Tussenstand co-creatie Van Zijstweg

In Nieuws door HBReageer op dit artikel

Na een periode van relatieve stilte rondom de Van Zijstweg, komen de buurtbewoners naar buiten met de uitgangspunten van het co-creatietraject dat ze de afgelopen maanden met de gemeente hebben doorlopen. Van Zijstweg leek een hoofdpijndossier te worden, met de eisen van vooral Rabobank, maar ook Jaarbeurs, die deze weg zo breed mogelijk willen hebben naar hun parkeervoorzieningen. Er wordt al jaren over gesproken. Maar het tij lijkt gekeerd, de trend is nu om auto’s te gaan weren waardoor er een eindbeeld opdoemt.
Belangrijkste uitkomsten van het proces tot nu toe: Van Zijstweg wordt 2×1 rijbanen voor auto’s die max 30 km/h mogen, de Mandelabrug blijft, maar of de Hovenierswoning gespaard kan worden is niet duidelijk. De bestanden komen zo snel mogelijk online op www.vanzijstweg.nl.

Hier de integrale nieuwsbrieftekst van vanmorgen:

De co-creatie van Zijstweg is een uniek experiment binnen Utrecht om ons als bewoners direct te betrekken bij de ontwikkelingen in onze eigen wijk. Daarom willen we graag met jullie de stand van zaken delen rondom de Van Zijstweg co-creatie middels deze mail plus uitnodigen om bijeen te komen op 13 oktober in Harbour.

Alle documentatie/bestanden proberen we zsm op de site www.vanzijstweg.nl te plaatsen.

‘Nota van Uitgangspunten’:
Om de co-creatie in goede banen te leiden is er een nota van uitgangspunten samengesteld. Dit zijn de randvoorwaarden voor het ontwerp van de ‘nieuwe’ Van Zijstweg.

De belangrijkste punten voor onze buurt zijn:
1.       Van Zijstweg wordt: 2×1 autobanen (hiernaast komen nog de busbanen, 2 HOV)
2.       Dit dient gelijk ook als de basis voor verdere ontwikkeling in het stationsgebied
3.       Autoverkeer snelheid wordt 30 KM/pU, busverkeer 50 KM/pU
4.       Aanleg wordt zo compact mogelijk en zoveel mogelijk richting Jaarbeurs gerealiseerd
5.       Mandelabrug blijft in tact
6.       Uiterste inspanning tot behoud van hovenierswoning
7.       Goede oversteekbaarheid via de Van Zijstweg tussen Fentener van Vlissingenkade en Parkhaven
8.       Parkeren P3 uiterlijk in 2023 naar westzijde Merwedekanaal en de expeditie ingang van de Jaarbeurs verschuift ook naar de westzijde, via een nieuw-te-bouwen brug over het Merwedekanaal

Een samenwerkingsovereenkomst / co-creatie overeenkomst tussen comité en gemeente Utrecht is opgesteld. Hiermee zijn we nu samen het ontwerpproces ingegaan.

Toegankelijkheid Parkhaven
In de nota wordt ervan uitgegaan dat Parkhaven via Van Zijstweg volledig toegankelijk blijft. De gemeente heeft echter op ons verzoek verkeerstellingen verricht (aantal auto’s in en uit de wijk) en onderzoekt of de toegankelijkheid van de wijk verbeterd kan worden als er eenrichtingsverkeer op de Veilinghavenkade komt of dat deze toch beter afgesloten kan worden bij de Van Zijstweg. Dit alles om de parkeerdruk in de wijk te verminderen en de verkeersveiligheid te bevorderen.

Bureau selectie
Aan het begin van de co-creatie is afgesproken dat het ontwerp van de weg, door een extern ontwerpbureau gemaakt zou worden. Samen met de gemeente zitten we momenteel in een intensieve procedure van een paar maanden om het juiste een bureau op een objectieve manier te selecteren. 13 oktober hebben we uitsluitsel welk bureau het wordt, 5 oktober wordt namelijk de definitieve selectie gemaakt.

Structuurvisie fase 2
Tijdens de Raadsinformatie avond d.d. 22 april over het stationsgebied westzijde is ons duidelijk geworden dat het college van burgemeester en wethouders de raad heeft voorgesteld de Toekomstvisie Utrecht Centrum: ‘a Healthy Urban Boost’ vast te stellen als kader voor de structuurvisie fase 2 Stationsgebied. Ons betoog was die avond dat je maar niet ongelimiteerd auto’s het gebied in kan blijven pompen en er geparkeerd moet worden aan de westzijde Merwedekanaal met goede openbaar vervoer middelen. Ook moeten er niet alleen oost/west verbindingen zijn maar ook NOORD/ZUID verbindingen om de oude wijken blijvend met elkaar te verbinden.

Hovenierswoning: Mila & Mien
Mila en Mien heeft met de wervingsactie van vorig jaar van ruim 150 mensen hun stem gekregen dat ze vóór behoud van de hovenierswoning en de komst van Mila en Mien zijn. Zij werken nu gestaag door aan de verwezenlijking van hun plan. Met name voor de financiële kant van het verhaal zal het een uitdaging worden om fondsen en sponsoren te vinden die willen ondersteunen. De definitieve beslissing over de heringericht van de Van Zijstweg speelt hier natuurlijk een cruciale rol in.

Op 13 oktober is hierover een bijeenkomst in de Harbour, aanvang 20:00 uur. Het Comité vraagt of geïnteresseerden zich willen aanmelden via carlabeijsens@hotmail.com.

