Zuidgebouw blijft los van Moreelsebrug (of toch niet?)

In Nieuws door HB11 Reacties

hetplatform_venhoevencs_zichtmoreelse_park-101-1448447833516425975[update 11-2] De gemeenteraad heeft met een motie het college opgeroepen een brug aan te brengen tussen gebouw en de brug. Lees het artikel op RTV-U. Het bestemmingsplan Zuidgebouw is gewijzigd vastgesteld.

[oorspronkelijke bericht] Ondanks dat het Zuidgebouw vlak bij de aanlanding van de Moreelsebrug wordt gebouwd, zal deze er niet mee worden verbonden. Dit stelt het college naar aanleiding van vragen in de laatste raadsbehandeling.

Overigens vindt BU ook dat er geen verbinding tussen brug en gebouw zou moeten zijn, maar om heel andere redenen dan het college aanvoert. Dat heeft te maken met de verslaving aan het +1 niveau, waar het stationsgebied nogal aan lijdt. Die verslaving verwaarloost een goed functionerende straatplint. Ook de gemeenteraad gaat mee in die verslaving, zo blijkt uit de aanleiding van deze brief. Er is geen reden te bedenken waarom zo’n verbinding noodzakelijk dan wel belangrijk is. Iets vergelijkbaars was er aan de hand bij de extra kostbare lift naar het forum, noordelijk van het WTC, dat door de gemeenteraad in de plannen is gerommeld. We zien een vast patroon: geen zicht hebben op de stedenbouwkundige hoofdlijnen en dan op details proberen bij te sturen.

Integrale quote uit de brief van het college:

Tijdens de Commissievergadering Stad en Ruimte van 21 januari jongstleden waren verschillende fracties geïnteresseerd in de koppeling van het Zuidgebouw met de Moreelsebrug. De koppeling werd wenselijk geacht en de vraag ontstond of het noodzakelijk is de besluitvorming daarover uit te stellen.

Hieronder volgt een weergave van de argumenten om de verbinding tussen het Zuidgebouw en de Moreelsebrug op dit moment niet op te nemen in het bestemmingsplan. Dit antwoord kan worden betrokken bij de raadsvergadering van 11 februari aanstaande over het bestemmingsplan.

Volwaardige ontsluiting Zuidgebouw
Voor het goed en veilig functioneren van de functies in het Zuidgebouw is het niet noodzakelijk om een ontsluiting te hebben op de Moreelsebrug. Het Zuidgebouw is reeds goed en voldoende ontsloten op het Stationsplein Oost en op de Stationsallee.

Planning Uithoflijn kritiek
In het bestemmingsplan Zuidgebouw is mede de realisatie van het tram-busstation onder de constructieve plaat mogelijk gemaakt. De planning die de Uithoflijn heeft voor de aanleg van het tram-busstation mag geen vertraging oplopen. Dit betekent dat op 1 oktober 2016 gestart moet worden met de bouw van het tram-busstation en de tafelconstructie en dat het bestemmingsplan op die datum onherroepelijk moet zijn om zonder risico te gaan starten met de bouw.

Om de kritische planning van de Uithoflijn niet te vertragen is er voor gekozen om het juridisch en planningstechnische afbreukrisico van het bestemmingsplan Zuidgebouw zo klein mogelijk te houden.

VO Zuidgebouw en DO Moreelsebrug voorzien niet in een verbinding
Het VO van het Zuidgebouw is inmiddels door de ontwikkelaar afgerond en aan de gemeente ter ambtelijke toetsing voorgelegd. De directe koppeling tussen het Zuidgebouw en de Moreelsebrug is op dit moment niet opgenomen in het ontwerp. Wel is er in het ontwerp van het Zuidgebouw rekening gehouden met de mogelijkheid om in een later stadium een verbindingsbrug mogelijk te maken tussen het verhoogde maaiveld van het Zuidgebouw en daarmee het tram-busstation te ontsluiten op de Moreelsebrug. Ook in het DO Moreelsebrug (vastgesteld door het college op 2 juli 2013 en als bijlage opgenomen in de commissiebrief1) is een directe verbinding tussen het Zuidgebouw en de Moreelsebrug niet opgenomen.
Een eventuele verbinding van het Zuidgebouw met de Moreelsebrug dient beschouwd te worden in combinatie met de realisatie van de trappen aan de Moreelsebrug richting de trein-, tram-, en busperrons.

