Jaarbeurs en gemeente zijn eruit, eindelijk info

In Dossier, Nieuws door HB2 Reacties

Poeh, hoeveel jaren praten heeft dit wel niet gekost? En de verloren jaren waarin er niet gepraat werd? Daarna de kredietcrisis. Toen het vertrek van Brienen. Dat gaf de opening waar men op wachtte. Anyway, het lijkt er op dat de gemeente en de Jaarbeurs voorlopig uitonderhandeld zijn. Er is een grondruil totstandgekomen die de weg vrijmaakt voor fase 2.
In een commissiebrief legt de burgemeester bij monde van Pim Venema uit hoe het in elkaar steekt. Uiteraard hangt dit nauw samen met de aankondiging van vorige week tussen gemeente en Amrath hotels om een viersterrenhotel met woningen te gaan realiseren.
Het komt geen dag te vroeg, want er wordt al volop gebouwd aan de centrumboulevard met een nieuwe terreininrichting, waarover eigenlijk niets is gecommuniceerd. (Enorm contrast met de uitgebreide totstandkomingsprocessen van de ontwerpen van Jaarbeursplein en Croeselaan.) Idem entreehal Jaarbeurs, ook onderdeel van een essentiële vierentwintiguursverbinding. Ook voor BU is het lastig om te volgen wat er allemaal achter de schermen gebeurt en wie wat op welk moment besluit. Deze brief gaat hopelijk veel duidelijk maken.

Commissiebrief Voorhangprocedure Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein en Overeenkomst Grondruiling
Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein concept december 2015
Brief BW aan Jaarbeurs 2015-10-09
Besluitenhistorie Jaarbeurs
Overeenkomst van Grondruiling concept dd 1 december 2015

In een van de stukken lezen we over het verleiden van centrumbezoekers om op P6 te parkeren. De partners studeren op een extra (gemotoriseerde) verbinding die relatief snel in bedrijf moet:

Snelle (tijdelijke) verbinding over Centrumboulevard
Over ongeveer een jaar is de eerste fase van de Centrumboulevard gereed. Willen automobilisten zich laten ‘verleiden’ tot parkeren aan gene zijde van het Merwedekanaal, dan is snel transport van de parkeergarage tot aan het Jaarbeursplein een voorwaarde. Ook als de technisch of financieel moeilijker te realiseren varianten nog niet direct binnen handbereik liggen, is een tijdelijke variant onontbeerlijk om het autoverkeer te kunnen afvangen vóór het Merwedekanaal.
U heeft aangegeven zelf te werken aan een aantrekkelijke en levendige inrichting van de Centrumboulevard, waar fysiek ruimte zal zijn voor een tijdelijke en/of definitieve snelle verbinding naast de wandelverbinding, waarbij gegarandeerd is dat automobilisten altijd (24/7) van de Centrumboulevard gebruik kunnen maken, ook van het overdekte deel. In de komende maanden zal gezamenlijk worden gewerkt aan de uitwerking van mogelijke varianten.

Als we een voorschot op de uitkomst mogen nemen: een elektrische shuttle, klein genoeg om het overdekte deel te kunnen passeren. Grote vraag: wie betaalt dat? Maar bovendien: waarom al die moeite als je nu een Jaarbeurspleingarage bouwt? Of wordt deze zo duur dat er niemand in wil staan behalve de abonnementhouders? Is een strategie natuurlijk.

De gemeente krijgt 8 hectare aan de Croeselaan (inclusief Hal 1) om te ontwikkelen. De laatste zin over de grondexploitatie is cryptisch:

Oostterrein
Door de Oost-West omklap komt er circa 8 ha vrij voor herontwikkeling door de Gemeente. De Gemeente kan het gebied langs de Croeselaan herontwikkelen; nieuwe functies komen daardoor dichter bij de OV-terminal te liggen en dit gebied biedt betere kansen voor nieuwe verbindingsroutes voor voetgangers (verbinding Parkhaven) en fietsers (route over Moreelsebrug). De Gemeente kan in dit gebied maximaal sturen op gezonde verstedelijking en op de programmatische invulling.
Zo faciliteert en stuurt de Gemeente optimaal nieuwe functies op de Kop Jaarbeurs en langs een deel van de Centrumboulevard. Voor het Oostterrein zijn stedenbouwkundige en financiële verkenningen gemaakt. Deze laten zien dat een neutrale grondexploitatie haalbaar is.

