Kasteelhistorie verbeeld

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

In een lange commissiebrief geeft de projectorganisatie stationsgebied de stand van zaken over wat te doen met de resten van het kasteel. Voordat de grote transformatie begon sprak het college de wens uit om de resten zichtbaar terug te laten komen. Er is al zoveel verloren gegaan dat het beetje wat er over blijft veel zorg verdient. Ook de omvang van het kasteel zou op de een of andere manier tastbaar en zichtbaar gemaakt moeten worden.
Hieronder lees je de integrale brief. Oordeel zelf of de gemeente in zijn opzet slaagt. Goed nieuws is dat de tufstenen fundering van het Catharijneklooster na een lange omzwerving weer terug komt en een plaatsje krijgt op de hoek bij nieuw Hoog Catharijne en TivoliVredenburg. Voor wie vroeger veel in het muziekcentrum kwam een oude bekende. Deze foto’s maakten we in 2009 van het verwijderen:

[quote uit de brief]

Op 1 december 2015 bent u geïnformeerd over de stand van zaken rondom de mogelijke terugplaatsing van het kerkfragment van het Catharijneconvent, van een rotonde in Leidsche Rijn naar Vredenburg.
In die brief hebben we u toegezegd een laatste poging te doen om in het gebied rondom de originele plaats of een locatie met een historische relatie met het Catharijneconvent een goede plek te vinden voor terugplaatsing.
De verwachting was, aangezien er de laatste jaren al heel veel mogelijkheden waren uitgezocht, dat u binnen 3 maanden hierover nader zouden kunnen worden geïnformeerd.

Het is helaas niet binnen deze termijn gelukt omdat toch een aantal nieuwe varianten naar voren kwam dat meer uitzoekwerk vergde.

Het resultaat van deze exercitie is dat nabij de originele locatie van het kerkfragment (nabij voormalig Muziekcentrum Vredenburg) een passende plek is gevonden. Deze plek was in een eerder stadium afgevallen vanwege de verwachte hoeveelheid kabels en leidingen in de ondergrond. Nader onderzoek wijst uit dat er toch ruimte is voor inpassing van het fragment. Op onderstaande tekening is de oorspronkelijke indeling van de openbare ruimte weergegeven tussen TivoliVredenburg en de Catharijnesingel.

arch_fig1
Fig. 1 Oorspronkelijke indeling openbare ruimte tussen Tivoli/Vredenburg en de Catharijnesingel; prf 2 is Entreegebouw; prf 3 is Stadskamer

Ter plaatse van de bomenpartij aan de zuidzijde zijn mogelijkheden om het kerkfragment in te passen. Deze inpassing levert een aanpassing van de inrichting van de openbare ruimte op zoals weergegeven in onderstaande tekening. In de Grondexploitatie Stationsgebied zijn hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De locatie past in de historische context van het fragment. Rondom het monument zal een strook straatwerk voor een extra accent zorgen. Het fragment wordt begin 2017 geplaatst.

arch_fig2
Fig. 2 Inpassing kerkfragment bij Tivoli/Vredenburg

Ik wil u tevens informeren over de voortgang van de inpassing van de restanten van kasteel Vredenburg.
Bij aanvang van de werkzaamheden waren de verwachtingen, zoals weergegeven in onderstaande tekening.

arch_fig3
Fig. 3 Verwachting aanwezigheid restanten kasteel Vredenburg bij aanvang werkzaamheden

Gedurende het bouwproces bent u op de hoogte gehouden van de wijze van inpassing van de diverse restanten. Nu het einde nadert van de werkzaamheden rondom het kasteel wil ik de uiteindelijke inpassing hier nogmaals aan u toelichten.

Noord-Oost toren (1) en Oostmuur (3)

Bij de bouw van de fietsenkelder van gebouw de Vredenburg zijn de muurresten van de noord-oost toren ingepast. Om deze muurresten is vervolgens een visualisatie gerealiseerd.

arch_fig4
Fig. 4 Inpassing muurresten en visualisatie noord-oost toren in fietsenkelder onder gebouw de Vredenburg

Zuid-Oost toren (2)

Onder het Vredenburgplein liggen nog steeds de funderingsresten van de zuid-oost toren van het kasteel. Tot recent was de contour op het plein zichtbaar in de bestrating.
Deze restanten maken geen onderdeel uit van de oorspronkelijke opgave ‘verbeelding van het verleden’ maar wij denken dat we dit bij de herinrichting van het Vredenburgplein mee kunnen nemen. Er wordt vanuit die ontwerpopgave onderzocht op welke wijze de toren verbeeld kan worden zonder het functioneren van het plein (markt en verblijfsruimte) te verstoren. Dit onderdeel is nog niet afgerond en hierover zal ik u naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 informeren.