Zoals al eerder met u is gecommuniceerd (zie ondergenoemde brieven) zijn wij voornemens over een aantal jaren –nadat de nieuwe OV-terminal is gebruik is genomen- met belanghebbende partijen te bezien wanneer de perrontrappen en verbinding met het Zuidgebouw alsnog aangebracht kunnen worden. Op die wijze kan het functioneren van het volledige loopstromensysteem integraal worden beoordeeld en kunnen alle eventuele publiek en private belemmeringen daarin volwaardig worden meegewogen.

Klepierre
Zoals ook aangegeven in onze raads-  en commissiebrief omtrent de behandeling van de aanleg van de Rabobrug bestaat de kans dat Klepierre de koppeling van het Zuidgebouw met de Moreelsebrug, in het verlengde van de casus Rabobrug, beschouwt als contractbreuk. Gezien de eerdere beroepsprocedure die Kleppiere op dit punt heeft aangespannen tegen bestemmingsplan Langzaamverkeersbrug en Moreelsepark ligt het in de lijn der verwachting dat zij tegen een koppeling in beroep gaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.

Conclusie
Gezien vorenstaande is er voor gekozen om de discussie over de verbinding van het Zuidgebouw met de Moreelsebrug op dit moment uit te stellen en de directe koppeling tussen het Zuidgebouw en de Moreelsebrug niet op te nemen in het bestemmingsplan.
In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

[einde quote]

 

Reacties

 1. Utrechter

  Het is uiteraard een juridische kwestie maar toch typisch dat Klepiere iets te zeggen heeft over de verbinding met een brug en een gebouw dat nog niet bestaat. Wat voor grote investeringen doet Klepiere voor Utrecht (niet voor zichzelf) dat ze zo’n enorme garantie van de gemeente Utrecht heeft gekregen? Hebben ze meebetaald aan het water in de singel? Aan de Uithoflijn? Hebben ze gezorgd voor een volwaardige verbinding tussen Vredenburg en het Station op maaiveld niveau? Het enige wat ik bedenken is dat ze de Patatstraat hebben opgegeven en de panden (2 café’s, resto, en winkel) bij de sporthal Catharijne (jaarbeurstraverse was volgens mij van NS want boven toenmalig emplacement en traverse was +1 volgens NS-normen en niet volgens HC-normen).

 2. Remco

  Hoorde tijdens de rondleiding afgelopen zaterdag dat niet alleen Klepiere tegen de trappen op de Rabo/Moreelsebrug is. Ook de NS schijnt tegen te zijn. Veel winkels in het station… ProRail heeft dan weer problemen met de aanleg van de ov-chipkaartpoortjes…

  1. Auteur
   HB

   Ooit bedacht als een extra langzaamverkeersverbinding tussen westelijke wijken en de binnenstad, inmiddels is de brug zowel aan westelijke en kennelijk nu ook aan de oostelijke kant toegevoegd aan het +1 niveau. In de jaren zeventig was het de auto die de voetganger naar +1 stuwde, in 2015 is het de fietser, met drie giga-stallingen die het +1 niveau afdwingen. Het lijkt niet meer te stoppen. Utrecht heeft de straatplint stilzwijgend afgeschreven en accepteert de talloze onderwerelden die op vele plaatsen aan het ontstaan zijn. (Ga maar eens onder het busplatform kijken. Daarbij vergeleken is het oude busstation een gezellig picknickplekje. Je vraagt je af wie daar ooit akkoord op gegeven heeft.) Zo rommelen we stedenbouwkundig verder.

 3. Peter

  Ik vind het busplatform best wel geslaag eigenlijk, het is overzichtelijk en het is een nuttig gebruik van de ruimte onder het CS.

 4. Jan-Kees Verschuure

  Het is de combinatie spooremplacement/ plan HC die de boel naar +1 stuwde. Niets aan te doen. In de jaren zeventig vonden we dat geweldig: roltrappen! Er gaat nu weliswaar meer kwaliteit naar +1 in de vernieuwingsslag, maar de fietsers en overstappers in de OV-terminal hebben een groot probleem: onuitroeibare en voortwoekerende maaiveldgribus.

