Westzijde: de tijd dringt

In Nieuws door HB2 Reacties

De actie gaat zich eindelijk westwaarts verplaatsen. Zojuist hebben wethouder Stationsgebied en POS een uitgebreide stand van zaken rondom de ontwikkelingen aan de westzijde aan de gemeenteraad gestuurd. Uit de brief blijkt dat de tijd dringt. Als er nu geen stappen gezet worden is de tijdelijke traminfrastructuur in 2013 niet klaar. Zoals zo vaak met de stationsgebiedprojecten: alles hangt met alles samen, soms in een dodelijke omhelzing.
Ook in de brief: de start van de ontwikkeling van de garage onder het Jaarbeursplein met ongeveer 1000 plaatsen, die de gemeente zelf wil exploiteren. De huidige garage, die van Hoog Catharijne is overgenomen, moet daarvoor wijken.

We geven de tekst na de klik integraal weer. Let op, lang verhaal. [edit: kaart toegevoegd.]

(Link naar origineel.) Uit de brief:

Geachte dames en heren,

Inleiding
In de voortgangsrapportage Stationsgebied van februari 2011 kondigden wij aan in het voorjaar verschillende besluiten te zullen nemen in verband met de voortgang van de werkzaamheden aan de OV-terminal en de ontwikkelingen aan de westkant van het Stationsgebied. Die besluiten hebben wij inmiddels genomen. Daarover willen u in deze brief op hoofdlijnen informeren.

OV-terminal spil in bouw diverse projecten Stationsgebied
Nu de uitvoering van de werkzaamheden aan de OV-terminal op stoom komt, moet in strakke regie en planning een aantal grote projecten worden “uitgerold”. De werkzaamheden aan de OV-terminal zijn leidend voor een groot aantal min of meer geschakelde andere projecten, zowel aan de oost- als de westzijde van het Stationsgebied. Uitgangspunt is dat het grootste openbaar vervoer knooppunt van Nederland blijft functioneren tijdens de verbouwing en zo min mogelijk overlast veroorzaakt voor de reizigers. Ook alle andere activiteiten in en buiten het gebied moeten doorgang vinden. Randvoorwaarde is ook het creëren van bouwruimte aan de oostkant van de terminal voor de uitvoering van diverse projecten (uitbreiding station, Stationsplein oost inclusief fietsenstalling, verbouwing Hoog Catharijne). Daarvoor is het nodig in 2013 de huidige eindhalte van de tram en het busstation te verplaatsen naar de westkant van het station. Tegelijkertijd komen er grote projecten, waaronder het Stadskantoor aan de westkant in uitvoering. De fietsenstalling onder Stationsplein west en de bouw van de ondergrondse parkeergarage aan het Jaarbeursplein zijn cruciaal voor de verdere uitvoeringsplanning.

Onderzoek naar de beste oplossing
Bij brief van 3 maart 2009 informeerden wij de commissie Stedelijke Ontwikkeling over het besluit het tram- en bustracé over het Jaarbeursplein te verplaatsen naar de Verlengde Graadt van Roggenweg. Ook informeerden wij u over ons besluit om:
– ter plaatse van het beoogde toekomstige tramtracé in de Verlengde Graadt van Roggenweg een tijdelijke eindhalte voor de SUNIJ-lijn te realiseren vanwege de bouwactiviteiten in het Stationsgebied en
– de kosten in te brengen in de onderhandelingen die gevoerd worden met het BRU inzake de vertramming.

Afgelopen tijd is onderzocht hoe deze ingewikkelde operatie – met inachtneming van alle belangen – het best kan worden gerealiseerd. Daarbij hebben de ontwikkelingen rond de Uithoflijn (HOV om de zuid) inclusief het plan van de eindhalte tram aan de oostzijde en het busstation aan de westzijde een grote rol gespeeld.

Onze voorkeur ging uit naar een oplossing waarbij de doorkoppeling van de SUNIJ-lijn2 aan de toekomstige Uithoflijn qua planning zo veel mogelijk zou aansluiten. Het meest ideale model daarbij was om het nieuwe tramtracé aan de westzijde direct door te koppelen aan de Uithoflijn aan de oostzijde, met een tijdelijke eindhalte van de tram aan de Verlengde Graadt van Roggenweg. Dat zou betekenen dat er voor een korte periode (2 jaar) een tijdelijke eindhalte aan de westzijde nodig zou zijn.

