Welstand over Sijp, Knoop en Noordgebouw

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Hieronder integrale quotes uit de notulen over de bouwprojecten Sijpesteijnkade, Rijksverzamelgebouw Knoop en het Noordgebouw. Dit is 9 februari aan de orde geweest. Er wordt over van alles en nog wat gedebatteerd. Bij de woontoren aan de Sijpesteijnkade wordt de zorg over een mogelijke achterkantsituatie uitgesproken omdat er geen goede uitwerking van de plint is. Geen van de drie ontwerpen kan in deze fase al een positief advies krijgen, de commissie vindt dat er meer verbeteringen doorgevoerd moeten worden. Zoals altijd kunnen we er geen actueel beeld bij leveren, de ontwerpen zijn in deze fase vloeibaar.
Navraag over de stand van zaken over het negatieve advies over de bouwvergunning voor het WTC leert dat er momenteel overleg wordt gevoerd tussen de commissie en POS. Nog geen nieuws dus.

Van Sijpesteijnkade
(Ont) Ontwerp fase 3A
Aanvraag: NS Vastgoed
Ontwerp : OeverZaaijer
(notulen 12/01 2016)
Naar aanleiding van eerdere opmerkingen heeft architect Zaaijer de torenhoeken aan de noord- en zuidzijde boven de onderbouw in laten springen om de slank- en rijzigheid van de toren te vergroten. In het voorgestelde witte gevelraster van de alzijdige toren verspringen de brede verticale penanten. De diepte van het gevelraster tot de puien van de appartementen bedraagt circa 0.50m. In de zuidoostgevel worden de rastervakken gedeeltelijk gevuld met terugliggende zonnepanelen. De glazen schermen in de geluidbelaste gevels en de balustrades liggen in het voorvlak van het raster. In de onderste en bovenste twee lagen van de toren is de rasterhoogte verdubbeld. De daklaag daarboven met installaties en bewonersfaciliteiten wordt omgeven door glazen schermen. De torenplint is grotendeels gevuld met installatie-, dienstruimten en bergingen. De maaiveldbestrating van de openbare ruimte is nu doorgezet tot aan de hoofdentree. De trap die de Van Sijpesteijnkade met het Forum verbindt, wordt over de volle breedte in natuursteen voorgesteld. In de zijgevels van het monument worden bestaande doorgangen de gevelopeningen. Op het dak van het monument zijn kunstuitingen gedacht.

Reactie van de commissie
In vervolg op de vorige planbehandeling constateert dat de commissie dat de integratie van het monument is verbeterd. Om het monument nog sterker tot uitdrukking te laten komen, wordt geadviseerd de inrichting van het maaiveld voorbij de glazen gevel verder naar binnen te trekken. De geschiedenis van de zijgevel als voormalige tussenmuur kan zichtbaarder gemaakt worden en het dak van het monument vraagt om een actiever gebruik dan slechts als oppervlak voor een kunstwerk.
De vormgeving van de trap tegen de zijgevel is verbeterd, maar de aansluiting is nog niet overtuigend, met name de wijze waarop de trap tegen een glasvlak botst.
De commissie houdt moeite met de wijze waarop het hoekgebouw gekoppeld is aan de hogere toren: als duidelijk afzonderlijke gebouwen voorstelbaar, maar er blijft in het huidige voorstel sprake van een cosmetische situatie.
Met betrekking tot de uitwerking van de toren is de commissie ook nog niet overtuigd, hetgeen onder meer te maken heeft met de uitwerking van rastervlakken. Hoewel de architect aangeeft dat hier nog op gestudeerd wordt, vreest de commissie dat de vele noodzakelijke vlakken (borstwering, geluidsschermen, etc.) leiden tot teveel ritmes door onvermijdbare lijnen. De haalbaarheid van kaderloze schermen wordt betwijfeld.
Ook wordt vanuit de commissie de suggestie gedaan om het grid functioneler te maken in plaats van alleen grafisch, door bijvoorbeeld de zonnepanelen aan de buitenzijde te plaatsen – mede ten behoeve van meer rendement. Tevens wordt opgemerkt dat de verbijzonderingen van het grid niet leiden tot de gewenste versterking. De dubbele rasterhoogte aan de onderzijde suggereert een dragende functie wat niet klopt met de slankheid van de horizontale banden, aan de bovenzijde leidt deze beëindiging tot een gevelvergroving en conflicteert met de extra daklaag.
De commissie blijft zich grote zorgen maken over de invulling van de plint en de bijbehorende uitwerking van het maaiveld vooral aan de zuidoostzijde. Zowel het programma in de plint als de elementen op het terrein leiden tot een achterkantsituatie, hetgeen ook vanuit sociale veiligheidsaspecten ongewenst is.
Een vervolgstap in het ontwerpproces wordt afgewacht.