De fasering is als volgt:

Wanneer gaat de stad concreet iets van de afspraken met de Jaarbeurs merken? De eerste stappen zijn de aanleg van de Centrumboulevard (2015/2016), de bouw van de bioscoop (2015/2016), de bouw van een nieuwe logistieke brug voor expeditieverkeer (2016), de sloop en herbouw van de hallen ten noorden van de Centrumboulevard (2016 – 2020) en de concentratie van de parkeervoorzieningen aan de overzijde Merwedekanaal (vanaf 2016). De Gemeente kan het Oostterrein vanaf 2023 actief herontwikkelen, maar kan voor die tijd al aan de slag met de herontwikkeling van het plot Hotel- Woningen en het voormalig plot Holland Casino, als onderdeel van de Kop Jaarbeurs. Tot dat moment huurt Jaarbeurs de huidige parkeerterreinen P1 en P3 en heeft zij door middel van een opstalrecht het voortgezet gebruik tot 31 december 2022 van de Prins van Oranjehal en het Veiligheidsgebouw van de Gemeente.

En voor wie wil weten wat er nu gebeurt op het voormalige bouwplot Holland Casino, daar komt voorlopig een plantsoen. De gemeente wil de bomen echter in bakken, je weet maar nooit:

Jaarbeurs zal het Voormalig plot Holland Casino voor eigen rekening en risico tijdelijk inrichten met een demontabel informatiepunt ten behoeve van Jaarbeursdoeleinden en een groenvoorziening (14 bomen en gazon) als nader aangegeven op bijgaande schets (Bijlage 17). Deze inrichting vindt plaats tegelijk met de aanleg van CB 1 door Jaarbeurs. In afwijking van voornoemde schets moeten de bomen in bakken worden geplaatst en mogen deze niet in de grond worden gezet.

Hier een integrale quote uit de brief aan de raad:

Geachte dames en heren,
Wij informeerden uw raadscommissie en uw raad al eerder over de onderhandelingen met betrekking tot de Jaarbeurs. Wij kunnen u melden in principe overeenstemming te hebben bereikt met de Jaarbeurs over de ontwikkeling van het Jaarbeursgebied.
Op de informatie in bijlage 5 bij deze brief “Financiën Bilaterale Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein en Overeenkomst van Grondruiling” hebben wij geheimhouding opgelegd conform artikel 86 lid 2 gemeentewet. Op grond van WOB artikel 10 lid 2 g blijft openbaarmaking voor onbepaalde tijd achterwege. De financiële informatie die genoemd wordt kan de belangen van de gemeente schaden.

Voorhangprocedure
Omdat de uitvoering van de nog te sluiten Ontwikkelovereenkomst ingrijpende gevolgen voor de gemeente heeft, stellen wij u in de gelegenheid “wensen en bedenkingen” over de Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein uit te brengen (voorhangprocedure), zoals ook wordt beschreven in artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet.

Raadsvoorstel
Tegelijkertijd met de voorhangprocedure doen wij u een voorstel voor de omzetting van erfpachtrechten en ruiling van grondposities zoals verwoord in de Overeenkomst van Grondruiling. Ook doen wij u een voorstel over de voorfinanciering van de eerste drie tranches van de vergoeding aan de Jaarbeurs, vooruitlopend op het openen van de Grondexploitatie Jaarbeursgebied Oost (Tweede Fase Stationsgebied).

Fase Twee Stationsgebied
De te sluiten Ontwikkelovereenkomst met de Jaarbeurs is een belangrijke voorwaarde voor de uitwerking van de Toekomstvisie Utrecht Centrum. Met de Ontwikkelovereenkomst worden niet alleen de ruimtelijke en duurzaamheidskaders voor de invulling van het Westterrein van de Jaarbeurs gegeven, maar wordt ook de herontwikkeling van het Oostterrein door de Gemeente mogelijk gemaakt. De Ontwikkelovereenkomst vormt een evenwichtige basis voor verdere uitwerking door zowel Jaarbeurs als Gemeente.

Op 3 juli 2015 is het concept van de Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein op bestuurlijk niveau met de Jaarbeurs besproken. De uitkomst van die bespreking is, in de vorm van een brief, toegevoegd als bijlage aan de Ontwikkelovereenkomst. De Ontwikkelovereenkomst is, mede op basis van het gesprek van 3 juli jl., in de afgelopen periode met Jaarbeurs nog verder uitgewerkt.
Onderstaand lichten wij de belangrijkste elementen uit de Ontwikkelovereenkomst toe. Na een korte schets van de voorgeschiedenis, komen de gemaakte afspraken op hoofdlijnen aan bod, alsmede de financiën en het vervolgproces.