  1. Auteur
   HB

   Ik ben bang dat het omvangrijker is. Het Zuidgebouw boven de tram, misschien Noordgebouw (ook voornamelijk een +1 orientatie), kantoren en woningen op de Westflank-noord, de achterkant van de Knoop, straks ook de expeditie-achterkant van het Beatrixgebouw, staan met hun ‘voeten’ in wat je zo mooi de maaiveldgribus noemt. Architecten roepen “verzachtende materialen” in om de ellende visueel in ieder geval te beperken (balustrade forum, bomen op brug, ‘volwassen’ groen in bakken). Voor het maaiveld eronder blijft maar één regime over: handhaven met camera’s en hekken. HC heeft al ons voorland geschetst. We moeten alert blijven voor projecten waarbij ontwikkelaar en architect inzetten op groen in binnentuinen of op daken (Vredenburg, Kop van Lombok, Jaarbeurshallen). Natuurlijk is het een loffelijk streven, maar we zijn het ook al tegengekomen als argument waarbij er voor maaiveldgroen/bomen geen ruimte was. Hoogtegroen is meestal privaat en onzichtbaar en mag nooit wisselgeld zijn voor publiek maaiveldgroen.
   De grootste fout die Utrecht heeft gemaakt is verzuimen de sporen ondergronds te brengen. Het had een fenomenale sprong voor deze stad betekend.

 5. Berend

  Het Zuidgebouw heeft nul binding met het maaiveld. Dat heeft er vanaf de eerste stedenbouwkundige concepties in gezeten, alleen al het woord ‘tafelconstructie’ spreekt boekdelen. In vorige comments heb ik gezegd dat dat een punt van zorg is. Er zou best wat voor te zeggen zijn dat hele gebouw maar achterwege te laten en het tramstation van hetzelfde soort overkapping te voorzien als de rest van de perrons.
  Maar gegeven het feit dat het Zuidgebouw er komt, lijkt een verdere ontwikkeling van plus één mij logisch en onvermijdelijk. Of om het anders te zeggen: in het stationsgebied, tussen HC, Moreelsebrug en Forum, is plus één het nieuwe maaiveld. Ja, inclusief Moreelsebrug.

  Niveauverschillen kunnen een stad interessanter en aantrekkelijker maken, daar zijn genoeg voorbeelden van. In ons eigen Utrecht zien we hoe bij de overkluizing van de A2 van de nood een deugd gemaakt wordt. Ook denk ik dat in het stationsgebied best voorbeelden van goede niveau-overgangen zijn: in ieder geval de Jaarbeurspleintrappen.
  Het punt is dus niet dat “plus één” verkeerd is, maar dat je er volmondig voor zou moeten kiezen. Accepteer dat de verkeersbuizen die er onder liggen echte tunnels zijn, inclusief de lastige veiligheidsmaatregelen die daar bij horen. Probeer niet met al die laffe spleten en richels te pretenderen dat het oude maaiveld nog steeds maaiveld is. Het is niet de keus voor plus één die verkeerd is, het is de halfhartigheid van die keus.

  En ja, de “ondergrondse” tram en busstations zijn een punt van zorg. Evenzeer trouwens als ons “ondergrondse” treinstation, want wie in ons stationsgebied echt iets heel treurigs wil meemaken moet eens gaan kijken hoe de treinperrons onder de stationshal er bij liggen.

  1. Auteur
   HB

   Nul binding met het maaiveld is een keuze, een gebouw op een platform zetten is een keuze. Bij het Noordgebouw is er wel voor gekozen het gebouw op de grond te zetten met de tram erachter. Dat ruimtelijke resultaat lijkt me te toch te prefereren.

 6. Remco

  In een gebied waar auto, bus, tram, trein, voetganger, fietser en straks ook boot (en kabelbaan?) samenkomen op een heel klein en heel druk stukje grond lijkt het me meer dan vanzelfsprekend dat je de verschillende verkeersstromen op verschillende niveaus gaat afhandelen. Wat dat betreft ben ik erg benieuwd naar de plannen voor het Westplein. Er is nu al één oerlelijke brug over de Leidse Rijn gebouwd en daar komt er zeker nog een bij. Het zou zoveel mooier zijn geweest als het plein voor de fietser, voetganger en boot was geweest en de tram, bus en auto lekker onder de grond en onder het water zouden zijn verdwenen. Ben nog steeds erg verbaasd dat het stadsbestuur daar niet voor heeft gekozen en al dat verkeer op hetzelfde niveau (met hier en daar een brug) laat passeren.

Reageer