D2 Stationsplein Oost – Stationsallee – Van Sijpesteijnkade
(Ont) Voorlopig ontwerp Noordgebouw – winkels / kantoren / hotel / woningen
Aanvraag: Dura Vermeer
Ontwerp : MONK architecten
(notulen 06/11 2012 en 12/01 2016)
Architect Schuuring heeft de gevelmaterialisatie vereenvoudigd. De in donker metselwerk voorgestelde plint aan de spoorzijde, is als smalle gevelband en plint in de aansluitende gevels doorgezet. De entree tot de Noordertunnel wordt door penanten in dezelfde steen gemarkeerd. Het zuidelijke bouwdeel boven het spoor krijgt een plintbeplating die gelijk is aan die van het paviljoen en de daarboven geplaatste metaalbeplating komt overeen met de kantoorgevels van het Noordgebouw. De entreepuien krijgen een duidelijk kader. Reclame-uitingen zijn beperkt tot een doorgaande strook in de hotel- en winkelpuien. Het groen in de ‘waterval’ is na heroverweging beperkt tot sedumbeplanting op de dakvlakken. De uitkragende dakranden met glazenwassersvoorziening zijn in het voorstel niet gewijzigd. De woningen op de bovenste laag worden met een afwerking van verticale latten voorgesteld. De dakterrassen zijn voorzien van een tegelbestrating en zit- plantenbakelementen.

Reactie van de commissie
De commissie meent dat er een duidelijke verbeterslag is gemaakt, maar dat het ontwerp nog een dergelijke slag nodig heeft.
De overgangen tussen de gevelmotieven lijken willekeurig, waardoor een gevelgrafiek ontstaat die het gebouw als sterk beeldmerk ontkracht. Dit wordt versterkt door een voor de commissie nog onduidelijke koppeling tussen gevelbeeld en functies. Zij adviseert minder diversiteit in de gekozen oplossingen door te voeren om een rustiger gevelbeeld te kunnen realiseren. Gesuggereerd wordt om de retailglaszone consistenter door te werken, waarbij het metselwerk een stevigere rol kan spelen. Ook duidelijkere ingangsmotieven kunnen leiden tot een rustiger en leesbaarder gebouw. Mogelijk kunnen de wisselende hoogtes ook meer in het gevelbeeld opgevangen worden. De architect wordt geadviseerd onderdelen uit eerdere planversies te heroverwegen; zoals de (groene) waterval verlaten als deze niet meer de uitstraling en het beeld kan waarmaken wat in de conceptvoorstellen als ambitie was getoond. Daarnaast wordt het als gemiste kans beschouwd dat de bijzondere woonkwaliteit van de bovenste bouwlagen niet afleesbar is aan deze gevels. Een aangepast plan wordt tegemoet gezien.

D5 Croeselaan 14 – Rijkskantoor de Knoop
(O/St) Definitief ontwerp ‘Knoopkazerne’ (fase 1)
Aanvraag: Rijksgebouwendienst
Ontwerp : architectenbureau Cepezed / Rijnboutt
(notulen 17/11 2015)
Op basis van het voorliggende ontwerp is de aanvraag omgevingsvergunning inmiddels gereed gemaakt. De tourniquets van de hoofdentrees aan de Croeselaanzijde en op het verhoogde Knoopplein liggen binnen het gevelvlak. Aan de Croeselaan zal de plintstrook met lamellen plaatselijk voor een nooduitgang worden onderbroken.
In de terreininrichting vormt het Knoopplein in hoogteligging en materialisatie de schakel tussen de heringerichte Croeselaan en het Forum dat ca. 8 meter hoger ligt. Kleur, type en patroon van de toe te passen granietbetegeling geven het plein een eigen gezicht, waarin de relatie met de Croeselaan en het Forum herkenbaar is. Een slanke stalen brug met trap vormt de tijdelijke verbinding tussen Knoopplein en Forum. Hekwerken langs plein, brug en trap bestaan uit verticale stalen lamellen, die plaatselijk doorschieten tot het maaiveld van het parkeergebied en daar als gevelbekleding en ruimteafscheiding worden ingezet.

Reactie van de commissie
De commissie constateert dat het ontwerp voor het gebouw consistent is uitgewerkt. De nooduitgang aan de Croeselaanzijde is een goede oplossing in deze anders anonieme langsgevel. De deur aan de Mineurslaan zou meer in de verticale zonering opgenomen kunnen worden.
Echter ten aanzien van de inrichting van het Knoopplein is de commissie van mening dat er onvoldoende wordt aangesloten op de inrichting van het Forum. Zij heeft bij de eerdere planbehandeling aangegeven dat meubilair, materiaal en kleurgebruik minder specifiek moeten zijn voor dit plein – deze pleininrichting moet als onderdeel van het Forum worden beschouwd. Dus ook de verbanden en kleuren van de bestrating, de trappen, de trapleuningen, de groenbakken, etc. dienen beter afgestemd te worden op de inrichting van het Forum in plaats van een afgeleide.
Een aangepast ontwerp wordt tegemoet gezien.

[Foto Hofstede fotografie /Robin Kroesen]

Reageer