Hof en parkeergarage op Westflank-Noord

In Nieuws door HB6 Reacties

Locatie parkeergarage van vijf verdiepingen onder plateau. Toerit vanaf Sijpesteijnkade. Deze moet eerst worden gebouwd, vóór de rest van de bovenbouw.

Terwijl het Masterplan een strakke blauwdruk neerlegde voor het herstellen en verbeteren van de oost-westverbindingen lijkt het of de net zo belangrijke noord-zuidverbindingen à l’improviste tot stand komen.
Het Stadsplateau bijvoorbeeld, het verhoogde wandelgebied westelijk van het spoor, is gewaagd en kent uitgesproken voor- en nadelen. Als je het tot een succesvol verblijfs- en wandelgebied wil maken, hoe vertaal je dat in ontwerpoplossingen? Het stadskantoor kent om mee te beginnen al twee ‘dode gevels’, bij de achterkant van het WTC is tegen het Welstandsadvies in geen forumaansluiting gemaakt, Jaarbeurs doet wel zijn best om van zijn achterkant een voorkant te maken, over de hoeveelheid en rol van het groen veranderen de inzichten met de tijd etc. De totstandkoming blijkt een hele onderneming die zich goeddeels buiten de publieke waarneming afspeelt, vandaar dat we er hier structureel aandacht aan schenken (it’s a dirty job but…).
Ruim twee weken geleden presenteerde Group A een tweetal nieuwe componenten van deze route: voorlopige ontwerpen van de inrichting van Woonhof/Kantoorhof en van de onderliggende parkeergarage (Westflank-Noord fase 2). We plaatsen hieronder een integrale quote uit de notulen.
Overigens, wij wisten niet wat scheggen waren. Onderdeel van een schip? Gegoogled maar niks wijzer geworden. We houden het op niet-rechthoekige groenbakken. Misschien kan een lezer uitkomst bieden.
Plaatjes zijn geleend van dit item. Andere hebben we niet, gebruik je geestesoog.

[Begin quote]

Forum Noord
(Ont) Voorlopig ontwerp inrichting Woonhof en Kantoorhof
Aanvraag: Gemeente Utrecht
Ontwerp : Group A
Het inrichtingsplan van het Woonhof en het Kantoorhof op het Stadsplateau wordt toegelicht door architect Woltjens. Ook hier breken scheggen de ruimte op en organiseren de looproutes en verblijfruimten. In de scheggen van het Woonhof worden bomen en heesters geplaatst, waarbij rekening wordt gehouden met de transparantie op ooghoogte. Op het kantoorplein wordt de invulling van de scheggen hoger en glooiender aangelegd, te begroeien met grassen en soms doorkruist door halfverharde paden. De natuurstenen rand langs de scheggen doet op een aantal plaatsen dienst als zitplek. Waar geen rand is, komt het groen tot op het forum. Door de vrije vormgeving van de scheggen is de breedte van de wandelpaden toelopend of aflopend, maar enkele paden hebben parallelle zijkanten. Op basis van een windstudie zijn aan de randen van sommige groenstroken windschermen in de vorm van lamellen geplaatst.
Vanuit de Projectorganisatie Stationsgebied is op hoofdlijnen ingestemd met het ontwerp, maar over de groene paden bestaan grote zorgen in relatie tot het beheer.

Conclusie
De commissie constateert dat het getoonde ontwerp goed aansluit op de eerdere inrichtingsvoorstellen en tegelijkertijd een antwoord geeft op de specifieke omstandigheden van de hoven. Gesuggereerd wordt het voorstel door te werken volgens het principe van ‘plein naar park’ in plaats van ‘park op het plein’. Het groen door de plantvakken heen wordt voorstelbaar geacht als vormgevingselement ter verbijzondering van de hof. Ten aanzien van de doorsnijdingen van de scheggen wordt geadviseerd deze symmetrisch te plaatsen en geen parallelle strook toe te passen. Het groen tegen de woningen aan verdient meer aandacht qua maat en positie. De doorgang door de woonhof zou minder de uitstraling van een pad kunnen krijgen door vloeiendere vormen.
De aansluitingen en details zijn op een aantal punten nog voor verbetering vatbaar, zoals de voor de lamellen toegevoegde fundering. Deze zou meegenomen moeten worden in het ontwerp voor de randen.
Over de scheggen op de trap is de commissie enthousiast.
Er bestaan bij de commissie zorgen over het waarschijnlijk beperkte gebruik van de entree aan de Van Sijpesteinzijde; het risico van een verloren hoek is reëel, het toevoegen van een functie zou kunnen bijdragen aan meer levendigheid. Ook de wens om afsluitbaarheid van de hoven op termijn is niet ondenkbeeldig. De beheersbaarheid dient van tevoren goed onderzocht te worden om in dit stadium in het ontwerp te kunnen betrekken.
De commissie ziet graag een nadere uitwerking van de trap en de lift aan de noordzijde van het WTC.
Aanvullend advies:
Zoals bij de planbehandeling aangegeven zou commissielid Kijne, gespecialiseerd in landschapsarchitectuur, schriftelijk adviseren. Zij heeft met betrekking tot de groene paden aangegeven dat dit beheerstechnisch lastig is en de hoeveelheid aan ontwerpelementen voldoende is.

