Bouwvergunning Stadskantoor

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Op 12 augustus heeft het college de bouwvergunning 1e fase Stadskantoor afgegeven. Met ingang van morgen liggen gedurende zes weken  het door de raad op 29 juni gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Stadskantoor en OV-terminal’ inclusief de verleende bouwvergunning voor het Stadskantoor ter inzage op de bekende plekken. Het zou ook te vinden moeten zijn op www.utrecht.nl/bestemmingsplannen maar daar kunnen we het (nog) niet vinden.
De raad heeft het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Voor wie in de details van de veranderingen geïnteresseerd is, hier komen ze.

Wijzigingen in de toelichting
1.1. In Hoofdstuk 5: onder paragraaf 5.2.6.4 is de tekst ten aanzien van Externe veiligheid aangepast naar aanleiding van de rapportage met betrekking tot Verantwoording Groepsrisico en de rapportage is toegevoegd aan de bijlagen in het bij het bestemmingsplan behorende bijlagen- boek in plaats van de concept risicoanalyse (bijlage 7).
1.2. Nuanceringen over tramhaltering naar aanleiding van het onderzoek ‘Inpassing Tramnetwerk in het Stationsgebied’ en de rapportage ‘Tramnetwerk 2025’. Aanpassingen zijn opgenomen in de redactie van de hoofdstukken 3.3.1, 3.3., 3.3.5, 4.1.1 en 4.2.1.
1.3. Het antwoord aan de wijkraad in hoofdstuk 7.2.4 is aangepast aan de brief van het college aan de wijkraad van 12 april 2010.
1.4. Bijlagen: de geactualiseerde luchtkwaliteitrapportages van OV-terminal en Stadskantoor zijn opgenomen in de bijlagen, bijlage 20.

Wijzigingen in de regels
2.1. Aanpassing van artikel 1: toegevoegd is de begripsomschrijving ’oriënterende waarde’: de waarde van het groepsrisico voor transport van gevaarlijke vloeistoffen is een weergave van de grens waaronder een risico maatschappelijk aanvaardbaar kan worden geacht, vergeleken met de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers, van ten hoogste 10 tot de min zevende per jaar.
2.2. Aanpassing artikel 1: toegevoegd is de begripsomschrijving ’Verordening op de archeologische monumentenzorg’: de sedert 22 december 2009 van kracht zijnde Verordening op de Archeologische Monumentenzorg van de gemeente Utrecht.
2.3. Aanpassing van artikel 5 lid 5.2.2 onder a: 4 meter i.p.v. 3 meter.
2.4. Aanpassing van artikel 6.1 onder d toegevoegd: kruisingen met wegverkeer en de leden d t/m f vernummeren tot e. t/m g.
2.5. Artikel 6.2.2. onder b: 4 meter i.p.v. 3 meter.
2.6. Artikel 6 lid 1 onder g toevoegen: de bij de bestemming behorende perrons, overkappingen,gebouwde wachtruimten, kiosken, gebouwen ten dienste van de technische voorzieningen, installaties en telecommunicatie ten behoeve van het railverkeer en geleidingsvoorzieningen, kunstwerken, paden, fietsenstallingen, groenvoorzieningen, nutsvoorzieningen.
2.7. Artikel 5 lid 5.3. onder a en b en artikel 6 lid 6.3 onder a en b zijn vervangen door de volgende tekst: 1 Staatscourant 2010 nr. 12809 18 augustus 2010 a. In verband met de bescherming van de externe veiligheid van personen en groepen van personen die gebruik maken van het openbaar vervoerstation en de nabijgelegen gebouwen en voorzieningen gelden de volgende gebruiksvoorwaarden, die een tijdbeperking en een beschikbaarheidbeperking inhouden voor het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor: 1. Transport van gevaarlijke stoffen mag uitsluitend plaatsvinden tussen 19.00 uur en 7.00 uur; 2. Transport van gevaarlijke stoffen mag uitsluitend plaatsvinden over spoor 10. b. De gebruiksvoorwaarden onder a gelden niet wanneer is aangetoond dat het groepsrisico vanwege het vervoer van gevaarlijke transporten over het spoor de oriënterende waarde van 1,7 niet overschrijdt. Hierover wordt in ieder geval advies ingewonnen bij de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).
2.8. Artikel 7 lid 7.1 onder c, toegevoegd is ’railverkeer’.
2.9. Het aanpassen van de maat in artikel 5 lid 5.2.1 onder d, 2e stip: 200 m2 wordt gewijzigd in 350 m2.

Wijziging in de verbeelding
Uitbreiding van het plangebied nabij de busbuffer teneinde te kunnen aansluiten op de HOV-baan die in de artikel 19 lid 1 vrijstelling van de Rabobank reeds wordt mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan (bestaande uit een toelichting, regels (voorschriften) en een verbeelding (plankaart) en de bijlagen) en de bouwvergunning inclusief de bijbehorende stukken liggen met ingang van morgen gedurende zes weken, dus tot en met 29 september 2010 ter inzage bij Balie Bouwen Wonen en Ondernemen aan het Rachmaninoffplantsoen of het Informatiecentrum in de Neudeflat.
Het bestemmingsplan, de bouwaanvraag en de bouwgunning 1e fase voor het Stadskantoor staan ook op www.utrecht.nl/bestemmingsplannen. Dit geldt niet voor de bij de bouwvergunning behorende bouwtekeningen. Die zijn alleen op de locaties in te zien.
De bezwaartermijn is 6 weken.

Reageer