Op onderstaand ontwerp staat de contour van het kasteel en het plein weergegeven.

arch_fig5
Fig. 5 Contour kasteel Vredenburg en ontwerp Vredenburgplein

Noord-West toren (4)

Helaas waren de restanten van de noord-west toren vervuild. Het gesteente is jarenlang in contact geweest met creosoot, een soort teer. Door deze verontreiniging konden ze niet worden ingepast in de nieuw aangelegde singel, zoals het plan was.
De restanten zijn gesloopt en op de locatie is de verontreiniging verwijderd. De singel is op deze locatie inmiddels doorgetrokken. Voor de verbeelding van het kasteel Vredenburg zijn er ideeën om in de singel iets eraan te laten herinneren dat hier ooit de noord-west toren heeft gestaan. Gedacht wordt aan lichtkunst in het water te realiseren; zie figuur 6, Het idee hierbij is dat er met luchtbelletjes (bubbels) overdag een contour zichtbaar is. Als het donker is, branden er lampjes onder water. Voordeel ten opzichte van een vast object is dat de doorvaartbreedte gelijk blijft.

arch_fig6
Figuur 6: mogelijke lichtkunst Noord-west toren bij Tivoli/Vredenburg

arch_fig7
Figuur 7: Locatie mogelijke herinnering aan Noord-west toren in de Catharijnesingel

Zuid-West toren (5)

Net als de restanten van de hoofdpoort (7), zijn ook de restanten van de zuid-west toren conform de afgegeven monumentenvergunning in blokken gezaagd en uitgenomen. In de zomer van 2016 zijn de blokken weer teruggeplaatst in de toekomstige Catharijnesingel. Het torenfragment zal zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke locatie komen te liggen onder de nog aan te leggen Stadskamer.

arch_fig8
Figuur 8; foto van terugplaatsen restanten Zuid-west toren in Catharijnesingel onder Stadskamer

Westmuur (6)

Tijdens de bouw van de expeditiekelder van Tivoli/Vredenburg zijn restanten van de westmuur ontdekt. Door aanpassingen aan de kelder konden deze ter plaatse behouden blijven. Deze restanten bevinden zich nu ondergronds in de openbare ruimte naast de kelder.

arch_fig9
Figuur 9; Foto d.d. 26 april 2011; Inmeten westmuur bij expeditiekelder Tivoli/Vredenburg

Hoofdpoort (7) in parkeergarage Vredenburg

Tijdens de bouw van parkeergarage Vredenburg is uitgebreid onderzoek gedaan naar de resten van het kasteel op deze plek. In de zomer van 2014 zijn de resten tijdelijk weggehaald om de garage Vredenburg te kunnen bouwen. Daarna zijn ze 2015 weer terug geplaatst tijdens de bouw, waarna om de muurresten een visualisatie is gerealiseerd, in de zelfde stijl als de ingepaste resten in de fietsenkelder van gebouw de Vredenburg.

arch_fig10
Figuur 10; foto van visualisatie muurresten Hoofdpoort in parkeergarage Vredenburg

Bronzen maquette Kasteel Vredenburg

Er is door een bewoner een idee aangedragen om een bronzen maquette te plaatsen. Deze maquette is uitermate geschikt om de vorm van het kasteel Vredenburg te laten zien. Eerder genoemde restanten van het kasteel kunnen mogelijk worden aangeduid om zo de samenhang te tonen van de verschillende resten. De maquette is ook uitermate geschikt voor mensen met een visuele beperking. Dit idee verdient nadere uitwerking waarna gekeken kan worden of dit budgettair tot de mogelijkheden behoort.

Met bovenstaande informatie hoop ik u meer inzicht te hebben gegeven in de visualisatie tot nu toe van de Verbeelding van het Verleden in het oostelijk deel van het stationsgebied.

[einde quote]

Reageer