Casino exit

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Eindelijk een soort van duidelijkheid over wat Holland Casino gaat doen. Volgens deze collegebrief is het einde oefening voor een vestiging in het stationsgebied. In 2005 was het nog himmelhoch jauchzend, groots en centraal, nu is het zum Tode betrübt, bescheiden op steenworp van de snelweg: Winthontlaan. Het college vindt het wel best, lijkt het. Het was geen succesfactor voor het stationsgebied. Hier de tekst van de Brief huisvesting Holland Casino:

Zoals bekend exploiteert Holland Casino een casino aan de Overste den Oudenlaan, waarvan de publiekrechtelijke bestemming afloopt per 29 november 2017. Holland Casino is op zoek naar definitieve huisvesting en heeft daartoe twee opties in beeld gebracht.
Eén in het Stationsgebied op of nabij de huidige vestiging. Hierover hebben met de grondeigenaar, te weten Jaarbeurs, onderhandelingen plaats gevonden. Met de gemeente zijn de stedenbouwkundige voorwaarden verkend.

De tweede optie is een locatie aan de Winthontlaan. Wij hebben u op 6 september jl. (brief Raadscommissie Stad en Ruimte d.d. 6 september inzake Holland Casino, nr. 16.506781) schriftelijk gemeld dat wij er bij Holland Casino op hebben aangedrongen om tot een spoedige locatiekeuze te komen.

Aanvankelijk wilde Holland Casino slechts het eigen pand verbouwen, om daarmee aan te kunnen sluiten op de ambities van het Stationsgebied en de Jaarbeurs. Wij hebben die plannen echter als onvoldoende beoordeeld.
Inmiddels zijn wij schriftelijk geïnformeerd dat de onderhandelingen tussen Holland Casino en Jaarbeurs over een locatie aan de Overste den Oudenlaan niet tot het gewenste resultaat hebben geleid en dat de gesprekken daarover tussen beide partijen inmiddels zijn stopgezet. Holland Casino heeft aangegeven dat een nieuwbouwlocatie op deze plek niet haalbaar wordt geacht en trekt de conclusie te veel afhankelijk te worden van de voortgang van de Structuurvisie Tweede Fase, alsmede de stedenbouwkundige uitgangspunten en de planontwikkeling en planning van Jaarbeurs ten aanzien van het Expoplein.

Holland Casino geeft in zijn brief aan dat het zich nu wil richten op de locatie aan de Winthontlaan. Wij zullen het voor de nieuwe locatie benodigde planproces en ruimtelijke ordeningstraject voortvarend oppakken. Aangezien een verhuizing van het casino niet voor november 2017 gerealiseerd zal zijn, zullen wij –zoals wij eerder aangegeven hebben in onze brief aan u van 6 september jl.- (publiekrechtelijke) voorwaarden moeten creëren om een continuering van de exploitatie van Holland Casino op de huidige locatie mogelijk te maken, totdat Holland Casino verhuist. Eén en ander wordt nauw afgestemd op de privaatrechtelijke en publiekrechtelijke voortgang op de nieuwe locatie.

Zodra dit traject meer concreet is uitgewerkt, zullen wij u hierover informeren.

Reageer