Dit model is helaas niet mogelijk. In overleg met het ministerie van Infrastructuur&Milieu, ProRail, het Bestuur Regio Utrecht, is geconcludeerd dat de doorkoppeling nog een aantal jaren op zich zal laten wachten. Dit vanwege de grote technische veranderingen aan infra en materieel en de kosten die daarmee gepaard gaan. Realisering van de Uithoflijn is afhankelijk van de beoogde bijdrage van het Rijk van 110 miljoen euro, waarover wij in het BO-Mirt van mei a.s. een definitief besluit verwachten. Er is – zolang de doorkoppeling tussen SUNIJ lijn en de Uithoflijn nog niet gerealiseerd is – dus een voorlopige oplossing nodig. Die oplossing moet voldoende reizigerscomfort bieden en technisch en financieel haalbaar zijn. De oplossingen voor een tijdelijke eindhalte op het Westplein vallen om die redenen af. De betrokken partijen (ProRail, BRU en gemeente) zijn van mening dat de voorlopige eindhalte aan de Verlengde Graadt van Roggenweg – gelet op het voorlopige karakter (minimaal vijf jaar) aan voldoende kwaliteitseisen (vervoerswaarde, reizigerscomfort en veiligheid) moet voldoen.

De onderhandelingen en de besluitvorming over de kosten van de voorlopige eindhalte op de Verlengde Graadt van Roggenweg kunnen nog enige tijd duren. De aanleg van het tracé inclusief de eindhalte ligt qua planning op het kritieke pad. De voorbereiding van de uitvoering moet nu starten wil de traminfrastructuur aan de westzijde op tijd gereed zijn. De huidige eindhalte van de tram en het busstation aan de oostzijde van het station moeten in verband met de bouwwerkzaamheden aan de oostzijde, in 2013 naar de westzijde verplaatst zijn.

Om te voorkomen dat er stagnatie in de werkzaamheden gaat optreden, hebben wij daarom besloten de voorbereidingen te starten van de aanleg van de voorlopige eindhalte Verlengde Graadt van Roggenweg. De kredietaanvraag voor deze werkzaamheden leggen wij voor als onderdeel van de raadsbesluiten over de vertramming (de Uithoflijn). Naar verwachting zal dit nog voor de zomer 2011 zijn. Wij hebben de kosten van de voorlopige eindhalte Verlengde Graadt van Roggenweg voorlopig als apart project gebracht in de grondexploitatie Stationsgebied als OV-t project. Over de kosten en financieringsopzet, verwijzen wij u naar de geheime financiële bijlage (bij de griffie in te zien).

Door dit besluit te nemen, wordt ook voortgang mogelijk van de andere samenhangende projecten, te weten de realisering van het tijdelijk busstation en busbuffer aan de westzijde en de sloop van de huidige parkeergarage en de start van de planontwikkeling van de nieuwe ondergrondse parkeergarage op het Jaarbeursplein.

In verband hiermee hebben wij de volgende besluiten genomen:

Versnelde aanleg 2e Asselijnstraat
Eind 2012 is ruimte nodig aan de oostzijde van de OVT en op het Jaarbeursplein. Op die plekken halteren nu nog stads- en streekbussen. Deze moeten grotendeels – totdat de nieuwe busterminals in de OVT gereed zijn (2014/ 2015)- tijdelijk (voor een periode van enkele jaren) naar een andere locatie worden verplaatst. Het tijdelijk busstation en de busbuffer komen achter de Knoopkazerne en het TNT gebouw (en wordt in 2011/ 2012 door ProRail gerealiseerd). De ontsluiting – waarvoor de gemeente verantwoordelijk is – moet plaatsvinden via de HOV baan Verlengde Van Zijstweg over het RABO terrein en de Mineurslaan (tussen het Beatrixgebouw en de Knoopkazerne) die tijdelijk heringericht zal worden. Uw raad heeft op 20 januari 2011 besloten de noodzakelijke gronden te verwerven voor de nieuwe HOV baan Verlengde Van Zijstweg. Gelet op de proceduretijden van onteigening en realisatie lukt het helaas niet de HOV baan tijdig gereed te hebben. De Mineurslaan heeft onvoldoende ruimte om zowel het busverkeer van en naar het tijdelijke busstation, als het reguliere verkeer (expeditie- en bestemmingsverkeer) als het bouwverkeer af te wikkelen. Daarom is het nodig een andere oplossing te vinden voor een tijdelijke ontsluitingsroute. Deze oplossing is gevonden door het versneld aanleggen van de 2e Asselijnstraat (vooruitlopend op de verdere planvorming van het Kruisvaartkwartier/ EKP en REMU terrein) ten behoeve van:
– tijdelijke ontsluiting (in 2012/ 2013) voor het tijdelijk busstation en busbuffer (in afwachting van de definitieve HOV baan Verlengde Van Zijstweg in 2013/2014);
– tijdelijke ontsluiting voor het bouwverkeer OV-terminal;
– ontsluiting van het te ontwikkelen EKP en REMU terrein en het TNT kantoorgebouw (gelegen aan de Mineurslaan 20).

De voor de aanleg van de 2e Asselijnstraat benodigde procedurers zijn, net als de communicatie met omwonenden, reeds opgestart.

