Collegeprogramma

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Het eind april gepresenteerde collegeprogramma bevat naast uitgebreide paragrafen over bereikbaarheid en mobiliteit, ook een paragraaf over het stationsgebied. We kijken wat er staat, maar ook wat er niet staat. Wordt het business as usual, of gaat er een nieuwe wind waaien?

Laten we beginnen met de paragraaf integraal weer te geven.

Stationsgebied
De realisatie van de plannen rond het Stationsgebied zal de komende collegeperiode steeds meer zichtbaar worden. De ontwikkeling van het Stationsgebied maakt het mogelijk om van het NS station een OV knooppunt te maken en het aantal reizigers te verdubbelen. Utrecht is daar in samenwerking met haar contractpartners met een indrukwekkende klus bezig. De planvorming is in eerdere collegeperioden al nagenoeg vastgelegd. Het gaat er de komende periode om hoe we de uitwerking zo zorgvuldig mogelijk vorm geven, recht doen aan de keuze van de Utrechtse burgers in het referendum, de overlast beperken en de veiligheid en toegankelijkheid van het gebied zo optimaal mogelijk houden. Ook heeft de Utrechtse burger het recht op volledige transparantie en (in)formele betrokkenheid bij de planuitwerkingen. Tot slot mogen we als stad ook onze trots laten zien over bijvoorbeeld de infrastructurele werken in een zo complex gebied. De duizenden passanten, gebruikers en toeristen mag ook een waardige stadsentree geboden worden.

• De verduurzaming van het Stationsgebied wordt met kracht voortgezet.
• Plannen voor het Stationsgebied blijven we toetsen aan de uitslag van het referendum (visie A) en de gevolgen voor luchtkwaliteit, bereikbaarheid en veiligheid.
• Bouwputmanagement wordt ontwikkeld vanuit de invalshoeken: bereikbaarheid en veiligheid, transparantie rond toekomstbeelden, aantrekkelijkheid van de bouwomgeving en stadspromotie.
• Een openbare en transparante overall- en jaarplanning van alle deelprojecten in het stationsgebied, inclusief financiële risico’s, besluitvormingsmomenten en beïnvloedingsmogelijkheden en momenten voor bewoners en andere belanghebbenden, inclusief de raad.
• Een snel besluit voorbereiden over het doortrekken van de sneltram naar de oostzijde van het station, de tunnel onder het Westplein en inpassing van toekomstige tramlijnen ook na 2020.
• Een actieve inzet voor het behoud van de Van Sijpesteijnkade.

Einde quote. Een breuk met het verleden is behoud van de Van Sijpesteijnkade, goed nieuws, denken wij. Daarvoor zal een goed gesprek met NS nodig zijn. Die zal wisselgeld willen hebben.
Opvallend ook de nadruk op snelle aanleg van meer tramlijnen en voorkeur voor een oostelijk tramstation. Dat kan ook van invloed zijn op de planontwikkeling van de Westpleinzone.

Ook vinden we hierin punten terug die door de Rekenkamer al waren gesignaleerd, rondom besluitvorming, transparantie, planningen en toetsing aan uitgangspunten. Voor ons uit het hart gegrepen. We weten vanuit dit weblog als geen ander hoe lastig het is de ontwikkelingen te volgen, zelfs als je er elke dag mee bezig bent!

Wat we in bovenstaand citaat niet lezen, maar kunnen afleiden uit paragrafen elders in het document, is de kijk op parkeercapaciteit in het stationsgebied, zowel voor auto’s als voor fietsen. Je kunt je afvragen of de target van 22.000 fietsklemmen nu naar boven zal worden bijgesteld. En wat te doen met de immense parkeerkelder die onder het nieuwe Hoog Catharijne zal worden gebouwd? Die zal er wel gaan komen. Maar de grote parkeergarage onder het nieuwe Jaarbeursplein dan? Of de garages bij hotel, casino en megabisocoop? Dreigen dat complexen met een hele slechte bezettingsgraad te worden als gevolg van nieuwe, torenhoge parkeertarieven? Of is de auto nog steeds welkom en krijgen de exploitanten targets ten aanzien hoeveelheid oplaadpunten en verplichte kortingen voor zuinige of emissievrije klanten? Allemaal interessante kwesties.

In het oude Masterplan komt het woord educatie niet voor. Tien procent van de rijksbegroting is voor onderwijs, maar in het stationsgebied is er geen enkele taakstelling voor vierkante meters educatieve doeleinden. Wonderlijk, eigenlijk. Dat betekent voor de functies die in Bibliotheek++ gehuisvest zullen worden, die sterk leunen op educatie, geen targets bestaan. Het is in dat licht dus ook niet verwonderlijk dat het nieuwe college UCK niet noemt. De zware bezuinigingen en het tekort op de grondexploitatie van het stationsgebied zullen er vermoedelijk voor zorgen dat er minimaal één plusje geschrapt zal worden ten faveure van woningen. Een gemiste kans, wat ons betreft.

Een laatste punt dat we willen aanhalen is de oproep voor grootschalige toepassing van gevel- en dakgroen. Tot nu toe heeft dat in het stationsgebied geen enkele rol gespeeld. De bibliotheek zal wellicht een sedumdak krijgen, maar prachtige kansen (en zeer veel vierkante meters) bij OV-terminal, Muziekpaleis, Stadskantoor en Hoog Catharijne zijn al verkeken.
De voorbeelden in het duurzaamheidsprogramma stationsgebied van de gemeente zijn op dat vlak nogal bescheiden. Men verwacht pas een echte doorbraak bij de herontwikkeling van het Jaarbeurskwartier. Dat is wat ons betreft veel te laat. Hopelijk zet dit college er wat vaart achter. De kantoorontwikkelingen aan de flanken van de OV-terminal, denk aan Knoopterrein en Sijpesteijnkwartier bieden prachtige mogelijkheden. Met meer dan gemiddelde belangstelling kijken we er naar uit.

Reageer