Voorgeschiedenis
De herontwikkeling van het Jaarbeursterrein kent een lange tijd van voorbereiding. In bijgevoegde besluitenhistorie vindt u het gehele proces tot nu toe.
In mei 2013 is een belangrijke doorbraak bereikt en heeft de Jaarbeurs een nieuwe bedrijfskoers bepaald. Op basis hiervan is in mei 2014 een nieuw Afsprakenkader door de Raad van Commissarissen van Jaarbeurs en het College van B&W vastgesteld, met als belangrijkste onderdelen:
a. de oost-west omklap inclusief de verplaatsing van het Jaarbeurs parkeren van P1 en P3 en P5 naar de overzijde Merwedekanaal;
b. de uitwerking van de ontsluiting van het expeditieverkeer voor de Jaarbeurs over het Jaarbeursterrein via een nieuw aan te leggen brug over het Merwedekanaal;
c. het concentreren van het parkeren aan de overzijde Merwedekanaal;
d. de ontwikkeling van de Kop Jaarbeurs door de Gemeente (voormalige plot Holland Casino en de plot Hotel/Woningen).

Vervolgens zijn partijen aan de slag gegaan met de uitwerking van het Afsprakenkader in een nieuwe Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein.

Afspraken Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein
In de Ontwikkelovereenkomst zijn afspraken tussen de Gemeente en Jaarbeurs neergelegd over:
- grondruiling, financiën en (her)ontwikkeling van de verschillende deelgebieden binnen het Jaarbeursterrein;
- de harmonisatie van eigendomsposities (grondruil) en de omzetting van erfpachtrechten in een eeuwigdurend erfpachtrecht voor Jaarbeurs;
- de verkrijging van gronden langs de Van Zijstweg en Van Tellegenlaan door de Gemeente, (waarop een nieuwe weg met HOV-baan kan worden gerealiseerd);
- de verplaatsing van Jaarbeursactiviteiten van het Oostterrein naar het Westterrein;
- de invulling van het Westterrein door de Jaarbeurs, alsook het concentreren van de parkeervoorzieningen aan de overzijde van het Merwedekanaal;
- de invulling van de Kop Jaarbeurs door de Gemeente met uitzondering van de Centrumboulevard en het Vastgoedproject Bioscoop;
- de ontwikkeling van het Oostterrein door de Gemeente;
- de Ruimtelijke hoofduitgangspunten – waaronder verduurzaming – zoals deze worden opgenomen en uitgewerkt in de op te stellen Structuurvisie;
- zaken ten behoeve van bereikbaarheid en parkeren, waaronder de aanleg van een
expeditiebrug.

Toelichting op een aantal gemaakte afspraken

Grondruiling
De herindeling van het Jaarbeursterrein is nader uitgewerkt in een separate Overeenkomst van Grondruiling, als bijlage van de Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein. Na ondertekening van de Ontwikkelovereenkomst vindt de notariële uitvoering van de Overeenkomst van Grondruiling plaats. In deze Overeenkomst van Grondruiling zijn de Gemeente en Jaarbeurs een ruiling van gronden overeengekomen, waarbij gronden respectievelijk rechten van erfpacht en rechten van opstal door Jaarbeurs aan de Gemeente zullen worden overgedragen (Oostterrein en – deels – Kop Jaarbeurs) en in ruil waarvoor de rechten van erfpacht respectievelijk eigendom Jaarbeurs zullen worden omgezet naar één eeuwigdurend recht van erfpacht volgens de AV 1989 (Westterrein, Centrumboulevard). Ook worden in deze Overeenkomst van grondruiling afspraken gemaakt over het voortgezet gebruik van gronden en opstallen ten behoeve van de Jaarbeurs tot en met 31 december 2022.

Bereikbaarheid en parkeren
De Noord-Zuid omklap is vervangen door de Oost-West omklap, die voor beide partijen voordelen heeft. Jaarbeurs zal het parkeren concentreren in het gebied overzijde Merwedekanaal, hetgeen beter aansluit op de toegangswegen. Bovendien is dit model beter, omdat bezoekersverkeer ruimtelijk kan worden gescheiden van expeditieverkeer. Het expeditieverkeer naar en van de Jaarbeurs zal vanaf de Overste den Oudelaan over het Jaarbeursterrein worden ontsloten en niet meer over de Van Zijstweg gaan. Dit is, naast de verplaatsing van het parkeren naar de overzijde van het Merwedekanaal, een kans om de Van Zijstweg in een 2×1-profiel te kunnen uitvoeren.

De Gemeente streeft een situatie na waarbij het Centrum van Utrecht autoluw wordt: de invalswegen Van Tellegenlaan en Van Zijstweg worden daartoe uitgevoerd in 2×1 profielen en als 30 km wegen. De Jaarbeurs parkeervoorziening Overzijde Merwedekanaal wordt de eerste opvang van auto’s in Utrecht Centrum. Jaarbeurs en Gemeente hebben afspraken gemaakt over het uitwerken van het optimaal benutten van de restcapaciteit van de Jaarbeurs parkeervoorziening door andere functies, waaronder parkeren voor vastgoedfuncties op het Oostterrein. Er zal bij het parkeren geen selectie aan de poort plaats vinden.

