Sloopwerk laatste deel singel

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Voor wie het interessant vindt: hier tref je de aanbesteding aan van het sloopwerk dat nodig is om het zuidelijke stuk singel te kunnen maken. Dat loopt vanaf de stadskamer tot aan het Geertebolwerk. We hebben een stuk tekst uit de “Selectieleidraad ‘Sloopwerkzaamheden Catharijnesingel Midden en Zuid’ voor je uitgelicht. We zien dat de sloop van de vuilvanger van Sterrenbos niet expliciet wordt genoemd. Dat komt kennelijk later aan de orde. Van het oude viaduct is overigens al de helft gesloopt om de Mariaplaatsbrug te kunnen bouwen.

De gemeente heeft besloten om voor het ontwerp van dat stuk singel een participatietraject op te tuigen. Het staat in contrast met het noordelijke singeldeel, waar het een oldskool topdownverhaal was. Daar hebben de bewoners zelf op een gegeven moment aan de bel getrokken, met ondere andere als gevolg dat er een fontein is gekomen en aan het Paardenveldpark een naam is gegeven en enige bomen zijn toegevoegd. Kennelijk wil men het nu beter en grondiger doen.

Het participatietraject vind je op cu2030.nl/singel. Als je op de hoogte wilt blijven kun je je aanmelden voor een nieuwsbrief door je gegevens door te sturen naar singel@utrecht.nl.

Cu2030 produceerde de volgende interessante documenten over het laatste deel van het singelherstel:
Kaart van de hele singel en de bestaande faciliteiten
Nota van eisen en wensen Catharijnesingel-Zuid_2017
Bijlage 1 Identiteit en herkenbaar

Bijlage 2 notitie Catharijnesingel Zuid Ontwerp
Bijlage 3 Actualisatie bouwstenen Referentie
Bijlage 4 Herstel Stadsbuitengracht Zuid
Bijlage 5 vergroening Stadsbuitengracht fase 1
Bijlage 6 Deelnemers participatiegroep
Bijlage 7 Twee varianten schetsontwerpen
Bijlage 8 Presentatie 16 mei 2017
Bijlage 9 Wensenboek

Het deel waarvoor men kan participeren in het ontwerp

Terug naar de aanbesteding van de sloop. Daarin staat:

Doel van de aanbesteding

De gemeente Utrecht (hierna: de gemeente) wil een overeenkomst sluiten, op basis van een Prestatiecontract, voor het uitvoeren van sloopwerkzaamheden. Deze sloopwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd ter voorbereiding op het herstellen van de singelstructuur van de Catharijnesingel Midden en Zuid in Utrecht. De gemeente wil aan één inschrijver de opdracht gunnen. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de Beste Prijs-KwaliteitVerhouding.

Achtergrondinformatie bij de opdracht

Het stationsgebied van de gemeente Utrecht wordt grootschalig aangepakt. Samen met haar partners werkt de gemeente aan een nieuw stationsgebied dat in combinatie met de oude binnenstad straks het centrum van Utrecht vormt. Het herstel van de singelstructuur rond de oude stad van Utrecht is een belangrijk onderdeel van het Masterplan Stationsgebied. Hiervoor wordt de oorspronkelijke, historische waterstructuur hersteld door de singelgracht opnieuw te graven, daar waar deze in het verleden is gedempt. In 2015 zijn de eerste delen hersteld. Sluitstuk van het herstel van de singelstructuur is het gedeelte vanaf het in aanbouw zijnde Poortgebouw, wat over de singel gebouwd wordt, tot aan de Bartholomeibrug: Catharijnesingel Midden en Zuid (zie figuur).

De werkzaamheden die de gemeente middels deze aanbesteding wil laten uitvoeren betreffen de sloop- en opruimingswerkzaamheden die ter voorbereiding op de realisatie van het project Herstel Singelstructuur Midden en Zuid moeten worden uitgevoerd.

Deze werkzaamheden betreffen in hoofdzaak het slopen van de bestaande Catharijnebak (voormalige Catharijnebaan), het slopen van een deel van het nog resterende gedeelte van een ondergrondse spuikoker en het slopen van het Willemsviaduct. Complicerende factoren hierbij zijn beperkingen ten aanzien van het verlagen van de grondwaterstand (de te slopen constructies bevinden zich deels onder de grondwaterstand), het verwijderen van de funderingspalen die onder de Catharijnebak zitten en de eisen en wensen die gelden met betrekking tot het beperken van hinder in deze hoogstedelijke omgeving.

Naast de sloopwerkzaamheden zijn er diverse bijkomende werkzaamheden. De werken zullen op basis van een Prestatiecontract worden aanbesteed en uitgevoerd.

Scope
De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden.

Voorbereidende werkzaamheden:
Het uitvoeren van opruimwerkzaamheden (o.a. oude K&L);
Het uitvoeren van grondwerk (circa 30.000 m3 grond verzetten);
Het opbreken en afvoeren van bestaande verhardingen (o.a. teerhoudend asfalt); Het verwijderen van rioleringen en kolkleidingen.

Sloopwerken:
Het slopen van de betonnen constructies Catharijnebak, spuikoker en het Willemsviaduct (circa 5000 m3 beton);

Scope
De opdracht omvat in hoofdzaak de volgende werkzaamheden.

Voorbereidende werkzaamheden:
Het uitvoeren van opruimwerkzaamheden (o.a. oude K&L);
Het uitvoeren van grondwerk (circa 30.000 m3 grond verzetten);
Het opbreken en afvoeren van bestaande verhardingen (o.a. teerhoudend asfalt); Het verwijderen van rioleringen en kolkleidingen.

Sloopwerken:
Het slopen van de betonnen constructies Catharijnebak, spuikoker en het Willemsviaduct (circa 5000 m3 beton);

[einde quote]

Reageer