Voortgang bieb++

In Nieuws door HB3 Reacties

Raadsleden Rottier en Ravesteijn hebben afgelopen maandag naar aanleiding van een artikel in het AD/UN over vertraging in de ontwikkeling van de bibliotheek op het Smakkelaarsveld vragen gesteld. Deze zijn in recordtempo door het college beantwoord en volgen hierna. Belangrijkste feit: eind maart volgt een nieuw stuk aan de gemeenteraad met daarin alle toekomstvarianten op een rij. Het college probeert de onrust te downplayen, maar of ze daarin slaagt…

Overigens is het een beetje vreemd om te veronderstellen dat een tijdelijke fietsenstalling de realisatie van een gebouw van 100 miljoen zou beïnvloeden. Feit is wel dat het nog steeds niet duidelijk is of dat gebouw in zijn oorspronkelijk opzet gerealiseerd kan gaan worden, ondanks een go voor de ontwikkeling, eerder in 2010 gegeven.

[quote schriftelijke vragen]

Naar aanleiding van de publicatie in het AD/UN van maandag 24 januari 2011 over de vertraging in de bouw Bibliotheek++ heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college.
1.     Kan het college de berichtgeving over de vertraging in de bouw van de Bibliotheek++ bevestigen?

Nee. Het College kent geen nieuwe feiten voor wat de ontwikkeling van de Bibliotheek++ betreft.

Bij de behandeling van de programma begroting 2011 op 11 november 2010 heeft uw raad de opdracht gegeven de mogelijkheden voor een bibliotheek op het Smakkelaarsveld nog eens op een rij te zetten (Motie Integrale afweging Bibliotheek Smakkelaarsveld). De motie vroeg ons college de raad daarover in het 1ste kwartaal van 2011 te informeren. Die motie zijn wij momenteel aan het uitwerken, het college zal daar voor eind maart een voorstel aan de raad doen.

In de publicatie in het AD/UN wordt ook gesproken over de problematiek van de (tijdelijke) fietsenstallingen op het Smakkelaarsveld. Het College heeft recent een tijdelijke vergunning voor 5 jaren gevraagd om de bestaande stalling te mogen uitbreiden. Abusievelijk wordt er in de publicatie van uit gegaan, dat die vergunning inhoudt, dat het College die termijn van vijf jaren ook daadwerkelijk helemaal gaat benutten. Vooralsnog is het College dat niet van plan. Wel onderkent het College, dat er sprake is van een complexe planning waarin meerdere ontwikkelingen in samenhang met elkaar in dezelfde periode gerealiseerd moeten worden. Het college zal de raad in het kader van de fietsparkeerbalans daarover tijdig rapporteren.

2.     Zo ja, hoe kan het dat de raad daar nog niet over geïnformeerd is?

Zie antwoord onder 1.

3.     Zo ja, wat is de duur van deze vertraging?

Zie antwoord onder 1. Er is nog geen uitvoeringsplanning vastgesteld. In het voor ons liggende besluitvormingstraject zal het college een dergelijke planning laten opstellen, wij zullen uw raad uiteraard over die planning informeren.

4.     Wat zijn de oorzaken van deze vertraging?

Zie antwoord onder 1.

5.     Wat zijn de financiële gevolgen van deze vertraging voor de financiële exploitatie van het gehele Stationsgebied?

Zie antwoord onder 1. Er is geen latere oplevering.

6.     Wat zijn de gevolgen van deze vertraging voor de toekomst van de bibliotheek, Artplex en UCK?

Zie antwoord onder 1.

Reacties

  1. Lars

    “Abusievelijk wordt er in de publicatie van uit gegaan, dat die vergunning inhoudt, dat het College die termijn van vijf jaren ook daadwerkelijk helemaal gaat benutten.”

    Ik woon lang genoeg in Utrecht om te weten dat dit gewoon wel gebeurt. Pas in 2016 beginnen met bouwen dus. Maar goed dat ze met cu2030 als campagneleus nog wat uitloop hebben.

  2. Peter

    Ach, een bibliotheek is straks sowieso overbodig. Over 10 jaar vraagt iedereen zich af wat boeken ook alweer waren. En voor digitale producten kun je gewoon thuis blijven. Internet.

Reageer