Fietsparkeren
Het fietsparkeren ten behoeve van Jaarbeursdoeleinden en de bioscoop, nu bepaald op 1.250 fietsparkeerplaatsen (waarvan 1.050 Bioscoop en 200 Jaarbeursdoeleinden), wordt tijdelijk ingevuld op de locatie rondom het huidige Veiligheidsgebouw. Dit heeft als doel inzicht te krijgen in de hoeveelheid en herkomst van bezoekers per fiets. Jaarbeurs gaat het gebruik van de tijdelijke fietsenstalling monitoren. Op basis van de monitoring wordt bezien hoe het fietsparkeren definitief wordt ingevuld. Het streven is om een gezamenlijke voorziening voor meerdere functies te maken. De definitieve invulling van het fietsparkeren (capaciteit en locatie) is uiterlijk 1 januari 2023 gerealiseerd.

Oostterrein
Door de Oost-West omklap komt er circa 8 ha vrij voor herontwikkeling door de Gemeente. De Gemeente kan het gebied langs de Croeselaan herontwikkelen; nieuwe functies komen daardoor dichter bij de OV-terminal te liggen en dit gebied biedt betere kansen voor nieuwe verbindingsroutes voor voetgangers (verbinding Parkhaven) en fietsers (route over Moreelsebrug). De Gemeente kan in dit gebied maximaal sturen op gezonde verstedelijking en op de programmatische invulling.
Zo faciliteert en stuurt de Gemeente optimaal nieuwe functies op de Kop Jaarbeurs en langs een deel van de Centrumboulevard. Voor het Oostterrein zijn stedenbouwkundige en financiële verkenningen gemaakt. Deze laten zien dat een neutrale grondexploitatie haalbaar is.

Duurzaamheid
In de Ontwikkelovereenkomst zijn afspraken over duurzaamheidsambities gemaakt. Jaarbeurs en Gemeente geven prioriteit aan de volgende doelen bij uitwerking van hun programma voor de herinrichting van het Jaarbeursterrein een:
1. energieneutraal gebied; door het verlagen van de energiebehoefte en benutten mogelijkheden voor zonnestroomopwekking in de vorm van een Smart Sustainable District en optimaliseren van warmte en koude opslag in de bodem;
2. duidelijke vergroening van de openbaar toegankelijke ruimte maar ook van gevels en daken, met ruimte voor waterretentie in de vorm van cool spots en rooftopfarming;
3. hoogwaardig en kwalitatief attractief gebied door introductie van nieuwe functies (waaronder kunst, cultuur, leisure en entertainment, horeca langs de Centrumboulevard), attractieve gebouwen, door het verbeteren en verfraaien van alle gevels en daken van de Jaarbeurshallen en door het aanleggen van een aantrekkelijke buitenruimte, met routes en ruimte voor bewegen en ontmoeten.

WKO (Warmte- Koudeopslag)
De Jaarbeurs heeft een WKO-systeem in beheer en gebruikt dit voor koeling van haar hallencomplex. De bioscoop wordt de eerste nieuwe functie die op het bestaande WKO-systeem zal worden aangesloten. Jaarbeurs zal eventuele restcapaciteit van haar bestaande WKO-systeem in eerste instantie te koop aanbieden aan de nieuwe functies in de Kop Jaarbeurs en het Oostterrein.

Milieuruimte
Jaarbeurs beschikt over (milieu)vergunningen om per twee jaar maximaal 8 evenementen te houden, die tot overschrijding van geluidsnormen kunnen leiden.
Om overschrijding van de geluidsnormen tegen te gaan, zijn er globaal twee oplossingsrichtingen: isolatie aan de bron, door de Jaarbeurs, dan wel het treffen van extra isolerende maatregelen aan woningen. In de Ontwikkelovereenkomst is nog geen definitieve oplossing opgenomen voor het wegnemen van geluidsbelasting als gevolg van muziekevenementen. In dit planstadium wil Jaarbeurs nog verder onderzoek doen en wil vooralsnog haar rechten op basis van de bestaande milieuvergunning behouden.

Centrumboulevard
Het concept van de Centrumboulevard is aangepast: van één rechte boulevard tot een boulevard met een plein, ter hoogte van de oostelijke entree van de Jaarbeurshallen (Oranjeplein). Jaarbeurs legt de Centrumboulevard voor eigen rekening aan. De Centrumboulevard, inclusief de passage door de Jaarbeurshallen, wordt een 24-uurs openbaar toegankelijke route voor bezoekers van alle aanliggende voorzieningen, voor recreatief wandelverkeer en voor gebruikers van de parkeervoorziening aan de overzijde van het Merwedekanaal.

