Stavaza HOV ODZ

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Dit schrijft het college zojuist in een brief aan de Raadsommissie Stad & Ruimte in het kader van het rondkomen van de financiering van de HOV naar de Uithof. Hieronder volgen een paar paragrafen die betrekking hebben op de situatie in het stationsgebied, de inspraak en de besluitvorming.

[begin citaat]

Voorontwerp trambaan Stationsgebied en tussen WKZ en P+R De Uithof

Wij hebben het Voorontwerp voor het begin- en eindstuk van de trambaan naar De Uithof vrijgegeven voor inspraak.

Voor het tracé vanaf de Adama van Scheltemabaan tot en met Wilhelmina Kinderziekenhuis is in januari 2010 door het college een voorontwerp vastgesteld. Voor het ontwerp in het Stationsgebied en doortrekken naar de P+R was nader onderzoek nodig. Dat is afgerond, zodat nu ook voor het begin en het eind van de Uithoflijn en voor het koppelen aan het tracé van de sneltram naar Nieuwegein en IJsselstein (SUNIJ) het voorontwerp is opgesteld. Daarnaast bevat het een ontwerp voor opstelsporen in het Stationsgebied en De Uithof.

In april 2010 en oktober 2010 zijn studies afgerond naar de inpassing van het tramnetwerk en de HOV Om de Zuid in het Stationsgebied. De uitkomsten hiervan zijn eerder besproken in raadsinformatieavonden en in de vergaderingen van de raadscommissie Stad en Ruimte. Op basis van deze studies heeft het college in juni en oktober 2010 besloten dat de tramhaltes aan de binnenstadszijde van de OV-Terminal komen, de bushaltes (uiteindelijk) aan de Jaarbeurszijde en er een onderdoorgang bij de Bleekstraat komt als tweede spoorkruising. Tevens is ingestemd met de conclusies ten aanzien van de koppeling van de HOV Om de Zuid met de Sneltam naar Nieuwegein en IJsselstein (SUNIJ) en de inpassing in de OV-Terminal. In dit voorontwerp zijn de uitkomsten van en besluiten over deze studies verder uitgewerkt.

Een aantal partners in het Stationsgebied en in De Uithof zijn actief betrokken bij het voorontwerp en bij de voorbereidende studies. Betrokkenen en belanghebbenden die nog niet actief benaderd zijn, worden nu actief geïnformeerd via een wijkbericht, digitale nieuwsbrief en informatie op de website. Wijkraden worden om advies gevraagd. Ook worden enkele informatieavonden georganiseerd. De inspraakperiode duurt tot 2 februari 2011. Daarna zullen we, rekening houdend met de inspraak reacties, het voorontwerp vaststellen. Het voorontwerp zal vervolgens verder uitgewerkt worden, en in samenhang met de ontwikkelingen en projecten in het Stationsgebied tot een integraal ontwerp worden gebracht.

Overstapbewegingen in OV-Terminal

Tijdens de Raadsinformatieavond van 9 november zijn er naar aanleiding van de studie naar de inpassing van de Uithoflijn in de OV-Terminal vragen gesteld over de loopstromen en het aantal overstappers tussen de tram aan de binnenstadszijde van de OV-Terminal en de bus aan de Jaarbeurszijde.

Er is een aantal simulaties uitgevoerd waarbij de situatie van het tramnetwerk is vergeleken met het huidige ontwerp van de OV-Terminal met de SUNIJ-lijn aan de Jaarbeurszijde en bushaltes aan beide zijden.

Bij het realiseren van het tramnetwerk komen er uitgaande van de situatie in 2030, dagelijks 87.500 reizigers per bus of tram aan op de OV-Terminal. Uit de simulatie blijkt dat bij vertramming ruim 8000 reizigers (8,5% ) minder overstappen, omdat ze per tram doorreizen.

Het aantal uitstappers aan de Jaarbeurszijde wordt bij aanleg van het tramnetwerk bijna gehalveerd, van 37.500 naar 19.700. Aan de binnenstadszijde neemt het aantal uitstappers met 16% toe van 58.000 naar 67.800 reizigers per dag.

Bij aanleg van het tramnetwerk is het aantal reizigers dat van regionaal OV overstapt naar regionaal OV aan de andere zijde van de OV-Terminal bijna 6 keer minder (17%), dan zonder tramnetwerk. Bij bus zijn dat 10.250 reizigers, bij vertramming 1.800.

Voor meer dan 80% van de reizigers maakt het niets uit omdat ze van het regionaal OV overstappen naar de trein.

Mogelijkheid van tracé van de Vondellaan naar De Uithof

Tijdens de Raadsinformatieavond op 9 november 2010 werd gevraagd naar de mogelijkheden om vanaf de Vondellaan de trambaan zowel (linksaf) naar de OV-Terminal en (rechtsaf) naar halte Vaartsche Rijn en De Uithof aan te leggen. We hebben toegezegd dit uit te zoeken en de commissie hierover nader te informeren.

Aanleiding was het besluit van ons college in oktober 2010 dat de toekomstige 2e spoorkruising bij Bleekstraat/Vondellaan zal komen en het tracé vanaf de Vondellaan onder het spoor linksaf naar de OV-Terminal gaat. Deze spoorkruising is nodig als de HOV-baan naar Leidsche Rijn wordt vertramd.

Tijdens de raadsinformatieavond vroeg een inspreker naar mogelijkheden van een verbinding van de Vondellaan rechtsaf naar De Uithof.

De mogelijkheid is nader onderzocht. De conclusies is dat de bocht rechtsaf niet mogelijk is. Dat heeft niet te maken met de boogstraal en het programma van eisen, zoals in de raadsinformatieavond werd gesuggereerd, maar met het gebrek aan ruimte en afstand om het hoogteverschil te overbruggen. De HOV Om de Zuid komt (laag) vanaf de OV-Terminal en gaat vanaf gebouw Burgerzaken omhoog naar halte Vaartsche Rijn en daarna langs de Pelikaanstraat verder naar De Uithof. De lengte van Burgerzaken tot halte Vaartsche Rijn is nodig om geleidelijk op hoogte te komen. De trambaan vanaf de Vondellaan moet eerst onder het spoor door, dat is iets lager dan maaiveld. De bocht naar rechts kan worden gemaakt, maar om twee redenen is het niet inpasbaar. In de eerste plaats omdat er onvoldoende lengte is om de helling te maken: de stijging is te steil om bij halte Vaartsche Rijn op hoogte te zijn. In de tweede plaats is er onvoldoende ruimte om in te voegen in de trambaan van de Uithoflijn. Invoegen kan pas na halte Vaartsche Rijn, ter hoogte van de Pelikaanstraat. Dan komt de trambaan nog dichter bij de woningen te liggen. De conclusie is dat vanaf de Vondellaan alleen de bocht linkstaf naar de OV-Terminal mogelijk is. Een en ander geeft geen aanleiding het besluit over de locatie van de spoorkruising bij de Bleekstraat te heroverwegen.

[einde citaat]

Reageer