Planontwikkeling ondergrondse garage Jaarbeursplein
Wij hebben besloten de planontwikkeling van de Jaarbeurspleingarage te starten met de volgende uitgangspunten:
a. de garage heeft 800 (tot maximaal 1000) parkeerplaatsen;
b. de garage is in beginsel financieel haalbaar mits er in de volgende fase een oplossing wordt aangedragen voor eventuele aanloopverliezen en
c. de gemeente is initiatiefnemer en ontwikkelaar van de garage;
met als resultaat een voorlopig ontwerp op basis waarvan een definitieve keuze wordt gemaakt over de uitgangspunten voor de volgende fase.

De omzetting van een bovengrondse in een ondergrondse parkeergarage, is een kwaliteitsdrager van het Nieuwe Sleutelproject en randvoorwaardelijk om de andere ontwikkelingen in de Jaarbeursplein-omgeving mogelijk te maken De te slopen parkeergarage heeft 1020 plaatsen. Op grond van het Structuurplan Stationsgebied is er ruimte voor 1700 nieuwe parkeerplaatsen bovenop de bestaande 1020 plaatsen in de huidige garage. Ondanks uitbreiding van de vraag als gevolg van nieuwe vastgoedontwikkelingen kan de omvang van de nieuwe garage beperkt blijven tot 800-1000 plaatsen.

Dat heeft te maken met actief vervoermanagement van de omliggende grote bedrijven en door intensief en slim dubbelgebruik van de nieuwe garage voor verschillende soorten van gebruikers (hotel, bewoners, bedrijven etc.). De gemeente neemt tot aan het voorlopig ontwerp de rol van initiatiefnemer en ontwikkelaar voor deze ondergrondse parkeergarage op zich. Na een besluit over het voorlopig ontwerp, volgt een definitief voorstel over de feitelijke ontwikkeling en de toekomstige exploitatie van deze parkeergarage, waaronder een eventuele exploitatie door de gemeente.

Planning
De globale planning ziet er als volgt uit:
1. sloop huidige parkeergarage Jaarbeursplein in 2012.
2. doortrekking tracé en verplaatsing eindhalte tram begin 2013 van de oostzijde terminal naar een nieuw te maken voorlopige eindhalte aan de Verlengde Graadt van Roggenweg;
3. verplaatsing busstation eind 2012/ begin 2013 van de oostzijde terminal naar een tijdelijk busstation aan de Mineurslaan (inclusief busbuffer)
4. bouw ondergrondse parkeergarage Jaarbeursplein 2013-2015;
5. ingebruikname busstation aan de oostkant van het station in 2015;
6. doorkoppeling tramtracé SUNIJ-lijn en de HOV om de zuid aan de oostkant op een nog te besluiten moment;
7. verplaatsing eindhalte tram naar de oostzijde;
8. verplaatsing busstation naar de westzijde op een nog te bepalen moment.

Overleg en communicatie
De hierboven beschreven planning is besproken in het Afstemmingsoverleg Programmering Stationsgebied. De bewoners van de 1e Asselijnstraat en directe omgeving zijn geïnformeerd per brief en op 31 maart 2011 heeft er een informatieavond plaats gevonden.

Wat betreft de sloop van de huidige garage, is intensief overleg met de belangrijkste belanghebbenden: NH hotel, Breevast en de APS partners. Hoewel er met NH hotel en Breevast nog geen overeenstemming is bereikt over het parkeren in de periode tussen de sloop en de ingebruikname van de nieuwe garage, verwachten wij binnenkort tot afspraken te kunnen komen.

Tot slot worden via de gebruikelijke andere manieren (de voortgang van) genoemde projecten onder de aandacht gebracht: via schouwen, de website www.cu2030.nl, nieuwsbrieven etc.

Wij stellen u voor tijdens de raadsinfo-avond de verbanden en de planning verder inzichtelijk te maken. Wij hebben het presidium en de griffie voorgesteld op 5 april as. tijdens de raadsinfo-avond hier tijd voor te reserveren.

Tenslotte
Voortgang en uitvoering worden (gelukkig) steeds belangrijker in het Stationsgebied. Wij zullen u in de eerste plaats op de gebruikelijke manier (jaarlijkse bestuursrapportage, voortgangsrapportage en verantwoording) informeren. Waar nodig informeren we u tussentijds. Deze brief is hier een voorbeeld van.

Link naar origineel.

Reacties

 1. Martijn

  Dank voor de aankondiging dat het een lang verhaal is, en voor de prettige samenvatting. Jammer dat zo’n brief dan niet even een kaartje bevat – hij staat vol met plaatsaanduidingen, en dat is best lastig voor wie de Westzijde niet zó scherp voor de geest heeft…

  Niet over dit bericht, maar over ‘aftellen maar’ rechtsbovenaan de voorpagina: is “in” niet een anglicisme voor “over”?

  1. Auteur
   HB

   @opm 2: We hadden ook liever ‘over’ gehad, maar kunnen het niet vervangen in de aftel-plugin. Het is idd een localisation-fout van de maker.

Reageer