Financiën
De financiële afspraken ten aanzien van de grondruiling worden nader gespecificeerd in de Overeenkomst van Grondruiling. De gehanteerde grondwaarde voor Jaarbeursdoeleinden is financieel getoetst door twee onafhankelijk deskundige adviesbureaus, waaruit blijkt dat de gehanteerde grondprijzen niet in strijd zijn met het verbod op ongeoorloofde staatssteun.
Onderdeel van de Ontwikkelovereenkomst is de betaling door de Gemeente van een vergoeding aan de Jaarbeurs in vier tranches. Deze vergoeding maakt deel uit van de in 2021 te openen grondexploitatie Jaarbeursgebied Oost (Tweede Fase Stationsgebied). Omdat de financiële afwikkeling van de eerste drie tranches plaats vindt vooruitlopend op de opening van de grondexploitatie Jaarbeurs Oostterrein, wordt de betaling verevend via de algemene dekkingsreserve van de Gemeente. De besluitvorming hierover wordt samen met de omzetting van erfpachtrechten en ruiling van grondposities in een separaat voorstel aan u voorgelegd.

De mogelijkheid voor actieve ontwikkeling van de plot Hotel-Woningen en Holland Casino biedt voor de Gemeente de mogelijkheid om de grondexploitatie Stationsgebied fase 1 te optimaliseren en zorgt er voor dat de Gemeente de optie heeft om vastgoedprogramma dat in fase 1 vrijvalt, te verschuiven naar de plot Holland Casino. Met de nieuwe afspraken over de ontwikkeling van het Oostterrein is het mogelijk om (minimaal) een neutrale grondexploitatie te realiseren. Dit is het gevolg van meer vrijheden met betrekking tot het vastgoedprogramma en de levering van de Prins van Oranjehal door de Jaarbeurs aan de Gemeente. Het Oostterrein (circa 8 hectare) is circa 1 hectare groter dan het Noordterrein (circa 7 hectare), waardoor de Gemeente een groter gebied kan herontwikkelen.
Financieel geeft de Ontwikkelovereenkomst in vergelijking met de Ontwikkelovereenkomst uit 2006 een meer solide basis voor de Gemeente. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u graag naar de Geheime Financiële Bijlage 5.

Overeenstemming over ontwikkeling hotel en woningen
Onlangs is overeenstemming bereikt met Amrâth Hôtels over een ontwikkeling die al met de Jaarbeurs was ingezet: de realisering van hotelkamers met daarboven appartementen. Dit onder voorbehoud van een positief besluit van de gemeenteraad. U wordt hier nog over geïnformeerd.

Vervolgproces
De Ontwikkelovereenkomst met de Jaarbeurs, met bijbehorende bijlagen, wordt u nu voor wensen en bedenkingen voorgelegd. Wij streven er naar de wensen en bedenkingen te beantwoorden voordat uw raadscommissie het voorstel Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein zal behandelen. Op basis van het advies van uw raad nemen wij een definitief besluit over de Ontwikkelovereenkomst.
De op te stellen Structuurvisie voor fase 2 wordt het kader voor de uitwerking van de herinrichting van het Jaarbeursterrein. De Structuurvisie wordt begin 2017 ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.
Wanneer gaat de stad concreet iets van de afspraken met de Jaarbeurs merken? De eerste stappen zijn de aanleg van de Centrumboulevard (2015/2016), de bouw van de bioscoop (2015/2016), de bouw van een nieuwe logistieke brug voor expeditieverkeer (2016), de sloop en herbouw van de hallen ten noorden van de Centrumboulevard (2016 – 2020) en de concentratie van de parkeervoorzieningen aan de overzijde Merwedekanaal (vanaf 2016). De Gemeente kan het Oostterrein vanaf 2023 actief herontwikkelen, maar kan voor die tijd al aan de slag met de herontwikkeling van het plot Hotel- Woningen en het voormalig plot Holland Casino, als onderdeel van de Kop Jaarbeurs. Tot dat moment huurt Jaarbeurs de huidige parkeerterreinen P1 en P3 en heeft zij door middel van een opstalrecht het voortgezet gebruik tot 31 december 2022 van de Prins van Oranjehal en het Veiligheidsgebouw van de Gemeente.
Resumerend stellen wij u -conform artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet- in de gelegenheid wensen en bedenkingen over de Ontwikkelovereenkomst met de Jaarbeurs en de bijbehorende bijlagen uit te brengen tot veertien dagen na verzending van deze brief aan uw raadscommissie Stad & Ruimte (voorhangprocedure). De wensen en bedenkingen kunnen worden ingediend bij het college en in afschrift aan de griffie.