D4 Westflank-Noord 2e fase
(Ont) Voorlopig ontwerp parkeergarage
Aanvraag: Gemeente Utrecht
Ontwerp : Group A
Architect Woltjens presenteert het voorlopig ontwerp voor de parkeergarage Westflank Noord. De garage bevindt zich onder het Forum Noord met de toegang aan de westzijde en heeft 1 tot 5 verdiepingen. De garage wordt verbonden met de bestaande parkeergarage onder het Stadskantoor. De parkeergarage presenteert zich gedeeltelijk als sokkel onder de gebouwen en gedeeltelijk als een in-/uitgeschoven volume. De betonnen gevel van de garage wordt zowel aan de westzijde als aan de spoorzijde bekleed met diagonaal geplaatste stalen buizen. Deze stalen gevelbekleding is direct geplaatst onder de bovenliggende balustrade van het Forum.

Conclusie
De commissie is niet overtuigd van het getoonde voorstel. De problematiek van het Forum – gebouwen op de rand, ertegenaan of staan op het oorspronkelijke maaiveld – komt hier ook naar voren: voor de parkeergarage moet een eenduidige, duidelijke keuze gemaakt worden welke ‘rol’ dit gebouw ten opzichte van de andere gebouwen heeft. De commissie vraagt om een zekere logica in de plaatsing onder het verhoogde maaiveld en onder de gebouwen aan de Van Sijpesteijnkade in relatie tot de overige gebouwen en het Forum. De keuze om de parkeergarage als alzijdig te beschouwen wordt niet gedeeld. Aan de oostzijde is sprake van een duidelijke beëindiging van de stad langs het spoor, de westzijde maakt onderdeel uit van de stad via het (oplopende) Forum. Aan deze zijde is sprake van stedelijke dynamiek, waar de grotendeels blinde gevel een goed antwoord op moet geven via de architectonische vormgeving in relatie tot de balustrade. Hier zijn de diagonale buizen niet het geschikte middel voor, die ook in schril contrast staan met de hoogwaardige uitwerking van de balustrade. Ook een meer open gevel is gewenst.
Een aangepast voorstel wordt afgewacht.

[eind quote]

Bouwterrein eind deze week.

Schematische beplanting Woonhof en Kantoorhof. Ontwerp doet denken aan olifantenpaadjes in een plantsoen. Zie ook detaillering boven.

Waardeer je wat we doen en maar heb je BU in 2017 nog niet gesteund? Overweeg dan een donatie. Het is heel simpel. Dankjewel!

Reacties

 1. TL

  Kleine inside info uit de 2e hand: volgens mij zijn bij het WTC nu “nokken” opgenomen waardoor het dek aangesloten zou kunnen worden. Het is echter aan de Gemeente om te “dokken” voor het verhoogde plein. Financieel issue dus. Daarnaast moet er voldoende licht / lucht bij de onderwereld komen om ingewikkelde tunnelvoorzieningen te voorkomen. Daar voorziet dit gat ook mede in.

  1. Auteur
   HB

   Idd, de nokken zijn als compromis bedacht, opdat de bouw van het WTC doorgang kan vinden. Maar als we kijken naar de meest recente forumontwerpen, waarin het gat vriendelijker wordt gemaakt met royale groene toevoegingen, denken we niet dat het ooit zal worden gedicht. Het lijkt erop dat gemeente en ontwerper weinig verwachten van dat stuk tussen WTC en Stadskantoor, anders dan een doorsteek van het noordelijke naar het centrale deel.

 2. henk

  Een scheg is inderdaad een verwijzing naar de scheepsbouw. Daar is het de keilbalk die de romp doorklieft en daardoor voor stevigheid zorgt. In de architectuur kom ik het woord wel vaker tegen, het verwijst dan volgens mij naar een onderbreking van groen in een stedelijk gebied. (Google maar eens: “groene scheg”) Ik denk dat het woord wordt gebruikt vanuit de gedachte dat het groen ook het stedelijke doorklieft en op die manier voor een betere stedelijke omgeving zorgt.

 3. Atilla Vigh

  Ben heel benieuwd hoe ze technisch de gevel van nummer 25 van de oude panden aan de Van Sijpesteinkade gaan stutten (of beschermen), zodat het opgenomen kan worden in de nieuwbouw? Dat zal toch met beleid moeten, zonder het te beschadigen. De gevel van nummer 25 mag niet worden gesloopt, want het is een rijksmonument.

Reageer