Fase 2: meer tijd voor structuurvisie

In Dossier, Nieuws door HBReageer op dit artikel

Het college heeft vandaag een brief gestuurd met daarin het schema voor de uitwerking van de structuurvisie fase 2 stationsgebied. Daarin wordt meer tijd genomen dan eerder aangegeven. In het voorjaar van 2016 worden een breed participatietraject opgezet dat in het najaar tot een werkelijke concept-structuurvisie moet leiden. Daarover kan de politiek zich vervolgens weer buigen. Zodra deze is vastgesteld kunnen begrotingen worden gemaakt en plannen worden uitgewerkt. Dan wordt het ook voor de Utrechtse burger tastbaarder.

Deze temporisering zal voor enkele stakeholders en politieke partijen prettig zijn, want er was afgelopen juli veel kritiek op de haast waarmee de visie werd vastgesteld. Helaas (of gelukkig) is de visie slechts een stuk papier, zolang er geen concrete uitwerking volgt in de vorm van een structuurplan, zal er niets van betekenis in gang worden gezet.

Het college wil duidelijk niet over één nacht ijs gaan. Voor het Jaarbeursgebied is het effect niet groot, wel voor de reconstructie van het Westplein: dat duur helaas nog langer. Toch wil het college niet zo lang wachten met het zetten van eerste, bescheiden stappen, als voorbereiding op de grote veranderingen.

Lees het allemaal in de brief die we hier integraal weergeven.

Op 9 juli jl. vond het raadsdebat plaats over de Toekomstvisie van de Tweede Fase van het Stationsgebied, “A Healthy Urban Boost”. Dit debat leidde tot instemming met de gevraagde besluiten en het aannemen van amendement A55. Hiermee is een belangrijke tussenstap gezet op weg naar de Structuurvisie Tweede Fase.

Wij hebben uw raad toegezegd om voor eind september te komen met een voorstel over de participatie ten behoeve van de op te stellen structuurvisie voor de Tweede Fase van het Stationsgebied. Op 16 juli heeft daar nog een gesprek over plaatsgevonden met enkele leden van uw raadscommissie Stad & Ruimte.

Concreet is de participatie binnen de procesaanpak voor de Structuurvisie Utrecht Centrum West (= Structuurvisie Stationsgebied 2e Fase) vertaald naar de volgende participatieonderdelen:

1 Opstellen van de keuzedocumenten (najaar 2015):

De eerste stap naar de structuurvisie is een korte fase van onderzoek dat resulteert in het opstellen van keuzedocumenten op relevante thema’s. Per onderwerp zullen de dilemma’s en de mogelijke hoofdkeuzes in beeld worden gebracht als verdieping op de ontwikkelingsvisie. De onderwerpen zijn:

  •  Identiteit en structuur: oude en nieuwe stad, economie, programma, dichtheden, doelgroepen, zorg, sociaal;
  • Verkeer en Parkeren: bewijslast bereikbaarheid binnenstad, parkeervoorziening Merwedekanaal als onderdeel van parkeersysteem;
  • Duurzaamheid, slimme energie en groen (in samenhang met onderzoek USI (Utrecht Sustainable Institute);
  • Gezondheid;
  • Stad op ooghoogte;
  •  Ontwikkelingsstrategie: tijd, flexibiliteit en haalbaarheid.Bij het opstellen van deze keuzedocumenten worden ook kennis en ideeën van bewezen deskundigen betrokken. Soms zijn de ingrediënten al aanwezig, soms moeten ze nog geheel worden opgebouwd. Zoals u met de vaststelling van de Toekomstvisie heeft besloten, zal een brede klankbordgroep van betrokkenen stakeholders kunnen meedenken met de verschillende thema’s.

2 Consultatie en verfijning per onderwerp (voorjaar 2016)

Voorjaar 2016 zal het zwaartepunt zijn van een breed opgezette, korte en compacte participatie. Via debat en stadsgesprekken op basis van de keuzedocumenten, wordt in en met de stad, ook met de raad, de tussenbalans opgemaakt en de volgende stap gezet. Deze participatie wordt zowel digitaal als fysiek vormgegeven. Deze benadering wordt gekozen om zoveel mogelijk mensen de te maken denkstappen en de inhoudelijke dilemma’s mee te laten maken. Dit maakt de gemeente kwetsbaar, maar ook open en transparant.

3 Eerste stappen (vanaf najaar 2015)

Een bijzondere vorm van participatie betreft de inzet van betrokkenen bij het opstarten en vormgeven van eerste stappen. Voorstel is om al in een vroeg stadium te beginnen met het voorbereiden van mogelijke eerste projecten, in de sfeer van: placemaking en plintinvullingen; tijdelijke benutting van de helft van het bestaande asfalt op het Westplein; of het inzetten van een serviceconcept (huurfietsen etc.) gekoppeld aan de nieuwe parkeervoorziening aan het Merwedekanaal.

Het bijeenbrengen van ondernemers (groot en klein; gevestigd en innovatief) met de intentie om vernieuwende coalities en interessante initiatieven op gang te helpen is hierbij een belangrijk onderdeel.
De concrete start van eventuele projecten zal afhankelijk zijn van de juridische en financiële mogelijkheden. Zo kan er pas gesleuteld worden aan het Westplein, nadat de structuurvisie is vastgesteld.

4 Vaststelling (najaar 2016)

De vierde stap tenslotte is de synthese van de 6 onderwerpen tot één integrale visie. Hier volstaan de normale inspraak procedures.

Er is momenteel planbudget beschikbaar om op de beschreven manier de Structuurvisie voortvarend op te starten. Een inschatting van de plankosten van de vernieuwende ambities op zowel inhoud als proces van de “Healthy Urban Boost” wordt momenteel uitgewerkt. In de loop van het proces zullen wij u hierover informeren. In het keuzedocument over de ontwikkelingsstrategie zal ook uitvoerig worden ingegaan op de visie op de financiële strategie om de plannen komende tien tot vijftien jaar stapsgewijs te realiseren.

We streven er naar om voorjaar 2016 de keuzedocumenten die richtinggevend zijn voor de structuurvisie ter bespreking en besluitvorming aan te bieden, en najaar 2016 de concept-structuurvisie zelf. Al met al wordt het een intensief, boeiend en veelzijdig proces, dat kan voorkomen dat we uiteindelijk een theoretisch ruimtelijk kader vaststellen dat, op het moment dat het gereed en vastgesteld is, al door de tijd is ingehaald.

De structuurvisie zal er één zijn waarin ook goed afleesbaar is tot welke resultaten onderzoek, eerste stappen en participatie hebben geleid.

Reageer