En de brief aan de Jaarbeursdirectie:

Geachte heer Broeders,
Op vrijdag 3 juli jl. hebben drie leden van ons college* met u gesproken over de ‘Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein’, welke binnenkort gesloten zal worden. Tijdens het gesprek, dat wij als bijzonder plezierig en constructief hebben ervaren, zijn verschillende punten aan de orde geweest die wij graag in deze brief willen vastleggen, mede omdat zowel Jaarbeurs als gemeente Utrecht hebben aangegeven dat het niet zinvol zou zijn om alsnog de gedetailleerde overeenkomst zoals die thans voorligt, inhoudelijk te wijzigen. Wel stellen wij voor om, naar aanleiding van het gesprek, enkele artikelen tekstueel te verduidelijken en met name de kantlijnopmerkingen in de versie d.d. 8 juni 2015 nog voorafgaand aan ondertekening uit te werken.
Beide partijen zien de Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein als de – gedegen – basis van een gezamenlijk ontwikkelproces voor de komende vijftien jaar, waarbij enerzijds partijen, los van personen en omstandigheden, elkaar binden aan een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van een belangrijk deel van het nieuwe centrum van de stad, terwijl partijen zich anderzijds realiseren dat, in de loop van een langjarig proces, onder invloed van veranderende maatschappelijke of economische inzichten, plannen op een andere wijze uitgewerkt kunnen worden dan nu is voorzien. Zoals bekend, heeft de gemeenteraad op 9 juli jl. wel ingestemd met de Toekomstvisie Tweede Fase Stationsgebied en opdracht gegeven om een Structuurvisie voor het gebied te maken. Daarmee is, van de zijde van de gemeente, de lijn bevestigd die ook in de Ontwikkelovereenkomst Jaarbeursterrein is vastgelegd.
U heeft aangegeven hoe belangrijk het is dat partijen gezamenlijk communiceren over hetgeen is afgesproken en wat onze gezamenlijke intenties zijn. Wij hebben dat onderstreept door aan te geven dat een bestuurlijk overleg, dat één à twee maal per jaar plaatsvindt, daar goed bij zou passen: dan is immers ook het langjarige proces geborgd. Daarnaast speelt ook de vertaling van intenties naar concrete voornemens een rol: de gemeenteraad, die zich nauw betrokken voelt bij de ontwikkeling, zal willen zien hoe de overeenkomst in de praktijk daadwerkelijk gestalte krijgt.
*Bij het gesprek op 3 juli waren van de zijde van de Jaarbeurs de heren Broeders, van der Heijden en Otten aanwezig; van de zijde van de gemeente de wethouders Van Hooijdonk, Jansen, Everhardt en ambtelijk de heren Venema en Mulder.

Duurzaamheid
Eén van de meest essentiële aspecten van de duurzame herontwikkeling van het Jaarbeursterrein is het maken van afspraken rond stedenbouw, groen, energie, dubbel grondgebruik (daken) en parkeren. U heeft daarbij aangegeven dat uw kerndoelstelling van het bevorderen handel en nijverheid – overigens zonder het oogmerk van winstmaximalisatie – altijd centraal zal staan en dat het realiseren van een ‘smart sustainable district’ weliswaar een maatschappelijke opgave is, maar ook een opgave binnen de bedrijfsdoelstellingen. Binnen die laatste zullen de duurzaamheidsdoelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Milieuruimte (geluid)
Mede naar aanleiding van het bezoek dat leden van de raadscommissie Stad & Ruimte onlangs brachten aan de Jaarbeurs – waarbij het voorbeeld van het niet kunnen verkrijgen van een vergunning voor een groot dancefestival werd genoemd – hebben wij besproken op welke wijze we in de toekomst zouden moeten omgaan met de geluidsnormen in het Jaarbeursgebied.
U heeft aangegeven, gezien uw veranderende functie binnen de stad, te overwegen een geluidsgeïsoleerde hal te realiseren, maar daarbij afhankelijk te zijn van het potentiële aantal muziekevenementen over een periode van tien, vijftien jaar, waarmee de (hoge) investeringskosten van een goed geoutilleerde, flexibele muziekhal rendabel gemaakt kunnen worden.
Economisch gezien is het kunnen faciliteren van muziekfestivals voor zowel de Jaarbeurs als de stad van belang, mede door de ligging aan het openbaar vervoer. Voor de gemeente is daarnaast het realiseren van een nieuwe binnenstad met een mix van functies, waaronder woningbouw, in diverse vormen en op diverse locaties, een voorwaarde voor de ontwikkeling van de Tweede Fase van het Stationsgebied. Om overschrijding van de geluidsnormen tegen te gaan, zijn er globaal twee oplossingsrichtingen: isolatie aan de bron, door de Jaarbeurs, dan wel het eisen van extra isolerende maatregelen aan woningen, door de Gemeente.
Als de Jaarbeurs tot een keuze is gekomen voor wat betreft het al dan niet realiseren van een geïsoleerde hal, zal de gemeente een keuze moeten maken met betrekking tot de voorwaarden in de vergunning (handhaving van de huidige gegunde milieuruimte voor geluid, of uitbreiding daarvan) en/of het extra isoleren van nieuw te bouwen woningen. In het Masterplan Jaarbeurs, dat eind 2015 gereed zal zijn, zal ook de haalbaarheid van geluidsgeïsoleerde hallen aan de orde komen. Wij stellen voor om, op het moment dat haalbaarheidsberekeningen beschikbaar zijn, hierover overleg te hebben.

