als je ziet dat slechts het betonnen karkas staat.

Uit het wijkbericht:

Kop van Lombok
De bouw van blok 1 van de Kop van Lombok, ‘Buenos Aires’, is begonnen. Het is het blok woningen en winkels dat naast de moskee wordt gebouwd. Onder blok 1 komt een tweelaagse openbare ondergrondse parkeergarage. Op de begane grond komen winkels en bijvoorbeeld een grand café aan het pleintje dat aan de zijde van de moskee ontstaat. Daarboven komen totaal 84 appartementen. Aan de zijde van de Damstraat komen drie bouwlagen, aan de zijde van het Westplein wordt het wat hoger, zes lagen.
Op dit moment zijn voorbereidingen bezig aan kabels en leidingen. In mei wordt de bouwput uitgegraven en valt er buiten daadwerkelijk iets te zien. Naar verwachting duurt de bouw van de kelder een jaar, de bouw erboven nog een jaar. Eind 2012 wordt het geheel opgeleverd.
De bouw van blok 2, aan de overkant van de Kanaalstraat begint medio 2011. In blok 2 komen 43 appartementen, in wisselende hoogten van drie tot vijf bouwlagen. De oplevering is in 2013. Voor de openbare ruimte wordt een ontwerp gemaakt, waarin kunst is opgenomen. Het plan is het ontwerp voor de zomervakantie aan de buurt voor te leggen.

Moskee
Bij het ontwerp van de nieuwe moskee is rekening gehouden met het karakter van Lombok. De structuur van Kanaalstraat wordt doorgetrokken. Op de begane grond komen publieksfuncties (zoals winkelruimtes). Op de eerste en tweede verdieping komt ruimte voor sociaal-culturele activiteiten en ook de gebedsruimte. Het gebouw wordt 24 meter hoog en de minaretten 42 meter.
Het moskeebestuur meldt dat de nieuwe moskee uit eigen middelen wordt gefinancierd. Er wordt al bijna twintig jaar gespaard. De Turkse gemeenschap doneert nog steeds geld en het huidige gebouw, het oude badhuis aan de overkant, wordt verkocht om de financiering voor de bouw sluitend te krijgen.
Het moskeebestuur begrijpt dat wijkbewoners zich afvragen waarom de bouw langzaam lijkt te gaan. Dat heeft te maken met de werkverdeling van de aannemer, die voor de Islamitische Stichting Nederland (waarbij de ULU Moskee is aangesloten) meerdere bouwprojecten uitvoert en gedurende het bouwproces beoordeelt waar hoeveel mensen moeten worden ingezet. Het bouwproces verloopt dus gecoördineerd tussen verschillende projecten.
De oplevering van de nieuwe moskee is gepland eind 2011.

 

[Beelden: HKB Stedenbouwkundigen]

Reacties

  1. Jan

    Ik vind de variant zonder tunnel niet eens zo slecht eigenlijk. Het belangrijkste is dat het huidige westplein op houdt te bestaan, maar dat kan eigenlijk ook prima zonder tunnel en gigantische investeringen ..

Reageer