Bestemmingsplan Stadskantoor en OV-t akkoord

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Ontwerpbestemmingsplan OV-terminal en Stadskantoor is door de gemeenteraad vastgesteld. Link raadscommissie. Zienswijzen met reactie gemeente (vaststellingsrapport).  Toelichting college: zienswijze van Van der Feltz advocaten namens NS Vastgoed B.V., NS stations B.V. en Stavast Bewaar B.V. ongegrond verklaren; de zienswijze van de inspectie VROM gegrond verklaren; de zienswijze van Prorail deels gegrond en deels ongegrond verklaren.

Hier het gemeentelijk bericht naar aanleiding van de raadsvergadering van afgelopen dinsdag.

De raad stelde het ontwerpbestemmingsplan Stadskantoor en OV-terminal vast. De nieuwe OV-terminal vervangt de huidige stationshal en komt nagenoeg op dezelfde plaats. Aan de westkant naast de OV-terminal komt het Stadskantoor, het nieuwe kantoor voor medewerkers van de gemeente. De raad was blij dat het college overeenstemming had bereikt de NS over de mogelijkheid voor winkels in de nieuwe stationshal. Wel maakten verschillende fracties zich zorgen over de toegankelijkheid en veiligheid van het station omdat een groot deel geen openbaar gebied wordt, maar slechts toegankelijk zal zijn voor reizigers met een OV-kaart.

Ook wilde de raad weten hoe het probleem van het fietsparkeren wordt opgelost. In het bestemmingsplan staat een fietsparkeerflat, maar het is nog onduidelijk of dit wel de beste oplossing is. Ondergronds parkeren is ook mogelijk. Wethouders Everhardt en Bosch antwoordden dat de raad in september meer informatie hierover krijgt.

Dit schrijft wethouder Bosch als toelichting.

Met het vaststellen van het Masterplan Stationsgebied in 2004 en het Structuurplan Stationsgebied in 2006 beschikt de raad over planvormen op basis waarvan het Utrechtse Stationsgebied herontwikkeld kan worden. De herontwikkeling van het Stationsgebied is gericht op de ontwikkeling van een hoogwaardig, multimodaal openbaar vervoersknooppunt in combinatie met een toplocatie voor werken, wonen en voorzieningen. Een essentieel onderdeel van deze plannen is het Stadskantoor en de OV-terminal.
Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening en de Coördinatieverordening maken het mogelijk dat diverse procedures (die met elkaar samenhangen) in één procedure worden doorlopen. Dit betekent dat de voorbereiding en de bekendmaking van verschillende besluiten (zo veel mogelijk) tegelijkertijd plaatsvindt. De aanvrager (NS) heeft op grond van de Coördinatieverordening verzocht om naast het verzoek om wijziging van het bestemmingsplan ook de bouwaanvraag voor fase 1 voor het Stadskantoor gecoördineerd te behandelen.
De ontwerpbouwvergunning fase 1 voor het Stadskantoor is om die reden tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.
De beslissingsbevoegdheid over een bestemmingsplanwijziging, inclusief het behandelen van zienswijzen daartegen, ligt bij de raad. De beslissingsbevoegdheid over een aanvraag om bouwvergunning, inclusief de zienswijzen daarover, ligt bij het college.
Omdat de verschillende aanvragen met elkaar samenhangen en gecoördineerd moeten worden afgedaan, maar het vaststellen van het bestemmingsplan bepalend is, is in de beslispunten een voorwaarde opgenomen dat de gemeenteraad het bestemmingsplan eerst moet hebben vastgesteld.
Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld, kan de bouwvergunning door het college worden verleend. Vervolgens zullen het vaststellingsbesluit en het besluit tot verlening van de bouwvergunning, met het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende bouwvergunning, gelijktijdig ter inzage worden gelegd en is beroep in één instantie met betrekking tot beide besluiten mogelijk, namelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de raad van State.
Het plangebied van het bestemmingsplan Stadskantoor en OV-terminal is gelegen in het stationsgebied. Het stadskantoor wordt gerealiseerd direct ten westen van het spoor, aan de Mineurslaan. De nieuwe OV-terminal vervangt de huidige stationshal en komt nagenoeg op dezelfde plaats.
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van het nieuwe stadskantoor mogelijk en past de reeds verleende vrijstelling op grond van de WRO (oud) voor de herontwikkeling van de OV-terminal in een actueel planologisch-juridisch kader. Vanwege de zeer nauwe samenhang tussen beide ontwikkelingen (het stadskantoor staat gedeeltelijk in en boven de nieuwe OV-terminal en wordt ontsloten vanaf de voetgangersverbinding aan de OV-terminal) zijn beide ontwikkelingen in één bestemmingsplan opgenomen.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken voor zienswijzen ter inzage gelegen (van 25 februari tot en met 7 april 2010). Binnen deze termijn zijn zienswijzen tegen het plan ontvangen. De zienswijzen zijn samengevat en beantwoord in vaststellingsrapport (voorzover gericht tegen het bestemmingsplan) en in de bijlage “bijlage bij het bestuursadvies inzake zienswijzen tegen gecoördineerde bouwvergunning” (voor zover gericht tegen de bouwvergunning). Ook ambtshalve wijzigingen en wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen (voor zover van toepassing) zijn in deze documenten verwoord.
Voor de bouw van de OV-terminal is al een bouwvergunning verleend in het kader van verleende vrijstelling ex artikel 19, eerste lid WRO (oud). Hierover loopt nog een bezwaarprocedure. In het kader van het Stadskantoor dient nog een Bilaterale Projectovereenkomst met NS-Poort gesloten te worden.

Reageer