Snelle (tijdelijke) verbinding over Centrumboulevard
Over ongeveer een jaar is de eerste fase van de Centrumboulevard gereed. Willen automobilisten zich laten ‘verleiden’ tot parkeren aan gene zijde van het Merwedekanaal, dan is snel transport van de parkeergarage tot aan het Jaarbeursplein een voorwaarde. Ook als de technisch of financieel moeilijker te realiseren varianten nog niet direct binnen handbereik liggen, is een tijdelijke variant onontbeerlijk om het autoverkeer te kunnen afvangen vóór het Merwedekanaal.
U heeft aangegeven zelf te werken aan een aantrekkelijke en levendige inrichting van de Centrumboulevard, waar fysiek ruimte zal zijn voor een tijdelijke en/of definitieve snelle verbinding naast de wandelverbinding, waarbij gegarandeerd is dat automobilisten altijd (24/7) van de Centrumboulevard gebruik kunnen maken, ook van het overdekte deel. In de komende maanden zal gezamenlijk worden gewerkt aan de uitwerking van mogelijke varianten.

Jaarbeursparkeren en bezoekers van de stad
Als het gaat om het gebruik van het parkeerterrein en van de Jaarbeurs, heeft u aangegeven dat u niet ‘aan de poort’ selecteert: u maakt geen onderscheid tussen een Jaarbeursbezoeker en andere bezoekers die willen parkeren. Ook niet als de maximumcapaciteit van de garage wordt overschreden. Nu al verwijst u, bij grote drukte, met behulp van de bebording boven de snelweg, naar alternatieve parkeermogelijkheden (P+R) aan de rand van de stad. Daarmee maakt u de parkeergarage aan de overzijde van het Merwedekanaal tot een reëel alternatief voor automobilisten die de stad in willen. Ook heeft u aangegeven deze locatie aan de Overste den Oudenlaan als primaire entree te beschouwen voor bezoekers die met de auto naar de Jaarbeurs komen.

Jaarbeurs en of haar rechtsopvolgers heeft (hebben) het recht het huidige maximaal aantal van 6.500 parkeerplaatsen in stand te houden. Voornoemde parkeerplaatsen moeten vanaf 1 januari 2023 bruikbaar zijn. De ondergrens van het aantal parkeerplaatsen wordt bepaald door de alsdan vigerende publiekrechtelijke parkeernormen.

Blauwgroene zone
Voor ons is het Merwedekanaal een ‘blauwgroen’ element in de stad. Behalve een doorgaande fietsroute is het ook een belangrijke sportvoorziening voor roeiers en hardlopers. Wij hebben aangegeven met u samen te willen kijken naar de optimalisering van ‘groen’ en ‘blauw’, daar waar de Jaarbeurs aan het kanaal grenst. Juist door het ontbreken van andere, levendige, functies in dit gebied, hechten wij aan een invulling met veel groen, wellicht ook verticaal. Daarnaast heeft u aangegeven te willen bezien of en in hoeverre het mogelijk is om het dak van de parkeergarage aan te wenden voor bijvoorbeeld een sportvoorziening (er ligt al een vraag bij u m.b.t. hockey).

Expeditiebrug
In de overeenkomst is de ligging van de expeditiebrug vastgelegd (dichtbij de Mandelabrug). Om tegemoet te komen aan uw wens m.b.t. een logische looproute, zal bij de herontwikkeling van de Mandelabrug een loop- en een fietsverbinding aan de Jaarbeurszijde van de brug worden toegevoegd. Daardoor kan de functie van de Jaarbeursbrug beperkt blijven tot een expeditieverbinding.