Voor de volledigheid nog de commissiebrief van 16 juni jl. over dit onderwerp:

Op 3 december 2013 bent u geïnformeerd over ons besluit betreffende de uitgangspunten voor de inrichting van de HOV Zuidradiaal, tracé Van Zijstweg en Dr. M.A. Tellegenlaan. Dit besluit was noodzakelijk om invulling te geven aan de gestelde randvoorwaarden in de opstalovereenkomst met Rabobank Nederland om de Valeriusbaan in gebruik te kunnen nemen. Uitgangspunt voor de herinrichting was een 2×1,5 profiel en een vrij liggende HOVbaan.
Tijdens uw vergadering van 4 februari 2014 heeft u het college geadvisee rd om voor de eindsituatie (2025) uit te gaan van 2×1 rijbanen en een vrij liggende HOVbaan in zuid ligging en bij de uitwerking hiervan de bewoners te betrekken. Tijdens deze vergadering hebben wij toegezegd onafhankelijke ondersteuning voor het bewonerscomité Van Zijstweg te faciliteren om hen te ondersteunen bij deze opgave.
Naar aanleiding van dit advies is in nader overleg tussen de wethouder Verkeer en Vervoer en het bewonerscomité Van Zijstweg afgesproken een proces van co-creatie te starten.
Bovendien is naar aanleiding van het advies van de raadscommissie een capaciteitsanalyse voor de Van Zijstweg verricht.
Middels deze brief informeren wij u over de uitkomsten tot nu toe en het vervolg.
Co-creatie met het bewonerscomité Van Zijstweg – Actualisatie uitgangspunten herinrichting
Het bewonerscomité Van Zijstweg heeft een eigen, door de gemeente bekostigde, adviseur aangesteld. Gemeente en bewonerscomité hebben vanaf mei 2014 gewerkt aan de actualisatie van de Notitie met Uitgangspunten, het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst Co-creatie, de short list van uit te nodigen ontwerpbureaus en de (gezamenlijke) uitvraag voor selectie van het ontwerpbureau. In gezamenlijk overleg met het Comité is consensus bereikt over de ontwerpuitgangspunten; dit heeft geleid tot een aanpassing en nuancering van een aantal – al eerder vastgestelde – uitgangspunten. Basis voor deze geactualiseerde Nota vormen de resultaten van een gezamenlijk met het Comité, Rabobank en Jaarbeurs verrichte nadere verkeersstudie door Royal Haskoning DHV, de (toen in ontwikkeling zijnde) Toekomstvisie Utrecht-centrum: a Healthy Urban Boost en de input van het Comité.
De belangrijkste wijzigingen t.o.v. de eerder vastgestelde notitie van december 2013 zijn het 2×1 profiel, een 30 km/uur regime voor het autoverkeer en een gelijkvloerse oversteek voor fietsers op het kruispunt Kanaalweg / Dr. M.A. Tellegenlaan.

Met deze wijzigingen is het behoud van de Hovenierswoning op de huidige locatie wellicht mogelijk. Dit zal moeten blijken uit het nieuw te maken ontwerp. Uit een eerder uitgevoerd verkennend onderzoek naar de staat van de Nelson Mandela brug is gebleken dat de brug constructieve aanpassing behoeft als de voorziene hoeveelheid bussen over de brug moet gaan rijden.

Vanwege de nieuwe uitgangspunten van 2×1 rijbanen en een 30 km/uur regime, in combinatie met het behoud van de bestaande (constructief aangepaste) Nelson Mandelabrug, hebben wij de fietsonderdoorgang op de kruising Kanaalweg / Dr. M.A. Tellegenlaan heroverwogen. Zoals e erder aangegeven in de commissiebrief d.d. 15 november 2011is een fietsonderdoorgang technisch mogelijk doch complex. De aanleg van een fietstunnel heeft ingrijpende gevolgen voor de fundatie van de Nelson Mandela brug en het aanzicht van het Rijksmonument Villa Jongerius. Bovendien is het niet mogelijk de verbinding van de twee hoofdroutes op dit punt voldoende overzichtelijk, comfortabel en veilig te maken. Om deze redenen is in de Nota opgenomen dat de oversteek op het kruispunt Kanaalweg / Dr. M.A. Tellegenlaan voor fietsers richting Kanaalweg-noordzijde gelijkvloers wordt vormgegeven en wordt geregeld met verkeerslichten. Een gelijkvloerse kruising heeft weinig impact op de overall-performance/ afwikkeling van het auto- en busverkeer.

Het ontbreken van de fietsonderdoorgang in de Kanaalweg in de geactualiseerde Nota van Uitgangspunten voldoet niet aan het ideaal plaatje van de fietsersbond en de roeiverenigingen. De wijziging heeft positieve consequenties voor de ruimtelijke inpassing in relatie tot het rijksmonument Jongerius. Het terrein blijft eenvoudig bereikbaar en de relatie met het water blijft gehandhaafd.

Vervolg co-creatieproces
De uitvraag betreft het maken van een Functioneel- en een Voorlopig Ontwerp. Gemeente en Comité zijn gezamenlijk opdrachtgever voor de selectieprocedure voor het aantrekken en aansturen van een extern ontwerpbureau. De gemeente faciliteert het Comité ook in deze fase met een onafhankelijk adviseur. Het gezamenlijk opdrachtgeverschap eindigt op het moment dat het Voorlopig Ontwerp voor de Van Zijstweg is opgeleverd.
Vanzelfsprekend worden alle stakeholders betrokken in dit proces en zal consultatie plaatsvinden op zowel het Functioneel- als Voorlopig Ontwerp. Naar verwachting kan het Functioneel Ontwerp in het eerste kwartaal 2016 ter consultatie worden voorgelegd.

Reageer