Horeca en terrassen
Tijdens het gesprek hebben we van gedachten gewisseld over horeca en terrassen aan de Centrumboulevard, waarbij de gemeente heeft benadrukt vrij te willen zijn in de keuze voor horeca bij het uitgeven van grond. Dat past, in combinatie met andere voorzieningen (kunst, cultuur, leisure, entertainment), ook bij het gewenste levendige karakter van het gebied. U ziet, heel concreet, niet graag dat aan de kop van de Centrumboulevard de Jaarbeursbezoekers worden ‘afgevangen’ op een groot terras. Voor de gemeente gaat het niet om grote terrassen, wel om een levendige plint, waarvan een terras langs de gevel deel kan uitmaken (het gaat dan om terrassen die ondersteunend zijn aan de functie van het gebouw, bijvoorbeeld hotel of bioscoop, waarbij in de Ontwikkelovereenkomst een nadere specificatie/formulering zal worden toegevoegd van het “ondersteunende karakter” bijvoorbeeld door middel van een tekening als bijlage in de Ontwikkelovereenkomst waarop is aangeven dat de terrasfunctie bijvoorbeeld niet meer dan twee tafels breed zou mogen zijn).

Tenslotte hebben Jaarbeurs en gemeente Utrecht geconstateerd dat, anders dan voorheen, de weg vrij is voor een vruchtbare samenwerking in dit deel van de stad. Er is, met de overeenkomst en met dit overleg, een basis gelegd voor een gezamenlijk communicatietraject en voor inhoudelijk vervolgoverleg rond de voorbereiding van een snelle verbinding over de Centrumboulevard, rond de invulling van de blauwgroene zone langs het Merwedekanaal, rond horeca en terrassen aan de Centrumboulevard alsook, op het moment dat het Concept Masterplan Jaarbeurs in september gereed is, over de geluidsisolatie van gebouwen. Na het zomerreces zal het college een besluit nemen over de Ontwikkelovereenkomst Jaarbeurs en de gemeenteraad daarbij betrekken door middel van een zogeheten voorhangprocedure.

Uw Raad van Commissarissen heeft al ingestemd met een eerder concept van de Ontwikkelovereenkomst, gaf u aan. Jaarbeurs behoudt zich het recht voor de definitieve tekst van de Ontwikkelovereenkomst ook ter goedkeuring voor te leggen aan de RvC.
Tenzij daar eerder een concrete aanleiding voor zou zijn, nodigen wij u hierbij alvast uit om in januari 2016 opnieuw op bestuurlijk niveau de voortgang van onze doelstellingen en projecten gezamenlijk te bespreken.
Graag willen wij deze brief als bijlage aan de Ontwikkelovereenkomst (als toelichting op en als basis voor de uitwerking van de in deze brief benoemde punten) toevoegen, waarbij de tekst van de Ontwikkelovereenkomst prevaleert, en wij verzoeken u daarom schriftelijk in te stemmen met de inhoud van deze brief.

Reacties

 1. TP

  Dank voor alle info en duiding! Behoorlijk veel om in te nemen. Jammer in dat kader er geen kaartjes en plaatjes bij zitten (Gemeente geeft deze niet vrij?). Ik ben wel benieuwd welke zone de 8ha betreft die door de Gemeente wordt ontwikkeld, waar de brug komt en met welk ontwerp en of de Kanaalzone geschikt blijft voor ongestoord hardlopen en fietsen…

  Kleine opvallende bijvangst vond ik:
  Voor het Merwedekanaal geldt dat RWS en Gemeente in overleg zijn over de eigendomsverkrijging van het Merwedekanaal door de Gemeente van de Staat. Vooruitlopend op deze eigendomsverkrijging zijn Gemeente, Jaarbeurs en de Staat in overleg om schriftelijke toestemming van RWS en RVB als onderdeel van de Staat te verkrijgen voor de realisatie van de Expeditiebrug door Jaarbeurs in het Merwedekanaal.

  1. Auteur
   HB

   De 8 ha is de complete oostelijke strook, inclusief Hal 1, exclusief bioscoop. Dus ook wat nu nog P3 is. Hotel is inmiddels in voorbereiding en bij gemeente in regie. Op plot casino kan ook nog iets verschijnen, maar het zou me niets verbazen als dat straks ook wordt toegevoegd aan het grote woningenprogramma. Groen laten is uiteraard ook een optie, het gebied is nu vreselijk stenig en blijft dat ook, muv een stukje nieuwe Croeselaan. Maar dat is niet waarschijnlijk, gezien de boekhouding met rode cijfers.
   Bijlagen (vooral om de plattegronden) hebben we bij de griffie opgevraagd.

Reageer